Stargate Universe 01x05 Light,

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{22}{52}/Przeznaczenie.{53}{152}/Zaprojektowany przez Pradawnych.|/Uruchomiony... setki tysi�cy lat temu.{153}{184}/Gdzie my, do cholery, jeste�my?{185}{235}Miliardy lat �wietlnych od domu.{236}{338}Jeste�my na statku, ale nie wiemy,|jakie jest nasze po�o�enie wzgl�dem Ziemi.{339}{458}/Ten statek mo�e by�|/najwa�niejszym odkryciem od czasu wr�t.{459}{519}/To niew�a�ciwi ludzie|/w niew�a�ciwym miejscu.{520}{567}/Mamy wielu rannych.|/Musimy wr�ci� do domu.{568}{634}/Ledwie starcza mocy|/na g��wne systemy.{635}{731}Ten statek nie jest w stanie|otworzy� korytarza na Ziemi�.{733}{843}M�g�by� powiedzie� ludziom, �eby przestali|w��cza� ka�dy system, jaki im wpadnie w r�ce?{843}{865}Powiem.{914}{978}Nasze rezerwy wyczerpa�y si�.{996}{1052}Wyczerpa�a si� ca�a energia.{1057}{1123}- Nasza trajektoria si� zmieni�a.|- O czym ty m�wisz?{1152}{1199}Poruczniku, o czym on gada?{1341}{1386}Ronald Greer.{1402}{1512}Nie umiem wymy�li� lepszego sposobu|na przeniesienie si�{1512}{1628}z tego �wiata na tamten|czy gdzie tam si� idzie po �mierci...{1662}{1767}Ni� wlecenie w najpot�niejsz� rzecz|we wszech�wiecie.{1826}{1852}W gwiazd�.{2013}{2068}Odej�� w blasku chwa�y...{2143}{2178}Podoba mi si� to.{2259}{2315}To pi�kne.{2353}{2423}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.{2424}{2533}{C:$aaccff}Stargate Universe [1x05]|JASNO��{2533}{2587}{C:$aaccff}T�umaczenie: k-rol|Korekta: M.K.{3019}{3069}- S� wszyscy?|- Tak jest.{3087}{3132}Mog� prosi� o uwag�?{3225}{3311}Wszyscy s�yszeli�cie,|�e sytuacja jest do bani.{3329}{3441}Powt�rz� fakty,|�eby�my mieli jasno��.{3465}{3539}Jutro statek wleci w gwiazd�.{3548}{3635}Nie mamy zasilania, �eby zmieni� kurs,|a nawet, gdyby�my mieli,{3635}{3685}nie mamy te� poj�cia,|jak nim sterowa�.{3685}{3740}Mamy kolejny kiepski dzie�.{3781}{3817}Oto, co zrobimy.{3840}{3891}Mamy dzia�aj�cy prom.{3910}{4006}W okolicy s� trzy planety,|kt�re mog� nadawa� si� do zamieszkania.{4013}{4141}Uwa�amy, �e wy��czenie nap�du nad�wietlnego|w tym uk�adzie s�onecznym{4141}{4204}nie jest przypadkowe.{4213}{4271}Statek zrobi� to,|by da� nam szans�.{4296}{4393}Gdy upewnimy si�,|�e jest tam planeta nadaj�ca si� dla nas,{4401}{4451}b�dziemy musieli|przeprowadzi� losowanie.{4474}{4580}- Wylosujemy nazwiska pi�tnastu os�b...|/- Pi�tnastu?{4610}{4654}Prom mo�e pomie�ci�|dwa razy tyle ludzi.{4654}{4702}Nie, b�d�c za�adowanym zapasami.{4702}{4779}Poza tym podtrzymywanie �ycia|jest przeznaczone dla g�ra 17 os�b.{4781}{4817}M�wi� pan o pi�tnastu.{4827}{4905}Sam wybior� dwoje ludzi,{4934}{5073}potrafi�cych pilotowa� prom|i przetrwa� na planecie.{5073}{5119}Za�o�� si�, �e wiem,|kim oni s�.{5152}{5240}Nie wezm� udzia�u w losowaniu.{5259}{5345}Kto chce do mnie do��czy�,|niech dalej miele ozorem.{5426}{5476}Za kilka godzin dowiemy si�,{5476}{5523}czy dwie z nich nadaj� si�|w og�le do zamieszkania,{5523}{5612}wi�c radz� zaczeka� w kwaterach.{5629}{5660}To wszystko.{8505}{8522}Czego?{8689}{8760}Powiniene� wybra� wszystkich|pasa�er�w promu.{8781}{8825}To odpowiedzialne zadanie.{8850}{8899}Powiniene� te� wliczy� siebie.{8917}{8986}Je�li maj� przetrwa�,|b�d� potrzebowali przyw�dztwa.{8994}{9055}A tak�e pani od zasob�w ludzkich.{9074}{9184}Nie jestem ponad tym.|Chcia�abym, �eby� mnie wzi�� pod uwag�.{9196}{9307}Chc�, �eby� wzi�� pod uwag� ka�dego,|kto mo�e przyczyni� si� do przetrwania.{9372}{9477}My�l�, �e powiniene� robi� swoje|i dokona� koniecznego wyboru.{9489}{9533}To nie by�oby zbyt sprawiedliwe.{9533}{9604}Bardziej ni� wys�anie|nieodpowiednich ludzi...{9604}{9651}Wszyscy jeste�my nieodpowiedni.{9661}{9735}To niew�a�ciwi ludzie.{9780}{9851}To zale�y od ciebie.{9966}{9994}Dobra.{10014}{10099}To kto leci?|To znaczy poza nami.{10111}{10165}A mo�e jeszcze si� nad tym|nie zastanawia�a�?{10209}{10260}Mo�emy postara� si�|o kr�tk� list�,{10266}{10376}uwzgl�dniaj�c umiej�tno�ci i potencja�,|kt�re zwi�ksz� szanse na prze�ycie,{10379}{10479}- a tak�e wiek i p�e�...|- A mo�e ludzi, kt�rych lubimy?{10497}{10547}- Nie o tym m�wi�.|- Musisz wyj��.{10547}{10631}Wybranie tylko dw�ch z nich|to zwyk�e wykr�canie si�.{10631}{10714}- Odpowiedzialne by�oby...|- Wyjd� albo wykre�l� ci� z losowania.{10767}{10806}I tak mog� to zrobi�.{10959}{10991}Prosz�, nie.{11385}{11410}Eli!{11445}{11501}Nawet nie nastawi�e� budzika.{11569}{11612}Nie mam na to czasu.{11616}{11668}My�la�am, �e masz dzi�|rozmow� o prac�.{11668}{11749}Odwo�ali j�.|Nie spa�em ca�� noc.{11749}{11804}Bo gra�e� w te g�upie gry.{11809}{11878}- Oni j� odwo�ali czy ty?|- Mamo, powa�nie.{11887}{11926}To praca nie na moje umiej�tno�ci.{11927}{12004}Jak wszystko.|Jestem sp�niona.{12004}{12039}Pogadamy p�niej.{12544}{12573}Cholera.{13023}{13107}Mam nadziej� znale�� planet�|i wyhodowa� co� do jedzenia.{13122}{13200}Chocia� nie mam poj�cia|o rolnictwie.{13225}{13369}- Wydajesz si� by� pewny, �e oboje polecimy.|- Mo�e jestem.{13393}{13446}Powiedzia� ci, �e nas wybra�?{13470}{13513}Nie, to oczywiste.{13526}{13551}Jak to?{13581}{13648}Na statku jest tylko dw�ch|wykwalifikowanych pilot�w.{13648}{13701}Ja i pu�kownik.|Siebie wykluczy�, wi�c...{13701}{13748}To wyja�nia, dlaczego ty.|A ja?{13775}{13846}- Musi ci� wybra�.|- Dlaczego?{13846}{13923}Jeste� c�rk� senatora.|Pewnie tak mu nakazano.{13928}{14049}Bycie c�rk� senatora nijak nie pomo�e|ludziom w przetrwaniu na tej planecie.{14072}{14163}S�dz�, �e pu�kownik to typ cz�owieka,|kt�ry sam podejmuje decyzje.{14275}{14323}Nie jestem jedn� z tej dw�jki.{14349}{14395}A przynajmniej nie powinnam by�.{14418}{14493}- Nie wiem nawet, czy bym tego chcia�a.|- Nie m�w tak.{14516}{14583}Nadal mam szans� w losowaniu.{14631}{14697}Ale je�li si� nie uda,|chc�, �eby� wiedzia�...{14728}{14836}�e przez te ostatnie dni zbli�y�am si�|do ciebie jak nigdy wcze�niej do nikogo.{14855}{14913}- Je�li to po�egnanie...|- To nie po�egnanie.{14920}{14946}Mo�e tak by�.{15006}{15057}Ciesz� si�, �e wybierze ciebie.{15083}{15135}Chc�, �eby� tam by�a.{15207}{15257}Jakie s� na to szanse?{15257}{15296}1:5, 1:6?{15394}{15438}Co� ko�o tego.{15485}{15519}Zobaczymy...{15675}{15756}- Jak zamierzasz wys�a� to poza statek?|- Przy u�yciu sterownika.{15758}{15787}Gdy prom odleci.{15787}{15862}Mo�e nawet uda si� ostatni raz|rzuci� okiem na Przeznaczenie z zewn�trz,{15862}{15895}zanim wyjdzie z zasi�gu.{16018}{16047}Co tu robicie?{16052}{16094}S�yszeli�my o twojej|wiadomo�ci w butelce.{16094}{16142}W�a�ciwie to dokument.{16201}{16269}- Chcemy wzi�� w tym udzia�.|- My�la�em, �e jeste�cie zaj�ci.{16269}{16362}Wiesz, �e szanse,|�e kto� znajdzie tu Kino...{16362}{16426}Pewnie tak si� nie stanie.|Ale i tak to zr�bmy.{16459}{16519}Zr�bmy co�.{16536}{16590}Zostawmy co� po sobie.{16773}{16812}Kto pierwszy?{16903}{16938}Dobrze...{16943}{16975}Jestem Chloe Armstrong.{16983}{17021}Mam 23 lata.{17083}{17182}Chc� tylko powiedzie�,|�e m�j ojciec odda� �ycie,{17182}{17244}�eby�my mogli prze�y� kolejny dzie�.{17244}{17272}I uda�o si� nam.{17360}{17398}Kolejny dzie�...{17534}{17569}Wzywa�e� mnie przez radio?{17605}{17633}Tak.{17689}{17749}Pierwsza z planet jest zbyt zimna.{17766}{17843}Zamarzni�ty metan.|Druga z kolei za gor�ca.{17853}{17883}A trzecia?{17896}{17966}W tej chwili znajduje si� za gwiazd�.{17972}{18039}Zbyt daleko, by okre�li�,|czy mo�na na niej prze�y�.{18039}{18072}Kiedy b�dziemy wiedzie�?{18095}{18144}To bez znaczenia.|Nie mamy wyboru.{18156}{18229}B�dziemy musieli wystrzeli� prom,|zanim b�dziemy wystarczaj�co blisko.{18253}{18312}Szanse s� jednak niez�e.{18331}{18406}Jej orbita znajduje si�|pomi�dzy tamtymi dwoma.{18435}{18492}Nazywaj� to "ekostref�".{18498}{18538}Ani za ciep�o, ani za zimno.{18557}{18610}Tak.|Tak w sam raz.{18663}{18762}A je�li wykorzystamy silniki promu|do zepchni�cia statku z kursu?{18805}{18843}Niez�y pomys�, ale...{18855}{18919}Obawiam si�,|�e ju� sprawdzi�em liczby.{18951}{19050}Bez wdawania si� w delt�-v|i stosunki ci�gu do masy...{19050}{19076}Nie ma szans.{19085}{19100}Nie.{19115}{19151}Wi�c kiedy odpalimy prom?{19164}{19217}Mo�emy poczeka� kilka godzin,{19217}{19329}ale dodatkowy czas raczej nie dam nam|�adnych dodatkowych informacji.{19332}{19380}Zatem wyrusz�,|gdy tylko za�aduj� prom.{19499}{19551}Pu�kowniku Young?{19584}{19696}Je�li przypadkiem my�lisz|o wybraniu mnie do tej dw�jki,{19747}{19777}prosz�, nie r�b tego.{19797}{19815}Dlaczego?{19852}{19998}Ten statek i przybycie tu|by�o moim przeznaczeniem.{20027}{20093}Dzie�em mojego �ycia|by�a moja obecno�� tutaj.{20093}{20238}Nie pr�ba prze�ycia na jakiej� planecie|z grup� nieznajomych.{20275}{20375}W zasadzie mo�esz|wy��czy� mnie z losowania.{20489}{20579}Zdaj� sobie spraw�,|�e powinienem by� pos�ucha� ci� wcze�niej.{20579}{20637}- Nie, nie by�em sob�.|- Mimo to...{20648}{20677}Mia�e� racj�.{20691}{20766}To by nic nie zmieni�o.{20903}{20975}Mog� zapyta�,|kogo pan wybierze?{21038}{21087}Porucznika Scotta i Johansen.{21110}{21187}Stawia�em na Scotta i Greera.|Wczorajszych bohater�w.{21198}{21288}- Trzymam kciuki za Greera.|- Sam bez trudu m�g�by� to za�atwi�.{21360}{21435}- M�wisz o ustawieniu losowania.|- Tak.{21452}{21471}Nie.{21522}{21583}I tak niekt�rzy b�d� my�leli,|�e to zrobi�e�.{22194}{22232}Nazywam si� Camile Wray.{22241}{22320}M�j wiek...|nie jest twoj� spraw�, Eli.{22477}{22601}Je�li kto� odnajdzie to nagranie|w przeci�gu 40 lat...{22629}{22654}Niech powie Sharon, �e...{22760}{22819}My�la�am o niej|w ostatnich chwilach.{22865}{22922}Nazwiska wszystkich os�b|z tego pomieszczenia{22923}{22976}s� spisane na tych kartkach.{22992}{23083}Razem z dr. Rushem|postanowili�my nie bra� udzia�u w loterii.{23095}{23199}Je�li kto� ma ochot� do ... [ Pobierz całość w formacie PDF ]