STAWKI OPŁAT ZA ROK 2013, ZUT-Energetyka-inżynier, VI Semestr, Gospodarka odpadami, Odpady Energetyczne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 października 2012 r.
Poz. 766
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
1)
z dnia 10 września 2012 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013
Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z późn. zm.
2)
) ogłasza się:
1) górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
2) jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.
Minister Środowiska:
M. Korolec
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493
i Nr 284, poz. 1671).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154,
poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79,
poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119,
poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322,
Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460
i 951.
 Monitor Polski
– 2 –
Poz. 766
Załączniki do obwieszczenia Ministra Środowiska
z dnia 10 września 2012 r. (poz. 766)
Załącznik nr 1
GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2013
Górna jednostkowa
stawka opłaty
Lp.
Przedmiot opłaty
1
2
3
1 Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza
371,43 zł/kg
2 Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi
238,14 zł/kg
3 Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi
27,20 zł/dam
3
4 Umieszczenie odpadów na składowisku
272,10 zł/Mg
5 Pobór wody podziemnej
4,04 zł/m
3
6 Pobór wody powierzchniowej śródlądowej
2,10 zł/m
3
4,04 zł/m
2
7 Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38
lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
8 Za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych
organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub ho-
dowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa
w art. 3 pkt 38 lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
26,03 zł
Monitor Polski
– 3 –
Poz. 766
Załącznik nr 2
JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2013
Tabela A
Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi,
wyrażonych jako wskaźnik
Jednostkowa
stawka opłaty w zł/kg
Lp.
Wskaźnik
1
2
3
1 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT
5
)
4,09
2 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą dwuchromianową (ChZT
Cr
)
1,63
3 Zawiesina ogólna
0,50
4 Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO
4
)
0,048
5 Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO
4
) dla obszaru działania Regionalnego Zarzą-
du Gospodarki Wodnej w Gdańsku
0,0136
Tabela B
Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi
Jednostkowa
stawka opłaty w zł/kg
Lp.
Substancja
1
2
3
1 Fenole lotne
43,53
2 Heksachlorocykloheksan (HCH), tetrachlorometan (czterochlorek węgla – CCl
4
),
pentachlorofenol (PCP), aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heksachlorobenzen
(HCB), heksachlorobutadien (HCBD), trichlorometan (chloroform – CHCl
3
),
1,2-dichloroetan (EDC), trichloroetylen (TRI), tetrachloroetylen (nadchloroetylen
– PER), trichlorobenzen (TCB), rtęć, kadm, cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów,
arsen, wanad i srebro
119,05
Tabela C
Jednostkowe stawki opłat za wprowadzanie do wód lub do ziemi 1 dam
3
(1000 m
3
) wód chłodniczych
Jednostkowa
stawka opłaty w zł/dam
3
Lp.
Wody chłodnicze
1
2
3
1 Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +26
o
C, a nie przekracza +32
o
C
0,65
2 Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +32
o
C, a nie przekracza +35
o
C
1,30
3 Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +35
o
C
4,05
Monitor Polski
– 4 –
Poz. 766
Tabela D
Jednostkowe stawki opłat za 1 m
2
powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni,
z których są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte
lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej
Jednostkowa
stawka opłaty w zł/m
2
Lp.
Typ powierzchni
1
2
3
1 Powierzchnia terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych
0,28
2 Powierzchnia portów, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r.
o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.
1)
), portów
morskich i lotnisk
0,067
3 Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych
na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych
0,054
4 Powierzchnia parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingo-
wych powyżej 500 samochodów, w tym także położonych na terenach przemysło-
wych, składowych lub baz transportowych
0,082
5 Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej położonych w miastach
o gęstości zaludnienia przekraczającej 1300 osób/km
2
0,040
Tabela E
Jednostkowa stawka opłaty za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate
albo innych organizmów wodnych
Jednostkowa
stawka opłaty w zł
Przedmiot opłaty
1
2
Każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organi-
zmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb
lub tych organizmów, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów
w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni
użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu
0,260
Tabela F
Jednostkowe stawki opłat za pobór 1 m
3
wody podziemnej i 1 m
3
wody powierzchniowej śródlądowej
Jednostkowa
stawka opłaty
w zł/m
3
Lp.
Rodzaj pobranej wody
1
2
3
1 Woda podziemna
0,110
Woda podziemna wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia lub na cele socjalno-bytowe
0,065
Woda podziemna wykorzystana na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi
w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutyczny-
mi lub na cele konfekcjonowania
0,093
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 168,
poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367.
 Monitor Polski
– 5 –
Poz. 766
1
2
3
2 Woda powierzchniowa śródlądowa
0,054
Woda powierzchniowa śródlądowa wykorzystana do zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe
0,039
Tabela G
Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza
Jednostkowa
stawka
zł/kg
Lp.
Rodzaje gazów lub pyłów
1
2
3
1 Akrylonitryl (aerozol)
41,68
2 Aldehydy alifatyczne i ich pochodne
1,22
3 Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
1,22
4 Alkohole alifatyczne i ich pochodne
1,22
5 Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
1,22
6 Aminy i ich pochodne
1,22
7 Amoniak
0,42
8 Arsen
364,47
9 Azbest
364,47
10 Benzen
8,32
11 Benzo/a/piren
364,47
12 Bizmut
17,37
13 Cer
130,17
14 Chlorek winylu (w fazie gazowej)
20,84
15 Chlorowcopochodne węglowodorów:
CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115,
CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217
182,24
16 Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC
57,70
17 Chrom
52,09
18 Cyna
5,47
19 Cynk
5,47
20 Tetrachlorek węgla
184,66
21 Dwusiarczek węgla
2,01
22 Dwutlenek siarki
0,51
23 Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)
0,28
24 Etery i ich pochodne
1,22
25 Halony: 1211, 1301, 2402
182,24
26 Halony
1,22
[ Pobierz całość w formacie PDF ]