Strategia bezpieczenstwa wewnętrznego UE, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Kodeksy i ustawy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PL
Strategia bezpieczeństwa
wewnętrznego
Unii Europejskiej
Dążąc do europejskiego modelu
bezpieczeństwa
MARZEC 2010
  Uwaga
Niniejszy tekst został przyjęty przez Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
na posiedzeniu w dniach 25–26 lutego 2010 r. i zatwierdzony przez Radę Europejską w dniach
25–26 marca 2010 r.
Broszura została opracowana przez Sekretariat Generalny Rady wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje o Radzie Europejskiej i Radzie można znaleźć w Internecie na następujących stronach:
www.european-council.europa.eu
www.consilium.europa.eu
Informacji udziela też Sekcja Informacji Publicznej przy Sekretariacie Generalnym Rady pod adresem:
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Tel.: +32 22815650
Faks: +32 22814977
Internet: www.consilium.europa.eu/infopublic
Dane katalogowe znajdują się na końcu niniejszej publikacji.
Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010
ISBN 978-92-824-2688-3
doi:10.2860/91252
© Unia Europejska, 2010
Printed in Belgium
Wydrukowano na papierze białym bezchlorowym.
Strategia bezpieczeństwa
wewnętrznego
Unii Europejskiej
Dążąc do europejskiego modelu
bezpieczeństwa
ABC
3
W grudniu 2003 r. Unia Europejska przyjęła europejską strategię
bezpieczeństwa, która dotyczy bezpieczeństwa Europy w wymiarze
zewnętrznym.
W lutym 2010 r. Rada, pod półrocznym przewodnictwem Hiszpanii,
uzupełniła ten dokument, przyjmując strategię bezpieczeństwa
wewnętrznego.
Strategia ta została przyjęta przez Radę Europejską w dniach
25–26 marca 2010 r.
3
[ Pobierz całość w formacie PDF ]