Statut PGL Lasy Państwowe, AR Poznań - Leśnictwo, Leśnictwo PL

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe
Postanowienia ogólne
§ 1.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest państwową jednostka organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej działająca na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991
r. o lasach r Dz. U. Nr 101. poz. 444 z 1992 r Nr 21. poz. 85. Nr 54. poz. 254. z 1994 r. Nr 1.
poz. 3). przepisów wykonawczych do ustawy i niniejszego statutu
§ 2.
Ilekroć w statucie jest mowa o:
-ustawie bez bliższego określenia - rozumie się przez to ustawę z dnia 28 września 1991 r. o
lasach (Dz. U. Nr 101. poz. 444. z 1992 r Nr 21. poz. 85. Nr 54. Poz. 254. z 1994 r Nr 1. poz. 3)
-Lasach Państwowych - rozumie się przez to Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe.
-Dyrektorze Generalnym - rozumie się przez to Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
- Dyrekcji Generalnej - rozumie się przez to Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
- dyrektorze regionalnym - rozumie się przez to dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych.
- regionalnej dyrekcji - rozumie się przez to regionalną, dyrekcją Lasów Państwowych.
-zakładzie - rozumie s1ą przez to jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 32 ust. 4
ustawy.
§ 3. Lasy Państwowe mogą być członkiem krajowych organizacji społecznych oraz podobnych
organizacji zagranicznych międzynarodowych, gdy jest to uzasadnione zadaniami i celami
Lasów Państwowych.
Dyrektor Generalny
§ 4.
Dyrektor Generalny w zakresie swojego działania odpowiada przed Ministrem Ochrony
środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
§ 5.
1. Dyrektor Generalny zadania swoje wykonuje przy pomocy zastępców.
2. Dyrektor Generalny określa uprawnienia i obowiązki zastępców Dyrektora
Generalnego.
§ 6.
W wykonaniu zadań określonych przez ustawę oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy,
a także innych przepisów prawnych.
Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
§ 7.
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może uchylać zarządzenia i decyzje (z wyłączeniem
decyzji administracyjnych w sprawach powierzonych przez wojewodów dyrektorom
regionalnym) dyrektorów regionalnych i kierowników podległych mu zakładów, w razie ich
niezgodności z przepisami prawa lub przepisami wewnętrznymi.
§ 8.
1. Dyrektor Generalny ustala w szczególności:
1. szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach zarządzanych przez Lasy
Państwowe,
2. zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów
Państwowych,
3. zasady prowadzenia rachunkowości w Lasach Państwowych.
4. ramowy regulamin organizacyjny jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z
wyłączeniem zakładów,
5. zasady sprzedaży przez Lasy Państwowe drewna i innych produktów i usług,
6. system informacyjny Lasów Państwowych,
7. zasady tworzenia, łączenia, dzielenia, likwidacji zakładów,
8. zasady określania wysokości środków finansowych niezbędnych na wykonywanie
powierzonych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności
Skarbu Państwa lub wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
2. Dyrektor Generalny:
1. stawia wnioski w sprawie tworzenia, łączenia, dzielenia, likwidacji regionalnych
dyrekcji i nadleśnictw oraz w sprawie ich terytorialnego zasięgu działania, po
uprzednim zasięgnięciu opinii zainteresowanych dyrektorów regionalnych,
2. dysponuje środkami pozabudżetowymi,
3. kształtuje strukturą zatrudnienia w Lasach Państwowych,
4. kontroluje działania jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych,
5. opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących leśnictwa, ochrony przyrody
6. oraz Lasów Państwowych,
7. inicjuje i koordynuje działania w zakresie podwyższania kwalifikacj1 pracowników
Lasów Państwowych,
8. prowadzi działania zmierzające do stałego podnoszenia bezpieczeństwa i higieny
pracy w Lasach Państwowych.
§ 9.
1. Przy Dyrektorze Generalnym działa Kolegium Lasów Państwowych, będące organem
opiniodawczo-doradczym Dyrektora Generalnego
2. Członków Kolegium na okres 3 lat powołuje Dyrektor Generalny spośród:
1) przedstawicieli nauki
2) przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji społeczno-zawodowych, działających
leśnictwie oraz w ochronie przyrody,
3) dyrektorów regionalnych,
4) nadleśniczych i kierowników zakładów,
5) leśniczych,
6) innych osób.
3. Dyrektor Generalny przedstawia Kolegium dla wyrażenia opinii projekty:
1) perspektywicznych planów rozwoju Lasów Państwowych i polityki Lasów
Państwowych,
2) lanów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych.
3) zmian prawnych i organizacyjnych w Lasach Państwowych.
4) raportu o stanie lasów, oraz inne sprawy w których uzna za konieczne zasięgnąć opinii
Kolegium.
4. Zasady działania Kolegium oraz tryb prowadzenia obrad określa regulamin Kolegium
ustalony, na wniosek Kolegium, przez Dyrektora Generalnego.
§ 10.
Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźne, zespoły doradcze dla
określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać
zasady i tryb działania takich zespołów.
§ 11.
Dyrektor Generalny wydaje Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych przeznaczony
do publikacji:
1. zarządzeń, decyzji i innych aktów Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa dotyczących Lasów Państwowych,
2.
zarządzeń i decyzji Dyrektora Generalnego,
3. komunikatów oraz informacji dotyczących działalności Lasów Państwowych i obsady
personalnej na stanowiskach dyrektorów regionalnych, nadleśniczych, kierowników
zakładów, a także innych jednostek organizacyjnych.
4. innych dokumentów, których zamieszczenie w Biuletynie Informacyjnym zarządzi
Dyrektor Generalny.
Dyrekcja Generalna
§ 12.
Dyrekcja Generalna jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, stanowiącą aparat
wykonawczy Dyrektora Generalnego.
§ 13.
1.
Organizację Dyrekcji Generalnej ustala regulamin nadany przez Dyrektora
Generalnego.
2. W Dyrekcji Generalnej działają: Inspekcja Lasów Państwowych oraz Zespoły Ochrony
Lasu.
3.
Strukturę organizacyjną 1 zasady działania Inspekcji Lasów Państwowych i Zespołów
Ochrony Lasu określa Dyrektor Generalny.
§ 14.
Główny Księgowy Lasów Państwowych jest jednocześnie Głównym Księgowym Dyrekcji
Generalnej.
Dyrektor regionalny
§ 15.
Dyrektor regionalny w zakresie swojego działania odpowiada przed Dyrektorem Generalnym.
§ 16.
1. Dyrektor regionalny wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy lub zastępców.
2. Dyrektor regionalny określa uprawnienia i obowiązki zastępców.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]