Stein p 229 stein - tekstbok, materiały do nauki norweskiego

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Stein på stein
ELISABETHELLINGSENKIRSTIMACDONALD
Norsk og
samfannskunnskap
for voksne
innvandrere
CAPPELEN
Forord
Stein på stein
er et læreverk for voksne som lærer
norsk. Det passer for kursdeltakere som har gjennom-
gått begynnerboka
På vei
eller en annen begynner-
opplæring i norsk. Verket er en grundig revisjon av
Stein på stein
fra 2000. Denne utgaven er tilrettelagt
for undervisning på Spor 2 og Spor 3 etter den nye
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne
innvandrere,
nivå 3.
aktivitetsoppgaver, i tillegg til mange uttaleøvelser
og lytteøvelser som er spilt inn på
lærerens cd-er.
Lærerens cd-er inneholder uttaleøvelser, struktur-
øvelser og lytteprøver av ulike slag. Tekstene til opp-
gavene står i
arbeidsboka.
Tekstene til lytteøvelsene
finnes i
lærerens bok.
Målet med læreverket er å utvide kursdeltakernes
kjennskap til norsk språk og norske samfunnsforhold.
Ved hjelp av varierte tekster og mange ulike oppgaver
skal kursdeltakerne arbeide med temaer som gir dem
bedre kunnskaper om det norske samfunnet og større
språklig sikkerhet.
Lærerens
bok
er et viktig supplement for læreren.
Her finnes det blant annet diverse forslag til ekstra-
oppgaver som fritt kan kopieres og brukes etter behov.
Her står også tekstene til lytteøvelsene på lærer-
cd-ene og svarene til mange av oppgavene i
arbeidsboka.
Tekstboka
inneholder både faktaorienterte og mer
fortellende tekster. Det er også tatt med smakebiter
av skjønnlitteratur som passer til emnene som tas
opp. Tekstboka inneholder i tillegg forslag til
diskusjoner og samtaler.
Bak i tekstboka er det ei
ordliste
til hvert kapittel.
Der kan man finne bøyningen av ordene og
forklaringer på norsk. Til sist er det ei
alfabetisk
ordliste
med en henvisning til hvor forklaringen står.
Mange av tekstene i tekstboka er spilt inn på en
elev-cd.
Den ligger bakerst i
arbeidsboka.
Til tekstboka er det laget separate
ordlister

engelsk, russisk, persisk og arabisk.
Til læreverket hører det også et
Stein på stein-
nettsted
med varierte og selvinstruerende interaktive
øvelser. Her finner man ulike oppgavetyper til hvert
kapittel. Det er gratis tilgang til nettstedet, og det
lanseres høsten 2005. Adressen til nettstedet er:
Takk til fagkonsulentene Torill Storvestre og Inger
Mørch som har bidratt med gode ideer og verdifulle
kommentarer til revisjonen.
Elisabeth Ellingsen
Kirsti Mac Donald
Arbeidsboka
følger tekstboka og øver inn vokabular
og strukturer fra tekstene. Arbeidsboka inneholder
enkle grammatiske forklaringer og oppgaver som
øver inn reglene. Arbeidsboka inneholder også ulike
3
Innhold
NIVÅ 3
Side
Kapittel
Emner
6
1 Hva driver du med?
Personlige forhold, arbeidserfaring,
framtidsplaner
10
2 Familie og hverdagsliv
Familiestruktur før og nå, kjønnsroller,
barneoppdragelse
19
3 Bolig og økonomi
Kjøp og salg av bolig, forbruksutgifter, bomiljø
27
4 Mat og helse
Helse, kosthold, mattradisjoner
39
5 Massemedier og informasjon
Massemedier, nyhetsformidling
49
6 Skole og utdanning
Fag, verdier, institusjoner, voksenopplæring
59
7 Ut i arbeid
Søke jobb, arbeidsmuligheter, likestilling på
arbeidsplassen
68
8 Norge i gamle dager
Land og by, klasseforskjeller, arbeid, flytting
76
9 Utvandring og innvandring
Utvandring og innvandring, befolkningsgrupper
87
10 Det var en gang - om eventyr og
folketro
Eventyr, eventyrfigurer, overtro
96
11 Noen glimt fra Norges historie
Norge før og nå, økonomiske og politiske
forhold
108
12 Næringsliv og arbeid i dag
Fra sekundær- til tertiærnæringer, oljevirksomhet,
arbeidsliv i dag
116
13 Velferdsstaten
Velferdsstat, trygdeordninger, helsevesen
123
14 Om menneskerettigheter og likeverd
Menneskerettigheter, tros- og ytringsfrihet,
likestilling
134
146
151
Ordliste til kapitlene
Ordliste, alfabetisk
Illustrasjonsliste
4
Nivå 3
[ Pobierz całość w formacie PDF ]