Sterowniki PLC, STEROWNIKI PLC DOKUMENTACJE, SIEMENS, PANELE HIMI OP

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Sterowniki PLC - Konfiguracja,
diagnostyka i programowanie
naprykładieterownikówirmy
Siemens
PLC (Programowalny Sterownik Logiczny)
(ang.
Programmable Logic Controller
) –
uniweralneurądeniemikroproceoroweprenaconedoterowaniapracąmayny
luburądeniatechnologicnegoSterownikPLCmuiotaćdopaowanydo
okrelonegoobiektuterowaniapoprewprowadeniedojegopamiciżądanego
algorytmu diałaniaobiektuCechącharakterytycnąterownikówPLCodróżniającą
tenterownikodinnychterownikówkomputerowychjetcyklicnyobiegpamici
programulgorytmjetapiywanywdedykowanymterownikowijyku
programowania.
Proces automatyki
Wejcia
binarne
Wejcia
analogowe
Bloki
specjalne
Wyjcia
analogowe
Wyjcia
binarne
Obraz
wejć
zmienne
pomocnicze
Obraz
wyjć
Program
dane
timer
licznik
PROCESOR
Rys.1 Struktura sterownika.
2
Sterowniki programowalne - podiał
Podiałterownikówjetumowny,jednaknajdujeonodbiciewoercieproducentów
terownikówPLC
WodnieieniudoprturodinyS7podiałobejmuje

S7-200 - terownikimałetypukompakt

S7-300 - terownikirednie

S7-400 - terownikirednie

S7-1200 - terownikiduże
WrarodinąS7pojawiłyiteżytemy
SIMATIC M7
i
SIMATIC C7
:
SIMATIC M7-
jettoytemautomatyacjinabaiekomputeraPCTdotarcającyużytkownikowi
możliwoćprogramowaniaurądeniaterującegowtypowymdlakomputerarodowiku
SIMATIC C7-
tanowipołąceniejednotkicentralnejS7-300panelemoperatorkim,modułami
we/wyoramodułeminterejowym
Sytemterowaniabaującynaterownikachprogramowalnychobejmujerównieżinne
elementytanowiącewykleintegralnąjegocć

Oprogramowanieytemoweiwpomagające

Struktury hierarchiczne- połąceniemidyterownikami/ytemami

Urądenieperyeryjne

Paneleoperatorkie/urądeniewiualiacji
3
S7-300 Jednostki centralne CPU
Cechy sterownika :
- MożliwoćkonigurowaniaCPU(różnaklaaobliceniowa)oradoborumodułówewntrnychdo
aplikacji(równieżmodułykomunikacyjneCP)
- MożliwocikomunikacyjneMPI,Proibu,S-I oraz Ethernet
- Oprogramowanie STE 7/STEP 7 Mini
- Konfiguracja programowa
Hardware Configuration
- MontażnaynieDIN
- Obługatwbłdówynchronicnychiaynchronicnych,
- Programowanie i diagnostyka danych lokalnych
- dreacjatałaimiennamodułówwejcia/wyjcia
Możliwociunkcjonalne
- Sterowaniewejć/wyjć
- Zegar czasu rzeczywistego
- Zintegrowanewyjciaanalogowe
-
Programowanie w blokach OB./FC/FB/DB
-
Tworzenie konfiguracji wielopanelowej
4
S7-300 Cykl pracy sterownika (CPU)
Rys.4 Generowanie programu i cykl pracy sterownika.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]