Statystyka matematyczna w Excelu dla szkol cwiczenia praktyczne cwsmex, Księgarnia Informatyka, Podręczniki ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
IDZ DO
PRZYK£ADOW
Statystyka matematyczna
w Excelu dla szkó³.
Æwiczenia praktyczne
SPIS TRECI
KATALOG KSI¥¯EK
KATALOG ONLINE
Autor: Andrzej Obecny
ISBN: 83-7197-711 - 5
Format: B5, stron: oko³o 98
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA
Zaawansowane mo¿liwoci arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel czyni¹ zeñ
doskona³e narzêdzie do przeprowadzania analiz statystycznych. MS Excel mo¿e w wielu
przypadkach zast¹piæ drogie i skomplikowane w obs³udze pakiety statystyczne.
Ksi¹¿ka ta jest drug¹ publikacj¹ z tej serii powiêcon¹ zastosowaniom Excela
w statystyce. W pierwszej ksi¹¿ce pt.: „Statystyka opisowa w Excelu dla szkó³.
Æwiczenia praktyczne” przedstawione zosta³y mo¿liwoci tego programu w zakresie
statystycznej analizy struktury. Tym razem zaprezentowane zosta³o zastosowanie
Excela w innych dzia³ach statystyki, a mianowicie w statystyce matematycznej oraz
w analizie wspó³zale¿noci i dynamiki zjawisk.
„Statystyka matematyczna w Excelu dla szkó³. Æwiczenia praktyczne” to cenna pomoc
dla studentów rozmaitych kierunków, którzy staj¹ przed koniecznoci¹ wykonania
analizy danych, a tak¿e dla wszystkich osób, korzystaj¹cych w swojej pracy z narzêdzi
statystyki matematycznej.
Ksi¹¿ka opisuje:
• Rozk³ady empiryczne i teoretyczne
• Estymacjê parametryczn¹
• Metody weryfikacji hipotez (testy istotnoci i zgodnoci)
• Korelacjê i regresjê
• Badanie trendów i wahañ okresowych
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
 Spis treci
Wstp............................................................................................................................................................7
Rozdział 1. Rozkłady empiryczne i teoretyczne...............................................................................................9
Wprowadzenie.................................................................................................................9
Histogramy i diagramy rozkładów ................................................................................... 10
Rozkład normalny .......................................................................................................... 15
Rozkład dwumianowy .................................................................................................... 17
Rozkład Poissona........................................................................................................... 20
Rozdział 2. Estymacja parametryczna..............................................................................................................25
Wprowadzenie............................................................................................................... 25
Przedział ufno"ci dla "redniej, bł'd wzgl(dny szacunku.....................................................26
Przedział ufno"ci dla wska*nika struktury ........................................................................ 33
Przedział ufno"ci dla odchylenia standardowego, długo"- przedziału ufno"ci.......................34
Dopuszczalny bł'd szacunku, liczebno"- próby.................................................................38
Rozdział 3. Weryfikacja hipotez...........................................................................................................................43
Wprowadzenie............................................................................................................... 43
Testy istotno"ci dla "redniej............................................................................................. 43
Testy istotno"ci dla dwóch "rednich ................................................................................. 46
Test istotno"ci dla wska*nika struktury............................................................................. 51
Testy istotno"ci dla wariancji i dla dwóch wariancji ..........................................................52
Test zgodno"ci
2
Pearsona dla rozkładów ....................................................................... 55
Rozdział 4. Korelacja i regresja..........................................................................................................................63
Wprowadzenie............................................................................................................... 63
Współczynnik korelacji liniowej Pearsona........................................................................ 63
Tablica korelacyjna ........................................................................................................ 65
Rozkład warunkowy i brzegowy...................................................................................... 70
Korelacyjny diagram rozrzutu ......................................................................................... 71
Funkcja regresji.............................................................................................................. 73
Bł'd standardowy parametrów strukturalnych, odchylenie standardowe reszt
i współczynniki determinacji ........................................................................................ 74
  6
Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół. wiczenia praktyczne
Rozdział 5. Trend i wahania okresowe..............................................................................................................79
Wprowadzenie............................................................................................................... 79
Metoda mechaniczna wyodr(bniania tendencji rozwoju.....................................................79
Metoda analityczna wyodr(bniania tendencji rozwoju .......................................................81
Bł'd standardowy parametrów strukturalnych, odchylenie standardowe
składnika resztowego i współczynnik zbie6no"ci............................................................83
Wyodr(bnianie waha7 sezonowych ................................................................................. 85
Rozdział 6. Przykłady rozwi(za) zada) za pomoc( Excela.......................................................................91
Wprowadzenie............................................................................................................... 91
Rozkład dwumianowy .................................................................................................... 91
Rozkład Poissona........................................................................................................... 92
Przedział ufno"ci dla "redniej .......................................................................................... 93
Przedział ufno"ci dla wska*nika struktury......................................................................... 93
Liczebno"- próby........................................................................................................... 94
Weryfikacja hipotez — frakcja elementów wyró6nionych..................................................94
Weryfikacja hipotez — równo"- dwóch wariancji............................................................. 95
Weryfikacja hipotez — test zgodno"ci
2
Pearsona ........................................................... 95
Korelacja i regresja liniowa............................................................................................. 96
Rozdział
1.
Rozkłady empiryczne
i teoretyczne
Wprowadzenie
Pogrupowane w szereg statystyczny wyniki obserwacji przeprowadzone na populacji em-
pirycznej (w wyniku badania pełnego lub czciowego) nazywamy rozkładem empirycz-
nym. Mówi nam on, ile razy dana warto" badanej cechy wystpuje w zbiorze obserwacji
(dla cechy skokowej) lub ile jednostek nale$y do okrelonego przedziału wartoci cechy
(dla cechy ci%głej).
Dysponuj%c postaci% rozkładu empirycznego, mo$emy dokona" opisu statystycznego
zbiorowoci lub prowadzi" wnioskowanie co do charakteru całej zbiorowoci.
W parze z rozkładami empirycznymi id% rozkłady teoretyczne, czyli funkcje (modele)
matematyczne, słu$%ce przeprowadzeniu analizy statystycznej danego zjawiska. Wród
nich dominuj%c% pozycj zajmuj%: rozkład normalny, rozkład dwumianowy oraz roz-
kład Poissona.
W rozdziale tym zajmiemy si tworzeniem rozkładów empirycznych w oparciu o wyniki
przeprowadzonych obserwacji oraz tworzy" bdziemy zbiorowoci o strukturach okrelo-
nych przez modele teoretyczne. Rozkłady te przedstawimy w formie graficznej w postaci
histogramów lub diagramów. Ponadto "wiczenia dotycz%ce rozkładów teoretycznych spró-
bujemy powi%za" z pewnymi podstawowymi, wa$nymi twierdzeniami.
Za pomoc% Excela — jak zobaczymy — wykonanie wszystkich tych zada/ nie bdzie
skomplikowane.
  10
Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół. wiczenia praktyczne
Histogramy i diagramy rozkładów
Histogram bd%cy form% prezentacji szeregu statystycznego (ich budow i rodzaje
omówiono wyczerpuj%co w
Statystyce opisowej
) to wykres zbudowany z przylegaj%-
cych do siebie prostok%tów, w którym podstawa ka$dego prostok%ta oznacza warto"
badanej zmiennej, a jego wysoko" — liczebno" lub czsto" wzgldn%. Powierzchnie
prostok%tów s% proporcjonalne do liczebnoci klas.
Z technicznego punktu widzenia (wykonania histogramu w Excelu) nie ma znaczenia,
czy badana cecha ma charakter ci%gły czy skokowy. Poka$emy to w kilku pierwszych
"wiczeniach.
wiczenie 1.1.
W jednej z wyszych uczelni ekonomicznych na lsku przeprowadzono ankiet, w któ-
rej zapytano grup 192 pracowników naukowych o to, w ilu uczelniach lub szkołach
(poza macierzyst) prowadz jakiekolwiek zajcia dydaktyczne (cecha y
i
) oraz ile osób
maj na utrzymaniu (cecha x
i
). Wykonaj histogram rozkładu zmiennej X oraz Y.
Zadanie to mo$na rozwi%za" podobnie jak to zrobilimy to w
Statystyce opisowej
, tj. za-
stosowa" funkcj statystyczn%
LICZ.JE1ELI()
lub
CZ2STO5()
i zbudowa" szereg roz-
dzielczy punktowy, po czym na jego podstawie wykona" wykres kolumnowy. Tym razem
wykorzystamy specjalnie narzdzie przygotowane do tego w Excelu. Jest nim
Histogram
.
Nim przejdziemy do właciwego wykonania tego "wiczenia, wyjanijmy, czym jest
Histo-
gram
i jak oraz kiedy z niego mo$na skorzysta". Otó$
Histogram
w Excelu to jedno
z narzdzi analizy danych statystycznych programu o nazwie
Analysis Toolpak
. Aby mo$li-
we było u$ycie
Histogramu
, program Analysis Toolpak (jeden z tzw. dodatków Excela) mu-
si by" wczeniej zainstalowany i załadowany. W tym celu nale$y wybra" z paska menu
polecenie
Narzdzia/Dodatki
. W oknie, które si wtedy otworzy, nale$y zaznaczy" wybór
programu Analysis Toolpak i zaakceptowa" ten wybór przyciskiem
OK
(rysunek 1.1).
Rysunek 1.1.
Rysunek pomocniczy
do wiczenia 1.1
[ Pobierz całość w formacie PDF ]