Stoneridge EL SE5000-podręcznik uzytkownika tachografu-PL, PRAWO JAZDY, DLA KIEROWCÓW CIĘŻARÓWEK, ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PL
Stoneridge Electronics
Tachografy cyfrowe SE5000
Podręcznik użytkownika
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
Strona
1
9000_005-990113 04 PODRĘCZNIK_UŻYTKOWNIKA_POLSKI
Copyright © 2005 Stoneridge Electronics AB
Numer Części 6800-900
Producent tachografów VEEDER-ROOT
PL
W A Ż N A I N F O R M A C J A
Z uwagi na przepisy bezpieczeństwa kierowcy oraz ruchu drogowego, zaleca się, aby interakcja kierowcy z tachografem cyfrowym - jednostką
pojazdową (JP) nie odbywała się podczas ruchu pojazdu (Uwaga: skrót „JP“ używany będzie w dalszej treści podręcznika jako określenie
tachografu cyfrowego).
Jeśli kierowca nie posiada ważnej karty chipowej JP,
nie powinien
prowadzić pojazdu, w którym zamontowana jest JP opisana w niniejszym
podręczniku, gdyż jest to niezgodne z prawem UE. Jeśli karta została zagubiona, skradziona lub jest wadliwa, inspektorat transportu
drogowego kraju, w którym kierowca będzie podróżował
może
czasowo zwolnić go z używania karty. Kierowcy powinni kontaktować się
bezpośrednio
z inspektoratami transportu drogowego w poszczególnych krajach
(zgodnie ze wskazaniami zawartymi w
Załącznik 7 -
Inspektoraty transportu drogowego w poszczególnych krajach
) celem uzyskania wyjaśnień w tej kwestii -
kierowcy
muszą zobowiązać się do
przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia pojazdów.
Karty chipowe kierowców posiadają obszar pamięci, w którym przechowywane są dane czynności kierowcy. Na karcie kierowcy można
zazwyczaj zarejestrować 28 dni czynności kierowcy. Należy podkreślić, że po zapełnieniu się obszaru pamięci karty, nowo zapisywane
czynności będą kasować najstarsze dane na karcie, które zostaną trwale utracone. Opisy typów danych czynności przechowywanych na
karcie zamieszczono w
Załącznik 3 - Dane wprowadzenia i wycofania karty kierowcy oraz dane czynności
kierowcy
.
Właściciele kart powinni dbać o swoje karty. Karty kierowcy nie mogą być odstępowane
ani
udostępniane innym osobom.
Z kartami
chipowymi
należy
obchodzić się ostrożnie -
nie
zginać ani nie składać kart. Zabezpieczyć miejsca styku kart przed zabrudzeniem - jeśli
potrzeba, oczyścić miękką wilgotną szmatką.
Zabrudzenia mogą spowodować wczesną awarię JP. Należy dopilnować, aby kieszenie były w każdym momencie zamknięte, z wyjątkiem
wprowadzania i wyciągania kart. Podobnie postępować, jeśli chodzi o kasetę z papierem, z wyjątkiem wymiany papieru w drukarce. Nie
używać nadmiernej siły podczas wyjmowania kasety z komory. Należy też pamiętać, że papier przeznaczony do drukowania powinien być
zatwierdzony przez firmę Stoneridge oraz być przechowywany w chłodnym, ciemnym i suchym otoczeniu.
Kieszenie kart chipowych JP nie są przystosowane do utrzymania ciężaru w pozycji otwartej.
Odłączyć zasilanie JP jeśli:

W pojeździe prowadzone są prace spawalnicze.

Przewiduje się przedłużony rozruch silnika w trybie boost.
Wysokie napięcie przejściowe może spowodować trwałe uszkodzenie obwodów elektrycznych JP. Podobnie, awaria innych komponentów
elektrycznych pojazdu, np. regulatora alternatora, może doprowadzić do uszkodzenia JP, która jest na stałe połączona z akumulatorem.
Skutkiem tego typu uszkodzeń JP będzie unieważnienie jej gwarancji.
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
Strona
2
9000_005-990113 04 PODRĘCZNIK_UŻYTKOWNIKA_POLSKI
Copyright © 2005 Stoneridge Electronics AB
Numer Części 6800-900
Producent tachografów VEEDER-ROOT
PL
Funkcjonowanie elektromagnetyczne (EMC) JP Stoneridge jest zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Komisji UE 95/54/EC.
Skrzynki JP nie należy
nigdy
otwierać, naruszać ani manipulować przy niej, nawet w warsztacie tachografów - każdy taki przypadek
spowoduje
niezdatność
przyrządu do użytku. W przypadku zewnętrznego uszkodzenia zaleca się przedstawienie JP do oceny w warsztacie.
Jeśli wydana zostanie ocena negatywna, przyrząd
zostanie
wycofany z użytku i konieczna będzie jego wymiana.
Normalna temperatura robocza JP Stoneridge mieści się w zakresie -25
°C to +70 °C. (Uwaga: w wersji ADR zakres ten wynosi -25 °C to
+65 °C).
Jeśli niezgodność czasu UTC JP wynosi więcej niż ±20 minut, system
należy
oddać do warsztatu tachografów celem dokonania ponownej
kalibracji.
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
Strona
3
9000_005-990113 04 PODRĘCZNIK_UŻYTKOWNIKA_POLSKI
Copyright © 2005 Stoneridge Electronics AB
Numer Części 6800-900
Producent tachografów VEEDER-ROOT
PL
SPIS TREŚCI
W A Ż N A I N F O R M A C J A...........................................................................................................................2
SPIS TREŚCI..........................................................................................................................................................4
SPIS ILUSTRACJI..................................................................................................................................................6
1. Wstęp .................................................................................................................................................................7
2 Opis systemu tachografu cyfrowego...............................................................................................................8
3. Opis klawiszy ....................................................................................................................................................9
3.1 Zmiana dyżuru kierowcy/klawisze wysuwania karty..............................................................................................10
3.1.1 Funkcja zmiany dyżuru................................................................................................................................................................10
3.1.2 Funkcja wysuwania karty ............................................................................................................................................................10
3.2 Klawisz Wprowadź....................................................................................................................................................10
3.3 Klawisz Anuluj...........................................................................................................................................................11
3.4 Przyciski „w górę“ / „w dół".....................................................................................................................................11
3.5 Kieszenie na karty chipowe .....................................................................................................................................11
3.6 Kaseta na papier .......................................................................................................................................................11
3.6.1 Zakładanie papieru w drukarce...................................................................................................................................................12
3.7 Wyświetlacz ...............................................................................................................................................................13
4. Jazda ................................................................................................................................................................14
4.1 Wprowadzanie karty .................................................................................................................................................15
4.2 Ręczne wprowadzanie dyżurów i położeń..............................................................................................................17
4.2.1 Ręczne wprowadzanie dyżurów - kontynuacja aktualnego dziennego okresu pracy ...........................................................18
4.2.1.1 Ręczne wprowadzanie dyżurów - Poprawianie wpisów ........................................................................................................19
4.2.2 Ręczne wprowadzanie dyżurów - Nowy dzienny okres pracy .................................................................................................20
4.2.2.1 Ręczne wprowadzanie dyżurów - Wyłącznie od nowego dziennego czasu rozpoczęcia do wprowadzenia karty..........20
4.2.2.2 Ręczne wprowadzanie dyżurów - Od ostatniego wycofania karty do zakończenia dziennego okresu pracy oraz od
nowego dziennego rozpoczęcia pracy do wprowadzenia karty .......................................................................................................21
4.2.3 Ręczne wprowadzanie położeń ..................................................................................................................................................22
4.3 Ekran 'jazdy' standardowej ......................................................................................................................................22
4.4 Ustawienie dyżuru.....................................................................................................................................................23
4.5 Ekrany jazdy zastępczej ...........................................................................................................................................24
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
Strona
4
9000_005-990113 04 PODRĘCZNIK_UŻYTKOWNIKA_POLSKI
Copyright © 2005 Stoneridge Electronics AB
Numer Części 6800-900
Producent tachografów VEEDER-ROOT
PL
4.5.1 Jazda poza zasięgiem..................................................................................................................................................................24
4.5.2 Wybór trybu przeprawa promowa/kolejowa ..............................................................................................................................25
4.6 Wysuwanie karty .......................................................................................................................................................25
4.7 Jazda bez ważnej karty chipowej.............................................................................................................................26
4.8 Obsługa w przypadku dwóch kierowców ...............................................................................................................27
5. Wydruki ............................................................................................................................................................28
5.1 Rodzaje wydruków....................................................................................................................................................28
5.2 Jak rozpocząć i zakończyć wydruk .........................................................................................................................29
5.3 Wydruk próbny..........................................................................................................................................................29
6 Menu ustawień.................................................................................................................................................31
6.1 Czas UTC i czas lokalny ...........................................................................................................................................31
6.1.1 Regulacja czasu UTC JP .............................................................................................................................................................31
6.1.2 Ustawianie czasu lokalnego JP ..................................................................................................................................................32
6.2 Odwracanie wyświetlacza ........................................................................................................................................32
6.3 Wbudowany test........................................................................................................................................................33
7 Ostrzeżenia w JP (zdarzenia i usterki)...........................................................................................................34
7.1 Ogólne komunikaty ostrzegawcze dotyczące zdarzeń..........................................................................................34
7.2 Komunikaty ostrzegawcze dotyczące prób naruszenia zabezpieczeń JP ...........................................................36
7.3 Komunikaty ostrzegawcze dotyczące prób naruszenia zabezpieczeń czujnika..................................................37
7.4 Komunikaty ostrzegawcze rejestrujące usterki sprzętu........................................................................................37
7.5 Komunikaty ostrzegawcze dotyczące usterek karty..............................................................................................38
7.6 Komunikaty ostrzegawcze producenta dotyczące zdarzeń i usterek...................................................................39
8 Dbałość i konserwacja JP ...............................................................................................................................42
8.1 Utrzymanie czystości................................................................................................................................................42
8.2 Ochrona systemu JP przed uszkodzeniem ............................................................................................................42
8.3 Konserwacja drukarki...............................................................................................................................................42
9. Okresowe przeglądy JP i kontrole bezpieczeństwa....................................................................................43
10 Tachograf cyfrowy Stoneridge w wersji ADR .............................................................................................43
Załącznik 1 - Symbole wyświetlacza JP ...........................................................................................................45
Załącznik 2 - Kraje/Regiony położenia tachografu ..........................................................................................49
Załącznik 3 - Dane wprowadzenia i wycofania karty kierowcy oraz dane czynności kierowcy .................50
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
Strona
5
9000_005-990113 04 PODRĘCZNIK_UŻYTKOWNIKA_POLSKI
Copyright © 2005 Stoneridge Electronics AB
Numer Części 6800-900
Producent tachografów VEEDER-ROOT
[ Pobierz całość w formacie PDF ]