Sterylizator Philips instrukcja PL, Instrukcje

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
GB
ES
IT
PT
RU
g)
PL
h)
i)
AVENT Ltd,Suffolk,CO10 7QS,England
(AVENT Ltd is a member of the Philips Group)
www.philips.com/AVENT
Philips of Holland.All logos brands and product names are trademarks or registered
trademarks of their respective holders and are hereby recognised as such.
42133 5435 030 #2 (10/07)
2
                  PL
wg!
1) Do usuwania kamienia w adnym wypadku nie naley
stosowa niczego innego jak tylko kwasku cytrynowego
lub octu, gdy moe to spowodowa nieodwracalne
uszkodzenia.
2) Nie stosuj adnych rodkw chemicznych, ani tabletek
chemicznych w Twoim sterylizatorze parowym.
3) Nie uywaj chemicznych rodkw czyszczcych
do czyszczenia Twojego sterylizatora.
4) Do napeniania sterylizatora nie stosuj zmikczonej wody.
5 ie wolno uywa przewodu elektrycznego z adnymi
innymi urzdzeniami jak rwnie aden inny przewd nie
moe by uywany z lektrycznym Sterylizatorem
arowym xpress.
6 Urzdzenie przeznaczone jest do uytku przez osoby
odpowiedzialne przechowywa poza zasigiem maych
dzieci oraz osb niepoczytalnych.
7 To urzdzenie nie jest przeznaczone do uytku przez
osoby wczajc w to dzieci o ograniczonych
zdolnociach fizycznych umysowych lub braku
dowiadczenia czy wiedzy jeeli nie otrzymay instrukcji
dotyczcej sposobu uytkowania i nie dziaaj pod
nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczestwo.
8 aley dopilnowa by dzieci nie bawiy si urzdzeniem.
Gwrncj użytkowni
Philips AVENT gwarantuje, e jeli Elektryczny Sterylizator
Parowy Express zepsuje si w cigu 12 miesicy od daty
zakupu, zostanie wymieniony na nowy bez dodatkowych
opat. W tym celu urzdzenie naley zwrci do punktu, w
ktrym zostao zakupione. Naley zachowa rachunek jako
dowd zakupu wraz z informacj kiedy i gdzie zakup zosta
dokonany. Aby gwarancja bya wana:

Elektryczny Sterylizator Parowy Express musi by
uywany zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej
ulotce oraz podczany do sieci o odpowiednim
napiciu.

Reklamacja nie moe by wynikiem niewaciwego
uytkowania, zanieczyszczenia, zaniedbania lub zuycia.

Nie wpywa to na Twoje prawa statutowe.
Philips N suy pomoc
PL: 0 801 35 37 37
AVENT Ltd, Suffolk, CO10 7
Q
S, England
www.philips.com/AVENT
6) Szczypcami wyjmij mae artykuy, a take uywaj ich
do umieszczania smoczkw w nakrtkach.
7) Zawarto pozostanie sterylna do 6 godzin po
zakoczeniu cyklu sterylizacji, pod warunkiem, e
pokrywa nie zostanie podniesiona.
8) Wyjte przedmioty musz by natychmiast
uyte/zamontowane lub ponownie sterylizowane.
Odcignite mleko moe by przechowywane w
sterylnych pojemnikach na pokarm do 24 godzin w
lodwce (nie na drzwiach) lub do 3 miesicy w
zamraarce. Mieszanka mleczna powinna by
przygotowywana dla dziecka przed kadym karmieniem.
9) Sterylizator naley zostawi do ostygnicia przynajmniej
przez 10 minut przed nastpnym uyciem, dla
zresetowania si termostatu.
10) Po kadym uyciu wylej pozostal wod, wypucz,
a nastpnie wytrzyj wntrze ciereczk.
oszyk do zmywrek
(ptrz rys. F)
1) Grny i dolny koszyk sterylizatora poczone ze sob
tworz specjalny koszyk do zmywarki. Suy on do mycia
akcesoriw (np.: smoczkw, czci laktatora, gryzakw
itp.) w zmywarkach do naczy przed poddaniem ich
sterylizacji.
2) Ustaw koszyki znaczkami skierowanymi ku sobie
i zatrzanij je. Aby je rozczy nacinij boczne uchwyty.
Ostrzeenie kcesoria Philips N mog z czasem
zmieni kolor jeeli s myte w zmywarce razem z
brudnymi naczyniami z pozostaociami gstych sosw
takich jak sos pomidorowy
czyszcznie z kmieni.
aley usuwa kamie ze sterylizatora co 4 tygodnie aby
zapewni jego maksymalnie efektywne dziaanie. by
ograniczy osadzanie si kamienia w sterylizatorze mona
stosowa uprzednio przegotowan lub filtrowan wod.
1) Wymieszaj saszetk kwasu cytrynowego (10 g) z 200 ml
wody. Wlej do pustego sterylizatora. Nie zakadaj
pokrywy. Wcz urzdzenie na 1-2 minuty, tzn. nie
ustawiaj penego cyklu. Wycz urzdzenie z prdu i
odczekaj 30 minut. Wylej zawarto i opucz sterylizator.
Nastpnie wlej dokadnie 90 ml wody i uruchom peny
cykl (w rodku nie powinny znajdowa si adne
przedmioty). Na koniec wytrzyj wntrze ciereczk.
LUB:
2) Wlej 100 ml octu zmieszanego z 200 ml zimnej wody.
Pozostaw w urzdzeniu do rozpuszczenia si kamienia.
Nastpnie oprnij urzdzenie i starannie opucz.
90ml
Pierwsza pomoc
Sterylizator nie wcza si
Sprawd prawidowo woenia wtyczki oraz czy jest napicie w gniazdku.
Zbyt duo pary wydostaje si
spod pokrywy
Artykuy s nieprawidowo uoone. Sprawd ich uoenie posikujc si rysunkiem.
Na artykuach poddanych
sterylizacji powstaje osad
Ze sterylizatora trzeba usun kamie (zobacz w instrukcji usuwania kamienia).
Czas sterylizacji jest zbyt
dugi
Zbyt duo wody wlaa do sterylizatora. Stosuj dokadnie 90ml wody. LUB:
Do sterylizatora woya za mao artykuw niewielkie zaadowanie przedua
sterylizacj.
3
4
17
 5
 GB
Philips AVENT Express Electric Steam Steriliser
GB
Pleasetake5minutestoreadthroughthewholeofthis
leaflet beforeyouuseyourPhilipsAVENTExpressElectric
SteamSteriliserforthefirst time.
Aswellasbottlesandbreastfeedingaccessories,you
cansteriliseanyother
boilable
items(pleasereferto
themanufacturer’sinstructionsregardingsterilisation).
Pleasekeeptheseinstructionssafeforfutureuse.
Theseinstructionsarealsoavailableonourwebsite.
HazardWarning
• Wheninuse,thesterilisercontainsboilingwater
andsteamescapesfromtheventinthelid.
• Ensurethesteriliserisplacedonafirmlevel
surfacewheninuse.
• Neveropentheunitwheninuse.
• Alwayskeepoutofreachofchildren.
• Alwaysunplugfromthemainswhennotinuse.
• Neverplaceitemsontopofthesteriliser.
• Tostopthesteriliserduringthecycle,unplugatthemains.
• Takecarewhenopeningassteamcanburn.
• Neverimmersethesteriliserinwater.
• Neverusethesteriliserwithoutwater.
• Failuretofollowde-scalinginstructionsmaycause
irreparabledamage.
• TherearenoservicablepartsinsidetheExpressElectric
SteamSteriliser.Donotattempttoopen,serviceorrepair
theExpressElectricSteamSteriliseryourself.
Contents
(seediagramA)
a) Lid
b) 2xUpperbasket
c) Bottlerack
d) Lowerbasket
e) Centralstem
f) Steriliserbody
g) Measuringcup
h) Leadandplug
i) Tongs
NB:Upperandlowerbasketsareidentical
NB:Whenloading,alwaysensurethat thesteamcaneffectively
circulatearoundallsurfacesandthat anywatercandrain
offeasily.
To sterilise up to six 260ml, 125ml or 330ml
AVENT Bottles
(seediagramC)
1) Slidethelowerbasketontothecentralstem.
2) Thread2screwringsontothecentralstem.
3) Slidethebottlerackdownthecentralstem,withtheneck
facingdown,untilitrestsonthetopscrewring.
4) Placetheteatsthroughthecentreoftheholesinthebottle
rackontothelowerbasket.
5) Thread4screwringsontothecentralstem.
6) Placethe6invertedbottlesinthebottlerack.
7) Pushtheupperbasketontothecentralstemuntilitrests
onthecatch.Placethe6domecapsandtongsintothe
upperbasket.
8) Theupperbasketisnotrequiredwhensterilising330ml
bottles(seediagramC8).
9) Placetheassembledunitintothesteriliserbodyandput
thelidon.
10)Puttheleadintothebackofthesteriliserbodyandplug
intothemainssupply.Switchon.
11)Cycletimeswillvarydependingontheload.Aftereachcycle
theunitwillswitchoffautomaticallyandthelightwillgo
out(approx.cycletime:8minutes).
To sterilise the Philips AVENT ISIS Manual Breast
Pump
(seediagramD)
1) ClicktheISISBreastPumpbodyintotheslotintheupper
basketandarrangetheotherbreastpumpcomponentsas
shown.AssembleremainingcomponentsoftheISISBreast
Pumpinthelowerbasket.
2) Uptosixbottles
(not includingscrewrings,teatsordome
caps)
canbesterilisedwiththepump.
3) Placeassembledunitintothesteriliserbody,putthelidon.
4) Puttheleadintothebackofthesteriliserbodyandplug
intothemainssupply.Switchon.
To sterilise narrow neck bottles and other
feeding items
Teatsshouldbeplacedaroundthecentralsteminthelower
basketandscrewringsinthetopbasket,astheyaretoonarrow
forthestem.Alwaysensureitemsarepositionedwithinbaskets
/rackstoensureeffectivecirculationofsteam.Thebottlerack
and/orupperbasketcanberemovedtomakemoreroom.
After sterilisation
(seediagramE)
1) Donotremovethelidstraightaway.Letthesterilisercool
downfor3minutes.
2) Turnoffatthemains,unpluganddisconnecttheleadfrom
thebackofthesteriliser.
3) Washyourhandsthoroughlybeforeremovingthe
steriliseditems.
4) Removethelid.
5) Ifnecessary,shakeexcesswaterfromitemsbeforeassembling.
6) Thetongscanbeusedtoremovesmallitemsandtopull
thesterileteatsthroughthescrewringsofthebottles.
7) Thecontentswillremainsterileforuptosixhours,following
theendofthecycle,providedthelidisnotremoved.
8) Removeditemsmustbeused/assembledimmediatelyor
re-sterilised.Expressedmilkcanbestoredinasterilebreast
milkcontainerintherefrigeratorforupto48hours(notin
thedoor)orinthefreezerforupto3months.Infantformula
shouldbemadeupfreshforeachfeed.
9) Thesterilisermustbelefttocoolforatleast10minutes
betweeneachusetoallowthethermostattoreset.
10)Aftereachuse,pourawayanyremainingwater,rinse
andwipedry.
Dishwasher Basket
(seediagramF)
1) Theupperandlowerbasketscanbeclippedtogetherto
holdsmallitemssuchasteats,breastpumpparts,soothers,
etcforwashinginthe
toprack
ofyourdishwasherprior
tosterilisation.
2) Tocliptogether,alignthetwobasketssothattheindicators
areoppositeeachotherandsnapthebasketstogether.
Toopenbasket,pullapartwithfingersusingsiderecesses.
Warning:IfyourPhilipsAVENTitemsarewashedinthe
dishwasherwithdirtyitemscoveredwithremnantsofstrong
sauces,suchastomatosauce,theymaydiscolourovertime.
Care of your steriliser
Youshouldde-scaleyoursterilisereveryfourweekstoensureit
continuestowork100%effectively.Itmaybeadvantageousto
usepre-boiledorfilteredwaterinyoursteriliserinorderto
reducelimescalebuildup.
EITHER:
1) Mixonesachetofcitricacid(10gms)with200mlofwater.
Pourintotheemptysteriliser.Donotputlidon.Switchon
for1-2minutes,i.e.donotrunafullcycle.Switchoffat
mainsandleavetostandfor30minutes.Drainandrinseout
thesteriliser.Runafullcycleemptywiththelidon,using
exactly90mlofwater.Wipeoutthesteriliser.(CitricAcidis
availablefrommostchemists–
avoidcontact witheyesas
thismaycauseirritation.Keepout ofreachofchildren.)
Warnings
1) Undernocircumstancesshouldanythingotherthancitric
acidorvinegarbeusedforde-scalingasitmaycause
irreparabledamage.
2) Donotusebleachorchemicalsterilisingsolutions/tablets
inyoursteamsteriliseroronproductstobesterilised.
3) Donotuseabrasive,anti-bacterialmaterialsorscourers
tocleanthesteriliser.
4) Donotusesoftenedwaterinthesteriliser.
5) Theleadsuppliedmustnotbeusedonanyotherappliance
andnootherleadshouldbeusedwiththeExpressElectric
SteamSteriliser.
6) Thisapplianceisintendedforusebyresponsiblepersons,
Keepoutofreachofsmallchildrenandtheinfirm.
7) Thisapplianceisnotintendedforusebypersonsincluding
childrenwithreducedphysical,sensoryormental
capabilities,orlackofexperienceorknowledge,unlessthey
havebeengivensupervisionorinstructionconcerninguseof
theappliancebyapersonresponsiblefortheirsafety.
8) Childrenshouldbesupervisedtoensurethattheydonot
playwiththeappliance.
Guarantee
PhilipsAVENTguaranteesthatshouldtheExpressElectricSteam
Steriliserbecomefaultyduringtwelvemonthsfromthedateof
purchase,itwillbereplacedfreeofchargeduringthistime.
Pleasereturnittotheretailerwhereitwaspurchased.Please
keepyourreceiptasaproofofpurchase,togetherwith
anoteofwhenandwherepurchased.Fortheguarantee
tobevalid,pleasenote:
• TheExpressElectricSteamSterilisermustbeusedaccording
totheinstructionsinthisleafletandconnectedtosuitable
electricitysupply.
• Theclaimmustnotbearesultofaccident,misuse,dirt,
neglectorfairwearandtear.
• Thisdoesnotaffectyourstatutoryrights.
PhilipsAVENTisheretohelp
GB:
CallFREEon
0800289064
IRL:
CallFREEon
1800509021
AU:1300364474
AVENTLtd,Suffolk,CO107
Q
S,England
www.philips.com/AVENT
OR:
2) Pour100mlvinegarmixedwith200mlcoldwaterinto
steriliser.Allowtostandintheunituntilanylimescale
hasdissolved.Emptytheunitandrinsethoroughly.
Before using your steriliser for the first time
(seediagramB)
Removeallitemsfrominsidethesteriliserbody.
1) Pourinexactly90mloftapwater.
2) Assembleallthebluecomponents(baskets,stemandbottle
rack).Placetheassembledcomponentsinthesteriliserand
putthelidon.
3) Connecttheleadintothebackofthesteriliserandpluginto
themainssupply.Thelightshouldcomeonautomatically.
Ifitdoesnot,pressdownonthesteriliserswitch.
4) Attheendofthecycletheunitwillswitchoffautomatically
andthelightwillgoout.
5) Allowunittocool,turnoffatthemains,unplugand
disconnecttheleadfromthebackofthesteriliser.
6) Removebasketsandbottlerack,pourawayanyremaining
waterandwipedry.
Before each use
1) Beforesterilising,washallitemsinmildsoapywater
andrinse.
2) Pourexactly90mlofwaterintothesteriliserbody.If
youaddmorethan90mlyouwillprolongthecycletime.
Ifyouuselessthan90ml,youritemsmaynot beproperly
sterilised.
Troubleshooting guide
Steriliserwillnotwork
Checkthatthemainsleadisconnectedtothesteriliseraswellaspluggedintothemains.
Checkfuseinplug.
Excessivesteamescapingfrom
underthelid
Partsincorrectlyloaded.RefertodiagramsC/D.
Bottlescomeoutwithmarks
Steriliserneedsde-scaling(seesectionheaded‘Careofyoursteriliser’).
Sterilisertakestoolongto
switchoff
Toomuchwaterisbeingused.Useexactly90mlofwater,OR:Thesteriliserisloadedwith
onlyafewitems–lightloadswilltakelongertocycle.
6
7
ES
Esterilizador aVapor Eléctrico Express Philips AVENT
ES
Porfavor,tómesecincominutosparaleertodaslasinstrucciones
antesdeusarsuEsterilizadoraVaporEléctricoExpressPhilips
AVENTporprimeravez.
Aligualqueconlosbiberonesydemásaccesoriosparala
lactancia,sepuedeesterilizarcualquierotroproductoquese
puedahervir(sigalasinstruccionesdelfabricantesobre
esterilización).Guardarestasinstruccionesenlugarseguropara
consultarlasenelfuturo.
ADVERTENCIAS
• Cuandoelesterilizadorestaenfuncionamientocontiene
aguahirviendo,yelvaporvaescapandoporunaranurade
ventilaciónenlatapa.
• Asegúresedequeelesterilizadorseencuentraenuna
superficiefirmecuandoestaenfuncionamiento.
• Nuncaabrirelaparatocuandoestáenfuncionamiento.
• Mantenersiemprefueradelalcancedelosniños.
• Noolvidedesenchufarelaparatocuandonose
estéutilizando.
• Nopongaobjetosencimadelesterilizador.
• Parapararelesterilizadordurantesufuncionamiento,
desenchufar.
• Tengacuidadocuandoabraelaparato;elvaporpuede
quemar.
• Nuncasumergirelesterilizadorenagua.
• Utilizarsolamenteelcablesuministradocon
elesterilizador.
• Elincumplimientodelasinstruccionesparadescalcificar
elaparatopuedecausardañosirreparables.
• NohayningunaparteutilizabledentrodelEsterilizadora
VaporEléctricoExpress.Nointenteabrir,revisaroarreglar
ustedelEsterilizadoraVaporEléctricoExpress.
Contenido
(verdiagramaA)
a) Tapa
b) Bandejasuperior
c) Rejillaparabiberones
d) Bandejainferior
e) Pilarcentral
f) Cuerpodelesterilizador
g) Vasodemedida
h) Cableyenchufe
i) Pinzas
Nota:Labandejainferiorysuperiorsonidénticas.
Antes de usar el esterilizador por primera vez
(verdiagramaB)
Q
uitarbiberones,accesoriosysobresdeácidocítricodelinterior
delesterilizador.
1) Ponerexactamente90ml.deaguadelgrifo.Mirarqueel
aguanoexcedadelalínea“max”enelcuerpodel
esterilizador.
2) Montartodosloscomponentesazules(bandeja,pilarcentral
yrejillaparalosbiberones)siguiendolasecuenciadelos
dibujos.Colocarloscomponentesensambladosenel
esterilizadoryponerlatapa.
3) Conectarelcableenlapartedeatrásdelesterilizadory
enchufar.Laluzseencenderáautomáticamente.Sinose
enciende,presionarenelinterruptor.
4) Alfinaldecadaciclolaunidadseapagaráautomáticamente
ylaluzseapagará.
5) Dejequeelaparatoseenfríe,desenchufarydesconectar
elcabledelabasedelesterilizador.
6)
Q
uitarbandejas,rejilladelosbiberonesyvaciarcualquier
residuodeaguaquehayaquedadoysecar.
Antes de la esterilización
1) Antesdeesterilizar,lavetodoslosproductosconaguay
jabónyaclarar.
2) Ponerexactamente90ml.deaguaenelcuerpodel
esterilizador.Siseponemásde90ml.deaguaeltiempodel
cicloseprolongará.Siseponemenosde90ml.puedeserque
losproductosnoseesterilicenporcompleto.Asegúresede
queelaguanoexcedadelalinea“max”.
Nota:Cuandocoloquelosproductos,asegúresesiempredeque
elvaporpuedecircularportodaslassuperficiesyqueelaguase
puedaescurrirfácilmente.
Para esterilizar hasta seis biberones AVENT
de 260ml, 125ml ó 330ml
(verdiagramaC)
1) Colocarlabandejainferiorenelpilarcentral.
2) Colocar2roscasenelpilarcentral.
3) Colocarlarejilladelosbiberonesenelpilarcentralcon
elcuellomirandohaciaabajohastaqueestereposesobre
lasroscas.
4) Pasarlastetinasatravésdelosagujerosdelarejilla
alabandejainferior.
5) Colocar4roscasenelpilarcentral.
6) Poner6biberonesinvertidosenlarejilla.
7) Empujarlabandejasuperioratravésdelpilarcentralhasta
queéstareposeenelenganche.Ponerlos6tapesypinzas
enlabandejasuperior.
8) Labandejasuperiornoesnecesariacuandoseesterilizan
biberonesde330ml.(verdiagramaC8)
9) Ponerlaunidadensambladaenelcuerpodelesterilizador
yponerlatapa.
10)Conectarelcableenlapartedeatrásdelcuerpodel
esterilizadoryenchufar.
11)Eltiempodelciclovariarádependiendodelcontenido.
Despuésdecadaciclolaunidadseapagará
automáticamenteylaluzseapagará(eltiempomedio
delcicloson8minutos).
Para esterilizar el Extractor de Leche Manual ISIS
Philips AVENT
(verdiagramaD)
1) ColocarelcuerpodelextractorISISdentrodelaranuraen
labandejasuperiorycolocarlosotroscomponentescomo
semuestraeneldiagrama.Coloqueloscomponentes
restantesdelextractorISISenlabandejainferior.
2) Puedenesterilizarsehasta6biberones(noincluyendoroscas,
tapasytetinas)conelextractor.
3) Colocarlaunidaddentrodelcuerpoesterilizadoryponer
latapa.
4) Conectarelcableenlapartedeatrásdelcuerpodel
esterilizadoryenchufar.
Esterilización de biberones de cuello estrecho
y otros productos de alimentación
Lastetinasdebensercolocadasalrededordelpilarcentralenla
bandejainferiorylasroscasenlasuperiorencasodequesean
muyestrechasparaelpilar.
Paraunaefectivacirculacióndelvaporasegúresedequelos
productosestáncolocadosdentrodelacesta/bandeja.La
bandejaparalosbiberonesy/olabandejasuperiorpueden
serretiradasparaconseguirmásespacio.
Después de la esterilización (ver diagrama E)
1) Noquitardemanerainmediata.Dejarqueelesterilizador
seenfríedurante3minutos
2) Desenchufarydesconectardelapartedeatrásdel
esterilizador.
3) Lavarsebienlasmanosantesdesacarlosproductosya
esterilizados.
4)
Q
uitarlatapa.
5) Siesnecesario,sacudirelexcesodeaguadelosproductos
antesdemontarlos.
6) Laspinzaspuedenserutilizadaspararetirarlosproductos
pequeñosyestirardelastetinasesterilizadasparacolocarlas
enlasroscas.
7) Cuandofinaliceelciclo,elcontenidosemantendráestéril
hasta6horassilatapanoselevanta.
8) Losaccesoriosesterilizadosdebenserusados/montados
inmediatamenteovolveraesterilizarlos.Lalecheextraída
enlostarritosesterilizadospuedealmacenarseenlanevera
hasta48horas(exceptoenlapuerta)oenelcongelador
hasta3meses.Lalecheinfantildeformuladebeprepararse
antesdecadatoma.
9) Elesterilizadordebedejarseenfriaralmenos10minutos
antesdevolverautilizarparaqueeltermostatosereajuste.
10)Despuésdecadauso,vaciarelaguarestante,aclararysecar
conunpaño.
Cesta para lavavajillas
(verdiagramaF)
1) Labandejasuperioreinferiorpuedenunirseparacontener
productospequeñoscomo:tetinas,partesdelsacaleches,
chupetesetc...paralavarenellavavajillasantesdesu
esterilización.
2) Paraunirlas,alinearlasdosbandejashastaquelos
indicadoresdeambascoincidanyencajar.Paraabrirla
bandeja,separarconlosdedosapoyándoseenlasincisiones
laterales.
ATENCIÓN:SisusproductosPhilipsAVENTselavanenel
lavavajillasjuntoaotrosartículossucios,conrestosdesalsas
fuertescomosalsadetomate,estossepuedendecolorarcon
elpasodeltiempo.
Cuidados para el esterilizador
Paragarantizarel100%deefectividad,debedescalcificarsu
esterilizadorcadacuatrosemanas.Usandoaguahervidao
filtradaensuesterilizadorreducirálaformacióndecalenel
mismo.
Puede:
1) Mezclarunodelossobresdeácidocítrico(10gr.)con200ml.
deagua.Ponerdentrodelesterilizadorvacío.Noponerla
tapadera.Enciendadurante1-2minutos,noesnecesario
hacerunciclocompleto.Desenchufarelaparatoydejar
reposardurante30minutos.Vaciarysecar.Hacerunciclo
completosinlosbiberonesylatapapuesta,usando
exactamente90ml.deagua.Secarelesterilizador.(elácido
cítricosepuedeencontrarenlasfarmacias–
evitarel
contactoconlosojosyaquepuedecausarirritación.
Mantenerfueradelalcancedelosniños.
)
O:
2) Poner100ml.devinagremezcladocon200ml.deaguafría
dentrodelesterilizador.Dejarreposarhastaquelacalse
hayadisuelto.Vaciarysecarelesterilizador.
Atención:
1) Enningunacircunstanciadebeutilizarningúnotroproducto
queelácidocítricoovinagreparadescalcificarel
esterilizador.Estopuedecausardañosirreparables.
2) Noutilizarsolucionesesterilizantesquímicas/pastillasolejía
enelesterilizadoroenproductosquevanaseresterilizados.
3) Noutilizarmaterialesabrasivos,anti-bacteriasoestropajos
paralimpiarelesterilizador.
4) Noutilizaraguadestilada.
5) ElcabledelEsterilizadoraVaporEléctricoExpressnodebe
serusadoenningúnotroaparato,nitampocousarotrocable
paraelesterilizador.
6) Esteaparatodebeserusadoporpersonasresponsables.
Mantenerfueradelalcancedelosniñosypersonasno
capacitadas.
7) Esteaparatonopuedeserusadoporpersonascon
discapacidadfísica,sensorialomental,oconfaltade
experienciaoconocimientos,almenosque,seesténsiendo
supervisadosotenganinstruccionesdeusodelaparato,por
partedeunapersonaresponsabledesuseguridad.
8) Losniñosdebensersupervisadosparaasegurarsequeno
jueganconlaunidad.
Garantía
PhilipsAVENTlegarantizaelEsterilizadoraVaporEléctrico
Expressdecualquierdefectodurante12mesesdesdelafechade
lacomprasiendosustituidoporotrodemaneragratuitadurante
esteperiodo.Enelcasodemalfuncionamientoelesterilizador
seráre-emplazadogratuitamenteduranteesteperiodode
tiempollevándoloallugardecompra.Mantenerelrecibocomo
pruebadecomprajuntoconunanotaincluyendocuandoy
dondefuecomprado.
Requerimientosparalavalidezdelagarantía:
• ElEsterilizadoraVaporEléctricoExpressdebeserusadode
acuerdoconlasinstruccionesdeestemanualyconectado
apropiadamentealaredeléctrica.
• Lareclamaciónnodebedeserelresultadodeunaccidente,
maluso,suciedad,dejadezoelgastoesperadoconeluso.
• Estagarantíaesaplicablealalegislaciónvigenteenelpaís
decompraencadamomento.
PhilipsAVENTestáaquíparaayudarle
ES:
Tlf.Gratuito:
900974435
AVENTLtd,Suffolk,CO107
Q
S,England
www.philips.com/AVENT
Verificación de problemas
Elesterilizadornofunciona
Asegúresedequeelcableestáenchufadoalaredeléctricayalesterilizador.Asegúresede
queelfusiblenoestáfundido.
Seescapademasiadovapor
porlatapa
Elcontenidodelesterilizadorestámalcolocado.Sigalasindicacionesdeldiagramadela
secciónC/D.
Losbiberonessalencon
manchas
Elesterilizadornecesitadescalcificarse.(verinstruccionesparaladescalcificación)
Elesterilizadortardamucho
enapagarse
Sehautilizadodemasiadaagua.Usarexactamente90ml.deagua.
O:Sehacargadoelesterilizadorconmuypocosproductos–laesterilizaciónseprolonga
cuandosecolocanpocosproductosenelesterilizador.
8
9
[ Pobierz całość w formacie PDF ]