Stateczność - Zadania 2, MARINE, NAVIGATION (MARITIME UNIVERSITY OF SZCZECIN - AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE), ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Szczecin 2003.06.16
Egzamin pisemny z przedmiotu: „Budowa i stateczność statku"
l
dla Oficerów Pokładowych, poziom zarządzania
Czas pisania: 70 minut.
Zadanie l
Statek o wyporze D = 14000 T jest zacumowany prawą burtą przy nabrzeżu i wyładowuje
bomem ciężkim skrzynię o ciężarze m. = 30 T. Przed wyładunkiem statek nie miał przechyłu.
Skrzynia znajduje się na lewej burcie w odległości Yi=-6.0 m od PS i ma być złożona po
prawej burcie na nabrzeżu w odległości Y2= 16.0 m od PS. Określić maksymalny kąt
przechyłu, jaki powstanie podczas wyładunku. Przyjąć:
• rzędna środka masy skrzyni Zp = 12.0 m,
• wzniesienie nuku bomu, na którym skrzynia ma być podniesiona ZN = 26.0 m,
• początkowa wysokość metacentryczna GM = 0.4m,
• wzniesienie środka ciężkości statku KG = 6.5 m,
Zadanie 2
Ramiona stateczności kształtu odczytane z pantokaren podane są w poniższej tabeli. Wypór
statku wynosi D = 29296 T. Wzniesienie środka ciężkości nad PP wynosi KG = 7.20 m
(poprawione o wpływ swobodnych powierzchni cieczy). We wszystkich ładowniach statku
znajduje się ładunek ziarna o współczynniku sztauerskim u, = 1.17 m
3
/T. Sumaryczny,
obliczony dla wszystkich ładowni, objętościowy moment przechylający spowodowany
przesunięciem się ziarna wynosi VHM = 15530 m
4
. Należy sprawdzić, czy spełnione jest
kryterium dopuszczalnego kąta przechyłu spowodowanego przesypaniem się ziarna (wg
SOLAS!
cp [deg]
sin (<p)
LK [m.]
10
0.174
1.726
20
0.342
3.462
30
0.500
]
4.927
40
0.643
6.221
50
0.766
7.272
60
0.866
7.914
70
0.940
8.206
Zadanie 3
Statek o wyporze D = 17500 T wszedł na mieliznę i jest podparty punktowo. Określić:
a) siłę nacisku statku na grunt;
b) współrzędne punktu podparcia.
Zanurzenie statku przed wejściem na mieliznę: T
D
=8.00m, TR=8.30m,
Zadanie 4
Opisać pojęcie tzw. wolnej burty.
TmL-T,np= 8.15 m. Odczytane zanurzenie na mieliźnie: TDm
=
7.70m, TRn,= 8.16m,
TmL= 7.70 m, T,np = 8.16 m. Ciężar właściwy wody zaburtowej y = 1.025 T/m
3
. Dane statku:
B = 20.0 m, GM=1.80 m. Dane hydrostatyczne: Xs= 68.30 m, Mj= 20000 Tm/m,
TPC = 24.0 T/cm.
.
przy Urzędzie Morskim
•w Szczecinie
70-2-07
Susom.
pi. Batorego
A
Zadanie egzaminacyjne budowy i stateczności statku
Zestaw I
Zadanie
1)
Statek m/s Huta Zgoda przewozi ziarno luzem o współczynniku sztauerskim
SF'=44,5 cbf7tm. Ładownie 1,2,4 i 5 są całkowicie zapełnione a ładownia 3 częściowo.
Należ}-- określić kryteria stateczności przewidziane dla takiego statku (MG, kąt przechyłu oraz
pole powierzchni między krzywymi). Dane jak w tabeli (brakujące uzupełnić) oraz na
załączonym wykresie:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa
Statek pusty
Ładunek w ład 1,2,4.5
Ładunek w ład. 3
Paliwo ciężkie
Paliwo dieslowe
Woda słodka
Resztki bal. + różne
Masa [t]
4300,0
11902,0
1350,0
210,0
90,0
68,0
80,0
Zg [ml
7,31
6,94
Mz [tm]
VHM[m
4
l
1.08
1,25
9,80
5,20
....
KM= 8,35 m; poprawka od swobodnych powierzchni cieczy AGM = 0,10 m.
uszkodzeniem IB
=
70 000 m
4
; uszkodzony przedział: 1=24 m; b= 9 m; współrzędna Yc=4,5
m; //=0,85.
Zadanie 3)
Obliczyć zanurzenie średnie średnich statku (7^. ). Dane: zanurzenie z burty
lewej: TU = 6,82 m; Ts= 7,23 m; T
r
= 7,68 m. Zanurzenie z burty prawej: T
d
= 6,80 m;
"f* TCQ = 7,1 i m; T
r
= 7,62 m. Długość statku Lpp = 152 m; odległość znaków zanurzenia na
dziobie od PD ALd= 1,8 m; a na rufie od PR ALr=6,5 m.
i
Zadanie 4) Ramie stateczności dynamicznej przedstawia tabela. Wyporność statku />=22501,
dynamiczny moment wychylający
Mw-2943
kN-m, amplituda kołysań #?
a
=10
0
. Określić kąt
dynamicznego przechyłu wywołany tym momentem.
<p— ,.
l
d
Im]
10°
0,018
20°
0,078
30°
0,189
40°
!
50°
0,346
i
0,519
Zadanie 2)
Obliczyć poprzeczny moment bezwładności powierzchni wodnicy statku
f uszkodzonego. Dane: pole wodnicy F
w
o
=
2500 m"; moment bezwładności przed
Szczecin 2000.03.13
EGZAMIN PISEMNY ZE STATECZNOŚCI STATKU
na stopień Starszego Oficera Pokładowego
ZESTAW 2
Zadanie 1
Ramiona stateczności kształtu, odczytane z pantokaren, znajdują się w
załączonej tabeli. Wzniesienie środka ciężkości statku nad płaszczyzną podstawową
wynosi ZG = 8.40 [m]. Wypór statku wynosi D = 15000 [t]. Moment przechylający
spowodowany naporem wiatru MH = 29430 [kNm].
Należy sprawdzić, czy spełnione są następujące kryteria stateczności:
a) zakres dodatnich wartości krzywej ramion prostujących nie mniejszy niż 60 stopni,
b) pole powierzchni pod krzywą ramion prostujących do kąta przechyłu 30 stopni nie
mniejsze niż 0.055 [m rad],
c) kąt przechyłu statycznego pod wpływem naporu wiatru nie większy niż 16 stopni.
<(> 10 20 30 40 50 60 70 80
Lk 1,42 3,16 4,85 6,30 7,40 8,08 8,40 8,37
Zadanie 2
Obliczyć o ile zmieni się kąt przechyłu statku po załadowaniu na pokład partii
kontenerów o ciężarze 150[T] w odległości yp=7.0 [m] od płaszczyzny symetrii i na
wysokości zp=14.5 [m] nad płaszczyzną podstawową. Wypór i współrzędna środka
ciężkości statku przed załadowaniem: 0=17800 [T], KG=8.14 [m]. Wzniesienie
punktu metacentrycznego po załadowaniu kontenerów: KM'=9.88 [m].
Zadanie 3
Opisać zastosowanie Arkusza Firsowa.
Szczecin 2000.06.13
Egzamin pisemny
ze
stateczności
na stopień Starszego Oficera Pokładowego
ZESTAW 1
Zadanie 1
T
spełnione będą kryteria stateczności po wypróżnieniu zbiornika balastowego; który
był całkowicie zapełniony. Masa wody w zbiorniku p=505.4 [t], wzniesienie środka
masy zp=0.78 [m]. Należy wykorzystać załączony wykres dopuszczalnych wzniesień
środka ciężkości.
Zadanie 2
Na podstawie tabeli wykreślić krzywą ramion prostujących
pod krzywą do kąta <j>=35 stopni.
obliczyć powierzchnię
Zadanie 3
Wymienić elementy dokumentacji statecznościowej w układzie:
nazwa dokumentu - zawartość - wykorzystanie
Zadanie 4
Podać definicję i sposób obliczania początkowej wysokości metacentrycznej.
Wypór statku wynosi .17824.7 [t], poprawione wzniesienie środka masy KG=8.81 [m],
poprawka na swobodne powierzchnie cieczy AGM=0.05 [m]. Należy sprawdzić, czy
Szczecin 2000.06.13
Egzamin pisemny ze stateczności
na stopień Starszego Oficera Pokładowego
ZESTAW 2
Zadanie 1
Wypór statku wynosi 17824.7 [t], poprawione wzniesienie środka masy KG=8.81 [m],
poprawka na swobodne powierzchnie cieczy AGM=0.05 [m]. Należy sprawdzić, czy
spełnione będą kryteria stateczności po wypróżnieniu zbiornika balastowego, który
był całkowicie zapełniony. Masa wody w zbiorniku p=505.4 [t], wzniesienie środka
masy zp=0.78 [m]. Należy wykorzystać załączony wykres dopuszczalnych wzniesień
środka masy.
Zadanie 2
i Ramiona stateczności kształtu Lx odczytane z pantokaren znajdują się w załączonej
i tabeli. Wzniesienie środka ciężkości nad płaszczyzną podstawową wynosi 8.10 [m].
Należy określić statyczny kat przechyłu spowodowany ramieniem przechylającym o
wartości 0.25[mj.
cp
10 20 30 40 50 60 70 80
Lk 1 72 3 46 515 6 6Q 7 70 8 38 8,70 8 67
Zadanie 3
Wyjaśnić pojecie poprawki na swobodne powierzchnie cieczy i podać sposób
obliczania.
-|- Zadanie 4
Opisać wykorzystanie Arkusza krzywych hydrostatycznych.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]