Sterowniki programowalne PLC, automatyka, Automatyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
A U T O M A T Y K A
Sterowniki programowalne PLC
Podstawy, część 5
kund, 327,67 sekund i†3276,7 sekund.
Wykorzystuj¹c inne bloki programo-
we, liczniki czasu moøna zaprogramo-
waÊ dla wiÍkszych przedzia³Ûw cza-
sowych.
Rys. 68.
Przekaüniki czasowe
Liczniki czasu w†PLC moøna po-
rÛwnaÊ do przekaünikÛw czasowych
uøywanych w†klasycznym uk³adzie ste-
rowania. W†przyk³adzie z†
rys. 70
nor-
malnie otwarty (NO) styk prze³¹cznika
(S1) jest po³¹czony szeregowo z†prze-
kaünikiem czasowym (TR1). W†tym
przyk³adzie przekaünik ustawiony zo-
sta³ na 5†sekund. Kiedy S1 zostanie
zamkniÍty, TR1 rozpocznie odliczanie.
Po up³ywie 5†sekund TR1 zamknie
swoje dodatkowe normalnie otwarte
styki TR1 zapalaj¹c lampkÍ PL1. Kiedy
styk S1 zostanie otwarty, styki TR1
otwieraj¹ siÍ natychmiast gasz¹c lam-
pkÍ PL1. Taki przekaünik czasowy na-
zywany jest przekaünikiem ze zw³ok¹
po za³¹czeniu.
W†przedostatniej czÍúci
naszego kursu
przedstawiamy dwa proste
przyk³ady aplikacji
sterownikÛw PLC oraz
przybliøamy zagadnienia
zwi¹zane ze stosowaniem
analogowych wejúÊ i†wyjúÊ
w†systemach sterowania.
Prezentowane aplikacje
wzbogacono przyk³adami
prostych programÛw
napisanych
w jÍzyku drabinkowym.
Liczniki czasu
Liczniki czasu s¹ urz¹dzeniami, ktÛ-
re zliczaj¹ przyrosty czasu. Sygnalizacje
úwietlne s¹ jednym z†przyk³adÛw,
w†ktÛrym wykorzystuje siÍ liczniki cza-
su (
rys. 68
). Liczniki czasu uøywane s¹
w†nich do odmierzania odcinkÛw czasu
miÍdzy zmianami úwiate³.
Rys. 69.
OpÛünienie po za³¹czeniu (TON)
Sygna³ wyzwalaj¹cy (logiczna 1) na
wejúciu (IN) licznika czasu typu TON
rozpoczyna odliczanie ustawionego cza-
su - (PT). Po osi¹gniÍciu wartoúci za-
danej, za³¹czony jest bit stanu licznika
czasu (bit - T). Bit T†jest wewnÍtrznym
stanem licznika czasu i†nie jest poka-
zany na jego graficznym symbolu. Licz-
nik czasu zeruje odliczone wartoúci cza-
su, kiedy wejúcie wyzwalaj¹ce zmienia
stan logiczny na 0.
W†kolejnym przyk³adzie, wykorzys-
tuj¹cym liczniki czasu, prze³¹cznik pod-
³¹czony jest do wejúcia 1 (I0.3), a†lam-
pka pod³¹czona jest do wyjúcia 2†(Q0.1)
-
rys. 71
.
Kiedy prze³¹cznik zostaje zamkniÍ-
ty, wejúcie 1†przyjmuje stan logiczny 1,
ktÛry powoduje wyzwolenie licznika
czasu T37. Wybrano podstawÍ czasu
o†wartoúci 100 ms (.100 s), zaú wartoúÊ
Liczniki czasu reprezentowane s¹
w†schemacie drabinkowym przez pros-
tok¹t (
rys. 69
). Licznik czasu rozpoczy-
na zliczanie po otrzymaniu sygna³u ze-
zwolenia. Wyjúcie licznika czasu jest
w†stanie logicznym 0 tak d³ugo, jak ak-
tualnie odmierzany czas jest krÛtszy od
wartoúci zadanej czasu. Kiedy aktualnie
zmierzony czas bÍdzie d³uøszy od war-
toúci zadanej, to wyjúcie licznika czasu
zmieni siÍ do stanu logicznej 1. Sterow-
nik S7-200 uøywa dwÛch typÛw cz³o-
nÛw czasowych:
opÛünienie po za³¹cze-
niu
(TON) oraz
opÛünienie po za³¹cze-
niu z†podtrzymaniem
(TONR).
Liczniki czasu w†sterownikach
S7-200
Liczniki czasu w†S7-200 maj¹ na-
stÍpuj¹ce podstawy czasu: 1ms, 10ms
i†100ms. Maksymalna wartoúÊ zliczo-
na wynosi odpowiednio 32,767 se-
Tab. 4.
Typ Podstawa CPU 212
CPU 214
czasu
TON
1 ms
T1..T32,
T32 i T96
TONR
T0
T0 i T64
TON
10 ms
T33..T36
T33..T36,
TONR
T1..T4
T97..T100
T1..T4,
T65..T68
TON 100 ms T37..T63
T37..T63,
TONR
T5..T31
T101..T127
T5..T31,
T69..T95
Podtrzymanie
T0..T31
T64..T95
Rys. 70.
Elektronika Praktyczna 5/2000
35
A U T O M A T Y K A
zadana (PT) jest rÛwna 150.
Odpowiada to 15 sekundom
(.100 s x†150). Lampka zapali
siÍ wiÍc po 15 s od momentu
za³¹czenia prze³¹cznika. Jeúli
prze³¹cznik zostanie otwarty
przed up³yniÍciem czasu 15
s, to lampka zostanie wy³¹-
czona. Ponowne za³¹czenie
spowoduje, øe licznik czasu
rozpocznie odliczanie od 0.
W†kolejnym programie
zilustrowano przyk³adowo
elastycznoúÊ systemu PLC -
rys. 72
. Poprzez przeprogra-
mowanie styku T37 na styk
normalnie zamkniÍty, funkcja
uk³adu zosta³a zmieniona,
aby powodowaÊ wy³¹czenie
úwiat³a wskaünika tylko wte-
dy, gdy licznik czasu jest wy-
³¹czony. Zmiana funkcjono-
wania zosta³a wykonana bez
modernizacji okablowania
wejúÊ/wyjúÊ sterownika.
Liczniki czasu w†S7-200
Model CPU212 posiada 64 liczniki
czasu, a†CPU214 ma ich 128. Numer
licznika czasu (T) okreúla jego podsta-
wÍ czasu oraz czy jest to licznik z†pod-
trzymaniem, czy nie. Wykaz dostÍpnych
licznikÛw pokazano w†
tab. 4
.
Rys. 71.
Przyk³ad wykorzystania licznika
czasu
W†przyk³adzie z†
rys. 73
zbiornik bÍ-
dzie nape³niany dwoma substancjami
chemicznymi, nastÍpnie zostan¹ one
wymieszane i†wypompowane. Po wciú-
niÍciu przycisku
Start
(wejúcie 1†- I0.0),
program uruchomi pompÍ 1, sterowan¹
przez wyjúcie 1 (Q0.0). Pompa 1 uru-
chomi siÍ na 5†s, nape³niaj¹c zbiornik
pierwsz¹ substancj¹, po czym wy³¹czy
siÍ. NastÍpnie program uruchomi pom-
pÍ 2, sterowan¹ przez wyjúcie 2 (Q0.1).
Pompa uruchomi siÍ na 3†s nape³niaj¹c
zbiornik drug¹ substancj¹. NastÍpnie
program uruchomi silnik mieszad³a
pod³¹czonego do wyjúcia 3 (Q0.2) i†na-
st¹pi mieszanie substancji przez 60 s.
Po wymieszaniu program otworzy za-
wÛr spustowy sterowany przez wyjúcie
4 (Q0.3) i†uruchomi pompÍ 3 sterowa-
n¹ przez wyjúcie 5 (Q0.4). Pompa 3
wy³¹czy siÍ po 8s, a†ca³y proces siÍ
zatrzyma.
Uk³ad sterowania wyposaøono takøe
w†przycisk
Stop
do³¹czony do wejúcia
2 (I0.1).
AC
Rys. 72.
OpÛünienie po
za³¹czeniu
z†podtrzymaniem
(TONR)
Licznik czasu TONR dzia-
³a w†podobny sposÛb jak
TON. Istnieje tylko jedna rÛø-
nica. TONR zlicza czas, gdy
wejúcie wyzwalaj¹ce jest za-
³¹czone, lecz nie jest kasowa-
ny, kiedy zostanie ono wy³¹-
czone. Tego typu licznik cza-
su musi byÊ skasowany za
pomoc¹ instrukcji kasowania
RESET (R).
Artyku³ opracowany na podstawie
podrÍcznika ìPodstawy sterownikÛw
programowalnych PLCî firmy Sie-
mens.
Rys. 73.
36
Elektronika Praktyczna 5/2000
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]