Statatystyka pytania egzamin 3, Studia, Psychologia, SWPS, 2 rok, Semestr 03 (zima), Metodologia ze statystyką ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Jeśli df między grupami w analizie wariancji wynosi 5 to ile było grup:a)b)c)d)CJeśli df wewnątrz grup wynosi 18, a df między grupami wynosi 2 to liczba badanych wynosi:a)b)c)d)CBłąd losowy:a)b)c)d)BZwiększenie liczebności próby zapobiega popełnieniu błędu drugiego rodzaju wtedy, gdy błąd tenbył skutkiem:a)b)c)d)BZjawisko związane z czynnikiem wewnątrzosobniczym innym niż zmienna niezależna – np.starzeniem – nazywamy:a)b)c)d)CProcent wspólnej wariancji dwu zmiennych określa:a) Współczynnik determinacjib) Współczynnik determinacji pomnożony przez 100HistoriąUbytkiem osób badanychDojrzewaniemSelekcjąNierównej liczebności grupLosowego błędu pomiaruSystematycznego błędu pomiaruNiskiej trafności wewnętrznejWystępuje z zerowym prawdopodobieostwemWystępuje w każdym badaniuZmniejsza wariancję międzygrupowąŻadna z powyższych nie jest poprawna162021Nie da się określid546Nie da się określidc) Współczynnik determinacji podzielony przez 100d) Współczynnik korelacji podniesiony do kwadratuBKtóra z poniższych informacji jest potrzebna do obliczenia t w teście dla dwóch prób zależnych:a)b)c)d)DWysoka trafnośd wewnętrzna spowodowana jest:a)b)c)d)BZmienna wskazująca zajęte miejsce uczestniczki w wyborach miss uczelni mierzona jest na skali:a)b)c)d)BW badaniach Snydera i Copelanda nad tendencją do potwierdzania, osoby udzielające wywiadu,którym zadawano pytania sugerujące ekstrawersję:a)b)c)d)DKorelacja dwu zmiennych o wartości : - 0.9 oznacza:a)b)c)d)ASilny związek między zmiennymiSłaby związek między zmiennymiNiemal całkowity brak związku między zmiennymiKorelacja nie może przybierad takiej wartościZachowywały się potem bardziej ekstrawertywnieOceniały się potem jako bardziej ekstrawertywneReagowały paradoksalnie i zachowywały się bardziej introwertywnieOdpowiedzi A i B są prawdziweNominalnejPorządkowejInterwałowejTakiej zmiennej nie można skonstruowadUsunięciem błędu losowegoKontrolą błędu systematycznegoRedukcją błędu drugiego rodzajuWszystkie odpowiedzi są poprawneKorelacja między obu pomiarami zmiennej zależnejŚrednia poziomów zmiennej niezależnejWariancja różnic między obu pomiarami zmiennej zależnejWszystkie te informacje są potrzebneWrażenie poprawy stanu pacjenta w chorobach o przebiegu ostrym bądź chronicznym możepowodowad zjawisko:a)b)c)d)APrzy porównaniu średnich w dwóch próbach niezależnych wartośd testu t – Studenta to:a)b)c)d)BPrawdopodobieostwo błędu drugiego rodzaju:a)b)c)d)DTest statystyczny o większej mocy:a)b)c)d)DNa różnice wewnątrzgrupowe (określane w analizie wariancji) może wpływad:a)b)c)d)CIlośd wyników, których wartośd nie jest zdeterminowana przez średnią to:a) Ilośd determinantb) Ilośd stopni swobodyc) Ilośd grup eksperymentalnychBłąd pomiaru, różnice indywidualne i zróżnicowanie poziomów zmiennej niezależnejManipulacja eksperymentalnaBłąd pomiaru i różnice indywidualneŻadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwaŁatwiej wykrywa różnice między grupamiZmniejsza prawdopodobieostwo popełnienia błędu drugiego rodzajuZmniejsza prawdopodobieostwo popełnienia błędu pierwszego rodzajuOdpowiedzi A i B są prawdziweMusi byd mniejsze od 0.05 by wyniki badania uznad za istotneMusi byd mniejsze niż błędy pierwszego rodzajuOkreśla każdorazowo wydruk w SPSSNie jest możliwe do określeniaIloczyn różnicy średnich i błędu standardowego różnicyIloraz różnicy średnich i błędu standardowego różnicyIloraz błędu standardowego różnicy i liczby stopni swobodyIloraz liczby stopni swobody i błędu standardowego różnicyRegresji do średniejKorelacji pozornejInterakcji selekcji z historiąTendencji do potwierdzania hipotezyd) Ilośd niezależnych osób badanychBWyniki w postaci, w jakiej były pierwotnie uzyskane w badaniu to:a)b)c)d)CZabieg standaryzacji wyników umożliwia:a)b)c)d)AObliczanie współczynnika korelacji Pearsona zakłada pomiar zmiennych na skali:a)b)c)d)AJeśli zebrane dane pozwalają na wyeliminowanie możliwości, że inne czynniki poza zmiennąniezależną odpowiedzialne są za poziom zmiennej zależnej, to badanie miało:a)b)c)d)DBadanie o niskiej trafności wewnętrznej, wysokiej trafnośd konstruktów i wysokiej trafnościzewnętrznej to prawdopodobnie badanie:a)b)c)d)AKorelacyjneEksperymentalnePilotażoweLaboratoryjneWysoką trafnośd zewnętrznąWysoką trafnośd konstruktówWysoka trafnośd diagnostycznąWysoką trafnośd wewnętrznąInterwałowejPorządkowej (Spearmana)NominalnejIlorazowejPorównanie wyników jednostkowych na tle grupyWłaściwy przydział osób do grup eksperymentalnychNormalizację narzędzi eksperymentalnychOdpowiedzi A, B i C są prawidłoweWyniki standardoweWyniki podane w jednostkach odchylenia standardowegoWyniki suroweOdpowiedzi A i B są prawidłoweBadacz dokonujący replikacji badania, którego wyniki są statystycznie istotne robi toprawdopodobnie po to by:a)b)c)d)AWyniki metaanalizy badao dotyczących funkcjonowania dorosłych nadużywanych seksualnie wdzieciostwie:a) Pokazały, że badane osoby charakteryzowały się dużymi zaburzeniami funkcjonowaniaspołecznego i problemami zdrowotnymib) Pokazały, że badane osoby charakteryzowały się niewielkimi zaburzeniami funkcjonowania, aefekt ten zanikał po wprowadzeniu do analiz czynnika środowiska rodzinnegoc) Pokazały, że badane osoby charakteryzowały się zaburzeniami funkcji tylko w zakresiepoznawczymd) Nie zostały opublikowane ze względów etycznychBJaki poziom pomiaru wymagany jest w badaniu testującym następującą hipotezę „Wśróddyrektorów jest więcej zachorowao na chorobę wieocową niż wśród podwładnych”:a)b)c)d)DPorównania planowane stosuje się:a) Zawsze po stwierdzeniu istotności analizy wariancjib) Dla ustalenia różnic międzygrupowych wskazanych wcześniejszymi hipotezamic) Kiedy chcemy porównad wszystkie poziomy zmiennych i sprawdzid czy pojawiła sięjakakolwiek istotnośdd) We wszystkich możliwych przypadkachBJeżeli współczynnik korelacji między zmiennymi wynosi 0.6 to jedną zmienną na podstawie drugiejda się przewidzied:a)b)c)d)W 6 procentachW 36 procentachW 3.6 procentachNie można wcale przewidzied gdy nie ma zależności przyczynowejObie zmienne mierzone na skali porządkowejJedna zmienna mierzona na skali nominalnej i jedna na przedziałowejJedna zmienna mierzona na skali ilorazowej i jedna na skali interwałowejObie zmienne mierzone na skali nominalnejSprawdzid czy nie zaszedł błąd pierwszego rodzajuSprawdzid czy nie zaszedł błąd drugiego rodzajuUzyskad wyższą trafnośd wewnętrznąUzyskad wyższą trafnośd konstruktów [ Pobierz całość w formacie PDF ]