Sterownik oświetlenia, !!!! POZOSTAŁE !!!!, ELEKTRYKA I ELEKTRONIKA, Jabel

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
JABEL
®
J-099
Sterownik oœwietlenia
A
16
Sterownik umo¿liwia automatyczne prze³¹czanie czterech zestawów lampek
choinkowych lub czterech ¿arówek, których moc nie przekracza 60W na kana³.
Urz¹dzenie posiada dwie mo¿liwoœci pracy: kolejne zapalanie œwiate³ lub kolejne ich
wygaszanie. Efekty te wybierane s¹ prze³¹cznikiem ISOSTAT. Ponadto mo¿liwa jest
p³ynna regulacja szybkoœci efektów. Na dwóch inwerterach uk³adu US3 (7474)
zbudowany jest generator impulsów, o czêstotliwoœci regulowanej potencjometrem
monta¿owym PR1. Impulsy te doprowadzone s¹ do licznika modulo 4 ,
zbudowanego z 2 przerzutników typu D (US1). 4 bramki uk³adu Us2 (7400)
po³¹czone s¹ w ten sposób, ¿e logiczne 0 pojawia siê na wyjœciu tylko jednej z nich.
Przy wciœniêtym prze³¹czniku uzyskuje siê efekt kolejnego wygaszania jednej
¿arówki (lub ³añcucha ¿arówek) przy pal¹cych siê pozosta³ych. Przy wyciœniêtym
prze³¹czniku stany na wyjœciach bramek uk³adu US2 zostaj¹ zanegowane przez
inwertery uk³adu US3. Na ich wyjœciach pojawia siê kolejno stan wysoki. ¯arówki
zostaj¹ kolejno w³¹czane, sprawiaj¹c wra¿enie „ruchomego œwiat³a”. Na p³ytce
znajduje siê stabilizator 5V, umo¿liwiaj¹c zasilanie uk³adu z zasilacza
dostarczaj¹cego napiêcia 9-12V. Stabilizator ten nale¿y wyposa¿y. w radiator o
powierzchni kilku cm
2
. Monta¿ uk³adu rozpoczynamy od wlutowania zwór z cienkiej
srebrzanki. Nastêpnie wlutowujemy pozosta³e elementy, zaczynaj¹c od
+
9V
Schemat monta¿owy
WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU
US1..........................UCY7474
C3.....................100nF
US2..........................UCY7400
C4.....................100uF/16V
US3..........................UCY7404
TH1-TH4...........KT505, MCR100-8
US4.................................7805
PRZE£¥CZNIK ISOSTAT poj. stab. 2x6
P£YTKA DRUKOWANA
R1...................................470
W
R2-R6.............................220
W
PR1........pot. monta¿owy 1k
W
C1..........................470uF/16V
C2..........................220uF/16V
PODSTAWKA DIL14...3szt.
Schemat ideowy
PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. S³upska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:jabel@jabel.com.pl
PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. S³upska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:jabel@jabel.com.pl
[ Pobierz całość w formacie PDF ]