Statystyka lista 3, Studia Zarządzanie PWR, Zarządzanie PWR I Stopień, II Semestr, Statystyka opisowa, Lista 3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Zarządzanie, W08, I rokZadania ze statystyki opisowejLista 3ZADANIE 1.Wśród 50-ciu losowo wybranych studentów PWr przeprowadzono badanie na temat ilości książekprzeczytanych w ciągu roku akademickiego i otrzymano wyniki85676666755655666866567775666676667855665754677775a)b)c)d)e)Określić zbiorowość i jednostkę statystyczną.Sporządzić szereg punktowy prosty.Przedstawić graficznie strukturę ilości książek (wykres słupkowy).Zbudować skumulowany szereg punktowy.Przedstawić graficznie strukturę ilości książek na bazie szeregu punktowego skumulowanego(dystrybuanta empiryczna).ZADANIE 2.W jednym z zakładów kserograficznych na terenie PWr przeprowadzono losowe badanie wydatków nausługi kserograficzne 50 studentów i otrzymano wyniki:5,844,55,463,995,975,232,344,613,754,338,46 6,1 6,71 4,74 6,144,78 4,01 3,2 4,32 6,25,23 6,2 5,16 7,32 4,656,01 3,75 4,66 6,45 4,72,14 5,17 5,46 3,1 5,345,113,442,955,935,134,846,344,865,866,537,883,184,835,293,33a)b)c)d)e)Określić zbiorowość i jednostkę statystyczną.Sporządzić szereg rozdzielczy prosty (ilość klas 7).Przedstawić graficznie strukturę wydatków na usługi kserograficzne (histogram, diagram).Zbudować skumulowany szereg rozdzielczy.Przedstawić graficznie strukturę wydatków na usługi kserograficzne na bazie szeregu rozdzielczegoskumulowanego (histogram i diagram skumulowany).ZADANIE 3.Dla danych z zadania 1 wyznaczyć i zinterpretować:a) Średnią,b) Modalną,c) Medianę, kwartyle dolny i górny, wykres pudełkowy,d) Wariancję, odchylenie standardowe,e) Współczynnik zmiennościf) Asymetrię,ZADANIE 4.Dla danych z zadania B wyznaczyć i zinterpretować:a) Średnią,b) Modalną,c) Medianę, kwartyle dolny i górny, wykres pudełkowy,d) Wariancję, odchylenie standardowe,e) Współczynnik zmiennościf) Asymetrię, [ Pobierz całość w formacie PDF ]