Stosowanie elektronicznych metod rejestracji, ebook, poradniki, Fototechnika

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
MINISTERSTWO EDUKACJI
Grażyna Dobrzyńska-Klepacz
Stosowanie elektronicznych metod rejestracji,
przetwarzania i wizualizacji obrazu 313[01].Z2.01
Poradnik dla ucznia
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Radom 2007
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
NARODOWEJ
Recenzenci:
mgr Andrzej Zbigniew Leszczyński
dr hab. inż. Piotr Nowak
Opracowanie redakcyjne:
mgr inż. Grażyna Dobrzyńska-Klepacz
Konsultacja:
mgr Zdzisław Sawaniewicz
Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki 313[01].Z2.01 Stosowanie
elektronicznych metod rejestracji, przetwarzania i wizualizacji obrazu zawartego
w modułowym programie nauczania dla zawodu fototechnik.
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
1
SPIS TREŚCI
1.
Wprowadzenie
3
2.
Wymagania wstępne
5
3.
Cele kształcenia
6
4.
Materiał nauczania
7
4.1. Systemy i techniki rejestracji obrazów optycznych
7
4.1.1. Materiał nauczania
7
4.1.2. Pytania sprawdzające
9
4.1.3. Ćwiczenia
9
4.1.4. Sprawdzian postępów
11
4.2. Podstawy teorii informacji. Binarny zapis informacji obrazowej
12
4.2.1. Materiał nauczania
12
4.2.2. Pytania sprawdzające
14
4.2.3. Ćwiczenia
15
4.2.4. Sprawdzian postępów
16
4.3. Rodzaje detektorów obrazu
17
4.3.1. Materiał nauczania
17
4.3.2. Pytania sprawdzające
18
4.3.3. Ćwiczenia
19
4.3.4. Sprawdzian postępów
20
4.4. Parametry obrazu cyfrowego
21
4.4.1. Materiał nauczania
21
4.4.2. Pytania sprawdzające
27
4.4.3. Ćwiczenia
27
4.4.4. Sprawdzian postępów
30
4.5. Sposoby wizualizacji obrazów cyfrowych
31
4.5.1. Materiał nauczania
31
4.5.2. Pytania sprawdzające
35
4.5.3. Ćwiczenia
35
4.5.4. Sprawdzian postępów
37
5.
Sprawdzian osiągnięć
38
6.
Literatura
43
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
2
1.
WPROWADZENIE
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy związanej z elektronicznymi
metodami rejestracji, przetwarzania i wizualizacji obrazu, teorią informacji powiązaną
z binarnym zapisem obrazu cyfrowego zarejestrowanego przez różne detektory obrazu oraz
parametrami decydującymi o jakości obrazu cyfrowego.
W poradniku zamieszczono:
-
wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś
mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej,
-
cele kształcenia tej jednostki modułowej,
-
materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwia samodzielne przygotowanie się
do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów,
-
ćwiczenia, które zawierają:
-
treść ćwiczeń,
-
sposób ich wykonania,
-
wykaz materiałów i sprzętu potrzebnego do realizacji ćwiczenia.
Przed przystąpieniem do wykonania każdego ćwiczenia powinieneś:
-
przeczytać materiał nauczania z poradnika dla ucznia i poszerzyć wiadomości
z literatury zawodowej dotyczącej stosowania elektronicznych metod rejestracji,
przetwarzania i wizualizacji obrazu,
-
zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa, regulaminem pracy na stanowisku oraz
ze sposobem wykonania ćwiczenia.
Po wykonaniu ćwiczenia powinieneś:
-
uporządkować stanowisko pracy po realizacji ćwiczenia,
-
dołączyć pracę do teczki z pracami realizowanymi w ramach tej jednostki
modułowej,
-
sprawdzian postępów, który umożliwi Ci sprawdzenie opanowania zakresu materiału
po zrealizowaniu każdego podrozdziału - wykonując sprawdzian postępów powinieneś
odpowiadać na pytanie tak
lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał albo nie,
-
sprawdzian osiągnięć, czyli zestaw zadań testowych sprawdzających Twoje opanowanie
wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zaliczenie tego ćwiczenia jest dowodem
osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej,
-
wykaz literatury oraz inne źródła informacji, z jakiej możesz korzystać podczas nauki
do poszerzenia wiedzy.
Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela
o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność.
Po opracowaniu materiału spróbuj rozwiązać sprawdzian z zakresu jednostki modułowej.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonując ćwiczenia praktyczne na stanowisku roboczym zwróć uwagę na
przestrzeganie regulaminów, zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
instrukcji przeciwpożarowych wynikających z prowadzonych prac. Powinieneś dbać
o ochronę środowiska naturalnego. Jeśli będziesz posługiwać się urządzeniami znajdującymi
się pod napięciem stosuj się skrupulatnie do wszystkich zaleceń nauczyciela.
Jednostka modułowa: Stosowanie elektronicznych metod rejestracji, przetwarzania
i wizualizacji obrazu, której treści teraz poznasz jest jednostką wprowadzającą do zagadnień
obejmujących zajęcia z modułu Elektroniczna technika rejestracji obrazu 313[01].Z2.
Głównym celem tej jednostki jest przygotowanie Ciebie do wykonywania prac związanych
z określeniem metody rejestracji informacji obrazowej w kontekście doboru parametrów
obrazu cyfrowego do przeznaczenia pliku graficznego.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
3
313[01].Z2
Elektroniczna technika rejestracji obrazu
313[01].Z2.01
Stosowanie elektronicznych metod rejestracji
przetwarzania i wizualizacji obrazu
313[01].Z2.02
Stosowanie elektronicznych detektorów obrazu
313[01].Z2.03
Użytkowanie urządzeń stosowanych w fotografii cyfrowej
313[01].Z2.04
Wykonywanie prac związanych z cyfrową obróbką obrazu
Schemat układu jednostek modułowych
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
4
[ Pobierz całość w formacie PDF ]