Steps in English 1 Unit 9 Test A, Angielski, Steps in English 1, testy i odpowiedzi, wersja a

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Unit 9 Test AVocabulary14abcdefto musictennisthe Internetmy friendsthingscycling5Połącz odpowiednie wyrazy tak, byutworzyły wyrażenia.Z podanych wyrazów i wyrażeń ułóżpytania. Następnie napisz właściweodpowiedzi.123456surfcollectgolistenplaymeetc1Joe / watch / DVDs?Does Joe watch DVDs?2Holly / draw?Yes, he does.3the children / play chess?4your friends / go cycling?5Grandma / read magazines?2Podpisz obrazki, jak w przykładzie.6you and your friends / collect things?551go swimming2Popatrz na wyrazy w nawiasach i uzupełnijzdania zaimkami dopełnieniowymi.34123456Give it tohim. (John)I like _______ a lot. (my friends)They send emails to ______. (Tom and I)I go swimming with _______. (Maria)Come with _______. (I)I don’t know _______. (you)5Reading6565Przeczytaj tekst. Następnie uzupełnijponiższe podsumowanie wyrazami ztekstu.Ben has got lots of hobbies. He oftenlistens to music and plays football, but hisfavourite activity is surfing. Ben lives nearthe beach, so he goes every day. His sisterJess doesn’t go surfing, but she loves thebeach. She draws pictures of the sea.Rebecca, their little sister, often plays inthe house. She collects dolls, and sheplays with them a lot.Grammar3Uzupełnij dialog formamiDo, Does,doesn’tidon’t.Luke1Doyou know Sam Taylor?JakeNo, I2_______.LukeHe’s in my class at school.Jake3_______ he play football in thepark on Saturday?LukeNo, he4_______. He5_______like sport.JakeI6_______ believe that!5Ben has got lots of1hobbies. Helistens to music and plays2_______.His3_______ activity is surfing. Bengoes to the4_______ every day. Jessloves the beach, and she draws5_______ of the sea. Rebecca oftenplays in the house with her6_______.5PHOTOCOPIABLE© Oxford University PressSteps in English 1 Unit 9Test A46Unit 9 Test AListening7ExtraPosłuchaj nagrania. Oznacz zdaniajako prawdziwe ( ) lub fałszywe ( ).10Przetłumacz na język angielskiponiższe zdania.1Peter is late for a dance class.2May goes dancing on Saturday, too.3The dance classes are at the gym.4May doesn’t like the music.5Peter is good at dancing.6The class starts at half past four.51To katastrofa!It’s a disaster.2Zapytajmy go.3Nie mam nic przeciwko.4Jest weekend. Odpocznij sobie!5Jest za późno!6Czasem jest zimno i mokro!5Speaking8Ponumeruj kwestie dialogu wewłaściwej kolejności.JordanI play it every day, and Ioften watch it at theweekend. I think it’s great!JordanI don’t play any musicalinstruments, but I lovefootball.JordanHave you got any hobbies,Emma?EmmaYes, me too!EmmaYes, I have. I play theviolin and the piano.What about you?EmmaDo you watch it or play it?11Przepisz poniższe zdania bez błędów.1Do you play badminton? Yes, we play.Do you play badminton? Yes, we do.2Does Tim likes fish?13Send the email to she.4I don’t want to talk to they.5Do Tessa and Dan play swimmingafter school?6Does Bella know you? No, she don’t.5Total45Total555Writing9Połącz zdania za pomocą spójnikaor.1On Friday I play tennis. I watch a DVD.On Friday I play tennis or I watch a DVD.2Jack often meets his friends. He goescycling.3At the weekend we sometimes goswimming. We go surfing.4Paul and Helen play computer games.They surf the Internet.5After school I watch TV. I do my homework.6Carol often draws. She listens to music.5PHOTOCOPIABLE© Oxford University PressSteps in English 1 Unit 9Test A47 [ Pobierz całość w formacie PDF ]