Stargate Universe 01x06 Water,

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{22}{52}/Przeznaczenie.{53}{152}/Zaprojektowany przez Pradawnych.|/Uruchomiony... setki tysi�cy lat temu.{153}{184}/Gdzie my, do cholery, jeste�my?{185}{235}Miliardy lat �wietlnych od domu.{236}{338}Jeste�my na statku, ale nie wiemy,|jakie jest nasze po�o�enie wzgl�dem Ziemi.{339}{458}/Ten statek mo�e by�|/najwa�niejszym odkryciem od czasu wr�t.{459}{519}/To niew�a�ciwi ludzie|/w niew�a�ciwym miejscu.{520}{567}/Mamy wielu rannych.|/Musimy wr�ci� do domu.{568}{634}/Ledwie starcza mocy|/na g��wne systemy.{635}{723}Ten statek nie jest w stanie|otworzy� korytarza na Ziemi�.{843}{888}Tak, czyta�em o tych|chi�skich g�rnikach,{888}{950}kt�rzy prze�yli zasypani 6 dni,|pij�c w�asny mocz.{969}{1014}Udam, �e tego nie s�ysza�em.{1048}{1114}A wiesz, co jedli?|W�giel.{1127}{1183}- W�giel?|- No. To prawdziwa historia.{1196}{1238}Nie zrozum mnie �le.|To by�o g�upie.{1241}{1268}Prawie przez to zgin�li.{1269}{1295}Poziom wody zn�w spad�.{1295}{1353}Na pewno nikt nie kr�ci� si�|w pobli�u podczas waszej warty?{1353}{1403}Spencer wpad� zapyta�,|czy mo�e rzuci� okiem na zbiornik.{1403}{1457}- Dlaczego?|- Bo jest szalony?{1501}{1533}W ka�dym razie odm�wi�em.{1533}{1584}Nikt tam nie wchodzi bez mojej zgody.{1584}{1607}Tak jest.{1686}{1744}Mo�e wyparowa�a,|gdy przelecieli�my przez gwiazd�.{1744}{1772}To uk�ad zamkni�ty.{1772}{1850}Ta woda musia�a gdzie� si� podzia�.|Mamy po�ow� tego, co mieli�my wcze�niej.{1859}{1888}Nie rozumiem tego.{1892}{1980}To ty pr�bujesz uruchomi� system recyklingu.|Mo�e jest gdzie� przeciek.{1988}{2018}Wed�ug statku wszystko gra.{2018}{2078}- Je�li to, co m�wisz, jest dok�adne...|- Jest.{2087}{2120}To mamy powa�ny problem.{2120}{2188}Nie mieliby�my go,|gdyby� zrobi�, o co prosi�em.{2188}{2228}Mo�emy si� zaj��|jednym problemem na raz?{2233}{2276}Ko�cz�ce si� zapasy wody|nie mia�yby znaczenia,{2276}{2337}- gdyby� wybra� adres Ziemi.|- Ju� ci to wyja�nia�em.{2337}{2419}- Rezerwy mocy s� w pe�ni uzupe�nione.|- W tym s�k, �e nie.{2419}{2522}- Wi�c ile jej mamy, Rush?|- Zapewne mniej ni� 40% pojemno�ci.{2526}{2598}My�lisz, �e nie wiem,|gdy kto� wyci�ga sobie liczby z dupy?{2598}{2669}- Co?!|- W�a�ciwie to ja wyci�gn��em te liczby...{2671}{2705}Z w�asnej dupy.{2707}{2731}On nie zmy�la.{2800}{2879}Je�li Przeznaczenie by�o kiedy� w stanie|po��czy� si� z Ziemi�,{2879}{2960}by�o to tysi�ce lat temu,|gdy Pradawni zamierzali tu przyby�.{2964}{3017}- Ale nie teraz.|- Wi�c masz racj�.{3017}{3070}- Mamy problem... znowu.|- Tak.{3165}{3247}- Dobrze, Eli...|- We� Brody'ego, jest in�ynierem.{3261}{3301}Musz� po�yczy� Eliego.{3452}{3497}40 000 litr�w?{3501}{3570}- Tak s�ysza�em.|- Nie wypili�my jej.{3588}{3680}Nie zdziwi�bym si�,|gdyby wody by�o wi�cej ni� m�wi�.{3688}{3721}Czyli �e co?|Gromadz� j�?{3729}{3800}To du�y statek.|Wiesz, jak jest z wojskiem.{3805}{3864}P�ki kontroluj� zapasy wody,|kontroluj� nas.{3948}{4000}Zgadza si�.|/O was m�wi�.{4079}{4123}Ci dwaj s� nieszkodliwi.{4142}{4193}Kontynuuj.|Musz� wiedzie�, komu mog� ufa�.{4229}{4262}Czuj� si� jak szpieg.{4344}{4391}Posprz�taj tu.{4406}{4433}Jasne.{4765}{4810}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.{4810}{4925}{C:$aaccff}Stargate Universe [1x06]|WODA{4925}{4991}{C:$aaccff}T�umaczenie: k-rol|Korekta: M.K.{5506}{5569}- Co si� dzieje?|- Nic.{5569}{5611}Mia�em jakie� dziwne uczucie.{5621}{5693}- W�a�nie wyszli�my z nad�wietlnej.|- To nie by�o to.{5719}{5787}Id� w�a�nie do sali wr�t.|Jest planeta w ich zasi�gu.{5787}{5805}Chod�.{5952}{5984}Co mamy?{5984}{6064}W zasi�gu jest tylko jedna planeta.|Statek ju� nawi�za� po��czenie.{6071}{6102}Otrzymujemy odczyty.{6152}{6202}Chyba wlecieli�my do uk�adu Hoth.{6254}{6293}To z "Imperium kontratakuje".{6307}{6401}Drugi film o Gwiezdnych Wojnach.|Odmawiam nazywania go cz�ci� pi�t�.{6401}{6444}-47�C.{6451}{6485}Trzeba si� ciep�o ubra�.{6494}{6525}Czy to l�d?{6530}{6578}Tak, ale atmosfera|jest niebezpiecznie cienka.{6578}{6597}I truj�ca.{6597}{6711}0,13% tlenu, 95% dwutlenku w�gla|z odrobin� argonu.{6711}{6759}Paskudna planeta.{6762}{6804}Jedyna w zasi�gu.{6805}{6857}B�dziemy musieli u�y� skafandr�w,|kt�re znale�li�my,{6857}{6924}ale je�li dzi�ki temu|zyskamy p� tony lodu, to zgoda.{6937}{6988}Wy��cz na razie wrota.{7028}{7065}Poruczniku Scott, zg�o� si�.{7142}{7162}Scott?{7361}{7414}Jest pow�d,|dla kt�rego masz wy��czone radio?{7490}{7588}- Wejd�.|- Pu�kownik ci� szuka.{7603}{7647}- Lepiej...|- Id�.{7775}{7826}Co, nie mog�e� znale��|schowka na szczotki?{8184}{8268}Wci�� pracujemy nad reszt� skafandr�w.|Wkr�tce trzeci b�dzie gotowy.{8268}{8297}Wkr�tce, to znaczy kiedy?{8297}{8369}- Mo�e za dzie�.|- Do tego czasu b�dziemy w nad�wietlnej.{8373}{8480}Nie s� w najlepszym stanie.|Przez te lata ich jako�� si� pogorszy�a.{8488}{8538}Nie oszcz�dzajcie si�.|B�d� nam potrzebne.{8584}{8629}Chyba jeste�my tylko|we dw�ch.{8691}{8740}Mog� p�j�� z Kennair.{8750}{8840}- By�a ju� poza statkiem kosmicznym, a pan...|- Nic mi nie jest.{8889}{8928}Jak przetniemy l�d?{8990}{9056}N� plazmowy.|Powinien ci�� l�d jak mas�o.{9056}{9116}Nie zbli�ajcie ostrza do siebie.{9127}{9199}��czno�� radiowa mi�dzy wami|jest aktywowana g�osem.{9208}{9313}Je�li chcecie skontaktowa� si� ze statkiem,|naci�nijcie tutaj.{9339}{9408}T.J.,|dowodzisz pod nasz� nieobecno��.{9433}{9507}- Wszyscy to rozumiej�?|- Na pewno damy sobie rad�.{9547}{9594}Riley, wybierz adres.{9742}{9793}Bior�c pod uwag�|wzmo�on� aktywno�� fizyczn�,{9793}{9843}macie powietrza na 8 godzin.{9849}{9940}Do skoku w nad�wietln�|zosta�o 11 godzin, tak?{9940}{10008}Spoko, sko�czy wam si� powietrze,|zanim zd��ymy was zostawi�.{10039}{10067}Dzi�ki.{10713}{10742}Pi�knie, prawda?{10767}{10827}Jeden g��boki wdech|i padasz trupem.{11586}{11630}/Przeznaczenie, tu Young.|/Zg�o�cie si�.{11641}{11697}Tak jest.|G�o�no i wyra�nie.{11704}{11766}/Zbada�em l�d przy wrotach.{11775}{11901}/Odczytuj� wysokie st�enie amoniaku|/i wielu innych toksycznych chemikali�w.{11901}{11933}Jak wysokie s� odczyty?{11983}{12019}Wychodz� poza skal�.{12025}{12078}Spr�buj poszuka� gdzie� dalej.{12161}{12211}Mo�e po drugiej stronie|tamtego jeziora.{12211}{12251}Czy to naprawd� dobry pomys�?{12258}{12327}/Im dalej odejdziemy od wr�t,|/tym mniej lodu przyniesiemy.{12340}{12372}Mam pomys�.{12378}{12411}Dajcie mi dwie minuty.{12415}{12471}Pu�kowniku, dajcie nam chwil�.|Eli ma pomys�.{12515}{12600}Mo�e pod lodem na jeziorze|jest s�odka woda.{12607}{12707}Przy tej temperaturze|l�d b�dzie mia� grubo�� 3 metr�w.{12714}{12776}Lepiej poszukajmy lodowej fa�dy.|Czego�, co mo�emy eksploatowa�.{12792}{12841}M�wi pan,|jakby ju� robi� co� takiego.{12841}{12893}O tak.|Milion razy.{12991}{13067}- Poczu� pan to?|- To tylko wstrz�s.{13082}{13159}Poprzednia planeta,|na kt�rej by�em, wybuch�a.{13177}{13230}Przeznaczenie, m�wi Young.|Zu�ywamy powietrze.{13230}{13275}Co z tym �wietnym pomys�em?{13345}{13409}Ju� jeste�my!{13444}{13503}Przykro mi, ale nie da si� tym|zdalnie sterowa�.{13517}{13571}To fantastyczne.|Jak na to wpad�e�?{13580}{13666}W�a�ciwie to przedstawia|moj� ostatni� pr�b� latania,{13674}{13726}ale powinno unie�� ton� lodu.{13726}{13791}Pu�kowniku, wysy�amy|najnowszy wynalazek Eliego.{14033}{14053}Podoba mi si�!{14062}{14122}Facet dostaje medal.{14139}{14173}/Jak du�o lodu utrzyma?{14174}{14219}Na pewno wi�cej,|ni� sami mo�ecie unie��.{14248}{14316}Dobra, ruszamy.|Niech wrota b�d� aktywne.{14318}{14384}Odezwiemy si�,|gdy co� znajdziemy.{14433}{14470}- T.J.|- Tak?{14486}{14562}/- Je�li nie uda nam si� wr�ci�...|- Uda si� wam.{14562}{14667}�azimy po lodowej planecie|w skafandrach licz�cych milion lat.{14686}{14731}/Je�li nie uda nam si� wr�ci�...{14755}{14786}Poradzisz sobie.{14846}{14878}Tak jest.|Powodzenia.{15288}{15338}- Poziom wody spad�.|- Znowu?{15348}{15385}nikt nie wchodzi� ani nie wychodzi�.{15385}{15464}Brody m�wi�, �e nie ma przecieku,|wi�c zostaje jedna mo�liwo��.{15464}{15533}- Kto m�g�by tyle ukra��?|- To masa wody.{15547}{15583}Wiem o tym, ale nie wiem,|co robi�.{15583}{15643}Poza tym nie zaszkodzi wiedzie�,|na czym stoimy.{15643}{15671}Zacznij przeszukanie.{15679}{15729}Idziemy, Gorman.{15941}{16014}Po��cz si� ponownie.|Musimy utrzymywa� ��czno��.{16044}{16117}Dopiero co si� wy��czy�y.|Masz �wietne wyczucie czasu!{16148}{16191}Bo min�o 38 minut.{16191}{16248}Maksymalny czas, przez jaki korytarz|mo�e pozostawa� otwarty.{16248}{16296}Nie wiedzia�em.{16483}{16536}Pu�kowniku, tu Rush.|/Jak sytuacja?{16558}{16670}Znale�li�my obiecuj�co wygl�daj�cy|odkryty obszar lodu.{16670}{16712}/W�a�nie go sprawdzam.{16731}{16792}/Odeszli�my do�� daleko.|Nie widzimy wr�t.{16806}{16836}Nadal do niczego.{16836}{16867}Szukajcie dalej.{17890}{17935}/Porucznik Johansen.{17987}{18007}M�w.{18023}{18068}/Co� znalaz�em.{18075}{18108}Ja te�.|To mo�e poczeka�?{18108}{18133}/To Spencer.{18133}{18188}/Je�li chcesz,|/mog� sam si� nim zaj��, ale...{18188}{18225}Nie, w porz�dku.|Ju� id�.{18437}{18471}Niczego nie ukrad�em!{18471}{18489}Nie?{18519}{18552}- A to co?|- To moje!{18552}{18602}Przynios�em je ze sob�|przy ewakuacji!{18615}{18648}Przynios�e� je, tak?{18706}{18773}- Daj mi pretekst.|- Odsu� si�!{18787}{18820}Nie mam na to czasu!{18841}{18876}Zamknijcie go gdzie�.{18876}{18915}Pu�kownik si� nim zajmie|po powrocie.{19153}{19190}M�wi�a�, �e co� znalaz�a�.{19230}{19291}Szczerze m�wi�c nie wiem,|co widzia�am.{19300}{19350}Musz� porozmawia� z Rushem.|Ty szukaj dalej.{19350}{19424}Nic, co znajdziemy,|nie zrekompensuje tego, co stracili�my.{19424}{19478}Wiem, ale musimy wiedzie�,|co mamy.{19478}{19537}Nikt nie podchodzi� do zbiornika,|a wody wci�� ubywa.{20705}{20758}Przeznac... [ Pobierz całość w formacie PDF ]