Stephen Prata - Język C++ - Szkoła programowania - Wydanie V, Podręczniki akademickie

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Doskonały podręcznik
dla początkujących programistów
t>
Typy danych
i konstrukcje sterujące
t>
Programowanie
SAMS
PUBLISHING
proceduralne i obiektowe
> Biblioteka STL
P>
Obsługa plików
Helion
ftddMemot"u(pResource->GetSize(>);
// check to see if any ouerallocation has taken place
if (•CheckForOuerallocationO)
return false;
Stephen Prata
Doskonały podręcznik
dla początkujących programistów
D>
Typy danych
i konstrukcje sterujące
D>
Programowanie
SAMS
PUBLISHING
proceduralne i obiektowe
. M
D>
Biblioteka STL
Obsługa plików
Helion
Tytuł oryginału: Sams C++ Primer Plus
Tłumaczenie:Tomasz Żmijewski (wstęp, rozdz. 1 - 8),
Przemysław Szeremiota (rozdz. 9 - 12),
Tomasz Walczak (rozdz. 13 - 16),
Przemysław Steć (rozdz. 17, dod. A - G).
ISBN: 83-7361-958-5
Authorized translation from the English language edition, entiteled:
SAMS C++ PRIMER PLUS, Fifth Edition, ISBN 0672326973 by Stephen
Prata, published by Pearson Education, Inc, publishing as Sams Publishing,
Copyright © 2005 by Pearson Education, Inc.
Translation copyright © 2006 by Wydawnictwo Helion.
Polish language edition published by Wydawnictwo Helion.
Copyright © 2006
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in
any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying,
recording or by any information storage retrieval system, without permission
from Pearson Education, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości
lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.
Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie
książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie
praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi
bądź towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte
w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorąjednak żadnej
odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne
naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION
nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe
z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Wydawnictwo HELION
ul. Chopina 6, 44-100 GLIWICE
tel. (32) 231 -22-19,(32) 230-98-63
e-mail:
WWW:
(księgarnia internetowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http ://hel
ie ?cppt im
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Printed in Poland.
Podziękowania
Podziękowania do wydania piątego
Chciałbym podziękować Loretcie Yates i Songlin Qiu z wydawnictwa Sams Publishing za prowa­
dzenie tego projektu. Dziękuję mojemu koledze, Fredowi Schmittowi, za życzliwe porady. Jeszcze
raz chcę podziękować Remowi Liechty'emu z Metrowerks za jego pomoc.
Podziękowania do wydania czwartego
Nad tym projektem pracowało kilkoro redaktorów z wydawnictw Perason i Sams. Dziękuję Lin­
dzie Sharp, Karen Wachs i Laurie McGuire. Dziękuję też Michaelowi Maddoksowi, Billowi Crau-
nowi, Chrisowi Maunderowi i PhiIlipe'owi Bruno za redakcję techniczną i korektę. Dziękuję po­
nownie Michaelowi Maddoksowi i Billowi Craunowi za wszelkie materiały. W końcu chcę podzię­
kować Ronowi Liechty'emu z Metrowerks i Gregowi Comeau z Comeau Computing za ich pomoc
związaną z obsługą kompilatorów C++.
Podziękowania do wydania trzeciego
Chciałbym podziękować redaktorom wydawnictw Macmillan i The Waite Group za ich wkład
w wydanie tej książki. Są nimi: Trący Dunkelberger, Susan Walton i Andrei Rosenberg. Dzięku­
ję także Russowi Jacobsowi za redakcję techniczną i merytoryczną. Za pomoc i współpracę pra­
gnę podziękować pracującym w Metrowerks: Davc'owi Markowi, Aleksowi Harperowi, a szcze­
gólnie Ronowi Liechty'emu.
Podziękowania do wydania drugiego
Chciałbym podziękować Mitchellowi Waite'owi i Scottowi Calamarowi za pomoc przy drugim
wydaniu książki oraz Joelowi Fugazzotto i Joanne Miller za doprowadzenie tego projektu do
końca. Dziękuję Michaelowi Marcotty'emu z Metrowerks za udzielane mi wyjaśnienia dotyczą­
cego kompilatora CodeWarrior. Chcę też podziękować następującym nauczycielom za to, że po­
święcili swój czas na zaopiniowanie pierwszego wydania tej publikacji: Jeffowi Buckwalterowi,
Earlowi Brynnerowi, Mike'owi Hollandowi, Andy'emu Yao, Larry'emu Sandersowi, Shahinowi
Momtazicmu oraz Donowi Stephcnsowi. Chcę w końcu podziękować Heidi Brumbaugh za po­
moc w merytorycznej redakcji nowego i poprawionego materiału.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]