Starlancer, Solucje do Gier

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
StarLancerMicrosoftPCWitam Was na statku Reliant, Czterdziesta Pi�ta ochotnicza eskadro! Jak wiecie, czasy dla Przymierza nie s� �atwe. Koalicja spycha nas coraz bardziej na obrze�a Uk�adu S�onecznego, posiada tak�e du�o lepszy sprz�t od nas. My jednak mamy pilot�w, takich jak Wy. Ca�a nadzieja na lepsze jutro naszych dzieci jest w Was, piloci Czterdziestej Pi�tej. Teraz nie wolno nam zawie��!...Poziom: �redni* Cz�� pierwsza - G��wne porady czyli jak walczy�- po pierwsze pami�taj, �e w tej grze bardzo trudno jest zgin��, a je�eli si� ginie, to najcz�ciej z w�asnej winy. Wi�c je�eli b�dziesz walczy� nawet z dziesi�cioma my�liwcami, mo�esz je spokojnie pokona�, pami�taj�c jednak o tarczach i uwa�aj�c na naloty od ty�u,- warto bra� na misje rakiety, kt�re nie wymagaj� namierzania, a kt�rych jest du�o (Screamery, Salomony). Cz�sto bowiem b�dziesz musia� zniszczy� np. jak�� cz�� statku w bardzo kr�tkim czasie. Wystarczy wtedy odpali� kilka rakiet, a cel zostanie zlikwidowany,- idealne s� statki z samonaprowadzaj�cym si� laserem (blind fire). Dzi�ki nim b�dziesz z �atwo�ci� niszczy� przeciwnik�w oraz nie b�dziesz mia� k�opot�w z rozwalaniem torped. Statki ze specjalnymi tarczami s� przydatne, ale, jak ju� pisa�em w pierwszym punkcie, �eby zgin�� na �rednim poziomie trudno�ci, naprawd� trzeba si� usilnie stara�,- zawsze koncentruj sw�j ogie� wpierw na torpedach, p�niej na bombowcach, a dopiero na ko�cu na my�liwcach. Bombowce bowiem maj� nieprzyjemny zwyczaj niszczy� kilkoma torpedami Tw�j capship,- torpedy da si� �ci�ga� rakietami! Pami�taj o tym przede wszystkim wtedy, gdy Tw�j capship jest atakowany przynajmniej przez dwa bombowce naraz,- warto jest pozbawia� capshipy tarcz, silnik�w i laser�w. Wtedy nie sprawiaj� one �adnych k�opot�w i nie mog� uciec w nadprzestrze�,- nie zawsze musisz wykonywa� rozkazy w takiej kolejno�ci, jak dostajesz od dow�dztwa. Czasem warto jest skoncentrowa� si� na innym celu lub rozkazie, kt�ry - jak si� spodziewasz - b�dzie nied�ugo nadany- nie warto ko�czy� misj� scenk�, w kt�rej Tw�j pilot rzuca he�mem o ziemi�. Na bank odbije si� to w jaki� niemi�y spos�b na jednej z kolejnych misji,- korwety typu Kurgen naj�atwiej niszczy�, robi�c na ni� nalot i ju� od pi��dziesi�ciu jednostek strzela� do niej laserami i rakietami, a od dziesi�ciu jednostek zwalnia�, ca�y czas do niej strzelaj�c,- podczas walki z Basiliskami staraj si� si��� mu na ogonie i ca�y czas strzela� do niego rakietami i laserami. Gdy w��czy on pole ochronne, a jest mocno uszkodzony, spr�buj go staranowa�. Gdy zacznie wy��cza� pole ochronne (jego statek zacznie si� materializowa�) strzelaj od razu, przez pewien okres nie wykonuje on unik�w,- lekkie my�liwce typu Azan lub Saber naj�atwiej jest niszczy� lec�c wprost na nie i strzelaj�c w nie laserem,- ci�kie my�liwce typu Haidar lub Cossac zawsze lepiej jest potraktowa� jak�� rakiet�, a dopiero p�niej skoncentrowa� si� na wyka�czaniu je laserami,- wrogich capship�w nie da si� zlikwidowa� laserami. Do ich zniszczenia potrzebne s� bombowce z torpedami. Wi�c zawsze, gdy wchodz� bombowce, os�aniaj je, bo mo�e si� okaza�, �e nie b�dziesz mia� mo�liwo�ci zniszczenia capshipa.* Cz�� druga - Solucja, czyli jak wygra�Misja pierwsza - 24-tego czerwca 2160 rokuOdprawa: przyporz�dkowano Wam, piloci, nazw� kodow� Alpha Wing. Stanowicie Czterdziest� Pi�t� Ochotnicz�. Wasza pierwsza misja, Operacja Tarcza, polega na ochronie transportowc�w w ich podr�y na Neptuna. W ich sk�ad wchodzi Heavy Cargo Carrier oraz kilka pomniejszych statk�w. Do��czycie do nich w jednym skoku nadprzestrzennym. Podczas atak�w Koalicji radz� skoncentrowa� ogie� na bombowcach. Powodzenia!Wyb�r statku i uzbrojenia: w pierwszej misji proponuj� u�y� Predatora. Jest to statek klasy lekkiej, a co za tym idzie - bardzo zwrotny oraz szybki. Rzecz� najbardziej istotn� dla Was jednak jest to, �e jest r�wnie� bardzo celny, poniewa� jego pociski s� samonaprowadzaj�ce. Je�eli chodzi o rakiety, to nie musicie tutaj nic zmienia� - misja jest bardzo prosta, a jedynymi rakietami, kt�rych u�ywa�em, to Screamery. S� to wprawdzie rakiety niekierowane, maj� jednak mo�liwo�� ataku w salwach, co zwi�ksza ich efektowno�� oraz skuteczno��.Misja: na pocz�tku pozw�l wylecie� swojemu statkowi z hangaru. Pos�uchaj rozm�w, kt�re prowadzone s� mi�dzy statkami i poczekaj a� Tw�j drugi pilot, Moose, potwierdzi mo�liwo�� wej�cia w nadprzestrze�. Nad celownikiem powinien si� wtedy pojawi� symbol czerwonego statku z dwoma strza�kami prowadz�cymi w prz�d. Wejd� w nadprzestrze�, po czym, po wyj�ciu z niej zbli� si� do konwoju transportowc�w (powiniene� szuka� walca z czerwonych linii - on wskazuje Ci drog�). Po chwili pojawi si� filmik, w kt�rym Basilisk, statek Czarnej Stra�y, niszczy jednego my�liwca. Szybko namierz Basliliska i zacznij do niego strzela� laserami. Po chwili wrogi statek w��czy p�aszcz, chroni�cy go przed ostrza�em. Odczekaj wi�c te kilka sekund i - gdy zrzuci on p�aszcz - wygrzej do niego ze Screamer�w, przy okazji ca�y czas strzelaj�c w niego laserami. Je�eli b�dziesz dzia�a� dostatecznie szybko, zd��ysz go zniszczy�. Wr�� do konwoju, nawet nie hamuj�c przy nim. Z nadprzestrzeni wyjdzie kolejna grupa wrog�w. Tym razem b�dzie to jednak sze�� lekkich my�liwc�w grupy Saber (Ravens). Niszcz je, namierzaj�c najbli�szego i pr�buj�c mu usi��� na ogonie, strzelaj�c do niego laserami i Screamerami. Dobr� taktyk� jest lot w jego kierunku z ca�� osi�galn� pr�dko�ci� (cz�stokro� posi�kuj�c si� przy tym dopalaczami), a b�d�c przy nim gwa�townie zwalniaj�c statek. Uwa�aj te� na wrogie statki lec�ce prosto na Ciebie - zmasowana salwa ca�ej ich broni pok�adowej mo�e �ci�gn�� Twoje tarcze w jednej kr�tkiej chwili... Kiedy ju� zniszczysz wszystkie statki, czeka Ciebie ostatnia ju� potyczka: w sektor wejdzie bombowiec Kamov chroniony przez cztery my�liwce Sabre. Zapomnij na t� chwil� o my�liwcach i korzystaj�c z dopalacza le� w kierunku bombowca, namierzaj�c wystrzeliwane przez niego torpedy i niszcz�c je z laser�w (nie zbli�aj si� do nich zanadto - promie� wybuchu torped jest ogromny!). Po rozwaleniu trzech/czterech torped powiniene� by� na tyle blisko Kamova, by zniszczy� go w walce bezpo�redniej (najlepiej wypuszczaj�c w jego stron� kilka Screamer�w). Kiedy to uczynisz pozostanie ju� tylko wyko�czy� pozosta�e my�liwce (dolatywa� do nich powiniene� korzystaj�c z dopalaczy). Po zniszczeniu ostatniego statku, Viper powinien rozkaza� statkom wej�cie w nadprzestrze�. Gdy dostaniesz komunikat o takiej mo�liwo�ci, zr�b to, po czym spokojnie czekaj, do chwili gdy z nadprzestrzeni wyjdzie pod��aj�cy w �lad za Tob� konw�j. Po kilku dalszych sekundach zostaniesz zawiadomiony o mo�liwo�ci l�dowania. Wci�nij w kt�rymkolwiek momencie klawisz odpowiadaj�cy za l�dowanie (domy�lnie F8) i obejrzyj scenk� m�wi�c�, �e misja zako�czy�a si� ca�kowitym sukcesem.Misja druga - 10 lipca 2160Odprawa: jak ju� wiadomo, aktualnym celem naszej floty jest Neptun - je�li uda si� dotrze� do niego wszystkim niedobitkom z pozosta�ych flot w�a�nie tam odb�dzie si� przegrupowanie i reorganizacja si�. Dow�dztwo Koalicji r�wnie� zdaje sobie z tego spraw� - st�d zaciek�o�� ich ostatnich atak�w. St�d tak�e konieczno�� os�ony my�liwskiej transportowc�w. Aktualnie musicie dotrze� do Neptuna, ochraniaj�c jak najlepiej umiecie konw�j. Z tego te� powodu na t� misj� zostaniecie z��czeni z ameryka�sk� eskadr� Pum, pod dow�dztwem Jake'a Tannera. To bardzo do�wiadczony squadron, co z pewno�ci� dobrze wp�ynie na morale ca�ej 45-tej. Powodzenia!Wyb�r statku i uzbrojenia: uwa�am, �e i tym razem Predator oka�e si� najlepszym statkiem do tej misji. Jego zaletami s� zwinno��, du�a szybko��, lecz przede wszystkim celno�� laser�w. Dodatkowym uzbrojeniem powinien by� fuel pod - dzi�ki temu czas aktywno�ci w��czania dopalaczy b�dzie du�o wi�kszy oraz cztery razy rakiety typu Screamery. Te ostatnie b�d� tutaj przydatne, poniewa� w tej misji czeka nas potyczka z wieloma wrogimi my�liwcami.Misja: Kiedy tylko znajdziesz si� ju� poza hangarem, odczekaj a� b�dziesz mia� mo�liwo�� wej�cia w nadprzestrze� za ca�� flot�. W czasie, gdy Ty wyjdziesz z nadprzestrzeni, transportowany genera� Przymierza, Briggs od��czy si� od g��wnej grupy. Poczekaj do chwili, gdy dow�dcy Pumy i Czterdziestej Pi�tej przywitaj� si�, po tym nast�pi bowiem komunikat, �e genera� Briggs zosta� zaatakowany. Wejd� w nadprzestrze�. Zobaczysz jeszcze jak wrogie Sabre wchodz� w nadprzestrze�; nie masz szans zniszczenia ich wszystkich, jednak, je�li umiej�tnie skorzystasz z dopalaczy i pogodzisz si� ze strat� paru Screamer�w - jeden z nich, najbli�szy, nie wr�ci nigdy do domu. Po chwili jednak pojawi si� druga grupa: Antonow os�aniany przez osiem my�liwc�w grupy Saracen (Black Sun). My�liwce pozostaw Pumom i reszcie Czterdziestej pi�tej, Ty natomiast zajmij si� Antonowem, kt�ry chce przechwyci� genera�a. Le� w jego stron�, ca�y czas strzelaj�c rakietami i laserami. Gdy b�dziesz zbyt blisko niego, nawr��, po czym oddal si� od niego na dopalaczach i zaatakuj go drugi raz, w ten sam spos�b. Antonov nie jest mocnym statkiem, wi�c powinien zgin�� ju� przy pierwszym takim ataku. Kiedy eksploduje zajmij si� my�liwcami, atakuj�c je od ty�u i wyka�czaj�c je, siedz�c im na ogonie. Nie u�ywaj teraz zbyt wielu rakiet i dopalacza, poniewa� b�d� one Tobie potrzebne pod koniec tej misji. Gdy ju� zniszczycie wszystkie my�liwce, dowiesz si�, �e by�a to jedna z grup �owczych Koalicji, druga natomiast ma zaatakowa� konw�j. Wr�� wi�c do konwoju, skacz�c w nadprzestrze�. Zwolnij przy du�ych statkach i pos�uchaj dialogu mi�dzy przyw�dc� eskadry Hornet�w i Jake'iem Tannerem. Pumy od��cz� si� od sk�adronu, lec�c na pomoc zaatakowanej eskadrze (nic to nie da, po misji w nowych wiadomo�ciach dowiadujemy si�, �e squadron Hornet�w zosta� doszcz�tnie zniszczony), Czterdziesta pi�ta natomiast zajmie si� dalsz� eskort� konwoju. Po chwili z nadprzestrzeni wyjd� cztery my�liwce Saber i trzy my�li... [ Pobierz całość w formacie PDF ]