Straszliwego Majestatu - Piotr Pałka, Pieśni

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Straszliwego Majestatu
t.: pocz. XVII w.
(Miod.)
opr.: Piotr Pałka
9
a
a
a
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
&
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
1.Stra szli we go
Ma je sta tu, Pa nie!
Za me grze chy
płakać łez nie sta nie!
?
a
a
a
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
13
a
a
a
.
.
.
.
&
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
Jam
Twój
stwo
Ma
rze
je
nie
stat
Twe
nie
wy
skoń
rod
czo
ne,
ny,
Świę
Przed
tych
któ
o
rym
czu
klę
Twych
ka
nie

go
tro
dne,
ny,
?
a
a
a
.
.
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾ ¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
¾ ¾
.
.
17
a
a
a
&
¾
¾ ¾
é
¾
u
2.Nieśmiemoczupodnieśćzpublikanem,
AlećsprawazbardzodobrymPanem,
Skorowoczachłzyzobaczy,
Wnetdarowaćwszystkoraczy,
Leczstądwiększawsercurana,
śemdobregomegoPana
Śmiałobrazić.
O bra zi
łem.
?
a
a
a
¾ ¾
¾
é
u
3.Ktodaoczomłezobfitychrzeki?
Trzebabowiempłakaćcałewieki,
śemwiecznegoBogamego,
WyŜejceniąccośmarnego,
Ja,grzesznikzapamiętały,
WiekuistejPanachwały,
ŚmiałzniewaŜyć.
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾ ¾
¾ ¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
u
¾
¾
é
Straszliwego Majestatu
4.Nędznyprochu,nacośsięodwaŜył?
StwórcęśswegohaniebniezniewaŜył!
Wieszli,cojestgrzechprzeklęty?
Słuchaj,corzekłPawełświęty:
KaŜdeprzestępstwomanadtu
JestzniewagąMajestatu
NajwyŜszego.
5.BymbyłzepchnionaŜnadnopiekielne
Izagrzechygorzałtamśmiertelnie,
Całąwiecznośćgorzącsrodze
JuŜtejkrzywdynienagrodzę,
Nawiekiniepowetuję,
Chyba,Ŝemisamdaruje
Tezniewagi.
6.O,nadwiecznośćiogieńpiekielny
Tyśstraszliwszy,grzechujestśmiertelny!
Zadośćtobienieuczunię
Wonejognia,łezdolinie.
ChybadlaKrwiSynaswego
Długodpuścigrzechumego
Bógłaskawy.
7.JakoŜufam,Ŝemójgrzechwyznany
Przeznajświętsze,Jezu,Twojerany,
ZTwejdobrocizgładziszwiecznie,
Gdyzaniego,ach,serdecznie
Płakaćbędęzwielkimwstydem,
MówiąckorniewrazzDawidem:
"Ach,zgrzeszyłem"
[ Pobierz całość w formacie PDF ]