Stargate Universe - S01 - ep 09(1), net38, star+gate+universe, star gate universe

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{22}{52}/Przeznaczenie.{53}{152}/Zaprojektowany przez Pradawnych.|/Uruchomiony... setki tysi�cy lat temu.{153}{184}/Gdzie my, do cholery, jeste�my?{185}{235}Miliardy lat �wietlnych od domu.{236}{338}Jeste�my na statku, ale nie wiemy,|jakie jest nasze po�o�enie wzgl�dem Ziemi.{339}{458}/Ten statek mo�e by�|/najwa�niejszym odkryciem od czasu wr�t.{459}{519}/To niew�a�ciwi ludzie|/w niew�a�ciwym miejscu.{520}{567}/Mamy wielu rannych.|/Musimy wr�ci� do domu.{568}{634}/Ledwie starcza mocy|/na g��wne systemy.{635}{721}Ten statek nie jest w stanie|otworzy� korytarza na Ziemi�.{726}{814}W tej walizce znajduje si� pi��|kamieni komunikacyjnych Pradawnych.{815}{893}/Przejmujecie kontrol� nad innym|/cz�owiekiem na drugim ko�cu.{925}{993}Ona nie urodzi.|Ma 16 lat.{1032}{1073}Ledwie si� znamy.{1081}{1194}Je�li kto� odnajdzie to nagranie|w przeci�gu 40 lat...{1228}{1269}niech powie Sharon, �e...{1364}{1428}my�la�am o niej|w ostatnich chwilach.{3776}{3810}Koniec zmiany.{3844}{3895}- Nic mi nie jest.|- Musisz odpocz��.{3907}{3998}- Siedz� na ty�ku od kilku godzin.|- Rozkaz genera�a O'Neilla.{4420}{4453}Masz jakie� plany?{4509}{4557}Pyszne.|Wyrazy uznania dla kucharza.{4580}{4646}Dam ci jego numer.|Dowozi do domu.{4672}{4699}Nie �artuj.{4734}{4772}Chc� ci podzi�kowa�.{4799}{4881}Niewielu ludzi rozumie,|przez co przechodz�.{4902}{4941}Ciesz� si�, �e mog� pom�c.{4941}{4970}Zawsze do us�ug.{5009}{5042}Wszystko w porz�dku?{5075}{5193}Kr�tko si� znamy,|ale chcia�bym m�c nazywa� ci� przyjaci�k�.{5193}{5226}Nie ma sprawy.{5234}{5413}A to mnie zobowi�zuje...|do powiedzenia ci czego�.{5474}{5500}O twoim m�u.{5572}{5630}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.{5630}{5760}{C:$aaccff}Stargate Universe [1x09]|�YCIE{5760}{5830}{C:$aaccff}T�umaczenie: k-rol{6373}{6416}Powiniene� do nas do��czy�.{6416}{6496}Wiem, przepraszam.|Co� sobie naci�gn��em.{6496}{6564}Pu�kownik Young chce,|�eby wszyscy byli w formie.{6564}{6602}Jutro.|Obiecuj�.{6609}{6641}Ruszamy!{6852}{6893}Do diab�a z tym.{6920}{6980}- Cze��.|- Witam.{7046}{7088}Mog� si� dosi���?{7187}{7247}- Nic ci nie jest?|- Nic.{7355}{7402}Wygl�dasz na zm�czonego.{7420}{7445}Spa�e� w og�le?{7483}{7528}M�wi�em, �e nic mi nie jest.{7604}{7655}Mnie te�.|Dzi�ki, �e pytasz.{7720}{7758}/Eli?{7776}{7799}No?{7806}{7866}/Uda�o nam si� zabezpieczy�|/kolejne dwie sekcje statku.{7866}{7935}Wysy�am tam ekip�.|Musisz obs�ugiwa� Kino.{7948}{7975}Jestem zaj�ty.{7982}{8029}Czym?{8075}{8150}- Nie mog� powiedzie�.|/- Co to ma znaczy�?{8176}{8214}�e kazano mi nie m�wi�.{8218}{8272}Aha, tajna misja.|Jakie to intryguj�ce.{8286}{8386}B�dziesz musia� pogada� o tym|z pu�kownikiem Youngiem.{8399}{8471}Wy�wiadcz mi przys�ug�.|Sp�jrz na swoj� klatk� piersiow�.{8481}{8605}/Widzisz tam|wojskowe insygnia?{8662}{8723}- Jest tylko napis "Jeste� tutaj".|- No w�a�nie.{8766}{8806}- B�d�, gdy sko�cz�.|- Nie.{8816}{8870}Nie trud� si�.|Poradz� sobie.{8895}{8946}M�wi, �e nic mu nie jest,|ale martwi� si� o niego.{8946}{9032}Ja martwi� si� o kilkunastu innych.|Zr�b ocen� psychologiczn�.{9038}{9126}Wszystkich, cywil�w i �o�nierzy.|I tak mia�em ci� o to poprosi�.{9128}{9180}Camile chce si� tym zaj��?|To jej praca.{9182}{9221}Mia�a� na studiach|psychologi�, prawda?{9221}{9271}Jedne zaj�cia na licencjacie.|Ledwie uprawnia mnie to...{9271}{9327}�wietnie.|Dasz sobie rad�.{9643}{9661}Czekajcie.{9666}{9718}Spr�bujcie z drzwiami po prawej.{10034}{10139}Kolejne kwatery.|Nawet niez�e.{10161}{10191}Ruszajcie dalej.{10201}{10289}Mam ju� zacz�� p�aka�,|czy stopniowo si� do tego przygotujemy?{10303}{10383}- Mo�e powiesz mi, jak sobie radzisz?|- Jak sobie radz�?{10391}{10424}Z �yciem na statku.{10482}{10535}Jest do bani.|Nienawidz� tego.{10553}{10619}A jak laboratorium|z kulturami wodnymi?{10619}{10649}Nasiona nie kie�kuj�.{10649}{10749}Co jest naprawd� do kitu,|bo chcia�bym wyhodowa� co� do jedzenia.{10758}{10852}Nie jestem fanem zieleninki,|ale wszystko b�dzie lepsze od badziewia,{10852}{10879}kt�re nam podajcie.{10879}{10954}Brakuje wody,|a ��ka s� twarde jak ska�a.{10954}{11096}�e ju� nie wspomn� o tym,|�e jeden z waszych mnie postrzeli�!{11126}{11180}Wi�c dobrze sobie radzisz?{11221}{11239}Eli?{11246}{11287}Jak idzie?{11287}{11363}Przeprowadzi�em symulacje|na wielu wersjach{11363}{11455}planu Telforda zasilenia wr�t,|ale p�ki co...{11494}{11538}- Problemy.|- Jakie?{11567}{11643}Katastrofalna w skutkach awaria...|za ka�dym razem.{11663}{11724}Straszliwa �mier�,|ogie� piekielny,{11733}{11788}- psy i koty �yj�cy razem...|- Rozumiem.{11820}{11845}Pracuj dalej.{11845}{11903}Chc� mie� pewno��.|Poruczniku.{11919}{11995}Jeste� nast�pny w kolejce|do u�ycia kamieni i odwiedzenia Ziemi.{12004}{12050}Nie ma sprawy.|Mog� zaczeka�.{12050}{12095}Ju� czeka�e�.|Twoja kolej.{12108}{12196}- Wray te� p�jdzie.|- Dobrze. Dzi�ki.{12277}{12312}/�mia�o.{12488}{12509}Co to ma by�?{12509}{12572}Chyba znale�li�my|gabinet stomatologiczny.{12964}{13018}Niczego nie dotykajcie!|Zostawcie to!{13018}{13053}Ju� do was id�.{13333}{13362}Poruczniku Scott?{13392}{13429}To ja, Camile.{13664}{13687}Ale dziwnie.{13724}{13772}Interfejs nerwowy?{13772}{13871}Prototyp urz�dzenia Pradawnych,|kt�re SG-1 odkry�o kilka lat temu.{13877}{13995}Skarbnica wiedzy, kt�r� mo�na|dos�ownie przes�a� do umys�u.{14009}{14058}My�lisz, �e to|takie samo urz�dzenie?{14058}{14111}W�r�d tej wiedzy|mo�e by� te� g��wne has�o{14111}{14171}do odblokowania|g��wnych system�w statku.{14174}{14217}Nawigacji, nap�du...{14228}{14244}Jeste� pewny?{14250}{14302}Nie b�dziemy pewni,|dop�ki kto� nie usi�dzie w fotelu.{14302}{14384}Wygl�da, jakby mia�o ci� przytrzyma�|i wstrzeli� ci bolce w g�ow�.{14384}{14458}To tylko elektrody,|umo�liwiaj�ce transfer danych.{14463}{14528}Wiesz, co takie urz�dzenie|zrobi�o genera�owi O'Neillowi?{14561}{14659}- Tak, ilo�� informacji go przyt�oczy�a.|- Niemal go zabi�o.{14664}{14744}- I doprowadzi�o do niezwyk�ych odkry�...|- Oraz niemal go zabi�o.{14750}{14819}W zasadzie jeste�my pewni tylko tego,|�e takie jak to urz�dzenie Pradawnych{14819}{14856}to praktycznie wyrok �mierci.{14861}{14939}Nikt ma na nim nie siada�.|Ma tu sta� wartownik.{14939}{15008}Wi�c mamy ignorowa�,|co mo�e nam da� ten fotel?{15008}{15050}Nie ka�� ci go ignorowa�.{15062}{15117}Masz go studiowa�|bez siadania na nim.{15125}{15203}To wcze�niejszy model tego|znalezionego w Drodze Mlecznej.{15220}{15289}Jestem sk�onny si� za�o�y�,|�e skutki b�d� du�o mniej tak powa�ne.{15290}{15333}Postawisz na to swoje �ycie?{15365}{15431}Czyli wszystko gra,|dop�ki ochotnikiem jest kto� inny.{15433}{15515}Je�li to zabierze tych ludzi do domu,|sam usi�d� na tym cholerstwie.{15515}{15550}/Pu�kowniku Young?{15602}{15614}M�w.{15614}{15668}/Pu�kownik Telford|/jest w centrum ��czno�ci.{15668}{15726}/Zamieni� si� cia�em ze Scottem.|/Chce z panem rozmawia�.{15726}{15744}Ju� id�.{15744}{15859}P�ki co uda�o mi si� uzyska� dost�p|zaledwie do cz�ci bazy danych statku.{15873}{15913}Nadal nie mo�emy|kontrolowa� statku.{15913}{15979}Nawet, gdyby�my mogli zawr�ci� statek|i polecie� prosto na Ziemi�,{15988}{16041}ile by to zaj�o?|Kolejny milion lat?{16060}{16121}Chcesz, by ten fotel|by� cudownym odkryciem?{16121}{16168}W porz�dku.|Udowodnij to.{16176}{16232}Dowied�, �e mo�na go bezpiecznie u�y�|do zrobienia czego�,{16232}{16335}czego naprawd� potrzebujemy.|Do tego czasu nikt si� do niego nie zbli�a.{16535}{16594}Zawsze przy kamieniach.|Nie pozwalasz nikomu, by ci� zmieni�?{16594}{16668}Dlaczego nie dajesz nam danych|zebranych podczas eksperymentu?{16669}{16709}Nadal sami nad tym pracujemy.{16709}{16774}Na Ziemi mam zesp� najlepszych naukowc�w.|Chcemy pom�c.{16774}{16833}Dop�ki co� nie wymyka si� spod kontroli.|Wtedy uciekasz ze statku.{16833}{16895}- Zostawiasz nas zdanych na siebie.|- Jak Rush to zrobi�?{16895}{16940}Jak opanowa� sytuacj�?{16940}{16976}Dowiesz si�,|gdy ja si� tego dowiem.{16976}{17012}Nie rozumiem, pu�kowniku.{17023}{17117}My�la�em, �e robisz wszystko,|by zabra� ich i siebie do domu.{17131}{17169}Z powrotem do �ony.{17268}{17362}Je�li czego� potrzebujesz,|popro� porucznik James.{17457}{17477}Camile!{17478}{17507}To ty, prawda?{17530}{17582}Nie wiedzia�em,|�e si� dzi� meldujesz.{17592}{17665}W sumie to nie.|To prywatna wizyta.{17665}{17721}Ostatnim razem nie mia�am okazji|pojecha� do domu.{17721}{17788}Oczywi�cie,|ale poniewa� ju� tu jeste�...{17831}{17862}Za chwil� przyjd�.{17924}{18007}Zesp� p�k. Telforda pracuje|nad poprawkami planu.{18007}{18039}Czyni� pewne post�py.{18039}{18129}Young nie b�dzie tego s�ucha�.|Przynajmniej w najbli�szym czasie.{18135}{18259}A dr Rush...|Jak m�wi�e�, niespieszno mu do domu.{18270}{18314}Nadal pr�buje przej�� dowodzenie?{18314}{18362}Tak, on i Rush|rywalizuj� ze sob�.{18371}{18444}W tej chwili wydaje si�,|�e Young wygrywa t� bitw�.{18466}{18499}A ty?{18513}{18562}Utkn�am mi�dzy nimi,{18562}{18618}wahaj�c si�,|kt�ry ob�z jest lepszym wyborem.{18618}{18686}Mo�e czas,|�eby� stworzy�a w�asny.{18742}{18793}Twoja poczta.|Ca�e cztery listy.{18801}{18831}Popularny jeste�.{18842}{18896}Jestem twoj� opiekunk�.|Dok�d chcesz jecha�?{18896}{18927}Do rodziny, znajomych?{18927}{18974}Mam kumpla,|kt�rego chc� z�apa�.{18974}{19035}Jest w Edwards,|a przynajmniej by�...{19035}{19058}�aden problem.{19154}{19178}Wszystko gra?{19190}{19236}Wyobra�am sobie poziom stresu,{19236}{19318}jaki niesie ze sob� pr�ba zrozumienia|dzia�ania tego statku.{19318}{19377}Jest olbrzymi,|zw�aszcza �e dotychczas{19377}{19450}poznali�my tylko|u�amek ca�ej wiedzy.{19465}{19563}Jak sobie z tym radzisz?|Jak roz�adowujesz stres?{19696}{19719}Czytam.{197... [ Pobierz całość w formacie PDF ]