Statystyka test 1, Politechnika Poznanska, Semestr 5, Statystyka matematyczna

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->TEST 11.Cechy zmienne jednostek pop. Gen. Sa to cechy:d) którymi różnia się poszczególne jednostki populacji.2. Próby podejmowane sa w pewnych określonych odstępach czasu:b) okresowa3. Losowanie ze zwracaniem jest :a) niezależnym4. Jeśli jednostki populacji generelnej tak zostały wybrane do próby ze czestosc występowania cechjakościowych czy tez wartośd cech ilościowych jest taka sama w probie i populacji generalnej toprobe nazywamy:d) reprezentatywna5.surowy materiał statyczny małej proby n<30 porzadkujemyb) do najmniejszej do największej6.a)statystyką7.C) wartości oczekiwanej8. Estymator nazyw. Zgodnym gdywartośd oczekiwana estrymorów uzyskiwanych z serii prób jest równa prawdziwej wartościszacowanego parametru9. Ktorej z wymienionych liczb nie można przyjąd za poziom ufności w estymacji przedziałowej.b) -0.9510. Bład pierwszego rodzaju polega naa) odrzuceniu hip. Prawdziwej11.C) test statystyczny12. Jeśli ze wzrostem liczebności próby ndo nieskoczonosci moc testu dązy do 1 to test nazywamy:d) zgodnym13. Jeśli przeprowadzając test statystyczny stwierdzimy ze wartośd statystyki uzyskamy na podstawieproby należy do obszaru krytycznego to :c) Hipotezę hnależy odrzucid na rzecz hip. H114.15.a) zgodnośd rozkładu empirycznego z rokładem o określonej postaci funkcyjnej dystrybuanty16.TEST 21.a) histogram liczności2.a)niezależna3.- EUn=94.b)wartością występująca w probie najliczniej5.- przedziały muszą mied jednakową długośd6.d) wydłuży się7.a) najefektywniejszym8.a)nieobciążonym wartości oczekiwanej9.d)liczba naturalna którego suma cyfr wynosi 9 jest podzielna przez 310.c)przyjeciu hipotezy fałszywej11.d)-0,0112.a)hipotezę Hnależy przyjąd13.b)p=014.d)moc testu15.d)maleje16.d)0,05 [ Pobierz całość w formacie PDF ]