Storm Of The Century cd1, Storm Of Century

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{275}{397}/Sztorm Stulecia|/wed�ug powie�ci Stephen King'a{400}{524}/Nazywam si� Michael Anderson,|/nie jestem typem uczonego m�drali.{525}{639}/Na og� nie filozofuj�,|/ale wiem jedno...{650}{758}/...na tym �wiecie co chwila si� p�aci.{775}{863}/Czasem wszystkim co masz.{900}{1049}/S�dzi�em, �e nauczy�em si� tego 9 lat temu|/podczas pami�tnego sztormu stulecia...{1050}{1099}/...ale myli�em si�.{1100}{1174}/Wtedy dopiero zacz��em si� uczy�...{1175}{1279}/...a sko�czy�em w zesz�ym tygodniu.{1575}{1649}/Dorasta�em w Maine...{1650}{1746}/...ale to by�o dziwne �ycie...{1750}{1884}/...ka�dy stamt�d prawdopodobnie|/powiedzia�by to samo.{2225}{2324}/My ludzie z wyspy Little Tall,|/jak inni w stanie Maine...{2325}{2449}/...p�acimy podatki, mamy na tablicach rejestracyjnych|/wizerunek homara lub nura...{2450}{2593}/...kibicujemy dru�ynom uniwersyteckim|/zw�aszcza koszykarkom.{2700}{2799}- Zostawi�e� jednego.|- Dla kosza, powodzenia.{2800}{2949}- Przyda si�, idzie sztorm.|- Jak co roku przychodz�, odchodz� i zawsze jest lipiec.{2950}{3034}Tym razem ma by� ostro.{3075}{3174}/Ale nie jeste�my tacy jak inni,|/w razie potrzeby potrafimy by� solidarni.{3175}{3249}- Damy rad�.|- Jak zawsze.{3250}{3402}- Uwa�aj�c na fale dbasz o ��d�.|- Co taki Francuz jak ty o tym wie?{3425}{3523}/I potrafimy dochowa� tajemnicy.{3525}{3656}/Tak jak tej z 1989 roku,|/nigdy jej nie zdradzili�my.{3775}{3873}/Wiem..., bo utrzymuj� kontakty.{4525}{4627}- O dzi�kuj� bardzo.|- Witam panie.{4650}{4734}Mam wszystkie konserwy.{4750}{4824}Ten sztorm chyba nie b�dzie zbyt gwa�towny.{4825}{4913}Oby �wiat�o nie wysiad�o.{5100}{5149}Podobno b�dzie �nie�yca.{5150}{5224}Najwy�ej troch� popada.{5225}{5299}Zawsze dajemy sobie rad�,|dlatego tu mieszkamy, pami�tasz?{5300}{5359}Racja.{5400}{5512}Je�li pakujemy si� w k�opoty, to je mamy.{6025}{6099}/Ta burza �nie�na|/spowodowa�a �mier� 15 os�b...{6100}{6199}/...i wiele problem�w|/na �rodkowym zachodzie.{6200}{6299}/To zupe�nie nietypowa �nie�yca,|/prawie zimowy huragan...{6300}{6374}/...podobny do tego,|/kt�ry sparali�owa� �ycie...{6375}{6509}/...na wschodnim wybrze�u|/i zasypa� Boston w 1976 roku.{6675}{6819}/W Little Tall Martha Clarendon|/pierwsza ujrza�a Andre Linoge.{6850}{6963}/A on by� ostatni� osob�, kt�r� zobaczy�a.{7000}{7099}/Czego mo�emy oczekiwa� po tym sztormie?|/Niestety nic dobrego.{7100}{7267}/Wed�ug meteorolog�w, w jego zasi�gu|/znajdzie si� dzi� wieczorem Nowa Anglia.{7275}{7337}O jejku.{7625}{7774}/Je�li nic si� nie zmieni, te dwa fronty,|/zderz� si� ze sob� nad stanem Maine.{7775}{7945}/Nale�y si� spodziewa� huraganowej si�y wiatru,|/i rekordowo du�o opad�w �niegu.{7950}{8081}/I miejscowych przerw w dostawie energii elektrycznej.{8375}{8474}/Czasem nadu�ywamy okre�lenia Sztorm Stulecia,|/ale tym razem chyba nie b�dzie ono przesadne.{8475}{8660}/Za chwile powiemy o niezb�dnych przygotowaniach,|/do takiej pogody, nie nale�y panikowa�.{8800}{8949}Gdy m�wi�, �e �wiat si� ko�czy,|chc� sprzeda� p�atki �niadaniowe...{8950}{9067}...ale gdy m�wi� o panice, to powa�na sprawa.{9075}{9176}Chwileczk�... szybciej nie mog�...{9225}{9371}...w lecie z�ama�am ko�� biodrow�|i nadal chodz� wolno jak ��w.{9725}{9774}W czym mog� pom�c?{9775}{9879}Zrodzona z Chuci w proch si� obr�ci.{9900}{10004}Z grzechu zrodzona b�dzie pot�piona.{10725}{10824}/Jestem ma�ym imbryczkiem do herbaty...{10825}{10924}/...oto moja r�czka i brzuszek p�katy.{10925}{10999}/Kiedy si� rozgrzeje us�yszysz m�j krzyk...{11000}{11113}/...wtedy mnie przechylisz i nalejesz �yk.{11200}{11274}/To ziemski kataklizm, czy kara Boska?{11275}{11394}/Jako pierwsi mo�ecie pa�stwo kupi� t� kaset�.{12400}{12474}Pami�taj o kolacji z fasolk� w najbli�sz� �rod�...{12475}{12524}...przyda si� ka�dy g�os, kt�ry potrafi �piewa�.{12525}{12549}B�d� tam.{12550}{12690}- O ile przetrwamy trzy dni.|- Na pewno, B�g nad nami czuwa.{12725}{12774}Masz jeszcze schabowe...?{12775}{12824}Prosze bardzo.{12825}{12924}Mielona kark�wka.|Nie masz zwyczajnych hamburger�w?{12925}{12949}Mam.{12950}{12999}Ju� daj�.{13000}{13121}Ludzie s�uchajcie, to tylko sztorm, nic wi�cej.{13125}{13262}Rozumiecie...?|Uspok�jcie si�, nie panikujcie jak tury�ci.{13325}{13374}Nie wym�drzaj si�.{13375}{13449}Dobrze ju� nie b�d�.{13450}{13499}Tak... Prosz� chwileczk� zaczeka�.{13500}{13599}Mike, telefon do Ciebie, twoja �ona...{13600}{13674}...ma w przedszkolu ma�y problem.{13675}{13724}W�cieka si�...?{13725}{13832}Sk�d mam niby wiedzie�?|To twoja �ona.{13875}{13924}Zast�p mnie.{13925}{14024}Mike, mog� po�yczy� tw�j babski sto�ek...?{14025}{14105}Lepiej to sprawdzi�.{14150}{14199}No cze��, co si� sta�o?{14200}{14274}Mamy ma�y problem, przyjedziesz?{14275}{14379}Tu te� nie jest weso�o, o co chodzi?{14425}{14522}- Mog� zje�� tw�j chleb?|- Nie.{14550}{14649}Pippa skarbie, nie ruszaj si�.|Emie uspok�j j�.{14650}{14699}Pippa...? Co z ni�?{14700}{14774}Ciszej prosz�, nie chc� aby Hatcher si� czepia�.{14775}{14856}Chodzi o twoj� c�rk�.{14925}{15022}Za p�no kochanie, w czym rzecz?{15025}{15124}Wsadzi�a g�ow� w balustrad�,|wydaje mi si� �e to nic powa�nego...{15125}{15224}...ale sztorm i szalony tata to za du�o jak na mnie.{15225}{15299}Wi�c mo�e przyjedziecie tu razem?{15300}{15374}Dobrze, zaraz tam b�d�.{15375}{15424}Co z Pipp�?{15425}{15524}To opuchni�cie balustrady, chod�my zobaczy�.{15525}{15574}Morze bardzo szaleje?{15575}{15699}Na 5 w skali 10-cio stopniowej,|nie ma si� czym martwi�.{15700}{15778}Idzie silny sztorm.{15850}{15924}Mike i tw�j tata zaraz tu b�d� i Ci� uwolni�.{15925}{15974}Jestem g�odna.{15975}{16087}Mog� j� nakarmi�, jak ma�pk� na jarmarku?{16100}{16149}Nie jestem ma�pk�.{16150}{16239}Patrzcie ja jestem ma�pk�.{16275}{16299}Nie jestem ma�pk�.{16300}{16441}Dobra przesta�cie, to nie�adnie,|sprawiacie Pippe przykro��.{17225}{17284}Tatu�.{17325}{17424}Pippa, nie ruszaj g�ow� bo stracisz uszy.{17425}{17474}- Tato.|- Skarbie.{17475}{17574}Pippa tam wsadzi�a g�ow�|a Don udaje ma�pk�.{17575}{17649}Panie Anderson,|ja ju� nie udaj� ma�pki.{17650}{17745}Wspaniale.|Musz� Ci� postawi�.{17750}{17799}Dlaczego mnie pchasz?{17800}{17849}Bo si� m�drzysz.{17850}{17949}Nie boj� si� Ciebie, m�j tata|jest burmistrzem i daje Ci pensj�.{17950}{18137}Chamstwo nie pop�aca, mo�na dosta� za swoje,|to wielka �yciowa prawda, zapami�taj j� sobie.{18175}{18307}- Kochanie dlaczego to zrobi�a�?|- Heidi mnie nam�wi�a.{18325}{18424}- Jak to by�o skarbie?|- Po prostu w�o�y�am g�ow� i nie mog� jej cofn��...{18425}{18499}Chyba w drug� stron� jest wi�ksza.{18500}{18624}Wiesz co zrobi�, po prostu|j� zmniejsz�, wiesz jak?{18625}{18649}Jak?{18650}{18778}Nacisne specjalny przycisk|i po k�opocie, rozumiesz?{18875}{18949}Zaraz nacisn� ten przycisk, dobrze...{18950}{19019}Zamknij oczy.{19025}{19160}Okey, g�owa si� zmniejsza,|cofnij j� zanim si� powi�kszy.{19175}{19275}- Wielkie dzi�ki.|- Nie ma za co.{19300}{19449}Przepraszam je�li zadzwoni�am w nieodpowiednim momencie,|chyba wpad�am w panik�.{19450}{19549}Nic si� nie sta�o, przerwa dobrze mi zrobi.{19550}{19654}- Specjalny przycisk?|- Ka�dy go ma!{19900}{19999}David Hopewell przechodzi jak burza,|zr�cznie omija Stockton'a...{20000}{20099}...kt�ry nieskutecznie pr�buje przej�� pi�k�,|ale David jedyna...{20100}{20263}...nadzieja dru�yny Celtics, fantastycznie koz�uje,|robi idealny zw�d i ...{23025}{23120}Pani Clarendon?|To ja David...{23125}{23205}Wszystko w porz�dku?{23350}{23419}Jest tu kto�?{24000}{24138}Zapomnij o NBA, nie zagrasz|nawet w szkolnej reprezentacji.{24150}{24250}Brak Ci szybko�ci, jeste� kar�em.{24275}{24374}Czemu tu nie przyjdziesz, wy�wiadcz� Ci przys�ug�,|oszcz�dz� zgryzoty.{24375}{24474}Pomocy!|Kto� zabi� pani� Clarendon!{24475}{24601}Niech kto� pomo�e!|Pani Clarendon nie �yje! Pomocy!{24850}{24915}Strzela...{24925}{25003}...i zdobywa punkt.{25050}{25122}Pomocy! Prosz�!{25175}{25264}Pomocy! Niech kto� pomo�e!{25475}{25624}David, co ty wyprawiasz?|P�dzisz �rodkiem drogi i wrzeszczysz jak op�tany.{25625}{25674}Kto� zabi� pani� Clarendon.{25675}{25724}Co ty opowiadasz?{25725}{25824}Wszystko zakrwawione a ona ma wyk�ute oko.{25825}{25899}Ma oko na policzku.{25900}{26049}Prosze mu da� gor�cej herbaty,|a jeszcze lepiej troch� Whisky, je�li pani ma.{26050}{26233}- Powiadomi pan, pana Anderson'a?|- Najpierw sam sprawdz�, burmistrz musi robi� wszystko.{26275}{26374}- Jecha� z tob�?|- Nie, dam sobie rad�.{26375}{26485}Prosze uwa�a�,|ten typ jeszcze tam jest.{27850}{27899}- Wejdziesz?|- Nie.{27900}{27974}Szefie, dzi�ki za pomoc|z moja ma�� dziewczynk�.{27975}{28044}Nie ma za co.{29150}{29280}S�ysza�am tyle samo co ty,|jak powieje w��cz� syreny.{29400}{29494}Tak, dwa kr�tkie jeden d�ugi.{29525}{29613}Oczywi�cie Mike Anderson.{29625}{29726}Przecie� za to mu p�acimy, prawda?{29750}{29862}Tak, pozdrowi� Petera, dzi�ki za telefon.{29900}{29969}Ci�ki dzie�?{29975}{30074}Betty Soames s�dzi,|�e znamy tajne prognozy pogody.{30075}{30171}- Takie od wr�ki?|- Chyba tak.{30250}{30399}- Ludzie widzieli te ulotki?|- Musieli je�li nie s� �lepi, odpr� si�.{30400}{30474}Jak tam Pippa Hatcher?{30475}{30524}Wow, ju� s�ysza�a�?{30525}{30574}Na wyspie nie ma tajemnic.{30575}{30699}Jest ca�a i zdrowa,|zaklinowa�a si� w balustradzie.{30700}{30799}A jej tata zosta� w samochodzie,|odrabia lekcje z przygotowa� do sztormu.{30800}{30920}Ach ta Pippa, nieodrodna|c�rka swoich rodzic�w.{30925}{30974}Podobno ten sztorm b�dzie wyj�tkowy...{30975}{31074}...ale nie martw si�, ludzie us�ysz�|syren� i przyjd� do schronu.{31075}{31149}Chcesz go zobaczy�?{31150}{31274}- My�l� �e warto.|- Przechowamy 300 os�b przez 3 dni, 150 przez tydzie�...{31275}{31354}Chyba nas to czeka!{31650}{31719}Jest tu kto�?{32200}{32267}O m�j Bo�e!{32500}{32561}Dobrze?{32575}{3... [ Pobierz całość w formacie PDF ]