Statskiy Sovetnik - Radca stanu CD1, zachomikowane (Misia Gdansk)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{2035}{2106}Kt�ra godzina? |Dlaczego mnie nie obudzili�cie?{2110}{2249}Dopiero doje�d�amy do Klina.|By�a �nie�yca, narobi�o zasp.{2310}{2406}Chce herbaty. P�jd� szybko zam�wi�.{2410}{2480}Ja to zrobi�.{2610}{2735}Herbaty dla Jego Ekscelencji.|Odpocznijcie troch�.{2960}{3026}RADCA STANU{3335}{3427}To tu. W wagonie specjalnym.{3435}{3506}Wy jeste�cie Modzelewski?{3510}{3556}Rotmistrz Seidlitz. Szef ochrony.|-Z kim mam przyjemno��?{3570}{3651}Radca stanu Fandorin.{3670}{3741}Mam nadziej�, �e was poinformowano?{3745}{3807}Tak jest{3820}{3891}Prosz�, panie Fandorin{3895}{3941}Z Bogiem{3945}{4091}Michai�, to jest radca stanu Fandorin.|Odpowiada za bezpiecze�stwo|Jego Ekscelencji w Moskwie.{4095}{4216}Panowie. Mam piln� depesz�|dla Jego Ekscelencji.{4220}{4291}Dobrze. Przeka��{4295}{4386}Prosz� t�dy, panie Fandorin{4495}{4576}Witam, panie Fandorin{4595}{4666}Erast Piotrowicz, jak s�dz�?{4670}{4716}Tak jest.{4720}{4791}Oto pilna depesza dla Jego Ekscelencji.{4795}{4865}�ci�le tajna.{4870}{4969}Ci nihili�ci nie daj� mi spokoju.{5045}{5116}"B.G.". Bojowa Grupa.{5120}{5255}Jest tu zdanie:|"Krwawy morderca zas�uguje na �mier�...{5270}{5372}...bez apelacji." Co pan o tym my�li?{5445}{5541}Wy Erascie Piotrowiczu te� pewnie s�yszeli�cie|te kalumnie o mnie.{5545}{5682}Nie wierzcie w nie. |Zwr�ci�em si� do tej dziewczyny na ty.{5745}{5831}Mam wnuczk� w jej wieku.{5920}{6016}...a ona mnie uderzy�a, |starego ministra waln�a w twarz{6020}{6116}ju� za to powinno si� j�|zes�a� na katorg�.{6120}{6216}Szkoda mi jej by�o.|Kaza�em tylko wych�osta�.{6220}{6266}A ona powiesi�a si�. G�upia.{6270}{6341}Nie mog� tego zrozumie�.{6345}{6440}I niczego ju� nie zrozumiecie.{6770}{6862}Inne psy maj� teraz nauczk�.{7420}{7479}"B.G."{8770}{8816}Erascie Piotrowiczu{8820}{8866}Dzie� dobry{8870}{8941}Telegram z Sankt Petersburga.{8945}{9067}�ci�le tajne. Pilne.|Genera� Chrapow zamordowany{9095}{9166}Morderc� jest radca stanu Fandorin.{9170}{9216}Natychmiast znale�� i aresztowa�{9220}{9333}Podpisano: Szef �andarmerii.|Co za bzdury.{9420}{9489}Dajcie mi go!{9570}{9641}To nie on. Podobny, ale to nie on.{9645}{9766}Nawet nie bardzo podobny. |Kogo mi przyprowadzili�cie? Gdzie Fandorin?!{9770}{9816}To ja jestem Fandorin.{9820}{9891}Gdzie pu�kownik Modzelewski?{9895}{9991}Musz� zebra� zeznania|wszystkich �wiadk�w.{9995}{10041}Zeznania? Jakie zeznania do diab�a?{10045}{10139}Jego zabito. Nie rozumiecie?!{10145}{10284}Rotmistrza przes�ucham p�niej,|kiedy sko�czy histeryzowa�.{10295}{10375}Zaczniemy od innych.{10395}{10491}Opr�ni� dla mnie |gabinet naczelnika stacji.{10495}{10616}Powiedzcie Genera�-Gubernatorowi,|�e b�d� u niego z raportem| za dwie godziny.{10620}{10716}Zobaczmy teraz miejsce zbrodni.{10720}{10837}Co zrobi� z nieboszczykiem?|Taka wa�na osoba.{10845}{10946}Jak to, co? Do kostnicy na sekcj�.{10995}{11041}...Denat na sekcji - to trzy.{11045}{11137}Badamy kind�a� mordercy.{11145}{11291}Wszystkie wyjazdy z Moskwy obstawione.|To pi��. To tyle na razie.{11295}{11366}Nie zas�u�y�em na taki los.{11370}{11476}Nigdy nie mia�em problem�w w Moskwie.{11620}{11717}I przez tego czarta Chrapowa...{11770}{11866}Przecie� �ywy |nawet do Moskwy nie dojecha�.{11870}{11964}Telefonuj� z Carskiego Sio�a.{11970}{12026}Car?{12045}{12113}Pan Premier.{12145}{12213}Dzie� dobry.{12270}{12366}Prosz� przekaza� Jego Wysoko�ci...{12370}{12516}...Nigdy nie zajmowa�em cudzego miejsca|i nie zamierzam rezygnowa�.{12520}{12591}Ale to ju� zale�y od Imperatora...{12595}{12683}i od Boga Wszechmog�cego.{12695}{12766}Czego nie rozumiecie? Roz��czy� si�.{12770}{12866}Dawniej radzili�my sobie|z takimi sprawami sami.{12870}{12966}Teraz te telegrafy, telefony...{12970}{13071}Jutro przyje�d�a genera� Po�arski.{13095}{13241}Erascie Piotrowiczu. Czy do jego przyjazdu|mo�emy znale�� jak�� nitk�..?{13245}{13370}Jedn� nitk� ju� mamy. |-Jak�? M�wcie.{13425}{13516}Terrory�ci byli uprzedzeni, �e w Moskwie{13520}{13658}za bezpiecze�stwo ministra|odpowiada radca stanu Fandorin.{13675}{13776}A nawet kto� im poda� m�j rysopis.{13800}{13846}Nie powinno by� trudno ustali� kto.{13850}{13931}S� cztery mo�liwo�ci:{14000}{14046}Decyzja o mojej misji|by�a podj�ta wczoraj.{14050}{14121}Kto o tym wiedzia�?:{14125}{14221}Petersburski departament policji - to raz.{14225}{14335}Naczelnik moskiewskiej policji - to dwa.{14375}{14446}Jego zast�pca Mylnikow - to trzy.{14450}{14521}I porucznik Smolianinow - to cztery.{14525}{14571}I mamy wszystkich podejrzanych.{14575}{14669}Sprawd�cie to.|- Natychmiast.{14805}{14893}No i oczywi�cie sztuczki.{14905}{15001}Niech s�u��cy szukaj�|w koszach na �mieci.{15005}{15076}Skrawka papieru ze smarem od pistoletu,{15080}{15151}Pustej fiolki po jakich� chemikaliach,{15155}{15226}Wasze dziewczynki|niech szukaj� bruneta, chudego{15230}{15301}o delikatnych rysach twarzy{15305}{15376}Nie, ja nie jestem t� osob�.{15380}{15426}Pan raca stanu.{15430}{15501}Robi� odpraw� |dla szef�w tajnych agent�w.{15505}{15585}Zechcecie pos�ucha�?{15605}{15676}Doko�czymy p�niej. Czekajcie.{15680}{15751}Panie Mylnikow, Czy to ci ludzie|odpowiadali za bezpiecze�stwo Chrapowa?{15755}{15801}Tak. Oni i ich pomocnicy.{15805}{15876}Czy wiedz� o mnie? Nie.{15880}{15951}A Burczy�ski albo Smoljaninow?{15955}{16001}Porucznik ma swoj� muz�.{16005}{16076}Bardzo si� o ni� troszczy.{16080}{16151}Nazywa si�.....{16155}{16214}Diana.{16230}{16351}To wszystko, co wiem.|Bardzo tajemnicza posta�.{16380}{16458}Wracajcie do pracy.{16530}{16576}Dzie� dobry. Czy jest Piotr?{16580}{16626}Mam was zaanonsowa�?{16630}{16676}Mog� was zapyta�?{16680}{16776}Jak trafili�cie do korpusu �andarmerii?{16780}{16851}Kiedy wasz ojciec jest radc�|idziecie do gwardii.{16855}{16926}Ale tam tylko parady. Nuda.{16930}{17076}Tutaj, to co innego - sama przyjemno��.|Tajne zadania, niebezpieczni|przest�pcy. Czasami strzelanina.{17080}{17172}W zesz�ym roku anarchista...{17255}{17326}Nie zra�a was niech��, szczeg�lnie m�odych,|do niebieskiego munduru?{17330}{17451}Nie dbam o to. S�u�� Rosji.|Moje motywy s� czyste.{17455}{17511}Tak.{17580}{17651}Erascie Piotrowiczu.|Szczerze m�wi�c martwi� si�.{17655}{17790}Jutro przyje�d�a genera� Po�arski|i rozgoni nas w diab�y.{17830}{17926}Czy znacie pewn� tajemnicz� osob�|imieniem Diana?{17930}{18049}Nie mam prawa ocenia�|swoich wsp�pracownik�w.{18080}{18151}Tak m�wi instrukcja.{18155}{18201}Zapomnijcie o instrukcji.{18205}{18276}Musz� si� widzie� z t� kobiet�.{18280}{18339}Diana!{18355}{18444}Musimy z tob� porozmawia�.{18455}{18538}Mog�a nas nie wpu�ci�.{18630}{18701}Tak jak ustalili�my:{18705}{18826}Nie w��czcie �wiat�a;|wyjd�cie, je�li wam ka�e.{18830}{18976}Po co ten ca�y po�piech? |Dlaczego przyprowadzili�cie tego cz�owieka?{18980}{19051}Poznajcie radc� stanu Fandorina.{19055}{19126}Urz�dnik do specjalnych porucze�|przy Genera�-Gubernatorze.{19130}{19176}Bada spraw� zab�jstwa ministra Chrapowa.{19180}{19276}Usi�d�cie tam. |Wasze nazwisko jest s�awne.{19280}{19376}Taki urz�dnik zabity kind�a�em.{19380}{19466}Co wiecie o morderstwie?{19480}{19551}Czekam. Co za maniery!{19555}{19615}M�wcie.{19630}{19726}Dobrze. Powiem, ale kiedy wy wyjdziecie.{19730}{19801}I nie przyprowadzajcie do mnie |wi�cej tego pana.{19805}{19901}Dobrze, wyjdziemy.|Ale powiedzcie sk�d o tym wiecie?{19905}{19976}To �adna tajemnica.|Wszyscy wiedz� o szczeg�ach akcji.{19980}{20051}Dzi� o �smej b�dzie przyj�cie|u in�yniera �arionowa.{20055}{20187}Je�li si� wam poszcz�ci|znajdziecie kilku wywrotowc�w.{20305}{20376}Bierz damulk�.{20405}{20511}A ja damulk� bij� brodatym dziadkiem.{20655}{20727}Ja tylko tak...{20805}{20851}Mo�e herbaty, albo...{20855}{20901}Nie przejmujcie si�, Siemion.{20905}{20965}Dobrze.{20980}{21101}B�d� u siebie,|je�li mnie b�dziecie potrzebowa�.{21105}{21193}Czujcie si� jak u siebie.{21230}{21301}Dlaczego umie�cili�cie nas|w tym miejscu?{21305}{21351}Dlaczego nie w mieszkaniu in�yniera?{21355}{21426}By� sygna�, �e nie mo�na mu ufa�.|-Co takiego?{21430}{21501}Gdzie gwarancja, �e temu mo�na? |Gdzie gwarancja?{21505}{21574}Sk�d ten ton?{21580}{21651}My tu te� robimy swoj� robot�.{21655}{21726}W mieszkaniu nie ma telefonu.{21730}{21801}Moskwa to nie Petersburg.|Telefon�w tu ma�o.{21805}{21851}Aranzon to porz�dny cz�owiek.{21855}{21926}S�uchajcie towarzyszko Ig�a.{21930}{21976}To bojowa grupa.{21980}{22096}Jedyna jak dot�d|si�a uderzeniowa rewolucji.{22105}{22151}Gadu� jest pe�no.{22155}{22251}A bojownik�w - tylko ja|i tych trzech, na ca�� Rosj�.{22255}{22326}Ka�dy z nich jest zbyt cenny.|No i przegra�e�, Jemiela.{22330}{22401}Ten as pikowy ju� zszed�!|-O �esz ty...{22405}{22465}Spok�j.{22480}{22526}Gdzie z �apami.{22530}{22661}M�wicie, �e obserwuj� |mieszkanie in�yniera, czy to...?{22680}{22726}To prowokator.{22730}{22776}Nie ma w�tpliwo�ci.{22780}{22826}Kto?{22830}{22901}In�ynier �arionow. Ulica Powarska 28.|Trzeba z nim sko�czy�.{22905}{23033}Pozw�l mi tam p�j��, Grin.|-Nie! Siedzie� cicho. Nie wychodzi�.{23055}{23130}Mamy kwarantann�.{23155}{23226}Nudny jeste� cz�owiek, Grin.{23230}{23276}Powiedzcie, jak uda�o si� wam|dosta� do Chrapowa?{23280}{23339}S.D.D.{23355}{23401}Co?{23405}{23451}Dosta�em list.{23455}{23551}"W Moskwie za bezpiecze�stwo Chrapowa|odpowiada radca stanu Fandorin."{23555}{23646}A dalej jego pe�ny rysopis.{23655}{23729}I podpis: S.D.D.{23855}{23912}Ig�a.{23955}{24035}Sk�d taki pseudonim?{24105}{24162}St�d.{24205}{24301}Trzeba tu wbi�. Umiera si� od razu.{24305}{24351}Dlaczego? Nie wierzycie sobie?{24355}{24426}Boj� si� wi�zienia.{24430}{24501}A wy niczego si� nie boicie?{24505}{24551}Tylko zdrady.{24555}{24696}Poinformujcie central�:|Kontakt telefoniczny, jak uzgodniono.{24730}{24826}Dlaczego nie zapytal... [ Pobierz całość w formacie PDF ]