Stargate Universe - S01 - ep 11, net38, star+gate+universe, star gate universe

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{10}{95}W�a�nie takie by�y zamiary Przeznaczenia,|odk�d wlecia� w ten uk�ad s�oneczny.{119}{225}Przetrwamy.|Sprawimy, by to miejsce sta�o si� domem.{247}{315}M�wi� ci, �e ten statek|przyby� tu z jakiego� powodu.{323}{393}Statek jest zasilany przez gwiazdy.{412}{465}Rush i Young|rywalizuj� ze sob�.{470}{527}Nie jestem pewna,|kt�ry ob�z jest lepszym wyborem.{533}{584}Nawet nie wiem, co ze sob� robi�.{584}{633}Jestem ostatni� osob�,|kt�ra powinna tu by�.{633}{684}Nie nadajesz si�|do tej pracy, pu�kowniku.{684}{729}Nie wierzysz w t� misj�.{741}{775}Interfejs nerwowy?{775}{870}Skarbnica wiedzy, kt�r� mo�na|dos�ownie przes�a� do umys�u.{870}{926}Wiesz, co takie urz�dzenie|zrobi�o genera�owi O'Neillowi?{926}{1002}- Tak, ilo�� informacji go przyt�oczy�a.|- Niemal go zabi�o.{1002}{1082}Young nie pos�ucha, a Rush...{1082}{1149}Jak sam stwierdzi�e�,|nie spieszy mu si� do domu.{1149}{1211}Drgawki usta�y,|ale nie reaguje na �adne bod�ce.{1211}{1240}Nie mog�e� si� doczeka�, co?{1242}{1319}Ka�dy, kto mia� dost�p do tej sali,|mia� zakaz siadania na fotelu...{1319}{1425}Chcia�e�, �eby tam kto� by�,|bo nie mia�e� jaj sam tego zrobi�!{1425}{1526}Kto� pr�buje podkopa� w�adz� pu�kownika.|Nie mo�emy na to pozwoli�!{1526}{1570}Kto� pr�buje mnie wrobi�, Eli.{1616}{1667}- Gdzie Rush?|- Nie uda�o mu si�.{2705}{2790}�adnych b�l�w g�owy|ani zaburze� widzenia?{2790}{2818}Nic mi nie jest.{2825}{2890}- Dobrze pan sypia?|- T.J., wszystko gra.{2896}{2944}Musz� i��.{3048}{3099}Straci� pan kogo�|pod swoim dow�dztwem.{3099}{3176}Ostatnio trzech ludzi:|Gormana, Spencera i Rusha.{3185}{3205}Zdarza si�.{3212}{3260}Wiem, jak to panem wstrz�sn�o.{3272}{3320}Innymi s�owy, zawiod�em ich.{3335}{3400}- Gdyby chcia� pan pogada�...|- Nie chc�.{3406}{3451}- A powinien pan.|- S�ucham?{3503}{3581}Wszyscy czujemy,|�e zawiedli�my sier�anta Spencera.{3597}{3662}A mi�dzy panem a Rushem|wiele si� dzia�o.{3663}{3687}Co chcesz powiedzie�?{3687}{3766}�e emocjonalnie wiele spraw|zosta�o nierozwi�zanych.{3773}{3815}Innym razem.{3941}{3969}Pu�kowniku.{3978}{4055}- Idziesz z�o�y� raport na Ziemi?|- Zgadza si�.{4056}{4142}Jestem ciekawa szczeg��w,|kt�re zamierzasz dostarczy�{4142}{4208}w zwi�zku z zaj�ciem z doktorem Rushem.{4218}{4265}Powiem, co dok�adnie si� sta�o.{4288}{4375}Mam dzi� sk�ada� sw�j raport po tobie.{4395}{4472}Istniej� pewne nie�cis�o�ci|w twojej wersji.{4482}{4547}Na planecie by�em tylko ja i Rush.{4570}{4665}- M�wi� o waszym braku porozumienia.|- To nic nie zmienia.{4674}{4772}Je�li chcesz mnie oskar�y�,|miej do tego do�� odwagi.{4789}{4836}Nie mam dowod�w.{4840}{4925}- My�l�, �e chcesz zn�w dowodzi�.|- Mia�e� mn�stwo motyw�w.{4925}{4951}Serio?{4957}{5049}My�lisz, �e chc�, �eby ludzie na statku|podejrzewali mnie o morderstwo?{5049}{5127}Mo�e �atwiej d�wiga� to brzemi�|ni� u�era� si� z Rushem.{5129}{5211}Przyznaj�, �e za nim nie t�skni�.{5496}{5585}- M�wi�, �e tak jest lepiej dla wszystkich.|- Bardzo pocieszaj�ce.{5590}{5668}Czyli je�li kto� nie spe�nia oczekiwa�,|zostawia si� go na �mier�?{5668}{5744}Jakie s� kryteria, �eby tu zosta�?{5756}{5803}- Zgadzasz si�?|- Dobra.{5830}{5860}Za�atwmy to.{6013}{6074}/- Wszystko gra?|- Tak.{6138}{6173}Cze��, Eli.{6173}{6270}Sprawdzisz prysznice?|Ci�nienie jest do�� niskie.{6270}{6322}Pewnie, jak tylko sko�cz� tutaj.{6348}{6398}Doktor Caine jest s�odziutki, co nie?{6398}{6452}Nie ma nic seksowniejszego|od wdowca.{6452}{6506}Facet, kt�ry dowi�d�,|�e mo�e si� zaanga�owa�{6506}{6566}i jest samotny nie z w�asnej winy.{6566}{6653}- Czego wi�cej chcie�?|- S�ysz� ci�.{6748}{6789}Bardzo przepraszam.{6789}{6879}/Zachowujmy si�,|/jakby nic si� nie sta�o.{6879}{6946}Dobrze.|Dzi�kuj�.{7010}{7055}Bo�e...|Dobijcie mnie.{7116}{7174}Chyba jeste�my gotowi.{8907}{8942}/Witamy na pok�adzie.{8957}{9004}/Jestem porucznik Matthiew Scott.{9169}{9237}- Wszystko w porz�dku?|- Przepraszam...{9267}{9319}Cze��.|/Jak si� masz?{9800}{9901}- Sier�ancie, co si� sta�o?|- Poj�cia nie mam.{10022}{10055}Co my�lisz?{10069}{10116}Jestem informatykiem.{10116}{10211}Naprawiam ziemskie komputery,|a nie urz�dzenia komunikacyjne Pradawnych.{10226}{10307}- Usterka przy po��czeniu?|- Spory "ma�y problem".{10310}{10341}Widzia�em gorsze.{10341}{10430}Nie wiemy dok�adnie,|co robi� te kamienie, prawda?{10430}{10473}Nie osobi�cie.{10481}{10592}Dopiero zacz��em si� tym zajmowa�,|bo Riley nie doszed� jeszcze do siebie.{10592}{10703}- Ostatnio �y� pan w stresie.|- Sugerujesz, �e to wymy�li�em?{10746}{10772}Nie.{10781}{10840}Ktokolwiek przej�� kontrol�|nad pa�skim cia�em,{10840}{10887}zachowywa� si� dziwnie.{10887}{10975}Nie ma mowy, �eby przywidzia� mi si�|tamten statek i obcy.{10975}{11022}Nie mam tak bujnej wyobra�ni.{11045}{11132}By�em tam i widzia�em kosmit�.{11192}{11265}Chc� wiedzie�,|co i dlaczego posz�o �le.{11275}{11379}Do tego czasu wst�p do tej sali|i korzystanie z urz�dzenia s� zakazane.{11379}{11426}Zrozumiano?{11977}{12041}- Masz chwil�?|- Prosz� siada�.{12044}{12148}Zawsze my�la�em, �e ograniczone zasoby|oznaczaj� codzienn� walk� o przetrwanie,{12148}{12214}ale nie s�dzi�em,|�e dojdzie do czego� takiego.{12214}{12250}To ma by� jaka� aluzja?{12250}{12278}Owszem.{12278}{12362}Je�li my�lisz o prezencie gwiazdkowym,|to potrzebuj� skarpetek.{12401}{12517}- S�ysza�am, co si� dzisiaj sta�o.|- Caine bada spraw�.{12544}{12705}To ciekawe, �e do usterki dosz�o|tu� po naszej porannej rozmowie.{12707}{12773}- Zbieg okoliczno�ci.|- Mo�na to tak okre�li�.{12783}{12874}- Mo�na te� stwierdzi�, �e to wygodne.|- A tak�e zaskakuj�ce.{12874}{12908}Twoja kolej.{12960}{13080}My�lisz, �e to mnie powstrzyma|przed z�o�eniem raportu na Ziemi?{13080}{13136}W sumie tak.|A nawet jestem pewien.{13302}{13414}Gdy nadejdzie czas,|oby ci, kt�rzy ci� os�dz�,{13417}{13478}okazali ci lito��,|kt�rej odm�wi�e� Rushowi.{13478}{13557}Masz na my�li lito��,|kt�rej rzekomo mu odm�wi�em.{13577}{13632}��czno�� z Ziemi� zostanie wznowiona,{13632}{13706}gdy b�d� ca�kowicie przekonany,|�e kolejna pr�ba po��czenia{13706}{13838}nie zaowocuje nast�pnym wygodnym,|zaskakuj�cym zbiegiem okoliczno�ci.{14262}{14310}Dzi�kuj�.{14313}{14352}Mamy pomidorki!{14377}{14464}- Nareszcie!|- Mniej wi�cej.{14686}{14719}To dziwne.{14786}{14861}Rozmawia�am z doktor Inman|i powiedzia�a mi,{14863}{14929}�e ludzie od kultur wodnych|za miesi�c b�d� dla nas mieli truskawki.{14931}{14962}Co� przypominaj�cego truskawki.{14962}{15011}Daj zna�, jak wreszcie|zaczn� hodowa� mi�so.{15011}{15075}Podobno pracuj� nad protein�|na bazie soi.{15075}{15155}Szcz�liwego �wi�ta dzi�kczynienia.|Smacznego indyka z tofu.{15204}{15282}Humorek ci nie dopisuje...|Co jest?{15294}{15327}Ma�o spa�em.{15339}{15378}Pu�kownik Young|ka�e mi pracowa� na okr�g�o.{15381}{15444}Mam zrozumie� wszystko,|nad czym pracowa� Rush�{15447}{15473}/�artujesz.{15528}{15643}Pu�kownik by� got�w po�wi�ci� si�,|�eby kto� z nas mia� szans� wsi��� na prom,{15643}{15694}gdy statek zmierza� w kierunku gwiazdy.{15711}{15749}My�lisz, �e to bezwzgl�dny morderca?{15749}{15824}- Tego nie powiedzia�em.|- W porz�dku.{15939}{15990}Dacie wiar�?|Pomidory!{16088}{16103}No co?{16134}{16231}Odk�d znale�li�my si� na statku,|to oni dyktuj� warunki.{16231}{16303}M�wi�, co jemy, gdzie �pimy,|co i kiedy robimy,{16303}{16343}a my im na to pozwalamy.{16354}{16411}To oni maj� spluwy.{16422}{16482}/Mamy prawo si� ba�.{16531}{16603}/Sp�jrzcie, co spotka�o ostatniego,|/kt�ry im si� sprzeciwi�.{16627}{16704}Co mamy robi�?{16781}{16808}Nie wiem�{17032}{17096}Fioletowe ro�liny?|�artujesz?{17111}{17183}Fioletowy chlorofil jest czu�y|na czerwone i podczerwone �wiat�o.{17191}{17247}Planeta kr��y zapewne|wok� czerwonego kar�a.{17247}{17316}Kino wykrywa atmosfer�,|wod� i tlen.{17317}{17428}Obawiam si� o mo�liwe rozb�yski s�oneczne|i zwi�zane z nimi promieniowanie.{17432}{17496}Dobrze.|W takim razie p�jdziemy w skafandrach.{17643}{17698}Musicie to zobaczy�!{17861}{17893}W�a�nie si� pojawi�.{18434}{18477}- Eli!|- Przygotowuj� dane...{18501}{18537}Ju�.{18770}{18852}- Co on robi?|- Na razie nic.{18908}{18986}- Powinni�my nawi�za� ��czno��?|- Jak?{18988}{19044}Mo�emy nadawa�.{19047}{19112}Oczywi�cie za choler�|nas nie zrozumiej�.{19169}{19244}Ale jest tylko jeden spos�b,|�eby si� przekona�.{19313}{19380}Dwa kontakty z obcymi jednego dnia.|Jakie s� na to szanse?{19380}{19442}Chyba r�wne zeru.{19458}{19513}Dobra, wysy�am.{19545}{19595}Oby m�wili j�zykiem Pradawnych.{19636}{19670}To nie mo�e by� przypadek.{19670}{19714}Id� o zak�ad,|�e by�em rano na tym statku.{19714}{19777}Rozbudzi� pan ich ciekawo��|i przylecieli nas sprawdzi�?{19777}{19849}S�dz�, �e robi� to ju�|od jakiego� czasu.{19849}{19903}Inaczej nie znale�li by nas tak szybko.{19947}{19989}Odpowiedzieli.{20200}{20292}- To nie jest t�umaczenie.|/PODDAJCIE SI�{20292}{20351}- Odpowiadaj� w naszym j�zyku!|- Jak to mo�liwe?{20353}{20409}- Co im napisa�e�?|- "Cze��".{20424}{20467}"Jeste�my pokojowo|nastawionymi Ziemianami".{20467}{20527}Nie chcemy was skrzywdzi�|i chcieliby�my was pozna�".{20527}{20566}- Co im odpisa�?|- Nic.{20590}{20646}- Nic?|- Nic. Uruchom uzbrojenie.{20655}{20680}M�wi pu�kownik Young.{20680}{20748}Ca�y personel ma si� zg�osi�|w wyznaczonych strefach.{20748}{20818}- Poruczniku, ty i Greer id�cie do promu.|- Tak jest.{21095}{21121}Co� si� dzieje.{21324}{21392}Chyba wystrzelili mniejsze statki.{21525}{21546}O Bo�e...{21692}{21736}Dzia�a tylko 30 procent uzbrojenia.{21736}{21796}Rush ograniczy� ilo�� broni,|kt�r� mo�na na raz aktywowa�.{21796}{21829}No tak, po tym, co spotka�o Rileya.{21829}{21897}Jeste�my w trakcie sprawdzania|dzia�ania ka�dej broni.{21897}... [ Pobierz całość w formacie PDF ]