Stereofoniczny tuner UKF, !!!! POZOSTAŁE !!!!, ELEKTRYKA I ELEKTRONIKA, Jabel

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
J - 65
WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU
STEREOFONICZNY TUNER UKF
US1 ..................................
TDA7020
C23 .........................................
470nF
JABEL
®
US2 ..................................
MC1309, A290(MC1310)
C24 .........................................
470pF
US3 ..................................
78L05
C31 .........................................
220F
T1 ....................................
BC547
C32 .........................................
100F
D1 ....................................
B105G
R1 ...........................................
8,2k
D2 ....................................
LED dowolna
R2 .........................................
3,6M
Odbiornik ten przeznaczony jest do odbioru audycji stereofonicznych nadawanych w paœmie
88-108MHz. „Sercem” tunera jest uk³ad scalony TDA7020 (TDA7021). Uk³ad ten zawiera w
swojej strukturze wszystkie tory odbiornika FM: wzmacniacz w.cz., heterodynê, mieszacz,
wzmacniacz p.cz., demodulator oraz uk³ad wyciszania. Odbiornik ten cechuje brak elementów
indukcyjnych w torze p.cz., co osi¹gniêto dziêki zmniejszeniu czêstotliwoœci poœredniej do
76kHz.
Podstawowe parametry uk³adu TDA7020:
- napiêcie zasilania ............................... 1,8...6V
- pr¹d zasilania ..................................... 6mA
- czu³oœæ przy S/N 26dB ................... 6,5V
- stosunek sygna³/szum ........................ 60dB
- zakres ARCz ...................................... 160kHz
Na wejœciu uk³adu uzyskuje siê z³o¿ony sygna³ MPX. Sygna³ ten, po przejœciu przez
wzmacniacz z tranzystorem T1 podawany jest na wejœcie stereo dekodera zbudowanego na
uk³adzie A290 (MC1310). Na wyjœciu uk³adu ukazuje siê sygna³ lewego i prawego kana³u.
Tuner mo¿e wspó³pracowaæ z dowolnym wzmacniaczem, o czu³oœci ok. 150mV, wyposa¿ony
w regulator barwy tonu, g³oœnoœci i balansu. Uk³ad scalony TDA7020 przylutowany jest do
p³ytki drukowanej, monta¿ nale¿y rozpocz¹æ od wlutowania zwory przy cewce L1 (wykonanej
na druku). Nastêpnie montujemy rezystory, kondensatory ceramiczne, potencjometry
monta¿owe. Nale¿y zwróciæ uwagê na prawid³owe wlutowanie elementów
pó³przewodnikowych, zgodnie z nadrukiem na p³ytce. Uk³ad scalony 78L05 umieszczony jest
w obudowie T092 (taka jak tranzystor np. BC547). Je¿eli w miejsce uk³adu TDA7020
wlutowany jest uk³ad TDA7021 nie montujemy rezystorów R2 i R3. Potencjometr P1 s³u¿y do
przestrajania odbiornika. Cewka L2 dostarczona jest w zestawie.
UWAGA: P³ytka drukowana zosta³a zaprojektowana do stereodekodera MC1309
przystosowanego do pracy przy napiêciu 6V. W zwi¹zku z niemo¿noœci¹ zakupu tego uk³adu
scalonego w zestawie znajduje siê uk³ad A290 (MC1310), który do poprawnej pracy wymaga
zasilania 12V (przed stabilizatorem).
Po sprawdzeniu poprawnoœci po³¹czeñ mo¿na przyst¹piæ do uruchamiania odbiornika.
Wyjœcie tunera pod³¹czyæ do wejœcia wzmacniacza. Potencjometr wieloobrotowy P1
ustawiamy w œrodkowym po³o¿eniu. Do punktu „antena” nale¿y przylutowaæ 1-2 metrów
przewodu. W³¹czamy zasilanie. Delikatnie krêc¹c rdzeniem cewki L2 staramy siê odebraæ
dowoln¹ stacjê radiow¹ pracuj¹c¹ w paœmie 88-108MHz. Kiedy siê to uda nale¿y przestroiæ
odbiornik potencjometrem P1 sprawdzaj¹c czy odbiera on wszystkie stacje pracuj¹ce na
danym terenie. Je¿eli nie to rdzeñ cewki L2 ustawiamy na innym po³o¿eniu. Mo¿e siê zdarzyæ,
¿e odbiornik nie bêdzie odbiera³ ma³ych lokalnych stacji o niewielkiej mocy, je¿eli bêdzie od
nich zbyt oddalony.
W dalszej kolejnoœci nale¿y zestroiæ stereodekoder. Dysponuj¹c miernikiem czêstotliwoœci
do³¹czamy go do 10 nó¿ki uk³adu MC1309i potencjometrem monta¿owym PR2 ustawiamy
czêstotliwoœæ 19kHz. Przy braku czêstoœciomierza dostrajamy odbiornik do dowolnej silnej
stacji nadaj¹cej program stereofoniczny i obracaj¹c potencjometrem monta¿owym PR2 aby
doprowadziæ do zapalenia siê diody LED-D2 (wskaŸnik stereo). Potencjometrem PR1
ustawiamy minimum przes³uchów miêdzykana³owych.
Do prawid³owego odbioru sygna³u stereo wymagany jest stosunkowo du¿y poziom sygna³u
wejœciowego. Kiedy jest on zbyt s³aby odbierane audycje s¹ zniekszta³cone, zaszumione a w
tle s³ychaæ „æwierkot”. Aby wy³¹czyæ stereodekoder nale¿y do³¹czyæ 8 nó¿kê uk³adu US2 do
masy. Mo¿na zastosowaæ wy³¹cznik zaznaczony na schemacie ideowym linia przerywan¹.
C1,C2,C18 .......................
47pF
R3 ..........................................
150k
C3 ....................................
220pF
R4 ...........................................
2,2k
C4,C7,C10,C14
C28,C29,C39 ................... 100nF
C5 .................................... 3,3nF
C6 .................................... 270pF
C8 .................................... 330pF
C9 .................................... 1nF
C11,C26,C27 ................... 22nF
C12 .................................. 1F
C13,C19 ........................... 10pF
C15,C17 ........................... 10nF
C16 .................................. 5,6nF
C20 .................................. 1F MKSE
C21,C22,C25 ................... 220nF
R5,R11.......................................
1k
R6 ............................................
47k
R7 ..........................................
120k
R8 ..........................................
220k
R9 ..........................................
330k
R10,R13,R14 ..........................
6,8k
R12 ...................................
3,3-3,6k
R15 ..........................................
15k
PR1 ............................................
1k
PR2 ..........................................
10k
P1 ...........................................
100k
L2 ........................................
CEWKA
P£YTKA DRUKOWANA
Po³¹czy
æ
Przeci¹æ
Schemat przystosowania p³ytki do wspó³pracy z uk³adem A290
Schemat ideowy
UWAGA! W opisie
wyprowadzeñ na
p³ytce wyst¹pi³ b³¹d,
prawid³owo opis
powinien byæ taki jak
na poni¿szym
schemacie.
Rysunek p³ytki
[ Pobierz całość w formacie PDF ]