Stawińska Repetytorium z gramatyki j. francuskiego(1),

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Krystyna Stawi�skaREPETYTORIUM Z GRAMATYKI J�ZYKA FRANCUSKIEGOczyli to, co najtrudniejsze dla Polak�wRecenzenci dr LUDOMIR PRZESTASZEWSKImgr ANNA GRODZICKA-JAROSZEWSKA mgrZBIGNIEW KSIAZCZAKOkladka i karty tytulowe ALEKSANDER BARNASRedaktor DOROTA NIEWINSKA Redaktortechniczny ELZBIETA GONTARZ KorektorzyMARIA ALEKSANDROW KRYSTYNA WYSOCKAKsiazka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do uzytku szkolnego i wpisana do zestawu ksiazekpomocniczych do nauki jezyka francuskiego na poziomie szkoly ponadpodstawowej. Numer w zestawie: 340/94.� Copyright by Wydawnictwo "Wiedza Powszcchna" Warszawa 1996Wszystkie prawa zastrze�one. Kazda reprodukcja lub adaptacja caiosci badz czesci niniejszej publikacji, niezaleznieod zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgodyWydawcy.Wydawnictwo prowadzi sprzedaz ksiazek za zaliczeniem pocztowym.PW "Wiedza Powszechna"ul. Jasna 26, 00-054 Warszawa, tel./fax (0-22) 826 95 92 e-mail: wiedza@medianet.plWydanie III 2000 r.Druk i oprawa: Wojskowa Drukarnia w Lodzi Zaklad w Gdyni, ul. Sw. Piotra 12tel. (0-58) 620 15 15, fax (0-58) 661 55 63ISBN 83-214-1204-1SPIS TRESCIWst�p . . 11I. RZECZOWNIK I RODZAJNIKI 131. Jezyk polski a jezyk francuski - r�znice w rodzaju . 13. . . . Cwiczenia . 15. . . . . . . . . . . . . . . . . .2. Rzeczowniki uzywane tylko w liczbie pojedynczej . .17 . . . . 3. Tworzenie liczby mnogiej rzeczownik�w .18 4.Rzeczowniki uzywane tylko w liczbie mnogiej .19 . . . . . . 5. Przyklady poslugiwania sie liczba pojedyncza lubmnoga w obu jezykach . 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . Cwiczenia . .23 . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Rodzaj rzeczownik�w . 24. . . .. . . . . . . . . 7. Rzeczowniki utworzone od innych czesci mowy . . 27. . . .Cwiczenia . .28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Rodzajnik nieokreslony (Article ind�fini) . 32 . . . . . . . 9. Rodzajnik okreslony(Article d�tuti) .34 . . . . . . . . . . 10. Rodzajnik czastkowy (Article partitif) 35 . . . . . . . . . 11. Opuszczanie rodzajnika .37. . . . . . . . . . . . .Cwiczenia . . 39. . . . . . . . . . . . . . . . .II. NAJCZESTSZE BLEDY W STOSOWANIU PRZYMIOTNIK�W .431. Rodzaj zenski przymiotnik�w . 44. . . . . . . . . . . 2. Liczba mnoga przymiotnik�w .47 . . . . . . . . . . . 3. Miejsceprzymiotnika , . 48. . . . . . . . . . . . . 4. Wzmocnienie przymiotnika .49 . . . . . . . . . . . . 5. Przymiotniki stopniowanenieregularnie . . 50. . . . . . . 6. Nieodmienne przytniotniki okreslajace kolory . . . . 51. . .Cwiczenia . . 52. . . . . . . . . . . . . . . . .III. NAJCZESTSZE POMYLKI DOTYCZt~CE ZAIMK�W . . . . 551. Przymiotnik czy zaimek? . . . . . . . . . . . . . . 57 Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592. Zaimki (Pronoms) . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6253. Zaimki osobowe w funkcji dopelnienia blizszego . . . . . . 64 Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664. Zaimlci osobowe w funkcji dopelnienia dalszego . . . . . . 68 Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 5. Zaimkidopelnienia blizszego i dalszego w jednym zdaniu . . . 70 .Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 6. Zaimki wzgledne proste (Pronoms relatifs simples) . . . . . . 72 Cwiczenia . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 747. Zaimki wzgledne zlozone (Pronoms relatifs compos�s) . . . . . 76 Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 8. Zaimki en iy . . . . . . . . . . . . . , . . . . 78Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81IV. FORMA PYTAJNA I STAWIANIE PYTAN . . . . . . . . 88Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89Inwersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94V. FORMA PRZECZACA . . . . . . . . . . . . . . . 95Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97VI. CZASOWNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102l. Dopelnienie w jezyku polskim i francuskim . . . . . . . . 1022. Czasowniki z r�znym dopelnieniem . . . . . . . . . . 103Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043. Czasowniki posilkowe . . . . . . . . . . . . . . . 107Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104. Czasowniki odmieniane z czasownikiem avoir lub �tre . . . . 112Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145. Czasowniki, kt�re brzmia podobnie, ale r�znia sie odmiana . . . 115Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1176. Czasowniki zakoncaone na -0yer, -uyer lub -ayer . . . . . . 1197. Czasowniki, kt�re maja c lub g przed konc�wka bezokolicznika -er 1198. Czasowniki podwajajace sp�lgloske przed "e" niemy~n . . . . 1199. Czasowniki o zmiennym akcencie . . . . . . . . . . . 120Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12010. Czasowniki zwrotne (Verbes pronominaux) . . . . . . . . 121Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Cwiczenia powt�rzeniowe . . . . . . . . . . . . . . 126VII. NAJCZESTSZE BLEDY DOTYCZACE BUDOWY I UZYCIAczas�w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 1. Tworzenie czasu pr�sent . . . . . . . . . . . . . . 131Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 2. Futur proche (futur imm�diat) . . . . . . . . . . . . . 1343. Pass� r�cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Cwiczenia (futur proche) . . . . . . . . . . . . . . 135Cwiczenia (pass� r�cent) . . . . . . . . . . . . . . 1354. Tryb rozkazujacy (imp�ratif) . . . . . . . . . . . . . 1365. Czas imparfait . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376. Subjonctif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1437. Participe pass� . . . . . . . . . . . . . . . . . 1458. Zgodnosc lub brak zgodnosci participe pass� z dopelnieniem blizszym,jesli po participe pass� wystepuje bezokolicznik . . . . . . . 146Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . 1479. Ini'mitif pass� . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14810. Czas pass� compos� . . . . . . . . . . . . . . . . 14911. Czas plus~ue-parfait . . . . . . . . . . . . . . . 14912. Uzycie czas�w pass� compos� i imparfait . . . . . . . . . 150Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15013. Czas przyszly prosty (futur simple) . . . . . . . . - . . 15214. Conditionnel pr�sent . . . . . . . . . . . . . . . . 152I5. Conditionnel pass� . . . . . . . . . . . . . . . . 153Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15416. Struktury apres avoir + participe pass� i avant de + infinitif . . 156Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15717. Participe pr�sent . . . , . . . . . . . . . . . . . 15818. Adjectif verbal . . . . . . . . . . . . . . . . . 15919. G�rondif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16020. Czasowniki nieregularne . . . . . . . . . . . . . . 161A. Kilka przyklad�w regularnosci . . . . . . . . . . . 161B. Czasowniki ulomne uzywane tylko w 3. osobie liczby pojedymczej 166C. Participe pass� czasownik�w nieregularnych . . . . . . . 168D. Futur simple czasownik�w nieregularnych . . . . . . . 169E. Imp�ratif czasownik�w nieregularnych . . . . . . . . . 170F. Odmiana najczesciej uzywanych czasownik�w nieregularnych . 170Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187G. Subjonctif czasownik�w nieregularnych . . . . . . . . 189Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19021. Czasowniki, po kt�rych uzywany jest przy~imek d + infinitif . . 19122. Czasowniki, po kt�rych uzywany jest przyimek de + infinitif . . 194VIII. PRZYSL�WEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 1. Przymiotniki i przysl�wki o identycznym brzmieniu . . . . . . 198IX. PRZYIMKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 1. Przyimek d . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2036 , /2. Przyimek de . . . . . . . . . . . . . . - . . . 205 Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207X. PODKRESLENIE PODMIOTU LUB DOPELNIENIA . . . . . 211 Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211XI. MOWA ZALEZNA . . . . . . . . . . . . . . . - . 2131. Zgodnosc czas�w w mowie zaleznej . . . . . . . . . . 216 Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2172. Zmiana okreslen czasu w mowie zaleznej . . . . . . . . . 222 Cwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223XII. ODREBNOSCI GRAMATYCZNE I STYLISTYCZNE . . . . 2241. Wyrazenia bez rodzajnik�w . . . . . . . . . . . . . 2242. Wyrazenia z rodzajnikiem okreslonym . . . . . . . . . . 2263. Wyrazenia z rodzajnikiem czastkowym . . . . . . . . . 2314. Wyrazenia, w kt�rych w jezyku polskim wystepuje rzeczownik,a w jezyku francuskim czasownik . . . . . . . . . . . 2345. Przymiotniki uzywane z przyimkiem d . . . . . . . . . . 2356. "Klopotliwe" czasowniki . . . . . . . . . . . . . . 2377. Participe pass� nieodmienne . . . . . . . . . . . . . 2528. Czasowniki, kt�re sa zwrotne w jezyku polskim, a w jezyku francu-skim nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2609. Czasowniki, kt�re sa zwrotne w jezyku francuskim, a w jezykupolskim nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26510. W jezyku francuskim wystepuje strona bierna, a w jezyku polskimstrona czynna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27011. Wyrazenia bezosobowe . . . . . . . . . . . . . . . 27012. 7ezyk francuski posluguje sie zaimkiem przymiotnym (adjectifpossessif) czesciej niz jezyk polski . . . . . . . . . . . 27113. Przyklady uzycia r�znych zaimk�w . . . . . . . . . . . 27414. W jezyku polskim wystepuje "ze" lub "jak", a w jezyku francuskimczasownik w formie bezokolicznika (czasu terazniejszego lub prze-szlego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27515. Pozorne podobienstwo wyrazen . . . . . . . . . . . . 27516. Wyrazenia z przyimkiem d bez rodzajnik�w . . . . . . . . 27717. Uzycie przyimka de . . . . . . . . . . . . . . . . 2... [ Pobierz całość w formacie PDF ]