strategia Gminy 1, II rok II semestr, BWC, Gospodarowanie walorami, raport gminy sanok

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
1. Ogólna charakterystyka Gminy Sanok
Przedstawiona charakterystyka Gminy Sanok jest raportem o stanie
społeczno - gospodarczym, który został opracowany na podstawie dostępnych
materiałów statystycznych, informacji z Urzędu Gminy oraz literatury przedmiotu,
m.in. książki pt. ,,Sanok i okolice" autorstwa Artura Baty.
1.1. Położenie i podział administracyjny Gminy Sanok
Gmina wiejska Sanok leży w południowo - wschodniej części województwa
podkarpackiego, wokół gminy miejskiej Sanok, nad rzekami: San, Sanoczek, Pijawka
i Tyrawka. Jest jedną ze 160 gmin województwa podkarpackiego. Administracyjnie
należy do powiatu sanockiego.
Gmina Sanok leży nad rzeką San i graniczy:
- od północy z:
Gminą Dynia,
Gminą Bircza,
Gminą Brzozów,
- od wschodu z:
Gminą Tyrawa Wołoska,
Gminą Miejską Sanok,
Gminą Zagórz,
- od południa z:
Gminą Zagórz,
Gminą Bukowsko,
- od zachodu z:
Gminą Zarszyn,
1
Gminą Bukowsko.
Teren gminy jest wysokościowo zróżnicowany od około 265,0 m n. p. m.
na północy do około 530 m n. p. m. na południu.
Teren jest poprzecinany licznymi jarami ze strumykami i potokami zlewni Sanu.
Złożona jest również budowa geologiczna i geomorfologiczna. Występują tu łupki, iły,
ale także żwiry z otoczakami z przewarstwieniami glin ciężkich.
Obszar gminy, zamieszkanej przez 16362 osoby i jest podzielony
na 32 jednostki pomocnicze - sołectwa. Gmina ma charakter rolniczy i jest silnie
zalesiona.
Użytki rolne stanowią 49%, a lasy 38% powierzchni gminy..
Struktura planistyczna terenów gminy
Wyszczególnienie Powierzchnia w ha
Udział w %
Użytki rolne
11377
49
Lasy
8827
38
Pozostałe grunty
2981
13
Razem:
23185
100
Źródło: UG Sanok 2000 rok
2
Struktura planistyczna terenów gminy
13%
49%
38%
Wsch. Zach. Płn.
Źródło: UG Sanok 2000 rok
Mapa Gminy Sanok
3
1.2. Środowisko naturalne
1.2.1. Morfologia terenu
Pod względem morfologicznym Gmina Sanok zajmuje od zachodu fragment
tak zwanych Dołów Jasielsko - Sanockich, w części środkowej fragment
Gór Słonnych, w części północno - wschodniej wkracza na Pogórze Dynowskie
i w Góry Sanocko -Turczańskie, a w części południowej na Pogórze Bukowskie.
1.2.2. Klimat
Według klasyfikacji klimatycznej Romera na obszarze Gminy Sanok panuje
klimat „górski i podgórski typu zaciszy śródgórskich krainy samborsko - sadeckiej".
Wiosny charakteryzują się dużym zróżnicowaniem temperatur, lata są upalne,
jesienie długie i dość ciepłe, a zimy surowe i śnieżne.
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperatura, powyżej 17°C
,
4
a najchłodniejszym styczeń ( średnia temperatura około - 4°C ).
Średnia temperatura roczna wynosi 7,7°C.
Suma rocznych opadów waha się pomiędzy 737 a 912 mm. Najwięcej
w czerwcu, lipcu i sierpniu - między 76 a 155 mm, najmniej w lutym - 23 - 36 mm.
Charakterystyczną cechą lokalnego klimatu jest duża zmienność warunków
atmosferycznych, wynikająca ze ścierania się oceanicznych i kontynentalnych mas
powietrza.
Okres wegetacyjny roślin wynosi około 209 dni.
1.2.3. Zasoby naturalne
Obszar gminy jest stosunkowo zasobny w bogactwa naturalne. Występują
na nim: gaz ziemny i ropa naftowa, piaskowce gazowe, skały krzemionkowe i iły
.
Ropa naftowa i gaz ziemny .
Najwartościowszymi surowcami występującymi na terenie Gminy Sanok
są: ropa naftowa i gaz ziemny. Występują one w 7 tak zwanych obszarach
górniczych: ,,Hłomcza", ..Strachocina", ,,Grabownica Wieś 1", ,,Jurowice - Srogów",
,,Sanok -Zabłotce", ,,Tyrawa Solna" oraz ,,Grabownica". W gminie dzialają 3 kopalnie
gazu ziemnego i ropy: ,,Strachocin", ,,Tyrawa Solna" i ,,Grabownica".
Piaskowce
Na terenie gminy istnieje 5 złóż piaskowca. Nie są one jednak
perspektywiczne i nie ma większych szans na ich zagospodarowanie.
Skały krzemionkowe
Na obszarze gminy istnieje 10 złóż skał krzemionkowych: ,,Łodzina", ,,Łodzina
- Dobra", ,,Mrzygłód - Dobra", ,,Mrzygłód", ,,Bykowce", ,,Załuż", ,,Ulucz" i ,,Dębna".
Pokłady tego surowca są znaczne, ale dotychczas nie w pełni wykorzystane.
Na 8 odkrytych złóż eksploatowanych jest 5.
Iły
Aktualnie istnieją 4 złoża iłów : wyczerpane złoże „Międzybrodzie” oraz 3 złoża
perspektywiczne: ,„Zabłotce”, „Trepcza”, „Sanoczek - Pobiedno”
1.2.4
.
Wody powierzchniowe i gruntowe
Wody powierzchniowe
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]