Stephen Walther asp.net 2.0. księga eksperta ebook, ebooki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
6
ASP.NET 2.0. Księga eksperta
Używanie skryptów po stronie klienta z kontrolkami Button ........................................................88
Przekazywanie danych między stronami .......................................................................................89
Określanie przycisku domyślnego .................................................................................................90
Obsługiwanie zdarzenia Command ................................................................................................90
Wyświetlanie obrazków .......................................................................................................................91
Używanie kontrolki Image .............................................................................................................91
Używanie kontrolki ImageMap ......................................................................................................92
Używanie kontrolki Panel ....................................................................................................................95
Używanie kontrolki HyperLink ............................................................................................................98
Podsumowanie ......................................................................................................................................98
Rozdział 3. Używanie kontrolek sprawdzania poprawności danych ... 101
Ogólny opis kontrolek sprawdzania poprawności danych .................................................................101
Kontrolki sprawdzania poprawności danych i JavaScript ...........................................................103
Używanie właściwości Page.IsValid ...........................................................................................104
Ustawianie właściwości Display ..................................................................................................105
Podświetlanie błędów dotyczących sprawdzania poprawności danych .......................................106
Używanie grup sprawdzania poprawności ...................................................................................108
Wyłączenie sprawdzania poprawności danych ............................................................................109
Używanie kontrolki RequiredFieldValidator .....................................................................................110
Używanie kontrolki RangeValidator ..................................................................................................112
Używanie kontrolki CompareValidator .............................................................................................113
Używanie kontrolki RegularExpressionValidator ..............................................................................116
Używanie kontrolki CustomValidator ................................................................................................118
Używanie kontrolki ValidationSummary ...........................................................................................120
Tworzenie własnych kontrolek sprawdzania poprawności danych ....................................................123
Tworzenie kontrolki LengthValidator ..........................................................................................124
Tworzenie kontrolki AjaxValidator .............................................................................................125
Podsumowanie ....................................................................................................................................127
Rozdział 4. Używanie kontrolek zaawansowanych ............................... 129
Przyjmowanie plików przekazywanych do serwera ...........................................................................130
Zapisywanie plików w systemie plików ......................................................................................131
Zapisywanie plików w bazie danych ...........................................................................................132
Przekazywanie dużych plików .....................................................................................................134
Wyświetlanie kalendarza ....................................................................................................................136
Tworzenie mechanizmu do wybierania daty ................................................................................139
Generowanie kalendarza na podstawie danych z tabeli bazy danych ..........................................140
Wyświetlanie reklam ..........................................................................................................................141
Przechowywanie listy reklam w pliku XML ...............................................................................142
Przechowywanie listy reklam w tabeli bazy danych ....................................................................143
Śledzenie właściwości Impressions oraz przekierowań użytkowników
na witrynę reklamodawcy .........................................................................................................144
Wyświetlanie różnych widoków strony .............................................................................................146
Wyświetlanie strony z zastosowaniem zakładek .........................................................................146
Wyświetlanie formularza składającego się z wielu części ...........................................................147
Wyświetlanie kreatora ........................................................................................................................148
Podsumowanie ....................................................................................................................................151
Spis treści
7
Część II Projektowanie witryn internetowych ASP.NET ....................153
Rozdział 5. Projektowanie witryn internetowych
z wykorzystaniem stron wzorcowych ...................................155
Tworzenie stron wzorcowych ............................................................................................................ 156
Tworzenie zawartości domyślnej ................................................................................................ 158
Zagnieżdżanie stron wzorcowych ............................................................................................... 159
Używanie obrazków i łączy na stronach wzorcowych ................................................................ 160
Rejestrowanie stron wzorcowych w pliku konfiguracyjnym aplikacji ....................................... 162
Modyfikowanie zawartości strony wzorcowej .................................................................................. 163
Używanie atrybutu Title .............................................................................................................. 164
Używanie właściwości Page Header ........................................................................................... 164
Udostępnianie właściwości strony wzorcowej ............................................................................ 165
Używanie metody FindControl na stronach wzorcowych ........................................................... 166
Dynamiczne ładowanie stron wzorcowych ....................................................................................... 166
Dynamiczne wczytywanie stron wzorcowych na wielu stronach z treścią ................................. 169
Podsumowanie ................................................................................................................................... 170
Rozdział 6. Projektowanie witryn internetowych
z zastosowaniem tematów ...................................................171
Tworzenie tematów ............................................................................................................................ 172
Dodawanie skórek do tematów .......................................................................................................... 172
Tworzenie skórek o danych nazwach .......................................................................................... 174
Atrybut Theme kontra atrybut StylesheetTheme ......................................................................... 175
Blokowanie tematów ................................................................................................................... 176
Rejestrowanie tematów w pliku konfiguracyjnym aplikacji ....................................................... 178
Dodawanie kaskadowych arkuszy stylów do tematów ...................................................................... 179
Dodawanie wielu arkuszy stylów do tematu ............................................................................... 180
Zmiana projektu strony za pomocą kaskadowych arkuszy stylów .............................................. 181
Tworzenie tematów globalnych ......................................................................................................... 183
Dynamiczne stosowanie tematów ...................................................................................................... 184
Dynamiczne stosowanie skórek ................................................................................................... 185
Podsumowanie ................................................................................................................................... 187
Rozdział 7. Tworzenie własnych kontrolek
za pomocą kontrolek użytkownika ...................................... 189
Tworzenie kontrolek użytkownika .................................................................................................... 190
Rejestrowanie kontrolki użytkownika w pliku konfiguracyjnym aplikacji ................................. 191
Udostępnianie właściwości kontrolki użytkownika .................................................................... 192
Udostępnianie zdarzeń kontrolki użytkownika ........................................................................... 193
Tworzenie kontrolki AddressForm .............................................................................................. 194
Technologia AJAX i kontrolki użytkownika ..................................................................................... 195
Dynamiczne wczytywanie kontrolek użytkownika ........................................................................... 197
Używanie dyrektywy Reference .................................................................................................. 198
Tworzenie kreatora składającego się z wielu stron ..................................................................... 199
Podsumowanie ................................................................................................................................... 202
8
ASP.NET 2.0. Księga eksperta
Część III Dostęp do danych ............................................................... 203
Rozdział 8. Ogólny opis zagadnień dostępu do danych ...................... 205
Używanie kontrolek DataBound ........................................................................................................205
Praca z kontrolkami List ..............................................................................................................206
Praca z tabelarycznymi kontrolkami DataBound .........................................................................207
Praca z hierarchicznymi kontrolkami DataBound .......................................................................208
Praca z innymi kontrolkami .........................................................................................................209
Używanie kontrolek DataSource ........................................................................................................210
Używanie parametrów ASP.NET z kontrolkami DataSource .....................................................212
Używanie programowego dołączania danych ....................................................................................213
Zrozumienie szablonów i wyrażeń dotyczących dołączania danych .................................................215
Używanie szablonów ...................................................................................................................216
Używanie wyrażeń dołączania danych ........................................................................................217
Używanie dwukierunkowych wyrażeń dołączania danych ..........................................................220
Ogólny opis bazy danych SQL Server 2005 Express .........................................................................221
Funkcje bazy danych SQL Server Express ..................................................................................221
Narzędzia do zarządzania bazą danych SQL Server 2005 Express .............................................222
Serwerowe bazy danych kontra lokalne bazy danych ..................................................................224
Przykładowa aplikacja WWW wykorzystująca bazę danych ............................................................227
Podsumowanie ....................................................................................................................................230
Rozdział 9. Używanie kontrolki SqlDataSource ...................................... 231
Nawiązywanie połączeń z bazą danych .............................................................................................232
Nawiązanie połączenia z bazą Microsoft SQL Server .................................................................232
Nawiązywanie połączenia z innymi bazami danych ....................................................................234
Przechowywanie ciągów tekstowych połączenia w pliku konfiguracyjnym aplikacji ................235
Szyfrowanie ciągów tekstowych połączenia ................................................................................236
Wykonywanie poleceń bazy danych ..................................................................................................237
Wykonywanie poleceń SQL ........................................................................................................238
Wykonywanie procedur składowanych .......................................................................................239
Filtrowanie rekordów bazy danych ..............................................................................................240
Zmiana trybu źródła danych .........................................................................................................241
Obsługa błędów wynikających z wykonywania poleceń SQL ....................................................242
Anulowanie wykonywania polecenia ..........................................................................................244
Używanie parametrów ASP.NET z kontrolką SqlDataSource ...........................................................244
Używanie obiektu ASP.NET Parameter ......................................................................................246
Używanie obiektu ASP.NET ControlParameter ..........................................................................247
Używanie obiektu ASP.NET CookieParameter ...........................................................................249
Używanie obiektu ASP.NET FormParameter ..............................................................................249
Używanie obiektu ASP.NET ProfileParameter ...........................................................................250
Używanie obiektu QueryStringParameter ....................................................................................252
Używanie obiektu SessionParameter ...........................................................................................252
Programowe wykonywanie poleceń kontrolki SqlDataSource ..........................................................253
Dodawanie parametrów ADO.NET .............................................................................................253
Wykonywanie poleceń Insert, Update i Delete ............................................................................254
Wykonywanie poleceń Select ......................................................................................................254
Buforowanie danych za pomocą kontrolki SqlDataSource ................................................................256
Podsumowanie ....................................................................................................................................257
Spis treści
9
Rozdział 10. Używanie kontrolek List .......................................................259
Ogólny opis kontrolek List ................................................................................................................ 259
Deklarowanie elementów ListItem .............................................................................................. 259
Dołączanie do źródła danych ....................................................................................................... 261
Określanie wybranego elementu listy .......................................................................................... 263
Dodawanie elementów danych .................................................................................................... 264
Włączenie automatycznego odświeżania .................................................................................... 265
Używanie zbioru Items ................................................................................................................ 266
Praca z kontrolką DropDownList ...................................................................................................... 267
Praca z kontrolką RadioButtonList .................................................................................................... 268
Praca z kontrolką ListBox .................................................................................................................. 269
Praca z kontrolką CheckBoxList ....................................................................................................... 271
Praca z kontrolką BulletedList ........................................................................................................... 272
Utworzenie własnej kontrolki List ..................................................................................................... 275
Podsumowanie ................................................................................................................................... 277
Rozdział 11. Używanie kontrolki GridView ..............................................279
Podstawy kontrolki GridView ........................................................................................................... 279
Wyświetlanie danych ................................................................................................................... 280
Zaznaczanie danych ..................................................................................................................... 281
Używanie kluczy danych ............................................................................................................. 282
Sortowanie danych ...................................................................................................................... 283
Stronicowanie danych .................................................................................................................. 286
Edytowanie danych ...................................................................................................................... 289
Wyświetlanie pustych danych ..................................................................................................... 292
Formatowanie kontrolki GridView ............................................................................................. 293
Używanie stanu widoku z kontrolką GridView .......................................................................... 295
Używanie pól w kontrolce GridView ................................................................................................ 296
Używanie pól BoundField ........................................................................................................... 297
Używanie pól CheckBoxField ..................................................................................................... 299
Używanie pól CommandField ..................................................................................................... 299
Używanie pól ButtonField ........................................................................................................... 301
Używanie pól HyperLinkField .................................................................................................... 303
Używanie pól ImageField ............................................................................................................ 304
Używanie pól TemplateField ....................................................................................................... 306
Praca ze zdarzeniami kontrolki GridView ......................................................................................... 307
Podświetlanie rekordów danych kontrolki GridView ................................................................. 309
Wyświetlanie podsumowań kolumn ............................................................................................ 310
Wyświetlanie zagnieżdżonych formularzy typu strona główna/strona szczegółowa .................. 310
Rozszerzanie możliwości kontrolki GridView .................................................................................. 312
Tworzenie pola dla długiego tekstu ............................................................................................. 312
Tworzenie pola DeleteButtonField .............................................................................................. 314
Tworzenie pola ValidatedField ................................................................................................... 315
Podsumowanie ................................................................................................................................... 316
Rozdział 12. Używanie kontrolek DetailsView i FormView ..................... 317
Używanie kontrolki DetailsView ....................................................................................................... 317
Wyświetlanie danych za pomocą kontrolki DetailsView ............................................................ 317
Używanie pól w kontrolce DetailsView ...................................................................................... 318
Wyświetlanie pustych danych za pomocą kontrolki DetailsView .............................................. 320
[ Pobierz całość w formacie PDF ]