Stargate Universe - S01 - ep 10(1), net38, star+gate+universe, star gate universe

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{22}{52}/Przeznaczenie.{53}{152}/Zaprojektowany przez Pradawnych.|/Uruchomiony... setki tysi�cy lat temu.{153}{184}/Gdzie my, do cholery, jeste�my?{185}{235}Miliardy lat �wietlnych od domu.{236}{338}Jeste�my na statku, ale nie wiemy,|jakie jest nasze po�o�enie wzgl�dem Ziemi.{339}{458}/Ten statek mo�e by�|/najwa�niejszym odkryciem od czasu wr�t.{459}{519}/To niew�a�ciwi ludzie|/w niew�a�ciwym miejscu.{520}{567}/Mamy wielu rannych.|/Musimy wr�ci� do domu.{568}{634}/Ledwie starcza mocy|/na g��wne systemy.{635}{714}Ten statek nie jest w stanie|otworzy� korytarza na Ziemi�.{718}{792}To wcze�niejszy model tego|znalezionego w Drodze Mlecznej.{792}{833}Chcesz, by ten fotel|by� cudownym odkryciem?{833}{874}W porz�dku.|Udowodnij to.{881}{909}Niczego nie ukrad�em!{909}{938}- A to co?|- To moje!{938}{999}Przynios�em je ze sob�|przy ewakuacji!{1028}{1068}- Patrz, gdzie leziesz!|- O co ci chodzi?{1068}{1125}O to, �e takie grubasy|blokuj� korytarz.{1125}{1205}Wiesz co?|Mam ci� do��!{1578}{1702}- Wygl�da jak s�odki ziemniak.|- S�odko na pewno nie b�dzie.{1723}{1745}Sk�d wiesz?{1752}{1829}Zrobili�my analiz� na planecie,|gdy wykopali�my pierwszego.{1829}{1865}Upewnij si�,|�e jeste�my bezpieczni.{1866}{1888}To bezpieczne.{1905}{1949}Naprawd�.{2482}{2565}Jak nic s�odki ziemniak.{2660}{2680}Serio?{2690}{2733}Spr�bujcie sami.{2909}{2961}- Bo�e...|- B�d� haftowa�.{2965}{3060}To �arcie.|Powinno nas utrzyma� przy �yciu.{3060}{3118}Becker, ugotuj,|rozgnie� i podaj.{3118}{3140}Tak jest.{3145}{3260}- Kto ma dy�ur w kuchni?|- Sier�ant Spencer, powinien by� godzin� temu.{3420}{3506}Sier�ancie Spencer,|jeste� sp�niony na dy�ur w kuchni.{3607}{3631}Spencer!{3631}{3732}Zwlecz �a�osny ty�ek z wyra!|Masz dzi� s�u�b� w kuchni.{3759}{3841}Nie mam na to czasu, sier�ancie.|Chod�my.{4287}{4334}Co by�o nie tak|z poprzednim grafikiem?{4334}{4394}Martwi�am si�,|czy za bardzo na nich nie naciskamy.{4394}{4427}To nie ob�z dla rekrut�w.{4427}{4503}Nie, tam jest wiele mo�liwo�ci|nauki na b��dach.{4518}{4578}/Pu�kowniku, tu sier�ant Greer.{4613}{4629}M�w.{4633}{4705}Jestem w kwaterze sier�anta Spencera.{4708}{4820}Nie stawi� si� na s�u�b�.|/Przyszed�em sprawdzi�, co z nim.{4858}{4892}Co jest?{4900}{4938}Zosta� zastrzelony.{4992}{5030}Nie �yje.{5087}{5145}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.{5145}{5275}{C:$aaccff}Stargate Universe [1x10]|SPRAWIEDLIWO��{5275}{5345}{C:$aaccff}T�umaczenie: k-rol|Korekta: M.K.{5543}{5581}Kiedy to si� sta�o?{5589}{5647}Wyst�pi�o sztywnienie po�miertne,|ale nie ca�kowite,{5663}{5692}wi�c powiedzia�abym...{5716}{5815}�e oko�o 2:00.{5823}{5858}I nikt nie s�ysza� strza�u.{5862}{5931}Wybra� kwater� na uboczu.{5931}{5995}W oparciu o �lady krwi|i u�o�enie cia�a,{5995}{6074}powiedzia�abym,|�e siedzia� na kraw�dzi ��ka.{6079}{6102}Samob�jstwo?{6136}{6226}Dlaczego w og�le|mia� dost�p do broni?{6241}{6310}- By� wyszkolony...|- By� niezr�wnowa�ony, o czym wiesz.{6310}{6373}- Jego obowi�zki tego wymaga�y.|- Ach tak?{6373}{6422}- Przepraszam.|- Pierwszego dnia powiedzia�am...{6422}{6460}To nie by�o samob�jstwo.{6506}{6555}- O czym ty m�wisz?|- Widzicie tu bro�?{6638}{6684}Nie by�o jej,|gdy tu przyszed�em.{6719}{6803}Sprawdzi�em ca�y przedzia�.|Sprawca zabra� j� ze sob�.{6987}{7023}Jacy� podejrzani?{7069}{7151}Wybaczcie moj� szczero��,|ale na pok�adzie jest zab�jca.{7205}{7267}- Mamy jaki� pomys�, kto to zrobi�?|- Nie wiem.{7271}{7313}Nadal pr�buj� to ogarn��.{7315}{7376}- To niewiarygodne.|- Czy�by?{7381}{7432}Podda�e� zwyk�ych ludzi|wielkiemu stresowi.{7432}{7490}Wiedzia�e�,|�e b�d� zdolni do wszystkiego.{7490}{7570}Dodajmy do tego,|�e ciu�a� wod� i �ywno��{7584}{7630}i by� wmieszany|w kilka scysji,{7650}{7701}w�tpi�, �eby bardzo|po nim p�akano.{7703}{7750}By� jednym z nas, Rush.{7766}{7816}Wybacz, poruczniku.|Przyja�nili�cie si�?{7891}{7977}Czy mia� cho�|jednego przyjaciela na statku?{7995}{8035}James si� z nim zadawa�a.{8045}{8138}- Raczej go tolerowa�a.|- Dobra, wszyscy go nie znosili.{8180}{8215}To nie sprawia,|�e wszystko gra.{8215}{8258}Nie chcia�em tego sugerowa�.{8273}{8325}Chcia�em jednak zasugerowa�,|pu�kowniku,{8340}{8435}�e powiniene� spr�bowa� odnale�� sprawc�|najszybciej jak si� da.{8860}{8939}Jak na pewno wielu ju� s�ysza�o,{8949}{9023}ubieg�ej nocy|zabito sier�anta Spencera.{9036}{9095}Wczoraj podpisa� odbi�r broni|ze sk�adziku.{9095}{9194}Pistolet 9mm nie wr�ci� tam|i nie zosta� znaleziony.{9242}{9342}Mam �wiadomo��, jak bardzo dla wszystkich|jest to niepokoj�ce.{9393}{9436}Oto, co zrobimy.{9443}{9578}Porucznik Scott, Eli, pan Brody,|porucznik James i dr Park{9578}{9663}w chwili morderstwa|grali wsp�lnie w karty.{9673}{9781}Mog� potwierdzi� nawzajem swoje wersje,|co daje im alibi.{9835}{9916}- By�am ca�� noc w sterowni.|- A ja w laboratorium.{9916}{9960}- Sprawd�cie zapis z Kina.|- Pos�uchajcie.{9960}{10019}Na pewno inni te� maj� alibi,{10021}{10052}ale niekt�rzy nie.{10057}{10154}Sam spa�em w swoim ��ku,|ale nie mog� tego udowodni�,{10154}{10219}co czyni ze mnie podejrzanego|jak z ka�dego innego.{10228}{10309}Dlatego przekazuj�|pe�n� kontrol� nad �ledztwem.{10313}{10336}Poruczniku...{10365}{10511}Przeszukamy wszystkie pomieszczenia,|zaczynaj�c od kwater,{10511}{10612}a� bro� si� nie odnajdzie.|Wszyscy musz� tu zosta�{10612}{10723}- do zako�czenia przeszuka�.|- Nie sprawdzicie mojego pokoju beze mnie.{10756}{10841}Ka�dy, kto chce by� obecny|podczas przeszukania,{10841}{10902}mo�e p�j�� z nami,|gdy zostanie wywo�any.{10902}{10927}Czy to uczciwe?{10991}{11119}B�dzie pan pierwszy, dr. Franklin.|Kto jeszcze chcia�by by� obecny przy...{11218}{11309}W ten spos�b zajmie to ca�y dzie�,|ale mo�emy sprawdza� po dwie jednocze�nie,{11339}{11398}je�li tego chcecie.|Wy dwoje, za mn�.{11723}{11823}Prosz� zosta� przy drzwiach.{12254}{12328}Powinienem by� wdzi�czny,|�e nie ma "dog��bnej" rewizji osobistej.{12328}{12371}Da si� zrobi�, Franklin.{12391}{12444}Nam nie podoba si� to|tak samo jak tobie.{12469}{12507}Dobra.{12716}{12751}Nic tu nie ma.{12767}{12832}Mo�esz tu zosta�,|dop�ki wszystko si� nie wyja�ni.{12952}{13042}Rozumiem konieczno��|gruntownego �ledztwa,{13042}{13087}sprawdzenia wszystkich mo�liwo�ci,{13088}{13144}ale nie powiniene�|przeoczy� oczywistego.{13149}{13173}O czym m�wisz?{13173}{13255}Sier�ant Greer musi by�|waszym g��wnym podejrzanym.{13255}{13363}Wi�c zabi� Spencera, uciek�,|�eby ukry� bro�,{13366}{13421}a potem wr�ci� i to zg�osi�?{13421}{13496}Poza tym je�li to on,|to nie ma �adnych dowod�w.{13496}{13563}- Ma�o pomocny argument.|- M�wi� tylko,{13585}{13666}�e jest jednym z nielicznych,|kt�rych mo�emy wykluczy� z grona podejrzanych.{13759}{13794}/Pu�kowniku, zg�o� si�.{13843}{13867}O co chodzi?{13885}{13976}Znalaz�em nowe informacje|zwi�zane z interfejsem fotela Pradawnych.{13981}{14065}/- Sprawdzili ju� twoj� kwater�?|- Nie wiem, mam tu robot�.{14100}{14157}- Gdzie jeste�?|/- W pomieszczeniu z fotelem.{14169}{14270}/- Natrafi�em na interesuj�ce dane...|- Powiniene� by� tu razem z nami.{14270}{14378}Pu�kowniku, to oczywiste,|�e �aden z nas nie mia� z tym nic wsp�lnego.{14379}{14401}Nie w tym rzecz.{14406}{14440}/My�la�em,|/�e gdy trwaj� przeszukania,{14441}{14487}/to mo�e da� nam szans�|/na dalsz� prac�.{14491}{14542}Najwyra�niej si� myli�em.|Bez odbioru.{14549}{14601}Rush, przyjd�|do pomieszczenia wr�t.{14613}{14632}Rush!{14683}{14728}/Tu Scott.{14769}{14796}M�w, poruczniku.{14805}{14873}Pana kolej.|Chce pan przy tym by� czy...{14882}{14930}/Nie, �mia�o.|/Zaczekam tutaj.{15376}{15439}Nic tu nie ma.|Chod�my dalej.{15524}{15545}Chod�, Eli.{15675}{15701}Co jest?{16033}{16114}Pu�kowniku, m�wi Scott.|Musi pan tu przyj��.{16281}{16306}Gdzie by�a?{16323}{16352}W przewodzie wentylacyjnym.{16360}{16416}Pomys�owo.{16428}{16475}Nie chcia�em szuka�|tak dok�adnie...{16482}{16560}W porz�dku.|To ja da�em zgod� na przeszukania.{16585}{16656}- Nie s�dzicie, �e ja j� tam w�o�y�em?|- Oczywi�cie, �e nie.{16727}{16771}Kto� pr�buje mnie wrobi�, Eli.{16771}{16847}- No tak.|- Dlatego tak sobie my�la�em.{16847}{16906}Powiemy, �e znale�li�my j�|w magazynie.{16933}{16985}Prawd� b�dzie zna� tylko ten,|kto j� tam ukry�.{16985}{17032}Mo�e w ten spos�b go wyp�oszymy.{17033}{17097}To na pewno dobry pomys�?{17097}{17177}- On nie zabi� Spencera, Eli!|- Wcale tego nie twierdz�.{17177}{17261}Kto� pr�buje podkopa� w�adz� porucznika.|Nie mo�emy na to pozwoli�.{17261}{17286}Eli ma racj�.{17303}{17392}Zabierz bro� do Wray i powiedz,|gdzie i jak j� znalaz�e�.{17392}{17463}Niczego nie pomijaj.|B�dzie wiedzia�a, co robi�.{17499}{17559}Nie mog� prowadzi� �ledztwa|we w�asnej sprawie.{17559}{17633}Ciebie nie mo�na prosi�|o badanie sprawy zwierzchnika.{17633}{17656}Zostaje Wray.{17662}{17726}- Musimy za�atwi� to podr�cznikowo.|- Z ca�ym szacunkiem,{17726}{17772}je�li podr�cznik obejmowa� tak� sytuacj�,|to ja to przegapi�em.{17772}{17825}Musisz mnie pos�ucha�.{17832}{17874}Co� tu si� dzieje.{17874}{17955}Je�li przy�api� nas na k�amstwie,|b�dzie jeszcze gorzej.{17958}{18059}Wszystko musi by� jawne.|To rozkaz.{18249}{18305}- �le to wygl�da.|- I niczego nie dowodzi.{18305}{18333}Nie w tym rzecz.{18337}{18445}To kwestia morale.|Wielu ludzi ogarnie zw�tpienie.{18466}{18545}Lata�e� wczoraj Kinem|za wszystkimi.{18566}{18605}Tylko do pokera.{18608}{18687}Potem w��czy�em tryb przeszukiwania.{18687}{18723}Mo�e co� wychwyci�o.{18736}{18808}Co� wskazuj�cego|na brak zwi�zku Younga z t� spraw�.{18890}{18926}Albo na jego win�.{18962}{19098}Trudno w to uwierzy�.|Kontaktowa�a� si� ju� z Ziemi�?{19118}{19191}W�a�nie mia�am u�y� kamieni.{19192}{19250}Cokolwiek zwierzchnicy ci zalec�,... [ Pobierz całość w formacie PDF ]