state.of.play.2009.dvdrip.xvid-amiable.cd1, ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ►Wszystkie ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{3581}{3677}STAN GRY{4963}{5056}Bia�y ch�opak le�y w klinice, w �pi�czce.{5056}{5106}Poinformuj rodzin�.{5205}{5271}Nic od ciebie nie kupi�.{5282}{5325}Jeste�cie wolni.{5353}{5443}Darmowa kawa dla przyjaci� prasy.{5502}{5558}Pono� byli ju� zabezpieczy� �lady.{5558}{5656}- Sk�d wiesz?|- W�a�nie mi powiedzia�e�.{5656}{5729}- Nazwiska ofiar?|- Zapomnij.{5729}{5818}- I tak si� dowiem.|- Nie ode mnie.{5818}{5905}To mo�e zagramy|w "tak lub nie"?{5905}{5956}�adnych zabaw, Cal.{5996}{6103}Musz� zarabia�.|Wykarmi�... z�ot� rybk�.{6122}{6182}Bez nazwisk i cytat�w.{6220}{6244}Dobra.{6262}{6342}- Dwie ofiary, jeden napastnik?|- Tak.{6342}{6419}- Jedna martwa, jedna w szpitalu?|- Tak.{6419}{6577}- Zbrodnia na tle narkotykowym?|- Tak, ale z zastrze�eniem.{8246}{8279}Dzie� dobry.{8298}{8365}Tak, wiem, sp�ni�em si�.{8369}{8456}Musia�em 1000 razy przejrze� notatki.{8456}{8501}Dzwoni�a policja.{8503}{8527}Co?{8557}{8683}Sonia Baker zgin�a|w wypadku na stacji metra.{8690}{8786}Cia�o rozpoznano|po identyfikatorze.{8798}{8923}Jeste�my wstrz��ni�ci,|ale musimy ju� zaczyna�.{8960}{8984}To jak?{9462}{9519}- Siemasz.|- Przybij.{9573}{9606}- Cal!|- Dzie� dobry.{9606}{9690}- Opowiedz o tej strzelaninie.|- Jeden prze�y�.{9690}{9767}- Deshaun Stagg?|- Ten drugi. Rowerzysta.{9767}{9797}Vernon Sando.{9797}{9873}- Czyta�e� m�j tekst o �wince morskiej?|- Dojd� do niego.{9873}{9918}- Jest poruszaj�cy.|- Tak, tak.{9918}{10023}Czyli kole� widzia�|porachunki diler�w?{10026}{10072}Co� w ten dese�.{10093}{10188}Przynajmniej mamy punkt|zaczepienia. Georgetown, tak?{10188}{10282}Raczej fakt, �e Sando|sko�czy� studia mened�erskie.{10282}{10349}- I je�dzi rowerem?|- Zak�ada pizzeri�.{10349}{10427}Ale p� roku musi pracowa�|jako dostawca.{10427}{10515}�ona, dwoje dzieci, hipoteka.|Zwyczajny go��.{10515}{10602}- W jakim jest stanie?|- Jest w �pi�czce.{10602}{10671}Informuj mnie na bie��co.{10758}{10791}Dzie� dobry.{10827}{11011}Witam na rozprawie w sprawie|PointCorp, kontrahenta departamentu obrony{11011}{11110}podejrzanego o praktyki outsourcingowe.|Zanim zaczniemy...{11110}{11186}Dosz�y do nas smutne wie�ci.{11201}{11343}Sonia Baker... kt�ra zbiera�a|dowody w tej sprawie...{11382}{11465}i by�a wa�nym cz�onkiem mojej ekipy...{11465}{11491}nie �yje.{11542}{11679}Okoliczno�ci �mierci nie zosta�y|jeszcze ustalone...{11810}{11946}Chcia�bym z�o�y� wyrazy wsp�czucia|jej rodzinie...{12183}{12289}- Bo�e, on p�acze?|- 50$, �e j� dyma�.{12294}{12349}50$? Tyle mi wisisz.{12359}{12444}Niegrzeczny kongresmen!|Co za �mie�.{12444}{12498}Za�atwcie mi jej zdj�cie.{12498}{12564}Oby nie mia�a wi�cej|ni� 160 cm i 130 kg.{12564}{12666}Tak lubisz puszyste?|Mo�esz przelecie� Pete'a.{12666}{12755}- Wystarczy s�owo.|- Nie dzisiaj.{13253}{13386}Cze��, Joe. Cal McAffrey z The Globe.|Ja w sprawie wczorajszej strzelaniny.{13386}{13486}Podobno ten martwy|by� kieszonkowcem.{13498}{13581}Masz dla mnie jakie� szczeg�y?{13631}{13702}Oddzwonisz?|Tak, nawzajem.{13744}{13777}Mam pytanie.{13802}{13912}Stephen Collins to tw�j|stary znajomy, prawda?{13912}{13934}Tak.{13934}{13990}Jestem Della. Della Frye?{13990}{14044}Prowadz� blog Capitol Hill.{14044}{14096}"Okiem internaut�w".{14100}{14162}Jeste� dla mnie wzorem.{14183}{14329}Pisz� tekst o relacjach osobistych|w sferze politycznej,{14329}{14405}samotna dziewczyna|w labiryncie w�adzy.{14405}{14482}No i pewnie wiesz o tym,|co si� dzi� sta�o{14482}{14515}podczas przes�uchania.{14515}{14587}Zadasz wreszcie to pytanie?{14627}{14704}Tak. Rozmawia�e� z nim dzisiaj?{14704}{14763}O mnie te� chcesz napisa�?{14763}{14824}Szukam tylko kontekstu.{14841}{14897}Kontesktu czy brud�w?{14935}{15017}My�lisz, �e mia� z ni� romans?{15019}{15043}Della...{15094}{15120}Nie wiem.{15137}{15249}Musia�bym najpierw przejrze�|kilka blog�w.{15276}{15359}- Dzi�ki za pomoc.|- Do us�ug!{15435}{15504}{y:i}Kolejna sensacja w kongresie.{15504}{15620}{y:i}M�wi si�, �e Stephen Collins|mia� romans z kobiet�,{15620}{15669}{y:i}kt�ra zgin�a dzi� rano.{15669}{15725}{y:i}Wed�ug rzecznika to|zagrywka polityczna.{15725}{15778}{y:i}To z�y moment na tak� afer�.{15778}{15853}{y:i}Potrzebuje pot�nego|poparcia politycznego,{15853}{15962}{y:i}z racji swojego �ledztwa przeciw|departamentowi obrony.{15962}{16039}{y:i}Najemnicy dla jednych,|zbawcy dla drugich.{16039}{16110}{y:i}PointCorp - prywatna armia,{16126}{16250}{y:i}g��wny beneficjent USA|w Iraku i Afganistanie.{16263}{16339}{y:i}Collins jest 10 lat po �lubie.{16339}{16487}{y:i}M�wi si�, �e nie chcia�|zostawi� �ony dla panny Baker.{16723}{16815}Kr�tka pi�ka: mia�e� z ni� romans?{16919}{16943}Tak.{16959}{17097}Jest mi naprawd� przykro|z powodu tego wszystkiego.{17112}{17227}Poprosi�em Andrew,|by pom�g� nam z mediami.{17227}{17295}Tylko on mo�e nam pom�c.{17299}{17419}Najbli�sze 3 dni b�d� ci�kie.|Przygotuj si� na to.{17419}{17499}B�dziesz najgorszym politykiem.{17508}{17608}Nadal jeste� gwiazd�.|Partia o nich nie zapomina.{17608}{17681}Po prostu musisz na razie|odej�� w cie�.{17681}{17751}- Jak du�y cie�?|- Du�y.{17770}{17846}Nie mo�esz przyci�ga� uwagi.{17866}{17948}Na przyk�ad na przes�uchaniach.{17970}{18098}- Nie sko�czyli�my z PointCorp.|- Ty sko�czy�e�.{18111}{18267}Ataki na PointCorp dla medi�w|b�d� pr�b� odwr�cenia uwagi.{18344}{18402}�ona z tob� rozmawia?{18416}{18453}Na razie nie.{18495}{18583}To powinno by� twoim priorytetem.{18665}{18701}Orientuj si�.{18707}{18848}Wie, �e odebra�e� wiadomo��.|I �e jeste� w redakcji.{18918}{18962}NIE UFAJ WYDAWCY{19118}{19236}- Dzie� dobry.|- To jak, mia� z ni� romans?{19240}{19265}Dzie� dobry, Cam.{19265}{19335}Zabawne, zawsze jak tw�j kolega|startuje w wyborach,{19335}{19428}czy przewodniczy komisji,|ci�gle gadasz, �eby�my o nim napisali.{19428}{19547}Ale gdy ju� zrobi|co� chwytliwego, milczysz.{19554}{19624}- To absurd.|- Wcale nie.{19627}{19734}- To niekonsekwencja.|- Nie b�d� �wini�.{19789}{19933}Jak ci si� podobaj� projekty|naszego nowego wizerunku?{19933}{19983}Beznadziejne, wiem.{20014}{20103}Nasz nowy wydawca ubzdura� sobie,|�e mamy przynosi� zyski.{20103}{20177}Podobno nasza strona internetowa|ma si� wy�mienicie.{20177}{20238}Nie �ebym to zauwa�y�,{20243}{20368}w ko�cu 15 lat pisz�|na 16-letnim komputerze.{20374}{20470}Ona pracuje od 15 minut,|a jej sprz�t ��czy si� z satelitami.{20470}{20529}Ju� mi wspomnia�a,|�e zachowujesz si� jak �winia.{20529}{20607}- Wyolbrzymia.|- To mo�e "�wi�sko".{20607}{20678}Mo�e i troch� chrumkn��em.{20699}{20858}Ja j� lubi�. Tak, wys�a�am j�,|by co� z ciebie wyci�gn�a.{20894}{20967}Jest g�odna, tania i pisze jak naj�ta.{20967}{21057}A ja ob�arty, drogi i wolno pisz�.{21057}{21085}To prawda.{21088}{21169}Mieszka�em z Collinsem|na studiach.{21169}{21218}Ju� z nim nie mieszkam.{21218}{21345}- Jaka szkoda.|- Tak, to by podnios�o sprzeda�.{21354}{21454}{y:i}Panna Baker zmar�a dzi� w wypadku|na stacji metra.{21454}{21531}{y:i}Nie wyklucza si� samob�jstwa.{21623}{21674}{y:i}Stephen Collins p�aka�...{21674}{21859}{y:i}M�wi si�, �e Collins wykorzystywa� j�,|co sk�oni�o j� do samob�jstwa.{22550}{22595}Wiem, co my�lisz.{22595}{22691}"Musia� nie�le wdepn��,|�e a� tu go zawia�o."{22691}{22787}Raczej, �e wreszcie|oddam ci t� p�yt� Roxy Music,{22787}{22842}kt�r� zostawi�e� u mnie w aucie.{22842}{22906}A szuka�em jej w sumie.{22927}{23043}Zgraja reporter�w|koczuje przed moim domem.{23064}{23183}Poszed�bym gdzie indziej,|ale nie mam dok�d.{23276}{23300}Wejd�.{23509}{23556}Zmieni�e� wystr�j.{23588}{23711}- Przesun��em troch� kanap�.|- Od razu lepiej.{23731}{23799}Nie spytasz,|jak mog�em by� tak g�upi?{23799}{23823}Chwilka.{23944}{24064}Przez trzy lata|wsp�wnioskowa�em dwie ustawy.{24064}{24177}Teraz pisz� nast�pn�,|ale zapami�taj� mnie z innego powodu.{24177}{24311}To da mi wi�cej nag��wk�w ni� cokolwiek|co kiedykolwiek zrobi�.{24311}{24412}Tak ju� jest na publicznym stanowisku.{24773}{24872}Wiem, �e powiedzia�em ci|par� niemi�ych rzeczy.{24872}{24916}Nale�a�o mi si�.{24916}{24949}Bez wyj�tku.{25014}{25074}Mam problemy z �on�...{25081}{25126}Spore problemy...{25230}{25295}Tylko tobie mog� zaufa�.{25328}{25361}Mam k�opoty.{25415}{25553}Ta ca�a sprawa z Soni�,|to pojawi�o si� tak nagle.{25614}{25710}By�a niesamowita.|Pi�kna, zabawna...{25739}{25763}M�dra.{25791}{25834}Uwielbia�a mnie.{25882}{25944}By�a tak� mi�� odmian�.{26120}{26190}Dzwoni�e� do jej rodzic�w?{26193}{26217}Nie.{26256}{26350}To �le. Jutro z�o�ysz|im kondolencje.{26350}{26401}Inaczej b�d� gada�,{26410}{26553}�e ich c�rka si� zabi�a,|a ty nawet nie zadzwoni�e�.{26591}{26656}To nie by�o samob�jstwo.{26669}{26700}Sk�d wiesz?{26885}{27064}{y:i}Cze��, misiu. Powodzenia. Poka� im.|Nie mog� si� doczeka� weekendu.{27099}{27141}{y:i}Kocham ci�. Pa.{27173}{27217}Nagra�a to rano.{27222}{27297}Nie wygl�da to raczej|na wiadomo�� po�egnaln�.{27297}{27321}Nie.{27387}{27477}- Pokazywa�e� to komu�?|- My�la�em, �eby wrzuci� na neta.{27477}{27593}Teraz w�a�nie pytam,|jak mog�e� by� tak g�upi?{27593}{27643}To wszystko zmienia.{27643}{27674}Zwyci�ymy.{27684}{27710}Niby jak?{27716}{27792}Bo b�dziemy walczy�|w�asnymi faktami.{27792}{27923}Musimy stworzy� histori�,|kt�ra zjedna nam ludzi.{27951}{27994}Teraz s�uchaj...{28028}{28081}Niestety wygl�da na to,{28081}{28227}�e Sonia Baker zgin�a|w tragicznym wypadku na stacji.{28243}{28393}Musimy wi�c podda� w w�tpliwo��|bezpiecze�stwo w metrze.{28432}{28491}Nie mo�esz usun�� si� w cie�.{28491}{28608}Blogerzy i krwiopijcy|zn�w by ci� zbesztali.{28608}{28749}Blogerzy i krwiopijcy...|Zagl�da�e� na stron� The Globe?{28749}{28773}Nie.{29178}{29260}- Tak?|- Pani "Capitol Hill blog", tu Cal McAffrey.{29260}{29298}Masz d�ugopis?{29319}{29439}Sonia Baker, tak? Mam kogo�,|z kim powinna� pog... [ Pobierz całość w formacie PDF ]