statecznosc, instrukcje, budownictwo, budowlane, Mechanika Budowli

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Uwagiogólne
Obliczaniewarto±cisiłykrytycznej
Uwagiogólne
Obliczaniewarto±cisiłykrytycznej
Stanyrównowagi
Utratastateczno±ci
Wykres
P

f
Stanyrównowagi
Mechanikabudowli
Stateczno±¢
Semestrletni2008/2009
Równowagastateczna
Układ
powraca
dostanuwyj±ciowegopousuni¦ciuprzyczyny
powoduj¡cejwychyleniezestanurównowagi
Równowaganiestateczna
Układ
niepowraca
dostanuwyj±ciowego
drin».BartoszMiller
KatedraMechanikiKonstrukcji
PolitechnikaRzeszowska
Wprzypadkukonstrukcjibudowlanychtensamukładmo»eby¢w
stanierównowagistatecznejlubniestatecznejwzale»no±ciod
warto±cidziałaj¡cegoobci¡»enia.
PolitechnikaRzeszowska BartoszMiller Mechanikabudowli—stateczno±¢ 1
PolitechnikaRzeszowska BartoszMiller Mechanikabudowli—stateczno±¢ 2
Uwagiogólne
Obliczaniewarto±cisiłykrytycznej
Stanyrównowagi
Utratastateczno±ci
Wykres
P

f
Uwagiogólne
Obliczaniewarto±cisiłykrytycznej
Stanyrównowagi
Utratastateczno±ci
Wykres
P

f
Utratastateczno±ci
Wykres
P

f
Wprzypadkukonstrukcjibudowlanychtensamukładmo»eby¢w
stanierównowagistatecznejlubniestatecznejwzale»no±ciod
warto±cidziałaj¡cegoobci¡»enia.
Dlasiły±ciskaj¡cejprzekraczaj¡cejpewn¡warto±¢krytyczn¡
P
­
P
kr
pojawisi¦jako±ciowoinnaformarównowagi.Zjawiskoto
nazywamy
wyboczeniem
lub
utrat¡stateczno±ci
.
stanrównowagistatecznej
stanrównowaginiestatecznej
punktbifurkacji(rozdwojenia,
rozwidlenia)
Znalezieniewarto±ci
P
kr
mabardzoistotneznaczeniepodczas
projektowaniakonstrukcjibudowlanych.
PolitechnikaRzeszowska BartoszMiller Mechanikabudowli—stateczno±¢ 3
PolitechnikaRzeszowska BartoszMiller Mechanikabudowli—stateczno±¢ 4
 Zało»enia
Metodarozwi¡zania
Obliczaniewarto±cisiłykrytycznej
Uwagiogólne
Obliczaniewarto±cisiłykrytycznej
Zało»enia
Metodarozwi¡zania
Obliczaniewarto±cisiłykrytycznej
Uwagiogólne
Obliczaniewarto±cisiłykrytycznej
Zało»enia
materiałidealnieliniowospr¦»ysty
idealnewi¦zy(niewyst¦pujetarcie)
liczbairozmieszczeniewi¦zówgwarantujeniezmienno±¢
geometryczn¡układu
zmianygeometriis¡bardzomałeiniewpływaj¡wsposób
istotnynazmian¦schematustatycznego(zasada
zesztywniania)
Obowi¡zujezasadamałychprzemieszcze«iteorialiniowa
(okre±lamywarto±¢obci¡»eniakrytycznego,kształtkrzywej
P

f
i
zachowanieukładupoutraciestateczno±ciniejestistotne.
Rozpatrywaneukłady
zbudowanezpr¦tówprostoliniowych
wyst¦puj¡wył¡czniesiłyosiowe(obci¡»eniaprzykładane
wył¡cznieww¦złach)
wszystkieobci¡»enias¡proporcjonalnedojednegoparametru
(obci¡»eniejednoparametrowe)
Metodarozwi¡zywania
Womawianychprzykładachzostaniezastosowanawył¡cznie
metodaprzemieszcze«.
PolitechnikaRzeszowska BartoszMiller Mechanikabudowli—stateczno±¢ 5
PolitechnikaRzeszowska BartoszMiller Mechanikabudowli—stateczno±¢ 6
Uwagiogólne
Obliczaniewarto±cisiłykrytycznej
Zało»enia
Metodarozwi¡zania
Uwagiogólne
Obliczaniewarto±cisiłykrytycznej
Zało»enia
Metodarozwi¡zania
P
kr
=?
P
kr
=?
Równaniemetodysił
Macierz
K
wzagadnieniachstateczno±cimusiuwzgl¦dnia¢wpływ
siłosiowych.Wmomencieosi¡gni¦ciapunktubifurkacji(
P
=
P
kr
)
macierzsztywno±cistaniesi¦macierz¡osobliw¡.
Zrównania
Kz
+
R
p
=
0
dla
R
p
=
0
przyjmieposta¢
Kz
=
0
det
(
K
)=
0
przyzało»eniu,»e
K
zale»yodwarto±cisiłosiowychmo»na
obliczy¢siłyosiowewmomencieosi¡gni¦ciaprzezobci¡»enie
warto±cikrytycznej
P
=
P
kr
atymsamymmo»naobliczy¢sam¡
sił¦krytyczn¡
P
kr
.
Abyistaniałorozwi¡zanie
z
6
=
0
musizachodzi¢
det
(
K
)=
0
PolitechnikaRzeszowska BartoszMiller Mechanikabudowli—stateczno±¢ 7
PolitechnikaRzeszowska BartoszMiller Mechanikabudowli—stateczno±¢ 8
[ Pobierz całość w formacie PDF ]