Steps in English 1 Unit 2 Test B, Angielski, Steps in English 1, testy i odpowiedzi, wersja b

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Unit 2 Test BVocabulary1GrammarZnajdź i zakreśl w wężu jeszcze pięćnazw przedmiotów znajdujących się wklasie.3Z podanych wyrazów ułóż pytania.Następnie zakreśl właściwą odpowiedź.1late / we / are?Are we late?Yes, we are. / Yes, they are.2from / Tom / London / is?Yes, it is. / Yes, he is.3on / bed / are / CDs / my / the?Yes, are. / Yes, they are.4they / students / are?No, they are. / No, they aren’t.5your / is / in / birthday / October?No, it isn’t. / No, it not.6you / are / at / PE / good?Yes, I am. / Yes, she is.10123bin...456...52Podpisz obrazki wyrazami z ramki.music English ICT maths history RE41ICT2Połącz odpowiednie części pytań.123456What’s …Who’s …Who are …What …When’s …Where …cabcdefis his name?Sara’s birthday?the time?are you from?your favourite pop star?the boys?534Reading5Przeczytaj tekst, a następnie zakreślwłaściwy wyraz w poniższych zdaniach.Hi, I'm Clare. My favourite subject is music.Our music lessons are after lunch. My teacheris very friendly. The music classroom is verybig. The walls are yellow with lots of posters.After school on Monday is the music club.There’s an art club, too, but I’m not in that.5651Clare’s favourite subject isart/music.2Music lessons are in themorning/afternoon.3Clare’s music teacher isbossy/friendly.4Clare’s music classroom isbig/small.5The walls areyellow/white.6Clare is in theart/music club.5PHOTOCOPIABLE© Oxford University PressSteps in English 1 Unit 2Test B12Unit 2 Test BListening4My favourite clubs are art music ICT.6Posłuchaj nagrania i zakreślwłaściwy wyraz.Ryan1Hi/Hello,Suzy. What’s thetime?SuzyThe time? It’s nearly2four/fiveo’clock.RyanOK. The3art/musicclub is athalf past five.SuzyIs music your favourite4subject/club?Ryan5Yes, it is./No, it isn’t.It’sfantastic.SuzyMy favourite club is the art club.It’s at6five/sixo’clock today.Oh! I’m late!RyanSee you later!55My favourite foods are bananasapples cakes.6The books desks chairs in ourclassroom are new.5Extra9Z podanych liter ułóż wyrazy poznanew rozdziale 2.Speaking7Posłuchaj nagrania i ponumerujkwestie dialogu we właściwejkolejności.GinaIt’s half past four now.You aren’t late.GinaSee you later, Leo.GinaWhat time is the club?LeoOh good! Bye, Gina.LeoI’m late for music club.LeoIt’s at five o’clock.151rimarpy olocshpr i m arysc h2rosspons __ __ __ s __ __3paynmocc __ __ p __ __ __4brawtoidhew __ __ __ e __ __ a __ __5tjbusces __ __ j __ __ __6finoumru __ __ __ __ r __ool510Przepisz poniższe zdania bezbłędów.1Who you are?Who are you?2What’s time?3It’s past half two.4I’m late to art club.5I’m good on maths.6 AAre you Sarah?BYes, I’m.5Total45Total55Writing8Przepisz zdania, wstawiając przecinkii spójnikandtam, gdzie to konieczne.1Tom’s favourite colours are red blackblue.Tom’s favourite colours are red, blackand blue.2Our school clubs are art musicfootball ICT.3Lucy’s favourite subjects are ICT PEscience.PHOTOCOPIABLE© Oxford University PressSteps in English 1 Unit 2Test B13 [ Pobierz całość w formacie PDF ]