Stosowanie i dobór wyłączników różnicowoprądowych w układach sieciowych w świetle przepisów (2), ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
E 
i
Ochrona przed zagrożeniem
S
toSowanie
i
dobór
wyłączników
różnicowoprądowych
w
układach
Sieciowych
w
świetle
przepiSów
(2)
W czerwcowym zeszycie „Elektroinstalatora” przedstawiliśmy pierwszą część artykułu,
w którym Autor omówił m.in. warunki techniczne określające ogólne wymagania stawiane
instalacji elektrycznej pod względem bezpieczeństwa użytkowania i wyposażenia, wynikające
z rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690,
z późniejszymi zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem stosowania i doboru wyłączników
różnicowoprądowych. Poniżej prezentujemy drugą część tego artykułu.
Przy czym należy zwrócić uwagę, że
znormalizowane czasy są podawane przy
krotnościach wartości I
∆n
równych: 1xI
∆n
,
2xI
∆n
i 5xI
∆n
. Z tabeli 1 wynika dla 5xI
∆n
najdłuższy czas wyłączania dla wyłącznika
bezzwłocznego typu AC równy 0,04 s i jest
on mniejszy od 0,13 s, czyli najkrótszego
Zapewnienie wybiórczości
Tablica 1. Znormalizowane czasy wyłączania i czasu niezadziałania (s)
przy występowaniu prądu różnicowego wyłącznika typu AC
Aby zapewnić wybiórczość działania
dwóch urządzeń ochronnych zainstalowa-
nych szeregowo, powinny być spełnione
jednocześnie dwa warunki:
1) charakterystyka prądowo-czasowa
urządzenia ochronnego różnicowoprądo-
wego, zainstalowanego po stronie zasila-
nia, powinna znajdować się powyżej cha-
rakterystyki prądowo-czasowej urządzenia
różnicowoprądowego zamocowanego po
stronie obciążenia,
2) wartość znamionowego prądu za-
działania urządzenia ochronnego różnico-
woprądowego, zainstalowanego po stronie
zasilania, powinna być większa co najmniej
trzykrotnie, od wartości znamionowego
prądu zadziałania urządzenia ochronnego
różnicowoprądowego zamocowanego po
stronie obciążenia.
Wartości znormalizowane dla czasów wyłączania
i czasu niezadziałania (s) dla prądu różnicowego
równego:
Typ wyłącznika
AC
I
n
(A)
I
∆n
(A)
I
∆n
2I
∆n
5I
∆n
500 A*
AC
bezzwłoczny
dowolna
wartość
dowolna
wartość
najdłuższe
czasy wyłączania
0,3
0,15
0,04
0,04**
najdłuższe
czasy wyłączania
0,5
0,2
0,15
0,15**
S, AC zwłoczny
≥25
≥0,03
najkrótsze czasy
niezadziałania
0,13
0,06
0,05
0,04***
* Dla wyłączników RCCB-500 A, dla RCBO patrz ** albo ***
** próbę należy wykonać przy prądzie I

o wartości większej z dwóch wartości: 500 A
albo górna granica zakresu prądowego zadziałania bezzwłocznego dla typu B, C lub D
odpowiednio 5xI
n
, 10 x I
n
, 20 x I
n
*** próbę należy wykonać przy prądzie I

o wartości mniejszej z dwóch wartości: 500 A
albo dolna granica zakresu prądowego zadziałania bezzwłocznego dla typu B, C lub D
odpowiednio 3xI
n
, 5 x I
n
, 10 x I
n
.
Tablica 2. Znormalizowane czasy wyłączania i czasu niezadziałania (s) przy występowaniu prądu
różnicowego wyłącznika typu A
Typ
wyłącznika A
Wartości znormalizowane dla czasów wyłączania i czasu niezadziałania (s)
dla prądu różnicowego równego
I
n
(A)
I
∆n
(A)
>0,01
1,4x I
∆n
1,4x2xI
∆n
1,4x5 xI
∆n
1,4x500 A ****
najdłuższe czasy
wyłączania
0,3
0,15
0,04
0,04
dowolna
wartość
A bezzwłoczny
≤ 0,01
2xI
∆n
2x2xI
∆n
2x5xI
∆n
2x500 A ****
najdłuższe czasy
wyłączania
0,3
0,15
0,04
0,04
≥0,03
1,4x I
∆n
1,4x2xI
∆n
1,4 x5xI
∆n
1,4 x500 A
najdłuższe czasy
wyłączania
0,5
0,2
0,15
0,15
S, A zwłoczny
≥25
najkrótsze czasy
niezadziałania
0,13
0,06
0,05
0,04
**** Obowiązują takie same zasady jak dla tablicy 1, czyli odpowiednio *,**,***.
Elektroinstalator 7-8/2008
www.elektroinstalator.com.pl
E 
i
Ochrona przed zagrożeniem
czasu niezadziałania wyłącznika zwłoczne-
go typu S, natomiast dla 2xI
∆n
mamy 0,15,
a wartość ta jest większa od 0,13 – waru-
nek selektywności niespełniony.
W połączeniu szeregowym dwóch wy-
łączników bezzwłocznego i typu S jest,
że dla prądu różnicowego I
∆n
oraz 2xI
∆n
minimalny czas zadziałania wyłącznika
typu S jest krótszy niż maksymalny czas
zadziałania wyłącznika AC lub A. Nie wy-
stępuje to dopiero przy prądzie równym
lub większym od 5xI
∆n
(0,04<0,05). W tej
sytuacji żądana w normie 3-krotna różni-
ca pomiędzy I
∆n
wyłączników nie zawsze
może zapewnić zachowanie wybiórczości
pomiędzy aparatami. Przy szeregowym
usytuowaniu wyłączników oprócz ko-
nieczności umieszczenia jednego z nich
bliżej zasilania typu S, należy spełnić też
warunek 3- lub 5-krotnej różnicy w prą-
dzie I
∆n
, a także uwzględnić typ wyłącznika
A lub AC. Zestawić to możemy w następu-
jący sposób:
1) AC i AC typu S – selektywność speł-
niona przy 3xI
∆n
;
2) AC i A typu S – selektywność może
nie być spełniona przy 3xI
∆n
– zalecane
5xI
∆n
, ale układ niewskazany, gdyż przy
prądach różnicowych pulsujących zadzia-
ła A typu S i wyłączy wszystkie obwody
włączone z nim;
3) A i A typu S układ zalecany warunek
selektywności spełniony przy 5xI
∆n
,
4) A i AC typu S – spełniony i wskazany
przy 3xI
∆n
– zalecane 5xI
∆n
, wyłączniki z cha-
rakterystyką AC są nieczułe na prądy pulsujące.
Uwaga praktyczna – większość producentów
ma w ofercie wyłączniki różnicowoprądowe
typu S tylko z charakterystyką A.
Z powyższych punktów wynika wnio-
sek, iż najbardziej wskazany do stosowania
jest wariant 3). Praktycznie, jak wynika
z typoszeregu znamionowego prądu róż-
nicowego zadziałania, połączone szerego-
wo będą wyłączniki np. o prądzie 0,03 A
i typu S o prądzie 0,3 A, wówczas krotność
wynosi 10.
Sprawdza się również działanie wyłącz-
ników typu A w przypadku, gdy na prąd
różnicowy pulsujący stały jest nałożony
prąd stały wygładzony równy 0,0006 A.
Wówczas przy opóźnieniu prądowym o kąt
α=0° wyłącznik powinien zadziałać, zanim
prąd osiągnie wartość 1,4I
∆n
dla I
∆n
>0,01 A
albo 2xI
∆n
dla I
∆n
≤ 0,01.
Prądy odkształcone z zawartością
wyższych harmonicznych
Zgodnie z normą PN-IEC 1009-1:1996
Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudo-
wanym zabezpieczeniem nadprądowym do
użytku domowego i podobnego (RCBO)
Arkusz 1: Postanowienia ogólne: Warunki
znormalizowane dla prądów odkształco-
nych to odkształcenie przebiegu sinusoi-
dalnego nie przekraczające 5%. W praktyce
mamy do czynienia ze znacznie większymi
odkształceniami. Przykładowe wyniki po-
miarów w jednym z obiektów budowlanych
w Warszawie raczej ze średnim z nasyce-
niem urządzeń (ponad 50 szt.) o nielinio-
wej charakterystyce wejścia: największa ze
zmierzonych wartości prądu w przewodzie
ochronnym dla rozdzielnicy piętrowej wy-
nosiła 522 mA, natomiast w przewodzie
PE sieci UPS wynosiła 331 mA, dla poje-
dynczego obwodu wynosiła przykładowo
8,3 m A, ale aż do 40 mA. Zmierzono rów-
nież całkowitą zawartość harmonicznych
w prądzie w przewodzie PE sieci UPS
i sieci zasilającej. Różnica w wynikach
była prawie 3-krotna. Przykładowe dane
pomiarowe - współczynnika zawartości
harmonicznych THD wyniosły w przewo-
dzie PE i N: 102,6%, 259%, 23,2%, 60,1%,
zmiany wartości współczynnika THD za-
chodziły w krótkich przedziałach czasu
poniżej 1 sekundy.
Wartość współczynnika THD wynoszą-
ca 259% dla przebiegu prądu PE świadczy
o bardzo dużych odkształceniach od sinu-
soidy. Dla przewodu N na zasilaniu mak-
symalna wartość THD wynosiła 60,1% .
Skutki tego zjawiska to nie tylko stra-
ty mocy (moc prądu odkształconego), ale
również wynikające zagrożenia i to dwo-
jakie. Po pierwsze zniekształcony prąd
w przewodzie ochronnym nie był wyłą-
czany przez żadne z dostępnych z pro-
dukcji krajowej i zagranicznej urządzenie
różnicowoprądowe, a wartości były rzędu
40 mA (zagrożenie porażeniowe).
Po drugie następowały sporadyczne
w okresie półrocznym wyłączenia zadzia-
łania wyłączników różnicowoprądowych,
spowodowane stochastycznymi zmianami
parametrów sieci zasilającej, ale gównie
dlatego, że prądy upływowe w instalacji
były zbliżone do prądów zadziałania apa-
ratów.
Wykonano także w tym obiekcie po-
miary prądu w przewodzie ochronnym
dla rozdzielnicy stacji zasilającej o więk-
szym nasyceniu urządzeń (ponad 100 szt.)
i dla poszczególnych obwodów z niej wy-
chodzących. Największa ze zmierzonych
wartości prądu w przewodzie ochronnym
wynosiła 440 mA, natomiast dla obwodu
wynosiła 46 mA. Zmierzono również cał-
kowitą zawartość harmonicznych w prą-
dzie różnicowym.
Na podstawie wyników pomiarów
stwierdzono duże (przekroczone kilka-
krotnie wartości podane w normach euro-
pejskich) odkształcenia prądu i zawartości
poszczególnych harmonicznych. Wyższe
harmoniczne sumują się w przewodzie
ochronnym i przekraczają prąd znamio-
nowy
wyłącznika
różnicowoprądowego
bez jego zadziałania.
Przy tak dużych odkształceniach prądu
wynikających z nieliniowych charaktery-
styk urządzeń (głównie filtrów wejścio-
wych) jak również wprowadzonych do
sieci przez niektóre urządzenia bezprze-
rwowego zasilania np. UPS-y i inne od-
biorniki oraz zmianach wartości napięcia
i częstotliwości dla sieci zasilającej wy-
stępuje duże ryzyko zaistnienia zjawiska
rezonansu niekorzystnych czynników fi-
zycznych w danym obiekcie, co w konse-
kwencji prowadzi do wyłączenia zasilania
przez wyłącznik różnicowoprądowy dla
obwodu, do którego podłączony jest dany
odbiornik. Należy dodać, że nawet kil-
ku procentowe zmiany wartości napięcia
i częstotliwości mogą spowodować wzrost
prądu upływu i wyłączenia urządzeń róż-
nicowoprądowych.
Tablica 3. Zakresy prądu zadziałania wyłączników RCBO typu A
sprawdzanie działania w przypadku narastania w sposób płynny
prądu różnicowego stałego pulsującego
Prąd zadziałania w A
Graniczny dolny
Kąt α opóźnienia prądowego
Graniczny górny
I
∆n
>0,01
I
∆n
≤ 0,01

0,35I
∆n
1,4 I
∆n
2 I
∆n
90°
0,25I
∆n
1,4 I
∆n
2 I
∆n
135°
0,11I
∆n
1,4 I
∆n
2 I
∆n
Elektroinstalator 7-8/2008
www.elektroinstalator.com.pl
E 
i
Ochrona przed zagrożeniem
Dla ograniczenia prądu różnicowe-
go, zmniejszenia ryzyka wejścia układów
w stan „rezonansu”, czyli zbędnych wy-
łączeń, przy zmianach w sieci zasilającej,
a jeszcze, co ważniejsze, ograniczenia prą-
du w przewodzie PE do wartości poniżej
30 mA (ochrona przeciwporażeniowa),
jednym ze skutecznych i możliwych do
zastosowania rozwiązań jest zwiększenie
liczby wyłączników różnicowoprądowych
tak, aby jeden wyłącznik i bezpiecznik
przypadały na mniejszą grupę urządzeń.
Innym rozwiązaniem byłoby przekon-
struowanie wszystkich urządzeń tak, aby
odkształcenia nie przekraczały wartości
znormalizowanych. Podejście takie też
jest prawidłowe, aczkolwiek niestosowane
u nas ze względu na koszty. Jeszcze innym
rozwiązaniem jest zasilanie urządzeń nie-
liniowych z wydzielonego transformatora
o konstrukcji przystosowanej do ściśle
określonych odbiorników.
w przypadku trudności spełnienia warun-
ków samoczynnego wyłączenia przez za-
bezpieczenia przetężeniowe w czasie 0,4 s
powinny być użyte jako środek dodatkowy
(przypadki te powinny być wyjątkowe).
Zastosowanie ochrony przeciwporażenio-
wej uzupełniającej nie oznacza niespełnie-
nia lub złagodzenia wymagań stawianych
ochronie przeciwporażeniowej przed do-
tykiem bezpośrednim ani przed dotykiem
pośrednim. Drugim aspektem jest stoso-
wanie wyłączników różnicowoprądowych
w obwodach urządzeń, które z racji swojej
konstrukcji nie mogły z nim współpraco-
wać albo przynajmniej nie przy wartości
prądu różnicowego 30 mA.
Są to np. UPS-y przeważnie 3-fazowe
i o mocy większej niż 10 kVA, co wynika
z ich konstrukcji i połączeń wewnętrz-
nych, także maszyny konfekcjonujące
z transformatorami wewnętrznymi (pra-
cują zwykle z wyłącznikami o prądzie
100 mA), maszyny drukarskie, różne au-
tomaty, niektóre nawilżacze. Oczywiście
nie stosujemy wyłączników różnicowoprą-
dowych, gdy nie ma PE – II klasa ochron-
ności lub gdy napięcie zasilające wynosi
<25 V. Także niewskazane jest użycie wy-
łączników różnicowoprądowych na po-
czątku instalacji – duże upływności w roz-
ległych sieciach powodują ich wyłączenie,
a tym samym odłączanie wielu obwodów,
całej instalacji, bądź jej wyłączenie od jed-
nego uszkodzenia. Trzecim było niestoso-
wanie ich w obwodach oświetlenia uzna-
nych jako umieszczone poza zasięgiem
ręki, pozornie bezpiecznych.
Czwarty, istotny aspekt to ich zawod-
ność. Lata doświadczeń pokazują, iż nie-
zadziałanie ich po wciśnięciu przycisku do
ich testowania jest nierzadkim zjawiskiem
i nie jedynym.
Przy badaniach odbiorczych i następ-
nie okresowych powinny być sprawdzone
wszystkie zastosowane środki, bo nie-
sprawność jednego w tym ogniwie może
skutecznie pogorszyć warunki ochrony lub
wręcz zagrażać bezpieczeństwu.
Na koniec jeszcze jedna, bardzo istotna
sprawa. W praktyce wyłączniki różnico-
woprądowe należą do urządzeń, które naj-
częściej zadziałały, ale nie tylko z przyczyn
uszkodzeń w instalacji. Głównie z tym zja-
wiskiem mamy do czynienia w instalacjach
na placach budowy, kuchniach (wystarczy
zamoczyć wodą czajnik bezprzewodowy,
włożyć w podstawę zasilającą i nastąpi
zadziałanie wyłącznika), przy podłącza-
niu przewodów, odbiorników, naprawach
instalacji, przeprowadzaniu pomiarów
i wielu innych przypadkach. Cechą wspól-
ną tych przypadków (są to instalacje użyt-
kowane przez osoby postronne, w domach,
w biurach i osoby wykwalifikowane – elek-
tryk z uprawnieniami), jest nieostrożność,
a w tych sytuacjach rola wyłączników róż-
nicowoprądowych jest nieoceniona.
Wyłączniki różnicowoprądowe z prą-
dem wyzwalania 30 mA powinny być
stosowane głównie w ochronie przed do-
tykiem bezpośrednim, natomiast przed
dotykiem pośrednim ochronę powinny
pełnić środki przetężeniowe lub wyłącz-
niki różnicowoprądowe w zależności od
stosowanych układów sieci.
Istota ochrony tkwi w zastosowaniu
środków ochrony przed dotykiem bezpo-
średnim i pośrednim jako niezależnych
a nie uzupełniających i tak odsunięcie poza
zasięg ręki jest środkiem przed dotykiem
bezpośrednim i norma PN-IEC 60364-4-
41 wyraźnie mówi o konieczności zastoso-
wania środka przed dotykiem pośrednim.
Uwaga:
Ochrona przez umieszczanie części
czynnych poza zasięgiem ręki jest dopusz-
czona jedynie w miejscach, które zgodnie
z odpowiednimi instrukcjami są dostępne
tylko dla osób poinstruowanych (BA4) lub
osób z kwalifikacjami (BA5) przy spełnie-
niu szeregu warunków podanych w punk-
cie 481.2.2 normy PN-IEC 60364-4-41.
Ochrona polegająca na umieszczeniu
poza zasięgiem ręki nie ma nic z wspólne-
go ze zlokalizowaniem opraw oświetlenio-
wych na wysokości powyżej 2,5 m. Jest to
jeden ze środków ochrony przed dotykiem
bezpośrednim, gdzie nie są izolowane
części czynne, natomiast w przewodach
do opraw ochronę podstawową stanowi
izolacja, uzupełniającą (przed dotykiem
bezpośrednim) – wyłączniki różnicowo-
prądowe.
Wnioski
Prawidłowy dobór urządzeń różnico-
woprądowych nie jest łatwym zagadnie-
niem, co pokazano na powyższym przy-
kładzie, jak i w niniejszym opracowaniu.
Powinien on być przeprowadzony w fazie
projektowania. Np. należy przeprowadzić
uzgodnienia z konstruktorem urządzeń, co
do wpływu filtrów na zawartość harmonicz-
nych, jak i wartość prądu upływu, zaznajo-
mić się z upływnością urządzeń, instalacji,
właściwie podzielić na obwody. Powinno
się brać pod uwagę prądy stałe, pulsujące
i zniekształcone, które mogą wystąpić w sie-
ci energetycznej. Obowiązkowe też jest za-
pewnienie zasady selektywności urządzeń
i właściwego doboru wyłączników różnico-
woprądowych w tych układach pracy.
Komentarz
Wprowadzenie bezwzględnego obo-
wiązku użycia wyłączników różnicowo-
prądowych we wszystkich obwodach
w poprzednim zapisie rozporządzenie
ministra infrastruktury przyczyniło się
do powszechnego stosowania ich z wielo-
ma ujemnymi aspektami. Przypisano im,
niestety, głównie funkcje środka ochrony
przed dotykiem pośrednim poprzez samo-
czynne odłączenie zasilania. Natomiast,
powinny pełnić funkcję uzupełnienia
ochrony przed dotykiem bezpośrednim,
a także jej uzupełnienia-wzmocnienia przy
dotyku pośrednim
w wymienionych w opracowaniu częś-
ciach i lokalizacjach instalacji, a tylko
Podsumowanie
Należy bezwzględnie oddzielić środki
ochrony stosowane w ochronie przed do-
tykiem bezpośrednim od środków ochro-
ny dla możliwości dotyku pośredniego.
Cała istota ochrony tkwi w tym, aby te
dwa co najmniej) środki były niezależ-
ne, nie mogą być wspólnym środkiem.
W ochronie przed dotykiem bezpośred-
nim w każdym układzie sieci wyłącznik,
ale tylko o wartości prądu różnicowego
30 mA lub z mniejszym prądem znamio-
nowym różnicowym stanowi ochronę
uzupełniającą i jeszcze bardzo ważne, że
Elektroinstalator 7-8/2008
www.elektroinstalator.com.pl
E 
i
Ochrona przed zagrożeniem
przy nieostrożności użytkowników. W ta-
kich zastosowaniach ochrona przy doty-
ku pośrednim powinna być realizowana
przez inny sposób lub inne środki. Norma
jednak dopuszcza stosowanie w ochronie
przy dotyku pośrednim wyłączniki różni-
cowoprądowe i słusznie, ale wówczas na-
wet ten z prądem wyłączenia 30 mA bez
przewodu ochronnego nie stanowi w pełni
ochrony, czyli nie jest samodzielnym środ-
kiem (istotą ochrony też jest, aby napięcie
dotykowe powyżej 50 V nie utrzymywało
się dłużej niż założony czas wyłączenia
0,2 sek, 0,4 sek, 5 sek, a tego w tym ukła-
dzie nie zapewnia RCD). Potrzebny jest
przewód ochronny PE, aby wyłącznik
różnicowoprądowy mógł być traktowany,
a w zasadzie wtedy jest to zespół ochron-
ny wyłącznika i przewodu PE, jako samo-
dzielny środek przy dotyku pośrednim. To
też nie jest do końca prawdą, gdyż dotyczy
to głównie sieci TT lub połączeń wyrów-
nawczych. Generalnie funkcje samoczyn-
nego wyłączenia, jeśli taka ochrona jest
przyjęta, powinien zapewniać bezpiecznik
lub wyłącznik instalacyjny, a wyłącznik
różnicowoprądowy tylko w tych przypad-
kach gdy trudno spełnić np. czas wyłącze-
nia 0,4 sek.
dla których postanowienia części 7 normy
PN-IEC 60364-7 wymagają ograniczenia
wartości napięcia dotykowego bezpiecznego.
instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie
i inne.
11.PN-IEC60364-7-702:1999/Ap1:2002;
Instalacje elektryczne w obiektach budow-
lanych – Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji – Baseny pływackie
i inne.
12. PN-IEC 60364-7-704:1999; Instala-
cje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych insta-
lacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiórki.
13. PN-IEC 60364-7-705:1999; Instala-
cje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instala-
cji lub lokalizacji. Instalacje w gospodar-
stwach rolnych i ogrodniczych.
14. PN-IEC 60364-7-708:1999; Instala-
cje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instala-
cji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wy-
poczynkowe.
Rozporządzenia i normy
Rozporządzenie ministra infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków
Technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U.
2002/75/690,
1. PN-IEC 60364-1:2000; Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych
– Zakres, przedmiot i wymagania podsta-
wowe.
2. PN-IEC 1009-1/1996 – Wyłączniki
różnicowoprądowe z wbudowanym zabez-
pieczeniem nadprądowym do użytku do-
mowego i podobnego (RCBO). Arkusz 1:
Postanowienia ogólne.
3. PN-IEC 60364-4-41:2000; Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona przeciwporażeniowa.
4. PN-IEC 60364-4-47:2001; Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Stosowanie środków ochrony dla zapew-
nienia bezpieczeństwa. Postanowienia
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym.
5. PN-IEC 60364-4-482:1999; Instala-
cje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Dobór środków ochrony w zależności od
wpływów zewnętrznych. Ochrona prze-
ciwpożarowa.
6. PN-IEC 60364-4-481:1994; Instala-
cje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo.
Dobór środków ochrony w zależności od
wpływów zewnętrznych. Wybór środków
ochrony przeciwporażeniowej w zależno-
ści od wpływów zewnętrznych.
7. PN-IEC 60364-5-53:2000; Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektryczne-
go. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
8. PN-IEC 60364-6-61:2000; Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
9. PN-IEC 60364-7-701:1999; Instala-
cje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instala-
cji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposa-
żone w wannę lub/i basen natryskowy.
10. PN-IEC 60364-7-702:1999; Insta-
lacje elektryczne w obiektach budowla-
nych. Wymagania dotyczące specjalnych
Mgr inż. Janusz Wojciech Wojnarski
Przypisy
1. Punkt 412.5.: Ochrona uzupełniają-
ca za pomocą urządzeń różnicowoprądo-
wych
Uwaga-zastosowanie urządzeń różni-
cowoprądowych ma na celu tylko zwięk-
szenie tylko skuteczności ochrony przy
dotyku bezpośrednim.
412.5.1 Stosowanie urządzeń różnico-
woprądowych o znamionowym różnico-
wym prądzie zadziałania nie przekracza-
jącym 30 mA uważa się za uzupełnienie
ochrony w przypadku nieskutecznego dzia-
łania innych środków ochrony przed doty-
kiem bezpośrednim lub w przypadku nie-
ostrożności użytkowników;
412.5.2 Urządzenia te nie mogą być je-
dynym środkiem ochrony i użycie ich nie
zwalnia od obowiązku zastosowania jed-
nego ze środków wymienionych w 412.1
do 412.4 ( ochrona podstawowa).
2. Punkt 481.3.1.2.: Uwaga: Warunki
podane w tym punkcie pozwalają na za-
pewnienie ochrony w całej instalacji przez
zastosowanie środków ochrony zgodnie
z ogólnymi warunkami punkt 413.1 nor-
my PN-IEC 60364-4-41 w przeważającej
części instalacji oraz przez dodatkowe za-
stosowanie środka ochrony w miejscach,
Elektroinstalator 7-8/2008
www.elektroinstalator.com.pl
[ Pobierz całość w formacie PDF ]