Steps in English 1 Unit 9 Test B, Angielski, Steps in English 1, testy i odpowiedzi, wersja b

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Unit 9 Test BVocabulary4abcdefto musictennisthingsthe Internetmy friendscycling51Połącz odpowiednie wyrazy tak, byutworzyły wyrażenia.Z podanych wyrazów i wyrażeń ułóż pytania.Następnie napisz właściwe odpowiedzi.123456surfcollectplaygolistenmeetd1Joe / watch / DVDs?Does Joe watch DVDs? Yes, he does.2Holly / surf the Internet?3Grandma / draw?4you and your friends / collect things?5the children / go cycling?6your friends / play chess?52Podpisz obrazki, jak w przykładzie.51go swimming2Popatrz na wyrazy w nawiasach i uzupełnijzdania zaimkami dopełnieniowymi.34123456Give it toher. (Maria)They send emails to _____. (Tom and I)Come with _____. (I)I go swimming with ______. (John)I don’t know ______. (you)I like _____ a lot. (my friends)5Reading6565Przeczytaj tekst. Następnie uzupełnijponiższe podsumowanie wyrazami ztekstu.Ben has got lots of hobbies. He oftenlistens to music and plays football, but hisfavourite activity is surfing. Ben lives nearthe beach, so he goes every day. His sisterJess doesn’t go surfing, but she loves thebeach. She draws pictures of the sea.Rebecca, their little sister, often plays inthe house. She collects dolls, and sheplays with them a lot.Grammar3Uzupełnij dialog formamiDo, Does,doesn’tidon’t.Anna1Doyou know Claire Williams?SaraNo, I2_______.AnnaShe’s in my class at school.Sara3_______ she go to the sportscentre on Saturday?AnnaNo, she4_______. She5_______like sport.SaraI6_______ believe that!5Ben has got lots of1hobbies. Helistens to2_______ and plays football.His favourite3_______ is surfing. Bengoes to the beach every4_______.Jess loves the beach, and she drawspictures of the5_______. Rebeccaoften plays in the6_______ with herdolls.5PHOTOCOPIABLE© Oxford University PressSteps in English 1 Unit 9Test B48Unit 9 Test BListening7Posłuchaj nagrania. Oznacz zdaniajako prawdziwe ( ) lub fałszywe ( ).5At the weekend we sometimes goswimming. We go surfing.6After school I read a book. I do myhomework.51Peter is late for a dance class.2May goes dancing on Sunday, too.3The dance classes are at the gym.4Peter often goes to the gym.5May likes the music.6The class starts at quarter past four.5Extra10Przetłumacz na język angielskiponiższe zdania.Speaking8Ponumeruj kwestie dialogu wewłaściwej kolejności.1To katastrofa!It’s a disaster.2Czasem jest zimno i mokro!3Jest weekend. Odpocznij sobie!4Jest za późno!5Nie mam nic przeciwko.6Zapytajmy go.1Yes, me too!Yes, I have. I play theviolin and the piano.What about you?ClaireDo you watch it or play it?JordanI play it every day, and Ioften watch it at theweekend. I think it’s great!JordanHave you got any hobbies,Emma?JordanI don’t play any musicalinstruments, but I lovefootball.ClaireClaire511Przepisz poniższe zdania bez błędów.51Do you play badminton? Yes, we play.Do you play badminton? Yes, we do.2Do James and Laura play swimmingafter school?3Does Peter likes fish?4I don’t want to talk to they.5Send the email to he.6Does Nicola know you? No, she don’t.5Writing9Połącz zdania za pomocą spójnikaor.1On Friday I play tennis. I watch a DVD.On Friday I play tennis or I watch aDVD.2Paul and Helen play computer games.They surf the Internet.3My sister often meets her friends. Shereads magazines.4Joe often draws. He watches TV.Total45Total55PHOTOCOPIABLE© Oxford University PressSteps in English 1 Unit 9Test B49 [ Pobierz całość w formacie PDF ]