Stargate Universe 01x04 Darkness,

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{25}{55}/Przeznaczenie.{56}{155}/Zaprojektowany przez Pradawnych.|/Uruchomiony... setki tysi�cy lat temu.{156}{187}/Gdzie my, do cholery, jeste�my?{188}{238}Miliardy lat �wietlnych od domu.{239}{341}Jeste�my na statku, ale nie wiemy,|jakie jest nasze po�o�enie wzgl�dem Ziemi.{342}{461}/Ten statek mo�e by�|/najwa�niejszym odkryciem od czasu wr�t.{462}{522}/To niew�a�ciwi ludzie|/w niew�a�ciwym miejscu.{523}{570}/Mamy wielu rannych.|/Musimy wr�ci� do domu.{571}{637}/Ledwie starcza mocy|/na g��wne systemy.{638}{743}Ten statek nie jest w stanie|otworzy� korytarza na Ziemi�.{744}{816}Nawet je�li naprawimy podtrzymywanie �ycia,|nie mamy do�� wody i jedzenia.{817}{841}To jakie� zdob�d�cie.{842}{883}Mali ch�opcy bawi�cy si� w �o�nierzy.{884}{923}Przykro mi,|nie interesuje mnie ta zabawa.{924}{1040}W nic si� nie bawi�.|Staram si� uratowa� ludzi na statku.{1099}{1147}Mamy problemy z zasilaniem.{1148}{1248}Je�li to nie by�o jasne,|wyda�em ci rozkaz.{2121}{2164}Doktorze Rush...{2165}{2266}- Doktorze, zastanawia�em si�...|- Nie teraz!{2539}{2584}- Co robisz?|- Dzie� dobry.{2585}{2656}- Pu�kownik Young kaza� nam rozgry��...|- Nie bez powodu wy��czy�em te systemy.{2657}{2729}Musz� by� wy��czone!{3120}{3199}Nie wiem, czy statek zelektrolizowa�|j� przy produkcji tlenu,{3200}{3261}ale widzicie,|�e du�o nie zosta�o.{3262}{3347}Wykonali�my obliczenia na podstawie|stanu wody i wymiar�w zbiornika.{3348}{3366}I wysz�o?{3367}{3462}- Troch� ponad 90.000 litr�w.|- 91.046.{3503}{3553}Nasz ma�y matematyk.{3554}{3587}Wydaje si� sporo.{3588}{3629}To za ma�o,|�eby nape�ni� ogrodowy basen.{3630}{3712}Ale do��,|by zwi�kszy� dzienne racje, prawda?{3713}{3771}Camile, wiem, do czego zmierzasz|i wierz mi,{3771}{3832}te� chcia�bym|m�c u�ywa� prysznica.{3859}{3943}Prysznice chyba nie u�ywaj� wody.{3944}{4019}Rozpylaj� co� w rodzaju mg�y,|w kt�rej si� staje.{4020}{4076}Kropelki si� unosz�...{4077}{4185}- Jeden jest w przedziale dla za�ogi.|- Sk�d wiesz, skoro nie pr�bowa�e�?{4186}{4233}Sk�d wiesz, �e nie pr�bowa�em?{4234}{4263}Wiemy.{4303}{4354}Dzi�kuj�, poruczniku Pachn�cy.{4355}{4381}Ma racj�.{4382}{4417}Ciebie czu� gorzej.{4418}{4506}Mo�esz rozr�nia� ich po zapachu?{4508}{4635}Znale�li�my te� system uzdatniania wody,|wi�c gdy go uruchomimy...{4718}{4798}No dobra,|�ycz� lepszego dnia ni� wczoraj.{4799}{4833}Na dzi� dzi�kuj�.{4992}{5072}- Pa�ska racja.|- Dzi�kuj�.{5105}{5169}Kaza�em ci tu by� 20 minut temu.{5170}{5231}Pracowa�em.{5233}{5290}W�a�ciwie przez ca�� noc,{5291}{5362}pr�buj�c ustali�,|dlaczego mamy tak ma�o energii.{5363}{5401}Jestem zaniepokojony.|Ty tak�e powiniene�.{5402}{5454}Jak �le jest?{5468}{5569}Nie mog�em si� dosta� do g��wnych system�w,|wi�c jeszcze nie wiem.{5570}{5621}Wygl�dasz na przem�czonego.|Powiniene� odpocz��.{5622}{5753}Zdob�d� potrzebne informacje,|podejmij stosowne decyzje i zg�o� to...{5823}{5936}M�g�by� powiedzie� ludziom, �eby przestali|w��cza� ka�dy system, jaki im wpadnie w r�ce?{5937}{5989}Powiem.{5990}{6078}By�o przepyszne.|Bardzo dzi�kuj�.{6186}{6230}Ten facet to pracoholik.{6231}{6308}Przejd�my dalej.{6459}{6503}Doktorze, przepraszam,|�e przeszkadzam.{6504}{6571}Wiem, �e jest pan zaj�ty,|ale potrzebuj� pana...{6572}{6640}Co powiedzia�em?!{6839}{6909}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.{6910}{7011}{C:$aaccff}Stargate Universe [1x04]|CIEMNO��{7030}{7096}{C:$aaccff}T�umaczenie:|M.K. & k-rol{7097}{7144}To nie musi by� nic g��bokiego.{7145}{7215}Tylko si� przedstaw i powiedz co�.{7216}{7300}Na przyk�ad:|Cze��, jestem Eli Wallace.{7301}{7386}Mam 25 lat,|obecnie nie pracuj�{7388}{7495}i chc� powiedzie� potomnym:{7496}{7612}Zabieraj ze mnie �mierdz�ce �apy,|cholerna, brudna ma�po!{7615}{7688}Taki przyk�ad.|Naprawd�... tak nie powiem.{7689}{7769}No... spr�buj.|Powiedz co�.{7951}{8023}Mo�e Rush wznieca po�ar,|by m�c go potem ugasi�,{8024}{8090}ale mo�e te� a� tak nas przewy�sza,{8091}{8164}�e widzi problemy,|kt�rych nie dostrzegamy.{8165}{8221}Wi�c co mamy robi�?{8222}{8268}Pom�c mu.{8269}{8311}Facet lubi pracowa� w pojedynk�.{8312}{8375}Je�li tak go traktujecie,|nie mo�ecie go za to wini�.{8376}{8416}Mog� go wini� ca�y bo�y dzie�.{8417}{8463}Ci�ko go nie wini�.{8464}{8543}- To nie pomaga.|- Ale taka jest prawda.{8544}{8607}P�ki co utkn�li�my z Rushem.{8608}{8677}Scott sprawdza,|czy pozosta�e promy s� sprawne.{8678}{8771}Chcia�, by�cie do niego do��czyli,|wi�c id�cie.{8772}{8836}Rozej�� si�.{8922}{8959}Powiedz, �e to ju� wszyscy.{8960}{9050}Nadal nie wiemy,|co zrobi� z cia�em senatora.{9051}{9093}Zajmiemy si� nim.|Nigdzie nie ucieknie.{9094}{9168}By�bym wdzi�czny za akta|wszystkich na jutro.{9169}{9234}Nic wymy�lnego.{9235}{9272}M�j przydzia�, sir?{9273}{9328}Ksi��ka kucharska, Becker.{9329}{9419}Na mi�o�� bosk�,|ksi��ka kucharska.{9480}{9527}Podporucznik Vanessa James.{9528}{9555}26 lat.{9556}{9609}Oddzia�y Specjalne Si� Powietrznych.{9610}{9687}Chc� tylko powiedzie�...{9778}{9850}Nie chc� tu umiera�.{9915}{9971}- Pu�kowniku!|- My�la�em, �e ju� sko�czyli�my.{9972}{10055}Nadal s� dziesi�tki ludzi,|kt�rych sprawy trzeba om�wi�.{10056}{10090}Wybierz jednego.{10091}{10164}Kwestia rezygnacji porucznik Johansen.{10165}{10214}Rozwa� jej powr�t.{10215}{10277}- Nie wiem. czy to zale�y...|- Ode mnie? Owszem, zale�y.{10277}{10338}Potrzebny nam lekarz.{10339}{10403}Nawet nie wiem, czemu zrezygnowa�a.{10404}{10445}To nie moja sprawa.{10531}{10573}Pu�kowniku, prosz� spojrze�.{10574}{10620}Nazywamy to panelem �adowania.{10663}{10729}Przerobili�my, wi�c dzia�a|z ziemsk� technologi�.{10730}{10791}Musimy uwa�a�,|�eby nie �adowa� za d�ugo,{10792}{10875}bo usma�� si� baterie, ale...{10892}{10920}- Nie�le, co?|- To �wietne.{10921}{10964}- Prawda?|- Wy��cz to.{10965}{10975}Dlaczego?{10976}{11028}Rush powiedzia�,|�e mamy problemy z zasilaniem.{11029}{11064}Musimy to wszystko na�adowa�.{11065}{11132}Jak tylko wam pozwoli,|b�dziecie mogli poszale�.{11133}{11241}Teraz pom�cie mi przekaza� ludziom,|�eby nie wciskali guzik�w.{11459}{11545}W porz�dku.|Ten jest bezpieczny.{11553}{11612}Da�by� rad� tym lata�?{11613}{11669}Potrafi� lata� F-302.{11670}{11718}Tak, w symulatorze.{11721}{11801}To prawdziwy statek kosmiczny.{11802}{11855}Tak.{11951}{12025}Dosy� przekichane, co?{12041}{12081}Tak.{12082}{12144}Przekichane.{12145}{12199}My�lisz, �e znajd� spos�b na ratunek?{12200}{12273}Sam nie wiem.|Jeste�my cholernie daleko od domu.{12274}{12333}Nie dzi�.{12360}{12418}Powinna� wr�ci� do domu|tygodnie temu, T.J.{12419}{12451}To nie w porz�dku.{12452}{12513}Ani troch�.{12514}{12572}Co zrobi�...{12573}{12627}Jestem tu, wi�c jak mog� pom�c?{12628}{12712}Pom� ustali�,|co za ptaszka tu mamy.{12713}{12763}W�a�nie kaza�em tu przyj�� Brody'emu,{12764}{12821}�eby pom�g� t�umaczy�|opisy prze��cznik�w.{12822}{12919}P� godziny szuka�em|w��cznika zasilania.{12925}{12983}Mo�e zrobiliby�my ma�� przeja�d�k�?{12984}{13055}Super, przeja�d�ka.{13171}{13250}- Nie musisz za mn� chodzi�.|- Co masz na my�li?{13251}{13322}�e nic mi nie jest.{13327}{13383}Dzi�ki Bogu, �e si� odezwa�a�,|bo my�la�em, �e ty chodzisz za mn�{13384}{13468}i czu�em si� do�� niezr�cznie.{13481}{13519}Nie przeszkadza mi towarzystwo.{13520}{13593}Nie chc� tylko odci�ga� ci�|od wa�nych spraw.{13594}{13666}Sko�czy�em z wa�nymi sprawami.|Wzi��em dzie� wolnego.{13667}{13715}- Bo powiniene�.|- Ty te�.{13716}{13752}Ja?{13753}{13824}Nawet nie wiem,|co ze sob� zrobi�, Eli.{13825}{13881}Jestem ostatni� osob�,|kt�ra powinna tu by�.{13882}{13983}- Ja przedostatni�.|- Nie doceniasz siebie.{13996}{14028}Ty te� nie.{14068}{14160}Poka�esz mi,|jak u�y� tego prysznica?{14162}{14200}Tak.{14201}{14257}Poka��.{14316}{14374}Scott sprawdza,|czy pozosta�e promy s� sprawne.{14375}{14442}Pozostali wstrzymali si� z prac�,|a� nie dasz zielonego �wiat�a.{14443}{14502}Dzi�kuj�.{14536}{14655}Wiedz, �e jestem �wiadomy,|�e na polu technologii Pradawnych{14656}{14756}i w wielu innych tematach|jeste� najlepszy.{14760}{14830}Ale nie mo�emy pracowa�|w spos�b nieskoordynowany.{14831}{14862}Chc� tylko...{14863}{14913}by� pyta� mnie|przed wydaniem rozkaz�w.{14914}{14948}Pyta� ciebie?{14949}{14989}�le mnie zrozumia�e�.{14990}{15029}Je�li co� robisz,{15030}{15087}chc� wiedzie� co|i to nie pro�ba.{15088}{15120}Dobra.|B�d� ci wszystko m�wi�.{15121}{15190}Je�li istnieje problem,|kt�ry tyczy si� wszystkich na statku,{15191}{15246}taki jak ko�czaca si� energii...{15247}{15273}Chyba ju� ci to m�wi�em.{15274}{15342}Nie przyszed�em|na ciebie warcze� czy ci� wkurza�,{15343}{15391}ale b�dziemy na tym statku|przez jaki� czas.{15392}{15446}Musimy si� dogadywa�.{15447}{15542}S�dz�, �e nasz czas|sp�dzony na Przeznaczeniu{15543}{15618}mo�e by� kr�tszy, ni� my�lisz.{15619}{15645}Dobrze.{15646}{15701}Rozumiem.|Kogo mog� sprowadzi� do pomocy?{15702}{15815}Szczerze, mo�e nam zabrakn�� czasu|na sprowadzenie kogo� takiego.{15816}{15848}Jest Volker.{15849}{15880}�wietnie.{15881}{16000}Mo�esz mu kaza� siedzie�|z za�o�onymi r�koma.{16121}{16178}Spencer, sier�ant.{16179}{16226}Mam 31 lat.{16227}{16324}Chc� tylko powiedzie�,|�e nigdy o to nie prosi�em.{16325}{16389}Chc� tylko...{16403}{16483}wydosta� si� z tego statku.{16563}{16609}Jakie to uczucie?{16610}{16657}Co?{16658}{16729}Jakie to uczucie|mie� to na nagiej sk�rze?{16730}{16779}Jest ca�kiem ciep�e!{16780}{16816}Tak?{16817}{16881}- Eli...|- Stoj� tylko na stra�y! Kto� m�g�by wej��.{16882}{16908}Ja... Co?{16909}{16987}Niewa�ne.|Musz� z tob� porozmawia�.{17001}{17029}Na osobno�ci.{17037}{17096}To wa�ne.{17151}{17214}Jestem taki rozdarty.{17215}{17290}Chloe, zabior� na chwil� Eli.|Mo... [ Pobierz całość w formacie PDF ]