Stosowanie technik graficznych i multimedialnych, INFORMATYKA, Informatyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
MINISTERSTWO EDUKACJI
i NAUKI
Anna Koludo
Dorota Wojtuś
Stosowanie technik graficznych i multimedialnych
312[01].O1.05
Poradnik dla ucznia
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Radom 2005

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
 Recenzenci:
mgr inż. Elżbieta Majka
mgr inż. Grzegorz Śmigielski
Opracowanie redakcyjne:
mgr inż. Katarzyna Maćkowska
Konsultacja:
dr inż. Bożena Zając
Korekta:
mgr inż. Tomasz Sułkowski
Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 312[01].O1.05
Stosowanie technik graficznych i multimedialnych zawartego w modułowym programie
nauczania dla zawodu technik informatyk.
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
1
SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie
3
2. Wymagania wstępne
4
3. Cele kształcenia
5
4. Materiał nauczania
6
4.1. Grafika rastrowa i wektorowa
6
4.1.1. Materiał nauczania
6
4.1.2. Pytania sprawdzające
13
4.1.3. Ćwiczenia
14
4.1.4. Sprawdzian postępów
18
4.2. Stosowanie technik multimedialnych
19
4.2.2. Pytania sprawdzające
19
4.2.3. Ćwiczenia
28
4.2.4. Sprawdzian postępów
32
5. Sprawdzian osiągnięć ucznia
33
5.1. Grafika rastrowa i wektorowa
33
5.2. Stosowanie technik multimedialnych
36
7. Literatura
40

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
2
4.2.1. Materiał nauczania
28
1.
WPROWADZENIE
Poradnik będzie wspomagać Ciebie w przyswajaniu nowej wiedzy i kształtowaniu
umiejętności z zakresu pozyskiwania i przetwarzania cyfrowego grafiki, dźwięków i filmów.
Zamieszczony materiał nauczania zawiera najważniejsze informacje dotyczące wymienionych
zagadnień i wskazuje tematykę, z jaką powinieneś się zapoznać poprzez wyszukanie
odpowiednich informacji we wskazanej literaturze. Celem poradnika nie jest omawianie
konkretnego narzędzia, ale wskazanie, jakimi możliwościami dysponują pewne grupy
narzędzi informatycznych. Możesz sam dobrać dla siebie oprogramowanie i odnaleźć opisane
w poradniku możliwości edycyjne. Wykonanie zaproponowanych przykładowych ćwiczeń
pomoże Ci ukształtować niezbędne umiejętności, wymagane programem kształcenia. Nie
przyzwyczajaj się do jednego oprogramowania. Jeśli masz taką możliwość, porównaj kilka
programów służących do wykonywania tych samych operacji. Pamiętaj, że w ciągu Twojego
życia zawodowego będziesz musiał wielokrotnie dokonywać zmiany systemów operacyjnych,
programów użytkowych i rozwiązań technologicznych. Informacje w dziedzinie informatyki
szybko się dezaktualizują, zwłaszcza te, które są związane ściśle ze sprzętem i konkretnym
oprogramowaniem.
W poradniku zamieszczono:

wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś
bez problemów mógł osiągnąć cele założone w programie kształcenia,

cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem,

materiał nauczania, który zawiera niezbędne informacje teoretyczne konieczne do
podjęcia dalszych działań związanych z poszukiwaniem bardziej szczegółowych
informacji i rozwiązaniem ćwiczeń,

zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy już wystarczająco przyswoiłeś niezbędną
wiedzę,

ćwiczenia pomocne do ukształtowania umiejętności praktycznych i intelektualnych;
pamiętaj, abyś poprosił swojego nauczyciela o źródłowe dane potrzebne do wykonania
zadań,

sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań. Pozytywny wynik sprawdzianu
potwierdzi, że osiągnąłeś założone w jednostce modułowej cele,

literaturę uzupełniającą.
W razie wątpliwości zwróć się o pomoc do nauczyciela.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
3
2.
WYMAGANIA WSTĘPNE
Przystępując do realizacji programu nauczania jednostki modułowej powinieneś umieć:

sprawnie obsługiwać komputer,

posługiwać się podstawowymi narzędziami programów graficznych,

posługiwać się układem dwójkowym i szesnastkowym,

korzystać z różnych źródeł informacji,

sprawnie obsługiwać kamerę wideo.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
4
[ Pobierz całość w formacie PDF ]