Stargate Universe [1x03] Air (Part 3), STARGATE UNIVERSE, Season 1, Napisy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{19}{43}/Przeznaczenie.{53}{154}/Zaprojektowany przez Pradawnych.|/Uruchomiony... setki tysi�cy lat temu.{154}{188}/Gdzie my, do cholery, jeste�my?{188}{242}Tysi�ce lat �wietlnych od domu.{243}{338}Jeste�my na statku, ale nie wiemy,|jakie jest nasze po�o�enie wzgl�dem Ziemi.{338}{461}/Ten statek mo�e by�|/najwa�niejszym odkryciem od czasu wr�t.{461}{520}/To niew�a�ciwi ludzie|/w niew�a�ciwym miejscu.{520}{566}/Mamy wielu rannych.|/Musimy wr�ci� do domu.{566}{633}/Ledwie starcza mocy na g��wne systemy.{637}{715}Ten statek nie jest w stanie|otworzy� korytarza na Ziemi�.{721}{746}/Mamy problem.{746}{788}/Jeden z wlot�w powietrza|/przesta� dzia�a�.{788}{850}/Naszym priorytetem powinno by�|/uszczelnienie poszycia.{850}{938}/Mo�emy zyska� dzie� czy dwa,|zanim zabije nas CO2.{938}{999}/Nie mo�esz prosi� kogo�,|/by si� po�wi�ci�.{999}{1015}/Koniec, kropka.{1015}{1050}Tato, nie!|Zaczekaj!{1065}{1105}/Pu�kowniku, wyszli�my z nad�wietlnej.{1105}{1143}Statek wykry� wrota.{1143}{1203}Na jednej z pobliskich planet mo�e by� to,|czego potrzebujemy.{1203}{1251}Musimy przej�� przez ten tunel.{1897}{1934}Ale upa�.{2001}{2026}Odjazd!{2292}{2341}Upewnij si�,|�e mo�emy po��czy� si� ze statkiem.{2341}{2360}Ju� si� robi.{2491}{2546}- Wygl�da jak gips.|- By�oby �wietnie.{2585}{2660}- Dlaczego?|- Szukamy w�glanu wapnia.{2663}{2682}Kalcytu.{2692}{2789}Gips to siarczan wapnia,|czyli 36% w�glan wapnia.{3006}{3029}Rozpuszcza si�.{3033}{3082}Mo�emy u�y� piasku do naprawy p�uczek?{3082}{3123}- To by�oby wygodne.|- Nie.{3123}{3187}To dobry znak,|�e sk�adniki mog� by� w pobli�u.{3188}{3234}Ze wzgl�du na przeno�no�� i skuteczno��,{3234}{3316}licz�, �e znajdziemy kryszta�y wapienia|o wysokim st�eniu.{3316}{3386}Szukamy dna wyschni�tego jeziora|lub zbiornika s�onej wody,{3386}{3424}sk�d pochodzi ten piasek.{3452}{3492}To pustynia.{3506}{3577}Wapno tworzy si� g��wnie|z pozosta�o�ci organizm�w morskich.{3577}{3629}Twierdzisz, �e istnia�o tu �ycie?{3629}{3692}Nie takie,|jakie do tej pory widzieli�my.{3829}{3872}Wody mo�e ju� nie by�,{3872}{3958}ale to ona paruj�c|ukszta�towa�a t� pustyni�,{3958}{4048}co pozostawi�o krystaliczn� form� gipsu,|nazywan� selenitem.{4048}{4073}Dok�d idziesz?{4091}{4135}Na wzniesienie.{4278}{4323}Tak si� powinno sta�?{4323}{4404}Je�li piasek ma wystarczaj�co wysokie|st�enie wapnia,{4404}{4449}roztw�r absorbowa�by kwas.{4457}{4472}No tak.{4474}{4560}- P�yn sta�by si� bezbarwny.|- Ale tak si� nie sta�o.{4664}{4683}Gotowe!{4752}{4781}M�wi Scott.{4781}{4864}Niestety w pobli�u wr�t|nie ma niczego przydatnego.{4877}{4946}/Macie 12 godzin, poruczniku.|/W��czcie stoper.{4962}{4986}Przyj��em.{5033}{5065}Idziemy!{5202}{5258}Szkoda, �e nie mo�emy|po prostu u�y� piasku.{5286}{5347}Na pewno by go wystarczy�o.{5593}{5661}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.{5661}{5809}{C:$aaccff}Stargate Universe [1x03]|POWIETRZE - CZʌ� 3{5809}{5848}{C:$aaccff}T�umaczenie: k-rol & M.K.{6205}{6261}- Nic mi nie jest.|- Nieprawda.{6288}{6384}Ze mn� te� nie jest najlepiej,|ale dzi�ki niemu wci�� �yjemy.{6384}{6448}- Cokolwiek to znaczy...|- To wiele znaczy.{6466}{6526}Dop�ki tu jeste�my, obiecuj� ci, �e...{6526}{6626}Redagowa�am do�� przem�wie� mojego ojca,|�eby wiedzie�, co pan teraz powie.{6629}{6715}Nie masz poj�cia, co powiem,|bo sam tego nie wiem.{6854}{6954}Zabrali�my ze sob�|kamienie komunikacyjne Pradawnych.{6954}{7007}- Pozwalaj�...|- Wiem, czym s�.{7033}{7114}Skontaktuj� si�|z moim prze�o�onym na Ziemi{7114}{7168}i przedstawi� im nasz� sytuacj�.{7284}{7344}Sama chc� jej o tym powiedzie�.{7650}{7717}Siedzisz tu,|od kiedy Rush nawi�za� kontakt.{7717}{7762}Niech kto� ci� zmieni.{7785}{7835}Nie rusz� si� z tego krzes�a.{7841}{7885}Ostatnie p� roku sp�dzi�em|przy tym projekcie{7885}{7925}i niech mnie szlag, je�li...{7986}{8013}Pu�kowniku?{8225}{8261}To dziwne.{8340}{8380}Doktorze Rush, to pan?{8407}{8494}Nie, tu pu�kownik Young.|Musisz mnie zabra� do genera�a O'Neilla.{8650}{8696}Ty te� b�dziesz mi potrzebna.{8697}{8750}M�wi�am panu, �eby pan nie wstawa�.{8812}{8865}- Co mu si� sta�o?|- Ma p�kni�te �ebra,{8865}{8948}mas� siniak�w i wstrz��nienie m�zgu,|kt�re spowodowa�o neuropraksj�.{8957}{8992}Po prostu super.{9005}{9050}- Chloe...|- Jestem dr Mehta.{9050}{9076}Mo�esz mi pom�c?{9208}{9298}Z twoim ojcem stoczy�em|jedn� z moich ulubionych sprzeczek.{9306}{9371}Chce pan powiedzie�,|�e wyszed� z kt�rej� zwyci�sko?{9388}{9424}Zale�y, kogo spyta�.{9525}{9610}Major Green odprowadzi ci�|do twojej matki.{9636}{9709}Z�� jej, prosz�,|wyrazy wsp�czucia w moim imieniu.{9717}{9752}Dzi�kuj�.{9941}{10011}Wi�c tak naprawd� jak tam idzie?{10011}{10101}Nie wiem, co Rush panu powiedzia�,|ale mo�emy mie� niewiele czasu.{10101}{10152}Statek jest bardzo stary.|Rozpada si�.{10160}{10197}- To go naprawcie.|- Staramy si�.{10203}{10277}Nawet je�li naprawimy podtrzymywanie �ycia,|nie mamy do�� wody i jedzenia.{10277}{10341}- To jakie� zdob�d�cie.|- Nie powinno nas tam by�.{10341}{10402}To nieodpowiedni ludzie|w niew�a�ciwym miejscu.{10402}{10454}Jako grupa nie s� kompetentni.{10454}{10505}Prosz� ci�.|Sam nie by�em kompetentny,{10505}{10550}gdy prowadzi�em pierwszy oddzia�|przez wrota.{10550}{10616}- Rozumiem pana, ale...|- Przez ostatnie 12 lat{10616}{10700}wys�ali�my przez to cholerstwo|setki zespo��w.{10766}{10890}Konkluzja jest taka,|�e nikt z nas nie jest kompetentny.{10899}{11002}Wkr�tce nadejdzie chwila,|gdy ka�dy z nich powinien dosta� szans�,{11002}{11040}by si� po�egna�.{11086}{11119}Zrozumia�em.{11497}{11525}Oszcz�dzaj wod�.{11563}{11596}To nie jest m�dre.{11596}{11682}Przy takich temperaturach cz�owiek|potrzebuje co najmniej...{11682}{11709}Id�, nie gadaj.{11732}{11837}Dla waszej informacji,|on ma racj� co do cz�owieka i wody...{11838}{11903}- Eli!|- Wiem, i��, nie gada�.{12033}{12096}Sp�jrzcie.|Wi�cej piachu.{12144}{12191}To bezcelowe.|Powinni�my wraca�.{12191}{12232}Dopiero co tu przybyli�my.{12232}{12305}Nadal obstaj� przy tym,|�e powinni�my sprawdzi� inne planety.{12305}{12358}A ja nadal obstaj� przy tym,|�e si� mylisz.{12369}{12410}Rozwi�zanie jest tutaj.{13063}{13128}Wiem, wiem.|To by�a fatamorgana.{13146}{13271}Ale gdy podeszli�my do poprzedniej wydmy,|wydawa�o mi si�,{13271}{13334}�e widzia�em statu� wolno�ci|do po�owy zakopan� w piasku.{13334}{13359}Tylko przez moment.{13377}{13427}Ju� by�em gotowy krzykn��:{13434}{13565}"Niech was wszystkich diabli wezm�".{13659}{13701}To by�o zabawne.{13711}{13739}Tak?{13780}{13871}To by znaczy�o, �e jeste�my na Ziemi,|tyle �e w przysz�o�ci,{13871}{13963}a w�adz� przej�y ma�py|i z jakiego� powodu pogrzeba�y statu�.{13963}{14031}- Napij si�, Eli.|- Greer, st�j!{14051}{14085}Zatrzymaj si�!{14158}{14208}- To si� nie uda.|- Nie, je�li wci�� si� zatrzymujemy.{14208}{14252}Musimy si� rozdzieli�.{14260}{14290}Mnie to pasi.{14302}{14352}Zgadzam si�.|Franklin, powiniene� i�� ze mn�.{14352}{14409}Nie, nie.|Idziesz ze mn� i Greerem.{14420}{14524}S�o�ce przesuwa si� w tamt� stron�.|Nazwijmy to zachodem.{14544}{14674}Eli, Franklin, Palmer i Curtis.|Idziecie w tamt� stron�.{14674}{14712}B�dziemy robi� test co jakie� 20 minut.{14712}{14766}Po dw�ch godzinach skr�cicie|na po�udniowy wsch�d.{14766}{14803}Traficie wtedy do wr�t.{14827}{14848}Chwilunia.{14866}{14925}Czy rozdzielenie si�|to naprawd� dobry pomys�?{14925}{14976}Powinni�my wraca� prosto do wr�t.{14976}{15050}Nie ma sensu przechodzi�|drugi raz t� sam� drog�.{15060}{15125}Albo mo�emy po prostu|trzyma� si� razem.{15251}{15330}Wybacz, Matt.{15337}{15516}Po prostu mam cholernie z�e przeczucie,|�e wy p�jdziecie tamt�dy,{15516}{15566}a my tamt�dy...{15566}{15642}Kto� zaufany musi poprowadzi�|drugi zesp�.{15642}{15678}Tym kim� jeste� ty.{15695}{15782}Curtis to �wietny, twardy �o�nierz.|Nie pozwoli, by co� si� wam sta�o.{15788}{15857}Tak naprawd� spowalniam ci�|i chcesz si� mnie pozby�.{15857}{15919}Robi� to, co uwa�am za najlepsze|dla powodzenia misji.{15937}{15973}Sam chcia�e� i��.{15980}{16050}M�wi� ci, jak mo�esz mi pom�c.|Staw temu czo�a.{16097}{16125}W porz�dku.{16185}{16292}Dobra, ludziska.|Idziemy tamt�dy. W drog�!{16331}{16390}Je�li znajdziecie dno jeziora,|odezwijcie si�, a my zawr�cimy.{16390}{16492}Jak zobaczycie statu� wolno�ci,|wiecie, co powiedzie�?{16506}{16543}Teraz mo�emy przyspieszy�.{17133}{17151}/Jest tutaj?{17157}{17209}Tak, ale jak wyja�nia�em...{17209}{17260}- Chloe?|- Pani Armstrong.{17540}{17695}Wiem, �e wygl�dam inaczej|i mam inny g�os, ale to ja.{17741}{17773}Mamo, prosz�.{17789}{17842}Musz� ci co� powiedzie�.{17859}{17882}Mamo.{17896}{17926}Przesta�!{18096}{18148}Przepraszam.|Po prostu...{18254}{18396}My�l, �e tak naprawd�|jeste� bardzo daleko na jakim� statku...{18410}{18501}- Mamo...|- Powiedz, �e wracasz do domu.{18553}{18589}Nie wiem tego.{18622}{18669}Mamo, prosz�.{18829}{18892}Statek jest stary i uszkodzony.{18918}{18978}Tracili�my powietrze i kto� musia�...{19045}{19082}On nie �yje.{19101}{19137}Prawda?{19613}{19642}/Gdzie s� wszyscy?{19642}{19689}Sprawni przeszukuj� statek|w poszukiwaniu czego�,{19689}{19741}co pozwoli na wy�apanie|dwutlenku w�gla.{19741}{19789}Reszta jest w kwaterach za�ogi.{19995}{20052}Pu�kowniku, uda�o nam si�|ponownie po��czy� z wrotami na planecie.{20052}{20111}Pu�kownik Young i Chloe|u�ywaj� kamieni.{20111}{20155}To pu�kownik Telford i dr Mehta.{20198}{20237}W porz�dku.{20265}{20326}Nawi�za�e� kontakt|z lud�mi na planecie?{20340}{20402}Tak, nie mieli jeszcze o czym meldowa�.|Rozdzielili si�.{20402}{20460}Ile zosta�o do przej�cia w nad�wietln�?{20460}{20489}Mniej wi�cej 9 godzin.{20503}{20567}Wybierajcie adres co 20 minut.|Utrzymujcie regularny kontakt.{20567}{20619}Mamy problemy z zasilaniem.{20619}{20714}U�ywanie wr�t ... [ Pobierz całość w formacie PDF ]