Steve Sagman po prostu office 2003 pl full version, ebooki-ksiazki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
IDZ DO
PRZYK£ADOW
Po prostu
SPIS TRECI
Office 2003 PL
KATALOG KSI¥¯EK
Autor: Steve Sagman
T³umaczenie: Miko³aj Szczepaniak
na podstawie t³umaczenia Bogdana Czogalika
ISBN: 83-7361-408-7
Tytu³ orygina³
Format: B5, stron: 520
KATALOG ONLINE
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
Na ca³ym wiecie ¿aden pakiet oprogramowania nie jest popularniejszy ni¿ Microsoft
Office. Programy w nim zawarte mo¿na wykorzystaæ niemal do wszystkich biurowych
czynnoci, do których u¿ywa siê obecnie komputerów: do pisania listów,
przygotowywania bud¿etów, tworzenia prezentacji, utrzymywania ró¿nego rodzaju
wykazów b¹d wysy³ania poczty elektronicznej.
Nowa wersja Office'a to tak¿e nowe mo¿liwoci wszystkich programów zawartych
w tym pakiecie. Worda 2003 wzbogacono o funkcje wyszukiwania informacji
w internecie; Excel 2003 to ³atwiejsza nawigacja po dokumencie i nowe mo¿liwoci
pracy grupowej; Accessa 2003 rozszerzono o funkcje sprawdzania b³êdów; Powerpoint
ma teraz nowe mo¿liwoci w zakresie odtwarzania plików multimedialnych; a Outlook
2003 — najbardziej zmodyfikowany w nowej ods³onie — jest teraz znacznie prostszy
w obs³udze.
• Wprowadzenie do obs³ugi programów z pakietu MS Office 2003
• Tworzenie i edycja dokumentów w programie Word 2003
• Dokonywanie obliczeñ i zestawieñ w Excelu 2003
• Tworzenie atrakcyjnych prezentacji przy pomocy PowerPointa 2003
• Access 2003 — tworzenie baz danych
• Obs³uga poczty elektronicznej i planowanie zadañ w Outlooku 2003
• Funkcje internetowe programów z pakietu Office 2003
W przeciwieñstwie do ksi¹¿ek ucz¹cych korzystania z poszczególnych aplikacji,
ksi¹¿ka „Po prostu Office 2003 PL” poka¿e Ci, jak po³¹czyæ potencja³ aplikacji
Office’a, by szybko i sprawnie wykonywaæ zarówno te proste, jak i skomplikowane
zadania biurowe.
DODAJ DO KOSZYKA
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
Spis treci
Spis treci
O Autorze
15
Wprowadzenie do systemu Microsoft Office 2003
17
Cz I Praca z Office 2003
23
Rozdział 1. Office 2003 — wprowadzenie 25
Tworzenie nowego dokumentu................................................................. 26
Otwieranie dokumentu pakietu Office...................................................... 27
Wybieranie pozycji z menu oraz narzdzi z pasków narzdzi.................. 28
Wy!wietlanie pasków narzdzi................................................................. 29
Wybieranie opcji w oknach dialogowych................................................. 30
Okienko zada' .......................................................................................... 31
Asystent pakietu Office............................................................................. 32
Pole Zadaj pytanie..................................................................................... 33
Badania w Office ...................................................................................... 34
Tagi inteligentne ....................................................................................... 36
Rozdział 2. Praca z programami 37
Cofanie zmian........................................................................................... 38
Zaznaczanie i zastpowanie tekstu ........................................................... 39
Przeci/ganie i upuszczanie obiektów........................................................ 40
Formatowanie obiektów............................................................................ 41
Kopiowanie formatowania za pomoc/ Malarza formatów....................... 42
Schowek pakietu Office 2003................................................................... 43
Zwikszanie lub zmniejszanie skali wy!wietlania dokumentu................. 44
Ustawianie wła!ciwo!ci strony................................................................. 45
Podgl/d wydruku ...................................................................................... 46
Drukowanie............................................................................................... 47
Zapisywanie rezultatów pracy .................................................................. 48
Udostpnianie rezultatów pracy................................................................ 49
Ponowne otwieranie zapisanego pliku...................................................... 50
Zamykanie programu pakietu Office 2003............................................... 51
3
 Spis treci
Cz II Microsoft Word
53
Rozdział 3. Word 2003 — wprowadzenie 55
Jak stworzy9 dokument Worda?............................................................... 56
Uruchamianie Worda................................................................................ 57
Okno programu Word............................................................................... 58
Elementy okna programu Word ............................................................... 59
Rozdział 4. Wpisywanie i edycja tekstu 61
Tworzenie nowego dokumentu................................................................. 62
Tworzenie dokumentu za pomoc/ kreatora lub na podstawie szablonu... 63
Wpisywanie tekstu.................................................................................... 64
Wy!wietlanie znaczników formatowania ................................................. 65
Edycja tekstu............................................................................................. 66
Wyszukiwanie tekstu ................................................................................ 67
Zamienianie tekstu.................................................................................... 68
Widok układu strony................................................................................. 69
Widok układu do czytania ........................................................................ 70
Widok konspektu ...................................................................................... 71
Widok układu sieci Web........................................................................... 71
Poruszanie si po dokumencie.................................................................. 72
Rozdział 5. Formatowanie tekstu 73
Zmiana kroju i rozmiaru czcionki............................................................. 74
Pogrubienie, kursywa i podkre!lenie ........................................................ 75
Zwikszanie lub zmniejszanie odstpów midzy znakami....................... 76
Dodatkowa modyfikacja wygl/du czcionki.............................................. 77
Zaznaczanie akapitów............................................................................... 79
U=ywanie linijki........................................................................................ 80
Ustawianie wci9 w oknie dialogowym Akapit........................................ 82
Ustawianie podwójnych odstpów midzy wierszami akapitu................. 83
Wyrównywanie do !rodka i justowanie akapitów .................................... 84
Ustawianie tabulatorów ............................................................................ 85
Tworzenie list wypunktowanych.............................................................. 86
Tworzenie list numerowanych.................................................................. 87
Wyszukiwanie i zamiana formatowania ................................................... 88
U=ywanie stylów....................................................................................... 89
Wybieranie stylu tekstu............................................................................. 90
4
Spis treci
Tworzenie stylu akapitu............................................................................ 91
Modyfikowanie stylu akapitu ................................................................... 92
Tworzenie stylu znaku.............................................................................. 93
Rozdział 6. Formatowanie stron 95
Zmiana rozmiaru i orientacji strony.......................................................... 96
Zmiana rozmiarów marginesów ............................................................... 97
Praca z nagłówkami i stopkami ................................................................ 98
Tworzenie sekcji....................................................................................... 99
Dzielenie dokumentu na strony .............................................................. 100
Numerowanie stron................................................................................. 101
Praca z kolumnami.................................................................................. 102
Autoformatowanie dokumentu ............................................................... 103
Rozdział 7. Tabele 105
Tworzenie struktury tabeli...................................................................... 106
Rysowanie tabeli..................................................................................... 107
Rysowanie tabeli o zło=onej strukturze .................................................. 108
Wpisywanie danych do tabeli................................................................. 109
Wyrównanie danych w tabeli.................................................................. 110
Obliczenie sumy danych liczbowych...................................................... 111
Usuwanie danych z tabeli ....................................................................... 112
Wstawianie wierszy i kolumn................................................................. 113
Scalanie komórek.................................................................................... 114
Obramowania i cieniowanie ................................................................... 115
Przekształcanie tekstu w tabel............................................................... 116
Rozdział 8. Dodawanie obrazów 117
Rysowanie kształtów i linii..................................................................... 118
Dodawanie cieni i efektów 3D................................................................ 119
Dodawanie predefiniowanych kształtów i pól tekstowych..................... 120
Obracanie i wyrównywanie poło=enia kształtów.................................... 122
Grupowanie kształtów ............................................................................ 123
Dodawanie obiektów WordArt............................................................... 124
Wstawianie obrazów i clipartów............................................................. 126
Rozdział 9. Funkcje specjalne programu Word 2003 129
Automatyczne poprawianie błdów typograficznych............................. 130
Wstawianie symboli czcionki Wingdings............................................... 131
U=ywanie Autotekstu.............................................................................. 132
5
Spis treci
Drukowanie kopert.................................................................................. 134
Opcje drukowania kopert........................................................................ 135
Zapisywanie dokumentu jako szablonu.................................................. 136
Automatyczne zapisywanie dokumentu.................................................. 137
Tworzenie listów za pomoc/ Kreatora korespondencji seryjnej............. 138
Przegl/danie zmian w dokumencie......................................................... 139
Zabezpieczanie dokumentów.................................................................. 140
Rozdział 10. Word 2003 a internet 141
Wstawianie hiperł/czy............................................................................ 142
Edycja hiperł/cza.................................................................................... 144
Ogl/danie dokumentu jako strony internetowej ..................................... 145
Wykorzystywanie motywów do formatowania dokumentów................. 146
Zapisywanie dokumentu jako strony sieci Web ..................................... 147
Tworzenie nowej strony internetowej..................................................... 148
Zapisywanie dokumentu w formacie XML ............................................ 150
Doł/czanie schematu do dokumentu XML............................................. 151
Cz III Microsoft Excel
153
Rozdział 11. Excel 2003 — wprowadzenie 155
Jak stworzy9 arkusz kalkulacyjny Excela?............................................. 156
Uruchamianie Excela.............................................................................. 157
Okno programu Excel............................................................................. 158
Elementy okna programu Excel ............................................................. 159
Tworzenie nowego skoroszytu ............................................................... 160
Rozdział 12. Wpisywanie danych i formuł 161
Tworzenie arkusza kalkulacyjnego na podstawie szablonu.................... 162
Poruszanie si po arkuszu....................................................................... 163
Wpisywanie danych do komórki ............................................................ 164
Edycja komórek ...................................................................................... 165
Wstawianie hiperł/cza ............................................................................ 166
Wypełnianie zakresu wpisów ................................................................. 167
Automatyczne wypełnianie zakresu komórek ........................................ 168
Wpisywanie prostych oblicze' ............................................................... 169
Budowanie prostej formuły..................................................................... 170
Obliczanie sumy kolumn i wierszy......................................................... 171
Obliczanie sumy kolumny za pomoc/ funkcji Suma.............................. 172
6
[ Pobierz całość w formacie PDF ]