Starożytność - Historia Idei (wykłady)(1), starożytność

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
H
ISTORIA IDEI

STAROŻYTNOŚĆ
Prowadzący: dr Marek Cichocki, mgr Piotr Kieżun
Zakład: Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej
Rok akademicki: 2008/2009
Semestr: zimowy
Liczba godzin: 30 godz.(wykład), 30 godz. (ćwiczenia).
Sposób zaliczenia: obecność, trzy prace pisemne, egzamin
ECTS: 6
Opis:
Celem zajęć jest dokładna analiza i omówienie fragmentów najważniejszych dzieł literatury
starożytnej Grecji i Rzymu. Lektury zostały dobrane aby możliwie najszerzej pokazać strukturę
społeczną, a także polityczne i religijne idee starożytności. Zajęcia nie ograniczają się do analizy dzieł
dotyczących
stricte
filozofii politycznej. Oprócz traktatów i dialogów filozoficznych Platona,
Arystotelesa i Cycerona omawiane będą eposy Homera, klasyczna grecka tragedia,
Wojna
peloponeska
Tukidydesa, a także mowy Demostenesa. Istotnym elementem zajęć będzie dyskusja nad
wykorzystaniem myśli antycznej we współczesnej filozofii i literaturze. Stąd, oprócz lektur
obowiązkowych lektury pomocnicze, a pośród nich interpretacje dzieł starożytnych w kontekście
zagadnień współczesnej myśli politycznej i społecznej.
Aby otrzymać zaliczenie zajęć, należy napisać trzy krótkie (4-6 stronnicowe) analizy wybranych
lektur czytanych na zajęciach. Prace należy oddać w formie papierowej i przesłać w formie
elektronicznej.
Ostateczna ocena z zajęć jest średnią ocen za poszczególne analizy oraz za pracę na zajęciach.
Dopuszczalne nieobecności bez usprawiedliwienia: 2
Minimalna wymagana liczba obecności do zaliczenia zajęć (bez uwzględnienia zajęć
organizacyjnych): 8
1
S
PIS LEKTUR
Społeczeństwo bohaterskie
1) Homer,
Iliada
, przeł. K. Jeżewska, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999. Pieśni: 1, 6, 9, 16, 18,
19, 22, 24.
Lektury dodatkowe:
1)
Werner Jaeger,
Paideia. Formowanie człowieka greckiego
, przeł. M. Plezia, H.
Bednarek, Warszawa 2001. Księga pierwsza:
Grecja archaiczna
, s. 47-113.
2)
Adam Krokiewicz,
Studia Orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda
, Warszawa
2000. Rozdziały I-IV.
3)
Simon Weil, «
Iliada», czyli poemat o sile
, przeł. A. Olendzka-Frybesowa, „Res Publica
Nowa”, 6 (1996), s. 56-66. (Oryginał: Émile Novis [Simon Weil],
L’Iliade ou la poème
de la force
, publié dans
Les Cahiers du Sud
, Marseille, 1940-41).
4)
Alisdair MacIntyre,
Dziedzictwo cnoty
, przeł. A. Chmielewski, Warszawa 1996.
Rozdziały X, XI.
Idee polityczne w dramacie starożytnym
1) Ajschylos,
Prometeusz w okowach
, [w:] Ajschylos,
Tragedie
, przeł. S. Srebrny, Wydawnictwo
HOMINI, Kraków 2005.
Lektury dodatkowe:
1)
Jacqueline de Romilly,
Tragedia grecka
, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Rozdz. I - Rodzaj tragiczny (s.11-48), Rozdz. II – Ajschylos, czyli tragedia boskiej
sprawiedliwości (49-75).
2)
Albin Lesky,
Tragedia grecka,
Wyd. HOMINI, Kraków 2006. Rozdz. 4. Ajschylos
(Biografia, s. 67-73, Zachowane tragedie, s. 147-161).
3)
Olga Raggio,
The Myth of Prometheus: Its Survival and Metamorphoses up to the
Eighteenth Century
, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, Vol. 21, No.
1/2 (Jan. - Jun., 1958), s. 44-62.
4)
David Grene,
Prometheus Bound
, „Classical Philology”, Vol. 35, No. 1 (Jan., 1940), s.
22-38.
5)
Stephen White,
Io's World: Intimations of Theodicy in Prometheus bound
, „The
Journal of Hellenic Studies”, Vol. 121 (2001), s. 107-140.
6)
Jan Kott,
Góra i dół albo o wieloznacznościach Prometeusza
[w:] Tenże,
Zjadanie
bogów. Szkice o
tragedii greckiej
, Wyd. Literackie, Kraków 1986, s. 19-53.
2) Sofokles,
Król Edyp
, przeł. S. Srebrny, Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław
1952.
2
Obraz społeczeństwa ateńskiego w starej komedii
1) Arystofanes,
Lizystrata
, [w:] Arystofanes,
Komedie
, tom II, przeł. J. Łacińska-Tyszkowska, Wyd.
Pruszyński i S-ka, Warszawa 2003.
Historia a filozofia polityczna
1) Tukidydes,
Wojna Peloponeska
, przeł. K. Kumaniecki, Wyd. CZYTELNIK, Warszawa 2003. Ks.
I: 1-6, 18-27, 66-87, 118-130; ks. II: 34-65; ks. III 52-84; ks. IV: 81-88; ks. V: 84-116; ks. VI 15-30,
60-62; ks. VII: 60-87 ks. VIII: 96-97.
Lektury dodatkowe:
1)
Jacqueline de Romilly,
L’invention de l’histoire politique chez Thucydide,
Paris 2005.
2)
David Bolotin,
Thucydides
[w:] Leo Strauss, Joseph Cropsey (ed.),
History of Political
Philosophy,
Chicago, London 1987, s. 7-32.
3)
Jerzy Stempowski,
Czytając Tukidydesa
, [w:] Tenże,
Eseje dla Kasandry
, Wyd.
słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007.
Sofiści. Sprawiedliwość w myśli Platona
1) Platon,
Gorgiasz
, [w:] Platon,
Dialogi
, t. I, przeł. W. Witwicki, Wyd. ANTYK, Kęty 1999.
Lektury dodatkowe:
1)
Werner Jaeger,
Paideia. Formowanie człowieka greckiego
, przeł. M. Plezia, H.
Bednarek, Warszawa 2001. Księga trzecia: s. 685-724 (VII. Platona «Gorgias»:
wychowawca jako prawdziwy mąż stanu).
2)
Jacqueline de Romilly,
Gorgias et le pouvoir de la poèsie
, „Journal of Hellenic Studies”,
93 (1973), s. 155-162.
3)
Janina Gajda,
Sofiści
, Warszawa 1989.
4)
Marian Przełęcki,
Argumentacja etyczna w „Gorgiaszu”: Platona
, „Studia Filozoficzne”,
1 (1988), s. 4-12.
Idealne państwo i prawa
1) Platon,
Państwo
, ks. 1, 2, 4, 7, 8, [w:] Platon,
Państwo, Prawa (VII ksiąg)
, przeł. W. Witwicki,
Wyd. ANTYK, Kęty 2001.
2) Platon,
Prawa
, ks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, [w:] Platon,
Państwo, Prawa (VII ksiąg)
, przeł. W. Witwicki,
Wyd. ANTYK, Kęty 2001.
Lektury dodatkowe:
1)
Allan Bloom,
Interpretive Essay
[w:]
The Republic of Plato
, trans. A. Bloom, Basic
Books 1991.
2)
Julia Annas,
An Introduction to Plato’s Republic,
Oxford, New York 1991.
3)
Leo Strauss, Plat
on
, „Kronos” 2 (2008), s. 80-125.
3
Wspólnota polityczna. Etyka Arystotelesa
1) Arystoteles,
Polityka
, przeł. L. Piotrowicz, ks. 1 (rozdz. 1-2), ks. 2 (rozdz. 3), ks. 3, ks. 4 (rozdz. 1-
10), [w:] Arystoteles,
Dzieła wszystkie
, t. 6, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
2) Arystoteles,
Etyka Nikomachejska
, przeł. D. Gromska, ks. 1, 2, 4 (rozdz. 2-3), 5 (rozdz. 1-6), 6, 8,
10, [w:] Arystoteles,
Dzieła wszystkie
, t. 5, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Lektury dodatkowe:
1)
Paweł Kłoczowski,
Bitwa książek. Konfrontacja Arystotelesa z nowożytną filozofią
polityczną,
Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, s. 7-130.
2)
Leo Strauss,
O „Polityce” Arystotelesa
, przeł. T. Merta, M. Pietrzak-Merta, „Kronos” 2
(2008), s. 126-151.
3)
Alasdair MacIntyre, , Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996. Rozdz. XII
(Arystotelesowska teoria cnót).
Retoryka w świecie antycznym
1) Demostenes,
Wybór mów
, przeł. R. Turasiewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich -
Wydawnictwo, Wrocław 1991.
Wizja republiki rzymskiej
1) Cyceron,
O państwie
, [w:] Cyceron,
O państwie. O prawach
, przeł. I. Żółtowska, Wyd. ANTYK,
Kęty 1999.
4
[ Pobierz całość w formacie PDF ]