Steps in English 1 Unit 3 Test B, Angielski, Steps in English 1, testy i odpowiedzi, wersja b

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Unit 3 Test BVocabulary1523Popatrz na obrazki i połącz połówki zdań.Podpisz obrazki nazwami miejsc.112456There are twobags…b_3There’s amouse…___4123stairs4565GrammarThere’s abag…___5There’s acat…___62WpiszThere’slubThere are.123456There’sa balcony.a garden.two garages.stairs.a bathroom.an attic.5There are twocats…___There are threemice…___3Uzupełnij pytania i krótkie odpowiedzi.ain the bin.din front of the bookcase.bon the chair.eunder the chair.cbehind the bin.fnext to the bookcase.5123456Are therethree bedrooms?Yes,there are.________ a garage? Yes,________._________ two dining rooms?Yes, _________.________ a basement? Yes, ________._________ a hall? No,_________._________ two bathrooms?No, _________.5Reading6Przeczytaj tekst. Oznacz zdania jakoprawdziwe ( ) lub fałszywe ( ).The Hotel Moderne is a fantastic hotel. Therooms are really nice and the people arefriendly. My room is on the first floor.Under my balcony is a beautiful garden.Inside my room there’s a big, new TV, andthere’s a small bathroom. My mum anddad’s room is next to my room, and mygrandma is on the second floor. There isn’ta swimming pool at the hotel, but the seais outside!by Simon4Zakreśl właściwą formę.1The bag ison/in front ofthe floor.2The table isin/behindthe dining room.3The balcony isin/in front ofthewindow.4Jack isnext to/underhis sister in thisphoto.5The basement isbehind/underthekitchen.6The toilet isin/next tothe livingroom.5123456The Hotel Moderne isn’t very good.The people in the hotel aren’t friendly.The hotel garden isn’t beautiful.There’s a big TV in Simon’s room.Simon’s grandma is on the second floor.There isn’ a swimming pool.5PHOTOCOPIABLE© Oxford University PressSteps in English 1 Unit 3Test B16Unit 3 Test BListeningExtra7Posłuchaj nagrania i uzupełnijzdania.dream home–dom marzeń10Uzupełnij wyrażenia wyrazami zramki.Why ready Quick Nice MeCome123456Paul’s dream home is inCalifornia.The house is _________.There are _________ big bedrooms.Paul’s _________ is in the attic.The walls in his bedroom are ________.There’s a ________ in the kitchen!51Quick! Run!2_________ to meet you, Kasia.3 AAre you ready?BYes, I’m __________.4_________ too.5_________ are you in my garden?6_________ in!5Speaking8Uzupełnij dialog wyrazami z ramki.11Przetłumacz na język angielskiponiższe zwroty.address member What’smembership card postcodeDVDAssistantHello. Are you a1DVD _club2_________?TomNo, I’m not.AssistantOK.3_________ your name,please?TomTom Smith.AssistantAnd what’s your4_________?TomIt’s 33 Greendown Road.AssistantWhat’s your5_________?TomDL27 3BF.AssistantThanks. Here’s your6_________.51Wejdź!Come in!2Miło mi cię poznać!3Ja też.4Czy jesteś gotowy?5Co się stało?6Przepraszam!5WritingTotal45Total559Ułóż zdania z podanych wyrazów.1big / there’s / blue / a / chairThere’s a big, blue chair.2a / there’s / tall / bookcase / brown3this is / a / small / room / white4a / small / colourful / this is / garden5small / tables / there are / red / lots of6big / there are / lots of / chairs / green5PHOTOCOPIABLE© Oxford University PressSteps in English 1 Unit 3Test B17 [ Pobierz całość w formacie PDF ]