Stargate Universe [1x08] Time,

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{32}{62}/Przeznaczenie.{63}{162}/Zaprojektowany przez Pradawnych.|/Uruchomiony... setki tysi�cy lat temu.{163}{194}/Gdzie my, do cholery, jeste�my?{195}{245}Miliardy lat �wietlnych od domu.{246}{348}Jeste�my na statku, ale nie wiemy,|jakie jest nasze po�o�enie wzgl�dem Ziemi.{349}{468}/Ten statek mo�e by�|/najwa�niejszym odkryciem od czasu wr�t.{469}{529}/To niew�a�ciwi ludzie|/w niew�a�ciwym miejscu.{530}{577}/Mamy wielu rannych.|/Musimy wr�ci� do domu.{578}{644}/Ledwie starcza mocy|/na g��wne systemy.{645}{730}Ten statek nie jest w stanie|otworzy� korytarza na Ziemi�.{738}{785}Chyba wlecieli�my do uk�adu Hoth.{785}{827}-47�C.{827}{869}Paskudna planeta.{869}{891}Jak przetniemy l�d?{891}{938}N� plazmowy.|Powinien ci�� l�d jak mas�o.{938}{971}/M�wi dr Rush.|/Jak sytuacja?{976}{1000}/Mamy czysty l�d.{1002}{1068}/Powinni�my by� w stanie rozbi� go|/na odpowiedniej wielko�ci kawa�ki{1068}{1104} i przetransportowa� go do wr�t.{1411}{1454}Zabezpieczy� teren.{1488}{1534}Witamy w d�ungli.{1556}{1604}Dobra, do roboty!{1666}{1727}Twoja pierwsza, obca planeta.{1727}{1814}Zgodnie z oczekiwaniami?|A mo�e lepiej albo gorzej?{1814}{1870}Widzieli�my, czego si� spodziewa�|dzi�ki Kino.{1870}{1897}Fakt.{1910}{2005}Ale mi�o wyrwa� si� ze statku|i zaczerpn�� �wie�ego powietrza.{2005}{2061}Nawet je�li jest troch� parno.{2077}{2119}Wi�c w og�le si� nie denerwujesz?{2129}{2253}Nie boisz si�, �e jaki� wielki,|kosmiczny robal ci� po�re?{2313}{2369}Wybacz, na pewno jest tu bezpiecznie.{2383}{2445}Ka�dy musi zakasa� r�kawy|i do�o�y� co� od siebie.{2445}{2483}Ty tak�e, Eli.{2611}{2628}No co?{2653}{2684}Potrzebuj� przerwy.{2757}{2787}Ale skwar.{2826}{2872}Ty tylko tu stoisz.{2872}{2926}Pilnuj�, �eby nic|si� do ciebie nie podkrad�o.{2926}{2967}Doceniam to.{3064}{3094}/Przesta�...{3260}{3325}- Jak idzie?|- Dobrze.{3357}{3419}- Kopiesz?|- Niom.{3469}{3532}Dobrze sobie radzisz?|Tak og�lnie?{3593}{3617}Nic mi nie jest.{3634}{3705}Dobrze.|To �wietnie.{3876}{3924}- Co was tak bawi?|- Nic takiego.{3952}{3982}Powa�nie pytam.{3998}{4028}Macie niez�y ubaw.{4078}{4105}No gadajcie.{4189}{4223}Czemu mi nie powiecie?{4266}{4296}Chodzi o mnie, co?{4327}{4346}T.J.!{4402}{4449}Sk�d mamy wiedzie�,|co mo�na bez obaw zje��?{4449}{4481}Nie mo�emy mie� pewno�ci.{4501}{4571}Jak idzie to powiedzonko?|"G�odny cz�owiek..."{4819}{4889}- Mo�e nie by� dojrza�y.|- Sam spr�buj.{4900}{4937}Nie, dzi�ki.{4937}{5014}- W�a�nie sam si� narazi�e�.|- Powa�nie?{5023}{5095}Gdyby� jako� zareagowa�,|nie wiedzieliby�my, kt�ry by� przyczyn�.{5099}{5156}Volker w�a�nie puszcza pawia.{5189}{5221}Jad�e� co� tutaj?{5265}{5330}- Eli!|/- Przepraszam.{5394}{5434}Nie odwodni�e� si�?{5445}{5505}Jakie� odr�twienia?|Jak z twoim wzrokiem?{5539}{5607}G�owa mi p�ka,|a kark mam troch�...{5658}{5722}Powinni�my odes�a� go na statek.|Eli, wybierz adres.{6019}{6129}Po prostu zakr�ci�o mi si� w g�owie.|To si� sta�o do�� nagle.{6151}{6232}- Chyba masz gor�czk�.|- My�la�am, �e to tylko ten upa�.{6234}{6302}- Masz problemy z szyj�?|- Tak, w�a�nie si� zacz�y.{6304}{6340}Dr�twieje mi kark.{6395}{6436}Ju� si� za to bior�.{6448}{6489}S�uchajcie!{6499}{6550}Zbiera� graty,|zmywamy si� st�d!{6550}{6569}Czekaj.{6588}{6643}Nie mo�emy odej��.|Je�li co� tu z�apali,{6646}{6686}mo�e by� zara�liwe.{6686}{6714}Wi�c co mamy zrobi�?{6741}{6808}Mamy 36 godzin|do odlotu Przeznaczenia.{6808}{6882}Dla dobra pasa�er�w radz�,|�eby�my poczekali.{6884}{6928}Tutaj?|Na co?{6940}{7007}Przynajmniej jaki czas.|Zobaczymy, jak to si� rozegra.{7234}{7292}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.{7292}{7373}{C:$aaccff}Stargate Universe [1x08]|CZAS{7373}{7446}{C:$aaccff}T�umaczenie: k-rol & M.K.{7474}{7556}To mo�e by� nic takiego.|Jaki� wirus albo bakteria.{7557}{7608}Nie da si� stwierdzi�,|czy przenosi si� przez powietrze.{7608}{7663}/- Byli�cie tam tylko 3 godziny.|- Wiem.{7665}{7753}Je�li zarazili si� w okolicy,|tempo rozwoju jest bardzo szybkie.{7753}{7824}Dop�ki nie dowiemy si� czego� wi�cej,|radz�, �eby�my nie wracali na statek{7824}{7874}z czym� potencjalnie niebezpiecznym.{7874}{7896}/Zrozumia�em.{7908}{7980}Dajcie zna�, gdyby kto� na pok�adzie|mia� podobne objawy.{7980}{8059}Przynajmniej b�dziemy mie� pewno��,|�e nie ma to zwi�zku z t� planet�.{8059}{8124}/Dobrze.|/Meldujcie si� co godzin�.{8133}{8179}- Przyj��em.|/- Bez odbioru.{8787}{8826}Wy��cz to, Greer.{8990}{9053}Musisz mie� jakie� podejrzenia.|Widzia�em, jak robisz im zastrzyki.{9053}{9104}To du�e dawki antybiotyk�w.{9121}{9148}Nie znosz� ich marnowa�,{9148}{9209}ale bior�c pod uwag�|b�l g�owy, karku i gor�czk�,{9209}{9245}lepiej dmucha� na zimne.{9250}{9303}Czy to bakteryjne zapalenie|opon m�zgowych?{9313}{9408}Nie wiem, ale je�li to si� potwierdzi,|a ja nic nie zrobi�am,{9408}{9457}- mogliby szybko umrze�.|- Ale nie wiesz.{9458}{9513}U�ywasz naszych antybiotyk�w|w oparciu o przeczucie?{9515}{9608}- Tak, to moja subiektywna ocena.|- �wietnie.{9800}{9856}- M�wi�e�, �e to niedaleko.|- Bo tak jest.{9902}{9956}- Wszystko gra?|- Tak.{9981}{10003}Tutaj.{10039}{10093}Co to za smr�d?{10125}{10153}Siarka.{10178}{10250}Nie chcia�bym zobaczy� mr�wek,|kt�re to zrobi�y.{10332}{10380}Co robisz?|Nie ogl�da�e� "Obcego"?{10403}{10458}- My�lisz, �e to jest pow�d choroby?|- Nie wiem.{10476}{10524}Z czego� takiego|robi si� bro� chemiczn�.{10525}{10539}Wiem.{10565}{10647}Ale nie znamy dok�adnego sk�adu|ani st�enia.{10668}{10735}- Tam jest tego wi�cej.|- W porz�dku, wierz� na s�owo.{10757}{10856}Rozumiem, �e nie chce,|by kto� na statku zachorowa�,{10859}{10952}ale je�li pozostanie tutaj|nas zabije?{11037}{11078}Nie mog�oby by� gorzej.{11093}{11159}Obawiam si�, �e masz s�ab� wyobra�ni�.{11210}{11278}Pi�� film�w,|kt�re zabra�by� na bezludn� wysp�.{11320}{11333}No co?{11349}{11391}Dzi�ki temu czas szybciej zleci.{11430}{11470}Dobra, ja zaczn�.{11493}{11540}"Hakerzy".|Wiem, to oczywisto��.{11558}{11582}"Matrix".{11621}{11649}Stara szko�a.{11649}{11707}Co� musi ci� roz�miesza�, prawda?{11762}{11854}Je�li liczy� trylogie jako jedno,|wszystkie oryginalne "Gwiezdne Wojny",{11854}{11951}a pojedynczo...|"Imperium kontratakuje".{11982}{12015}To ju� cztery.{12029}{12106}To trudny wyb�r.{12136}{12183}Mo�e to powinno by� 10 film�w.{12200}{12280}- "Buntownik z wyboru" musi by� w�r�d nich.|- z James jest kiepsko.{12280}{12335}- Gdzie ona jest?|- Ilu jest ju� chorych?{12342}{12430}Chloe, Volker, Marsden i Franklin.{12432}{12458}A teraz r�wnie� James.{12467}{12524}- Pozw�l, �e spojrz� ci na oczy.|- Mnie nic nie jest.{12524}{12571}Nieprawda.|Te� potrzebujesz zastrzyku.{12771}{12827}Wybierz adres!{12854}{12924}Przeznaczenie, zg�o�cie si�.|Odpowiedzcie, je�li mnie s�yszycie.{12924}{12965}- Co jest?|- Nie wiem.{12972}{13020}- Dlaczego tak si� dzieje?|- Musimy ucieka�!{13020}{13038}Nie mo�emy!{13046}{13081}Dlaczego tak si� dzieje?{13894}{13932}Co, do...{14014}{14050}S�yszeli�cie?{14051}{14132}- Kino ju� tam by�o?|- Jak to mo�liwe?{14134}{14185}Wyszli�my z nad�wietlnej,|wrota nawi�za�y po��czenie{14185}{14245}i wys�ali�my Kino,|�eby sprawdzi� planet�.{14245}{14266}/Przeszli na ni�,{14266}{14340}/ a drugie Kino ju� le�a�o|/na ziemi niedaleko wr�t.{14418}{14463}Wys�ali�my tylko jedno Kino, tak?{14468}{14511}Pami�� by�a pe�na.{14532}{14573}Chyba pami�� jest pe�na.{14642}{14688}- Co na niej by�o?|- My.{14712}{14774}- Co przez to rozumiesz?|- W�a�nie ogl�daj� nagranie,{14774}{14834}ale s�ysza�am,|�e wielu z nas na nim wyst�puje.{14834}{14859}I co robimy?{14888}{14946}Idziemy na planet� po �ywno��.{14951}{15028}Potem najwyra�niej niekt�rzy|zacz�li chorowa�.{15048}{15109}- By�am chyba jedn� z tych os�b.|- Ale to si� nie sta�o.{15109}{15173}- Najwyra�niej.|- Nic ci nie jest, prawda?{15188}{15278}Podobno|/znaleziono te� ludzkie szcz�tki.{15419}{15441}To dziwne.{15555}{15614}- W porz�dku?|- Tak, tylko mn� to wstrz�sn�o.{15665}{15733}- Na pewno nic ci nie jest?|- Tak.{15750}{15802}- To do�� zrozumia�e.|- Nie dla mnie.{15822}{15889}- M�wi�em o rzucaniu fresk�w.|- Kontynuujmy.{15928}{15979}Jak to jest mo�liwe?{15993}{16071}- Nie wiem.|- Mo�e alternatywna rzeczywisto��?{16154}{16205}Bior�c pod uwag�,|�e chorob� z�apano na planecie,{16205}{16277}doradzam obj�� kwarantann� ka�dego,|kto poszed� po Kino.{16302}{16366}Scott, Greer, Eli i Rush.{16378}{16440}I wszystkich,|z kt�rymi mieli kontakt po powrocie.{16440}{16468}Czyli nas wszystkich.{16468}{16530}B�d� koordynowa�a akcj� przez radio.{16530}{16595}Brody by� w pomieszczeniu wr�t|podczas ich powrotu.{16595}{16683}Byli�my tam g�ra p� godziny.{16683}{16739}Do�� czasu, by zetkn�� si�|ze �r�d�em ska�enia.{16739}{16762}Czekaj.{16783}{16849}Martwisz si�,|bo ludzie na nagraniu zachorowali,{16849}{16930}- co nigdy si� nie wydarzy�o.|- Tego nie wiemy.{16977}{17006}Co chcesz powiedzie�?{17008}{17087}To najwyra�niej my.|To nagranie mia�o jako� miejsce.{17101}{17152}Jak my�lisz,|co by�o nie tak z wrotami?{17152}{17224}Wygl�da na to,|�e tunel by� niestabilny.{17234}{17293}Pr�ba podr�y by�aby|niezwykle ryzykowna.{17436}{17449}Id�.{17606}{17643}Ogl�damy dalej?{17706}{17756}- Mo�esz przewin��?|- Pewnie.{17957}{17988}/Chloe nie �yje.{18053}{18213}James, Spencer, Marsden|/i Brody tak�e.{18409}{18460}Co� jest nie tak z wrotami.{18460}{18522}Rush s�dzi,|�e nie mo�emy ryzykowa� ich u�ycia,{18522}{18578}nawet po tym, co si� sta�o.{18740}{18806}Nie mo�emy te� nawi�za� ��czno�ci|z Przeznaczeniem,{18808}{18890}wi�c najwyra�niej utkn�li�my tu.{18930}{19046}Do wej�cia statku w nad�wietln�|pozosta�y 22 godziny.{19142}{19197}To zapewne nocne stworzenia.{19216}{19281}Po wschodzie s�o�ca|przesta�y przychodzi�.{19293}{19371}Oby wrota zacz�y dzia�a�|przed zmrokiem.{19412}{19514}Nie zosta�o nam wiele ... [ Pobierz całość w formacie PDF ]