Stargate Universe [1x16] Sabotage, STARGATE UNIVERSE, Season 1, Napisy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{5}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{7}{84}To by�o zamiarem Destiny od chwili|wej�cia do uk�adu gwiezdnego.{121}{162}Przetrwamy.{162}{234}Uczynimy to miejsce domem.{234}{328}M�wi� Ci, statek przyby� tu|z jakiego� powodu.{328}{410}Destiny pobiera paliwo bezpo�rednio|z gwiazd.{410}{465}O i Young walcz� ze sob�.{466}{511}Nie wiadomo kt�ra strona jest lepsza.{511}{567}Udajemy, �e nic si� nie sta�o.{567}{636}Musimy by� przygotowani na kolejne|spotkanie.{636}{669}Dla dobra za�ogi.{670}{729}Dla dobra za�ogi.{729}{777}Drgwaki usta�y,{777}{815}ale kompletnie nie reaguje.{815}{864}W�a�ciwie jest w stanie|g��bokiej �pi�czki.{864}{901}{Y:i}Tu Scott, sir.{901}{961}{Y:i}Wpadli�my jak �liwka w kompot.{961}{1007}Nie jeste�my w stanie znale�� innego|wyj�cia{1007}{1041}ani innego dost�pu do poziomu ziemi.{1042}{1069}Mamy mniej ni� p� godziny.{1069}{1110}Nie uda si� nam.{1125}{1151}W�a�nie skoczyli.{1151}{1207}B�g z Wami.{1214}{1252}Z Wami wszystkimi.{1853}{1897}{Y:i}Pu�kowniku Young?{1926}{1967}{Y:i}Pu�kowniku Young?{2079}{2101}Tak.{2102}{2131}{Y:i}Jeste�my wszyscy, sir.{2131}{2193}Ju� id�.{2742}{2800}Dr. Rush w�a�nie potwierdzi�{2800}{2866}�e nasz obecny skok{2866}{2937}zabiera nas pomi�dzy galaktyki.{2938}{3007}Co oznacza, �e up�ynie sporo czasu{3007}{3067}zanim b�dziemy w stanie otworzy� wrota{3067}{3120}i uzupe�ni� zapasy.{3120}{3215}Od teraz zaczynamy racjonowa�{3215}{3246}�ywno�� i wod�.{3246}{3285}To tak�e oznacza,{3286}{3381}�e wszelka nadzieja na to,|aby uratowa� Chloe Armstrong,{3382}{3489}Eli Wallace,|i Matthew Scott'a jest...{3672}{3719}{Y:i}Pu�kowniku Young,{3719}{3763}{Y:i}czy mo�e pan do��czy� do mnie|w sterowni?{3763}{3838}Zaraz b�d�.{3838}{3896}To wszystko.{4294}{4333}Wymy�li�em{4334}{4381}dlaczego statek pr�bowa� oszcz�dza�|energi�.{4381}{4438}Nie uda nam si�.{4438}{4483}Co si� nie uda?{4483}{4525}Dotrze� do innej galaktyki.{4525}{4566}Nie wa�ne, jak liczy�,{4566}{4608}i na jak bardzo oszcz�dza�|energi�,{4608}{4703}Destiny nie b�dzie w stanie przelecie�|przez pustk�.{4915}{5035}T�umaczenie - police55 dla www.universe.socjum.pl|Sync by fant0mwww.addic7ed.com{5143}{5193}Dopiero co przelecieli�my przez|gwiazd�.{5193}{5225}Powinni�my by� na�adowani.{5225}{5284}Tak, jeste�my, ale tak jak wszystko na tym|statku,{5284}{5332}nap�d nad�wietlny Destiny|i magazyny energii{5332}{5377}nie dzia�aj� na 100%.{5377}{5425}Baza danych m�wi, �e statek|ledwo wykona� ostatnie{5425}{5463}trzy czy cztery intergalaktyczne|skoki.{5463}{5511}Ostatnie uszkodzenia w walce te�|nie bardzo pomog�.{5511}{5557}Ale, je�li statek zdaje sobie spraw�|�e nie da rady,{5557}{5591}to dlaczego pr�buje?{5591}{5689}Jest zaprogramowany na pod��anie|wed�ug planu.{5689}{5737}Dop�ki nie mamy mo�liwo�ci|przej�cia kontroli,{5737}{5800}nasza obecno�� jest dla statku|drugorz�dna.{5800}{5857}Destiny mo�e dryfowa� przez reszt�|odleg�o�ci,{5857}{5945}ale w tym czasie nawet nasze ko�ci|zamieni� si� w py�.{5945}{5992}Wi�c, co zrobimy?{5992}{6041}Ja jestem otwarty na propozycje.{6073}{6110}Ile nam braknie?{6110}{6186}50,000 lat �wietlnych, mniej wi�cej.{6186}{6211}To tylko kilka procent ca�ej drogi.{6211}{6249}Taaa.{6249}{6337}A je�li podkr�cimy nap�d?{6337}{6389}Aby pracowa� lepiej przy tym samym|wydatku energii?{6389}{6457}Tak, mo�emy zyska� jakie� 5 procent.{6457}{6489}Nie wiemy nawet jak ten nap�d{6489}{6517}dzia�a.{6517}{6544}Mo�emy zrobi� sobie kuku.{6544}{6589}Pan Brody ma racj�.{6589}{6626}Czy tylko ja my�l�{6626}{6664}�e nie powinni�my grzeba� przy|nap�dzie Pradawnych{6664}{6721}dop�ki nie b�dziemy wiedzie�|co tak naprawd� robimy?{6721}{6757}No to sprowad�my na pok�ad kogo�|kto ma poj�cie.{6757}{6787}Mam na my�li dwie czy trzy osoby.{6787}{6809}Kto jest najlepszy?{6809}{6851}Amanda Perry.{6902}{6931}By�a cz�onkiem zespo�u{6931}{6973}kt�ry pomaga� projektowa�{6973}{7011}hipernap�d nowej generacji.{7011}{7057}Nie ma nikogo lepszego.{7057}{7087}No dobra, zr�bmy to.{7087}{7129}Przygotujcie sprowadzenie jej|na pok�ad.{7129}{7187}Pu�kowniku...{7187}{7237}Powinien pan wiedzie�,{7237}{7305}�e przy ca�ej swej wiedzy i mo�liwo�ciach{7305}{7350}ona jest niepe�nosprawna.{7350}{7393}Na jak d�ugo?{7393}{7453}Mo�e na kilka tygodni.{7453}{7482}Oczywi�cie, kto� b�dzie si� tob�|opiekowa�{7482}{7565}przy codziennych czynno�ciach.{7565}{7617}Ona potrzebuje respiratora{7617}{7658}do pomocy przy oddychaniu.{7658}{7695}Oczywi�cie,{7695}{7734}b�d� mo�liwe jakie� korekty.{7734}{7788}B�d� mog�a zobaczy� rodzin�?{7788}{7826}Maj� pozwolenie.{7826}{7889}Zrobi� to, sir.{8309}{8339}Poruczniku?{8339}{8370}Wszystko w porz�dku?{8370}{8443}Mandy...{8498}{8525}Nick.{8525}{8582}Taa.{8737}{8779}Bo�e, naprawd� tu jestem?{8779}{8867}Z ca�� pewno�ci�, tak.{8867}{8896}To chwil� potrwa{8896}{8971}zanim si� przyzwyczaisz.{8971}{9011}Co ty powiesz.{9149}{9180}Przykro mi, sir.{9180}{9220}Nie mog� tego zrobi�.{9220}{9245}Poruczniku...{9245}{9280}Zostaw j�. Zostaw.{9435}{9473}Wi�c porucznik James mia�a|problem{9473}{9531}z u�ywaniem respiratora.{9565}{9595}Poradz� sobie.{9699}{9750}Naprawcie statek.{9896}{9923}Pani Wray?{9993}{10026}Tak.{10026}{10088}Dobrze. Prosz� si� nie �pieszy�.{10088}{10115}To jest Mary.{10115}{10143}Pomo�e pani we wszystkim.{10143}{10172}Witaj.{10172}{10228}Ona opowie pani r�wnie� jak radzi�|sobie{10228}{10263}z niepe�nosprawno�ci�.{10263}{10304}Poza tym, Dr. Strom|mia� nadziej� na spotkanie z pani�...{10304}{10328}Nie.{10361}{10402}Jad� do domu.{10567}{10660}Hej...{10660}{10690}Nie mog�am.{10690}{10781}Tak, s�ysza�am.{10809}{10854}W porz�dku.{10854}{10923}Nie, nie jest w porz�dku.{10923}{10957}Zawiod�am go.{10957}{11001}Pu�kownika?{11001}{11074}S�uchaj, on jest ostatnia osob�...{11242}{11291}Poznaj� Ci�.{11336}{11360}Przepraszam.{11360}{11393}Jak m�wi�em, to sto��wka,{11393}{11427}Jedno z miejsc, kt�re na pewno b�dziesz|wypr�bowa�{11427}{11455}i unika�, serio.{11455}{11497}Co to jest?{11497}{11553}To pewien owoc{11553}{11621}kt�ry znale�li�my na jednej z odwiedzanych|ostatnio planet.{11621}{11677}Mog� spr�bowa�?{11717}{11768}Musz� Ci� ostrzec,{11768}{11842}wi�kszo�� ludzi ocenia jego smak|na raczej gorzki.{12007}{12065}Wi�kszo�� ludzi wypluwa za pierwszym razem.{12065}{12137}To pierwsze jedzenie, kt�re|mog� sama je��{12137}{12181}odk�d sko�czy�am 9 lat.{12205}{12233}{Y:i}T.J., tu Young.{12233}{12289}{Y:i}Widzia�a� Rush'a?{12289}{12345}{Y:i}Ten g�upek zn�w wy��czy� radio.{12345}{12423}Zdaj� si�, �e wp�dzili�my Cie w k�opoty.{12457}{12516}Oni ju� id�, sir.{12784}{12846}Wzi�am urlop.{12846}{12876}Ca�y?{12876}{12903}Tak.{12903}{12971}Mamy mn�stwo czasu na odrobienie|zaleg�o�ci.{12971}{13000}Musisz pozby� si� tego paskudnego|fotela.{13321}{13369}Mog�aby� zrobi� co� lepszego.{13601}{13673}5-6 procent.{13673}{13705}Tak jak my�la�em.{13705}{13736}Problem le�y w tym{13736}{13770}jak to zrobi� bez dost�pu{13770}{13832}do rdzenia systemu.{13832}{13862}Ani bez �adnej wiedzy{13862}{13908}jak nap�d ma dzia�a� oryginalnie.{13908}{13971}No w�a�nie m�wi�em.{13971}{14042}Poka� jej wszystko co mamy.{14394}{14436}Nicholas?{14551}{14578}To znowu ja.{14616}{14664}Wyszli�my z nad�wietlnej.{14664}{14737}Co� si� sta�o ze statkiem.{14854}{14876}Dobra, s�uchajcie,{14876}{14925}Obiecuj� zaj�� si� ka�dym,{14925}{14949}ale teraz,{14950}{15004}w pierwszej kolejno�ci ka�dym, kto ma|uraz g�owy{15004}{15027}lub obra�enia wen�trzne.{15027}{15063}Dajcie ich na pocz�tek.{15063}{15105}Nie wstyd�cie si�.{15106}{15158}T.J.!{15158}{15211}Pozw�l sobie pom�c.{15211}{15307}Zostawcie tych, co si� chwiej� na nogach.{15307}{15335}W gorszym stanie mog� by� ci,|co siedz� cicho.{15335}{15367}Co z Tob�?{15367}{15442}W porz�dku. Id�.{15473}{15519}Jeste�my atakowani?{15519}{15561}Nie.{15562}{15590}To by�a awaria.{15590}{15616}Ma racj�, nie ma oznak{15616}{15644}�adnych wrogich statk�w w zasi�gu.{15644}{15678}W ka�dym razie, niczego nie wida�.{15678}{15711}To co si� sta�o?{15711}{15739}My�l�, �e nast�pi� wybuch{15739}{15767}w nap�dzie nad�wietlnym.{15767}{15810}Dryfujemy.{15810}{15832}Dlaczego?{15832}{15870}Przeci��enie?{15870}{15896}To mo�e by� cokolwiek.{15896}{15931}Mamy dost�p do maszynowni?{15931}{15956}Tylko w skafandrach.{15956}{16007}Wi�kszo�� statku jest rozhermetyzowana.{16007}{16055}Najlepiej sprawdzi� uszkodzenia od zewn�trzro.{16055}{16096}Wy�lemy Kino.{16096}{16121}Zr�b to.{16121}{16160}Wy dwoje, �led�cie obraz st�d.{16160}{16210}Z�o�� raport.{16382}{16437}Mandy, na pewno dobrze si� czujesz?{16437}{16472}Przez sekund�,{16472}{16554}by�am z powrotem na Ziemii|w jakim� obcym domu,{16554}{16593}z powrotem w moim ciele.{16593}{16689}Po��czenie urywa si� w czasie wchodzenia|lub wychodzenia w nad�wietln�.{16690}{16745}Wybacz, nie oczekiwa�em, �e to sie wydarzy.{16745}{16797}W porz�dku.{16835}{16887}Co pami�tasz?{16887}{16913}Sz�am,{16913}{16945}by�am gdzie� indziej,{16945}{17002}Nie wiem, jak sie tam znalaz�am.{17002}{17056}I wtedy nast�pi� wybuch.{17056}{17089}Mia�a� to ju� kiedy�?{17126}{17175}Czasem utrata przytomno�ci powoduje|kr�tkotrwa�e zaniki pami�ci{17175}{17200}i dezorientacj�.{17200}{17225}Zatrzymam Ci� na noc,{17225}{17253}aby si� upewni�, �e to nic powa�nego.{17253}{17280}T.J.!{17280}{17313}By� na pod�odze.{17313}{17347}Nie wiem, czy si� zrani�.{17347}{17393}Okay, po��cie go tutaj.{17634}{17677}Franklin?{17753}{17791}{Y:i}Tu volker.{17791}{17839}{Y:i}Macie obraz?{17839}{17920}Taa, widzimy to.{17920}{18047}Jest co�, czego musz� si� obawia�?{18047}{18087}Jestem z Amand� od dawna.{18087}{18129}Musimy kontrolowa� jej ci�nienie,{18129}{18153}i kilka i... [ Pobierz całość w formacie PDF ]