Sterowanie cyfrowe, O BUDOWIE MAKIETY

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Cyfrowe sterowanie modeli na makiecie modułowej
Wszystkichmodelarzy,którzypróbująswychsiłwbudowierealistycznego,miniaturowegoświatawwielkości
H0zmyśląoprzyłączeniuswoichsegmentówdoistniejącejjużpolskiejmakietymodułowej,chcemyzaznajo
mićzprzyjętymistandardamisterowaniacyfrowegonatejmakiecie.
Przyjęto,żesterowaniemodelamitaborubędziesięod
bywaćwyłączniewsposóbcyfrowy(DCC).Kilkaostatnich
imprez(Poznań,Bytom,Rybnik),naktórychzostałypo
łączonezesobąmakietywykonanewróżnychczęściach
Polski,stałosiępoligonemdoświadczalnymdlawypra
cowanianormzwiązanychzesterowaniem.Ustalone
zostałyzasadywykonaniainstalacjielektrycznejisieci
DCC.ElementyaktywnesieciDCCwinnybyćzgodneze
standardemNMRADCCiXpressNet.Siećumożliwiaste
rowaniepoprzezprotokółLocoNetwedługnormFremo.
Schematsiecizostałprzedstawionynarysunku(rys.1).
Sieć
Przezcałądługośćmakietynabocznychściankachseg
mentów,wodległościniewiększejniżco5m,należyza
instalowaćzespółgniazdtypuRJ12(6P6C),umieszczo
nychwpudełkachztworzywasztucznego–tzw.box(fot.
1).Wboxiemusząznajdowaćsięminimumczterygniazda
typuRJ12,umożliwiającejednoczesnepodłączeniedo
siecidwóchmanipulatorów.Pozostałedwagniazdaboxa
służądopołączeńzsąsiednimiboxami.
Rys.1.SchematideowysterowniaDCCnamakieciemodułowej.
Połączeniemiędzy
boxaminależyzrealizowaćprzypomocysześciożyłowe
gopłaskiegokablatelefonicznegozakończonegowtycz
kamiRJ12(6P6C)–fot.2–bezprzeplotu,czyliłącząc
kolejneżyłyzesobąwnastępującejkolejności:11,22,
33,44,55,66,zgodniezrysunkiem(rys.2).
Niedopuszczalnejest,abycentralazasilałajakikolwiek
odcinektoru.Wceluuniknięciauszkodzeńmanipulato
rówibosterówcentralamusibyćproduktemfirmowym.
Pin3 kabelczerwony –zaciskB
Pin4 kabelzielony –zaciskA
Pin5 kabelżółty –zaciskL
Pin6 kabelniebieski –zaciskD
Zasilaniecentrali(16V
~
)podłączamydozaci
skuUiV.
Widokcentralizpodłączonymiprzewodamiprzed
stawiafotografia(fot.4).
Przykład
CentralęLENZLZV100podłączamydosiecipoprzezboxa
wykorzystującsześciożyłowypłaskikabeltelefoniczny,
zjednejstronyzakończonywtykiemRJ12(6PC6).Drugi
konieckablapodłączamypodzaciskiśrubowecentrali
wnastępującejkolejności:
Pin1 kabelbiały
Manipulatory
Połączeniapomiędzyboxemamanipulatoremnp.LENZ
LH30,LH90,LH100,RocoMouse2lubinnym–zgod
nymzprotokółemXpressNet–należywykonaćprzypo
mocyczterożyłowego,płaskiegokablatelefonicznego,za
kończonegowtyczkamiRJ11(6P4C)–fot.3–bezprze
plotu,czyliłącząckolejneżyłyzesobąwnastępującej
kolejności:11,22,33,44,zgodniezrysunkiem(rys.3).
–zaciskC
Bostery
Dozasilaniamodelipoprzezmodelowetorysłużąbostery.
Boster–inaczejwzmacniacz–uzyskujesygnałsterujący
Pin2 kabelczarny
–zaciskM
Centrala
Całościąsystemusterujecentrala,którapoprzezsiećma
zazadaniezasilaćmanipulatoryisterowaćbosteryza
silającemodelowetory.Wymagasię,abycentralabyła
zasilanazoddzielnegotransformatorasieciowego16V
prądu przemiennego owydajności minimum 2 A.
Rys.2.PrzewódzwtykiemRJ12
Rys.3.PrzewódzwtykiemRJ11
1
2
3
„Box”–obudowazzespołemgniazd.
WtykRJ12.
WtykRJ11.
54
Światkolei7/2007
MAKIETA
RYS.1.RYSUNEKTECHNICZNYWAGONU
GT8TYPFREIBURGGEAMATICWWERSJI
PIERWOTNEJ.
54
Światkolei7/2007
MAKIETA
4
5
CentralkaLZV100isposóbwykonaniapołączeń.
BosterLV102isposóbwykonaniapołączeń.
zcentraliwpostaciniskoprądowejiwzmacniagodowy
maganejwartościwysokoprądowej.Wymagasię,abywy
dajnośćbosterawrazzzasilającymgotransformatorem
sieciowymniebyłamniejszaniż3Aprzy16V
~
.Ilośćbo
sterówjestuzależnionaodwielkościmakietyiilościta
boruaktywnego(czylitaborupobierającegozasilanieztoru
np.lokomotywyioświetlonewagony).Każdastacjamusi
posiadaćbosternapotrzebyzasilaniaswegorejonuoraz
przyległegoszlakudopołowyjegodługości.Wymógten
dotyczytakżeinnychposterunkówruchu,naktórychmoże
występowaćkrzyżowanielubwyprzedzaniepociągów,np.
boczniceszlakowe.Poszczególnebosterymusząbyćpod
łączonedomodelowychtorówwzgodnejfazie.Połącze
nienaodcinku:transformatorsieciowy–boster–tor
należywykonaćprzewodemoprzekrojuminimum1,5
mm
2
.ZabronionejestpodłączaniedosieciDCCnisko
iwysokoprądowejjakichkolwiekurządzeńmogącychmieć
negatywnywpływnadziałaniesterowaniamodeli(np.
dekoderyakcesoriów).
Zasilaniebostera(16V
~
)podłączamydozacisku
UiV.DozaciskówJiKpodłączamyzasilanytor.
Widokbosterazpodłączonymiprzewodamiprzed
stawiafotografia(fot.5).
Opisanewniniejszymartykulerozwiązaniatech
nicznezostaływykonaneiprzetestowanepodczasogól
nokrajowegospotkania„modularzy”Bytom2007,które
zostałoopisanewpoprzednimnumerzeŚwiatakolei
(6/2007).
Wszystkichbudowniczychrealistycznejmakiety,
przedstawiającejpolskąkolejwwielkościH0,zachęca
mydowyposażeniajejwelementysterowaniaprzedsta
wionewniniejszymartykule.Staniesięwówczasmożli
wewłączniejejdowspólnejmakietypodczaskolejnej
modelarskiejimprezy.
LeszekLewiński,MariuszDemkowicz
Fot.irysunki:M.Demkowicz
Przykład
BosterLENZLV102podłączamydosiecipoprzezboxa
wykorzystującsześciożyłowypłaskikabeltelefoniczny,
zjednejstronyzakończonywtykiemRJ12(6PC6).Drugi
konieckablapodłączamypodzaciskiśrubowebostera
wnastępującejkolejności:
Pin1 kabelbiały –zaciskC
Pin2 kabelczarny –wolny*
Pin3 kabelczerwony –wolny*
Pin4 kabelzielony –wolny*
Pin5 kabelżółty –wolny*
Pin6 kabelniebieski –zaciskD
*Wolneprzewodynależyodizolowaćodsiebieizabez
pieczyćprzedewentualnymzwarciem.
Światkolei7/2007
55
55
Światkolei7/2007
[ Pobierz całość w formacie PDF ]