Stargate.Universe.S01E03.Air.Part.3.HDTV.XviD-FQM.Napisy.PL, Stargate Universe

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.[8][18]/Przeznaczenie.[22][64]/Zaprojektowany przez Pradawnych.|/Uruchomiony... setki tysi�cy lat temu.[64][78]/Gdzie my, do cholery, jeste�my?[78][101]Tysi�ce lat �wietlnych od domu.[101][141]Jeste�my na statku, ale nie wiemy,|jakie jest nasze po�o�enie wzgl�dem Ziemi.[141][192]/Ten statek mo�e by�|/najwa�niejszym odkryciem od czasu wr�t.[192][217]/To niew�a�ciwi ludzie|/w niew�a�ciwym miejscu.[217][236]/Mamy wielu rannych.|/Musimy wr�ci� do domu.[236][264]/Ledwie starcza mocy na g��wne systemy.[266][298]Ten statek nie jest w stanie|otworzy� korytarza na Ziemi�.[301][311]/Mamy problem.[311][329]/Jeden z wlot�w powietrza|/przesta� dzia�a�.[329][355]/Naszym priorytetem powinno by�|/uszczelnienie poszycia.[355][391]/Mo�emy zyska� dzie� czy dwa,|zanim zabije nas CO2.[391][417]/Nie mo�esz prosi� kogo�,|/by si� po�wi�ci�.[417][423]/Koniec, kropka.[423][438]Tato, nie!|Zaczekaj![444][461]/Pu�kowniku, wyszli�my z nad�wietlnej.[461][477]Statek wykry� wrota.[477][502]Na jednej z pobliskich planet mo�e by� to,|czego potrzebujemy.[502][522]Musimy przej�� przez ten tunel.[791][807]Ale upa�.[835][845]Odjazd![956][976]Upewnij si�,|�e mo�emy po��czy� si� ze statkiem.[976][984]Ju� si� robi.[1039][1062]- Wygl�da jak gips.|- By�oby �wietnie.[1078][1109]- Dlaczego?|- Szukamy w�glanu wapnia.[1111][1119]Kalcytu.[1123][1163]Gips to siarczan wapnia,|czyli 36% w�glan wapnia.[1254][1263]Rozpuszcza si�.[1265][1285]Mo�emy u�y� piasku do naprawy p�uczek?[1285][1303]- To by�oby wygodne.|- Nie.[1303][1329]To dobry znak,|�e sk�adniki mog� by� w pobli�u.[1330][1349]Ze wzgl�du na przeno�no�� i skuteczno��,[1349][1383]licz�, �e znajdziemy kryszta�y wapienia|o wysokim st�eniu.[1383][1412]Szukamy dna wyschni�tego jeziora|lub zbiornika s�onej wody,[1412][1428]sk�d pochodzi ten piasek.[1440][1456]To pustynia.[1462][1492]Wapno tworzy si� g��wnie|z pozosta�o�ci organizm�w morskich.[1492][1514]Twierdzisz, �e istnia�o tu �ycie?[1514][1540]Nie takie,|jakie do tej pory widzieli�my.[1597][1615]Wody mo�e ju� nie by�,[1615][1651]ale to ona paruj�c|ukszta�towa�a t� pustyni�,[1651][1688]co pozostawi�o krystaliczn� form� gipsu,|nazywan� selenitem.[1688][1699]Dok�d idziesz?[1706][1725]Na wzniesienie.[1784][1803]Tak si� powinno sta�?[1803][1837]Je�li piasek ma wystarczaj�co wysokie|st�enie wapnia,[1837][1856]roztw�r absorbowa�by kwas.[1859][1865]No tak.[1866][1902]- P�yn sta�by si� bezbarwny.|- Ale tak si� nie sta�o.[1945][1953]Gotowe![1982][1994]M�wi Scott.[1994][2029]Niestety w pobli�u wr�t|nie ma niczego przydatnego.[2034][2063]/Macie 12 godzin, poruczniku.|/W��czcie stoper.[2070][2080]Przyj��em.[2099][2113]Idziemy![2170][2193]Szkoda, �e nie mo�emy|po prostu u�y� piasku.[2205][2230]Na pewno by go wystarczy�o.[2333][2361]{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.[2361][2423]{C:$aaccff}Stargate Universe [1x03]|POWIETRZE - CZʌ� 3[2423][2439]{C:$aaccff}T�umaczenie: k-rol & M.K.[2588][2611]- Nic mi nie jest.|- Nieprawda.[2623][2663]Ze mn� te� nie jest najlepiej,|ale dzi�ki niemu wci�� �yjemy.[2663][2689]- Cokolwiek to znaczy...|- To wiele znaczy.[2697][2722]Dop�ki tu jeste�my, obiecuj� ci, �e...[2722][2764]Redagowa�am do�� przem�wie� mojego ojca,|�eby wiedzie�, co pan teraz powie.[2765][2801]Nie masz poj�cia, co powiem,|bo sam tego nie wiem.[2859][2900]Zabrali�my ze sob�|kamienie komunikacyjne Pradawnych.[2900][2923]- Pozwalaj�...|- Wiem, czym s�.[2933][2967]Skontaktuj� si�|z moim prze�o�onym na Ziemi[2967][2990]i przedstawi� im nasz� sytuacj�.[3038][3063]Sama chc� jej o tym powiedzie�.[3191][3219]Siedzisz tu,|od kiedy Rush nawi�za� kontakt.[3219][3237]Niech kto� ci� zmieni.[3247][3268]Nie rusz� si� z tego krzes�a.[3270][3289]Ostatnie p� roku sp�dzi�em|przy tym projekcie[3289][3305]i niech mnie szlag, je�li...[3331][3342]Pu�kowniku?[3431][3446]To dziwne.[3478][3495]Doktorze Rush, to pan?[3506][3543]Nie, tu pu�kownik Young.|Musisz mnie zabra� do genera�a O'Neilla.[3608][3627]Ty te� b�dziesz mi potrzebna.[3627][3649]M�wi�am panu, �eby pan nie wstawa�.[3675][3697]- Co mu si� sta�o?|- Ma p�kni�te �ebra,[3697][3732]mas� siniak�w i wstrz��nienie m�zgu,|kt�re spowodowa�o neuropraksj�.[3736][3750]Po prostu super.[3756][3775]- Chloe...|- Jestem dr Mehta.[3775][3785]Mo�esz mi pom�c?[3841][3878]Z twoim ojcem stoczy�em|jedn� z moich ulubionych sprzeczek.[3881][3908]Chce pan powiedzie�,|�e wyszed� z kt�rej� zwyci�sko?[3916][3931]Zale�y, kogo spyta�.[3973][4008]Major Green odprowadzi ci�|do twojej matki.[4019][4049]Z�� jej, prosz�,|wyrazy wsp�czucia w moim imieniu.[4053][4067]Dzi�kuj�.[4146][4175]Wi�c tak naprawd� jak tam idzie?[4175][4213]Nie wiem, co Rush panu powiedzia�,|ale mo�emy mie� niewiele czasu.[4213][4234]Statek jest bardzo stary.|Rozpada si�.[4238][4253]- To go naprawcie.|- Staramy si�.[4256][4286]Nawet je�li naprawimy podtrzymywanie �ycia,|nie mamy do�� wody i jedzenia.[4286][4313]- To jakie� zdob�d�cie.|- Nie powinno nas tam by�.[4313][4339]To nieodpowiedni ludzie|w niew�a�ciwym miejscu.[4339][4360]Jako grupa nie s� kompetentni.[4360][4381]Prosz� ci�.|Sam nie by�em kompetentny,[4381][4400]gdy prowadzi�em pierwszy oddzia�|przez wrota.[4400][4428]- Rozumiem pana, ale...|- Przez ostatnie 12 lat[4428][4463]wys�ali�my przez to cholerstwo|setki zespo��w.[4490][4542]Konkluzja jest taka,|�e nikt z nas nie jest kompetentny.[4546][4589]Wkr�tce nadejdzie chwila,|gdy ka�dy z nich powinien dosta� szans�,[4589][4605]by si� po�egna�.[4624][4638]Zrozumia�em.[4795][4807]Oszcz�dzaj wod�.[4823][4837]To nie jest m�dre.[4837][4872]Przy takich temperaturach cz�owiek|potrzebuje co najmniej...[4872][4884]Id�, nie gadaj.[4893][4937]Dla waszej informacji,|on ma racj� co do cz�owieka i wody...[4937][4965]- Eli!|- Wiem, i��, nie gada�.[5019][5045]Sp�jrzcie.|Wi�cej piachu.[5065][5085]To bezcelowe.|Powinni�my wraca�.[5085][5102]Dopiero co tu przybyli�my.[5102][5132]Nadal obstaj� przy tym,|�e powinni�my sprawdzi� inne planety.[5132][5154]A ja nadal obstaj� przy tym,|�e si� mylisz.[5159][5176]Rozwi�zanie jest tutaj.[5448][5475]Wiem, wiem.|To by�a fatamorgana.[5483][5535]Ale gdy podeszli�my do poprzedniej wydmy,|wydawa�o mi si�,[5535][5561]�e widzia�em statu� wolno�ci|do po�owy zakopan� w piasku.[5561][5572]Tylko przez moment.[5579][5600]Ju� by�em gotowy krzykn��:[5603][5658]"Niech was wszystkich diabli wezm�".[5697][5714]To by�o zabawne.[5719][5730]Tak?[5747][5785]To by znaczy�o, �e jeste�my na Ziemi,|tyle �e w przysz�o�ci,[5785][5824]a w�adz� przej�y ma�py|i z jakiego� powodu pogrzeba�y statu�.[5824][5852]- Napij si�, Eli.|- Greer, st�j![5860][5875]Zatrzymaj si�![5905][5926]- To si� nie uda.|- Nie, je�li wci�� si� zatrzymujemy.[5926][5944]Musimy si� rozdzieli�.[5948][5960]Mnie to pasi.[5965][5986]Zgadzam si�.|Franklin, powiniene� i�� ze mn�.[5986][6010]Nie, nie.|Idziesz ze mn� i Greerem.[6014][6058]S�o�ce przesuwa si� w tamt� stron�.|Nazwijmy to zachodem.[6066][6120]Eli, Franklin, Palmer i Curtis.|Idziecie w tamt� stron�.[6120][6136]B�dziemy robi� test co jakie� 20 minut.[6136][6159]Po dw�ch godzinach skr�cicie|na po�udniowy wsch�d.[6159][6174]Traficie wtedy do wr�t.[6184][6193]Chwilunia.[6200][6225]Czy rozdzielenie si�|to naprawd� dobry pomys�?[6225][6246]Powinni�my wraca� prosto do wr�t.[6246][6277]Nie ma sensu przechodzi�|drugi raz t� sam� drog�.[6281][6308]Albo mo�emy po prostu|trzyma� si� razem.[6361][6394]Wybacz, Matt.[6397][6471]Po prostu mam cholernie z�e przeczucie,|�e wy p�jdziecie tamt�dy,[6471][6492]a my tamt�dy...[6492][6524]Kto� zaufany musi poprowadzi�|drugi zesp�.[6524][6539]Tym kim� jeste� ty.[6546][6582]Curtis to �wietny, twardy �o�nierz.|Nie pozwoli, by co� si� wam sta�o.[6585][6614]Tak naprawd� spowalniam ci�|i chcesz si� mnie pozby�.[6614][6640]Robi� to, co uwa�am za najlepsze|dla powodzenia misji.[6647][6662]Sam chcia�e� i��.[6665][6694]M�wi� ci, jak mo�esz mi pom�c.|Staw temu czo�a.[6714][6725]W porz�dku.[6751][6795]Dobra, ludziska.|Idziemy tamt�dy. W drog�![6811][6836]Je�li znajdziecie dno jeziora,|odezwijcie si�, a my zawr�cimy.[6836][6879]Jak zobaczycie statu� wolno�ci,|wiecie, co powiedzie�?[6884][6900]Teraz mo�emy przyspieszy�.[7146][7153]/Jest tutaj?[7156][7178]Tak, ale jak wyja�nia�em...[7178][7199]- Chloe?|- Pani Armstrong.[7316][7380]Wiem, �e wygl�dam inaczej|i mam inny g�os, ale to ja.[7399][7413]Mamo, prosz�.[7420][7442]Musz� ci co� powiedzie�.[7449][7458]Mamo.[7464][7477]Przesta�![7548][7569]Przepraszam.|Po prostu...[7613][7673]My�l, �e tak naprawd�|jeste� bardzo daleko na jakim� statku...[7679][7716]- Mamo...|- Powiedz, �e wracasz do domu.[7738][7753]Nie wiem tego.[7767][7787]Mamo, prosz�.[7853][7880]Statek jest stary i uszkodzony.[7890][7915]Tracili�my powietrze i kto� musia�...[7943][7959]On nie �yje.[7967][7982]Prawda?[8180][8192]/Gdzie s� wszyscy?[8192][8212]Sprawni przeszukuj� statek|w poszukiwaniu czego�,[8212][8234]co pozwoli na wy�apanie|dwutlenku w�gla.[8234][8254]Reszta jest w kwaterach za�ogi.[8340][8363]Pu�kowniku, uda�o nam si�|ponownie po��czy� z wrotami na planecie.[8363][8388]Pu�kownik Young i Chloe|u�ywaj� kamieni.[8388][8406]To pu�kownik Telford i dr Mehta.[8424][8441]W porz�dku.[8452][8478]Nawi�za�e� kontakt|z lud�mi na planecie?[8483][8509]Tak, nie mieli jeszcze o czym meldowa�.|Rozdzielili si�.[8509][8534]Ile zosta�o do przej�cia w nad�wietln�?[8534][8546]Mniej wi�cej 9 godzin.[8551][8578]Wybierajcie adres co 20 minut.|Utrzymujcie regularny kontakt.[8578][8600]Mamy problemy z zasilaniem.[8600][8639]U�ywanie wr�t znacz�co wyczerpuje|i tak ubogie zasoby.[8639][8663]W tej chwili najwa�niejsza jest misja.[8671][8686]- Sir?|- N... [ Pobierz całość w formacie PDF ]