STD1455 - wymiarowanie stożków, Rysunek techniczny, Normy rysunkowe wytyczne i wymagania Volvo, Normy rysunkowe

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
STD1455
STANDARD
Approved / Assignor
Area specialist
Info class
NMB Mikael Åkermark
NMBO Ulf Samuelsson
P
Standard responsible
Standard coordinator
Date
Issue
Page
UTDH Markku Backholm
UTDH Rosa Guardiola
2006-03-09
4
1 (7)
Måttsättning av konor
Dimensioning of cones
Innehåll
Sida
Contents
Page
Orientering
1
Introduction
1
Ändringar från föregående utgåva
1
Changes from previous issue
1
1
Omfattning
1
1
Scope
1
2
Definitioner
2
2
Definitions
2
3
Grafisk symbol
2
3
Graphical symbol
2
4
Måttsättning
3
4
Dimensioning
3
5
Toleransangivning
5
5
Tolerancing
5
Orientering
Introduction
Denna standard överensstämmer med SS-ISO
3040 utgåva 1.
This standard conforms with SS-ISO 3040 issue
1.
Ändringar från föregående utgåva
Changes from previous issue
Periodisk översyn.
Periodical up date.
1
Omfattning
1
Scope
Standarden ger definition av konor och specifice-
rar den grafiska symbol som ska användas vid
markering av konor samt metoder för angivning
av konans mått och toleranser.
This standard establishes the definition of cones
and specifies the graphical symbol to be used for
their indication and methods for their dimension-
ing and tolerancing.
Kontrollera att du har senaste utgåva
Check that you have the latest issue
 STD1455
STANDARD
Approved / Assignor
Area specialist
Info class
NMB Mikael Åkermark
NMBO Ulf Samuelsson
P
Standard responsible
Standard coordinator
Date
Issue
Page
UTDH Markku Backholm
UTDH Rosa Guardiola
2006-03-09
4
2 (7)
2
Definitioner
2
Definitions
Konvinkel
är vinkeln mellan generatriserna i
ett axialplan genom en kona.
α
Cone
angle
is the angle formed by the genera-
tors in an axial plane through the cone.
α
Konicitet
C är kvoten av skillnaden mellan dia-
metrarna D och d hos två tvärsnitt genom en
kona och avståndet L mellan tvärsnitten.
Rate
of tper C is the ratio of the difference be-
tween the two diameters D and d at two sections
through a cone and the distance L between the
two sections.
D
d
D
d

α

α
C
=
=
2
tan
C
=
=
2
tan
L
2
L
2
3
Grafisk symbol
3
Graphical symbol
Symbolen, enligt fig 2, används för att ange koni-
citet och för att visa konicitetens riktning, se fig 7
och 8. För den grafiska symbolens storlek och
linjegrovlek, se ISO 3461-2.
The symbol, as per fig. 2, is used to indicate a
taper and to show the direction of the taper, see
figs. 7 and 8. For the size and line thickness of
the graphical symbol, see ISO 3461-2.
Kontrollera att du har senaste utgåva
Check that you have the latest issue
 STD1455
STANDARD
Approved / Assignor
Area specialist
Info class
NMB Mikael Åkermark
NMBO Ulf Samuelsson
P
Standard responsible
Standard coordinator
Date
Issue
Page
UTDH Markku Backholm
UTDH Rosa Guardiola
2006-03-09
4
3 (7)
4
Måttsättning
4
Dimensioning
För att bestämma storlek, form och läge för konor
används följande mått i olika kombinationer.
The following dimensions may be used, in differ-
ent combinations, to define the size, form and
position of cones.
Konicitet,
C, anges som ett förhållande t ex
Rate of taper,
C,specified as a ratio.
1:5, 0,2:1 eller 20%.
E.g. 1:5,
0,2:1 or 20%.
Konvinkel,
α
, anges som t ex 35
°
eller 0,6 rad.
Cone angle,
α
, specified as E.g. 35
°
or 0,6 rad.
Storändens diameter, D.
The diameter at the larger end, D.
Lilländens diameter, d.
The diameter at the smaller end, d.
Diameter Dx i ett bestämt tvärsnitt Dx.
Diameter Dx at a selected cross-section Dx.
Mått Lx
som bestämmer det angivna tvär-
Dimension Lx
locating a cross-
snittets läge.
section at which
the diameter is speci-
fied.
Kon längd, L.
Cone length, L.
Längd inklusive konlängd, L’.
Length including cone length, L’.
Inte fler mått än nödvändigt ska anges. För in-
formation kan emellertid hjälpmått ges inom
parantes.
No more dimensions than are necessary shall be
specified. However, additional dimensions may
be given as “auxiliary” dimensions in brackets for
information.
I figurerna 3-6 visas några vanliga kombinationer
vid måttsättning.
Typical combinations of dimensions are shown in
figures 3-6.
Kontrollera att du har senaste utgåva
Check that you have the latest issue
 STD1455
STANDARD
Approved / Assignor
Area specialist
Info class
NMB Mikael Åkermark
NMBO Ulf Samuelsson
P
Standard responsible
Standard coordinator
Date
Issue
Page
UTDH Markku Backholm
UTDH Rosa Guardiola
2006-03-09
4
4 (7)
Den grafiska symbolen och konans konicitet ska
anges nära objektet. Den grafiska symbolens
riktning ska överensstämma med konans riktning
så som visas i figur 7.
The graphical symbol and rate of taper of a cone
shall be indicatet near to the feature. The orienta-
tion of the graphical symbol shall coincide with
that of the cone as shown in figure 7.
När koniciteten som ska anges är ur en standar-
diserad serie, kan det koniska objektet betecknas
genom angivning av standardserien och lämpligt
nummer. Se figur 8.
When the taper to be indicated is one of a stan-
dardized series of conical taper, the tapered fea-
ture may be designated by specifing the standard
series and appropriate number. See figure 8.
Kontrollera att du har senaste utgåva
Check that you have the latest issue
 STD1455
STANDARD
Approved / Assignor
Area specialist
Info class
NMB Mikael Åkermark
NMBO Ulf Samuelsson
P
Standard responsible
Standard coordinator
Date
Issue
Page
UTDH Markku Backholm
UTDH Rosa Guardiola
2006-03-09
4
5 (7)
5
Toleransangivning
5
Tolerancing
Toleranser för konor (både storlek och konisk yta)
ska anges enligt de metoder som visas i 5.1-5.5.
Cones shall be toleranced (both size and conical
surface) in accordance with the methods given in
5.1 to 5.5.
Bokstaven t används för att bestämma tolerans-
zonens vidd.
The letter symbol t is used to define the width of
the tolerance zone.
5.1
Kontolerans vid specificerad konvinkel
5.1
Tolerancing of cone, cone angle speci-
fied
5.2
Kontoleranser vid specificerad konici-
tet
5.2
Tolerancing of cone, rate of taper
specified
Kontrollera att du har senaste utgåva
Check that you have the latest issue
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]