Strategia ostra jak pepperoni pepper, SAMOKSZTAŁCENIE, Kompetencje Osobistevojtek

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Strategia ostra
jak pepperoni
Autor: Jens Weidner
T³umaczenie: Emilia Hahn
ISBN: 83-246-0720-X
Tytu³ orygina³
Format: A5, stron: 200
Jak konstruktywnie ukierunkowaæ naturaln¹ agresjê
W³asna strategia konfrontacji — naprzód z podniesionym czo³em
Mocarz przekonywania i król argumentów — odkrywanie w³asnej potêgi
Twoje na wierzchu — skuteczne forsowanie dobrych pomys³ów
W ostatnich latach ogromn¹ karierê zrobi³o s³owo „asertywnoœæ”. Psychologowie
i autorzy licznych poradników przekonuj¹ nas, ¿e musimy nauczyæ siê œwiadomie
wyra¿aæ w³asne myœli, uczucia i przekonania. Jens Weidner idzie o krok dalej i ka¿e
nam wzbudziæ w sobie pozytywn¹ agresjê, czyli wewnêtrzn¹ energiê uwalniaj¹c¹ si³ê
przebicia. Z uwagi na to, ¿e konkurencja i wspó³zawodnictwo s¹ nieod³¹cznymi
elementami ¿ycia zawodowego w dzisiejszym œwiecie, autor prezentuje model
zachowañ, u którego podstaw le¿¹ odwaga, upór i zdolnoœæ do oceny sytuacji.
Osoby, które nie potrafi¹ zaciêcie walczyæ o swoje interesy, same nara¿aj¹ siê na
niebezpieczeñstwo. A¿ siê prosz¹, by je wykorzystaæ i oszukaæ.
Jeœli nie chcesz byæ jedn¹ z nich, przeczytaj tê ksi¹¿kê. Dowiesz siê z niej, jak:
aktywowaæ pozytywn¹ agresjê,
broniæ siê przed niesprawiedliwymi atakami w pracy,
w³aœciwie oceniaæ intencje szefów, kolegów i wspó³pracowników,
zyskaæ uznanie w ¿yciu zawodowym.
Ksi¹¿ka zawiera „test pepperoni” — jak ostry jesteœ naprawdê?
Spis treści
Wstęp .................................................................. 7
Strategia o smaku pepperoni
— 80% słodkiej papryki wystarczy! ............................. 11
Siła przebicia — tak, rozpychanie się łokciami — nie! ..... 19
Wąska granica między rezygnacją z własnej tożsamości
i egocentryzmem ............................................................................ 22
Agresja — niezbędna do przeżycia
czy diabelskie narzędzie? ........................................ 27
Dobro zła, czyli o grzechu agresji ..................................................... 28
Agresję można regulować! ................................................................ 30
Podstawowe rodzaje agresji .............................................................. 34
Formy agresji w codziennym życiu zawodowym ............................... 38
Pozytywna agresja — Twój konstruktywny potencjał ...... 51
Profil osobowości ludzi pozytywnie agresywnych ............................. 53
Osiem podstawowych zasad strategii o smaku pepperoni ................ 56
Człowiek sukcesu na tropie,
czyli jak poznać przeciwnika ................................... 63
Profil mężczyzny sukcesu .................................................................. 68
Profil kobiety sukcesu ....................................................................... 73
 4
Strategia ostra jak pepperoni
Pepperoni czy zwykła papryka — czym jesteś? .............. 85
Test pepperoni — jak ostry jesteś naprawdę? .................................. 86
Pierwsza analiza: mocne strony ........................................................ 92
Druga analiza: potencjał przebojowości .......................................... 101
Trzecia analiza: słabości .................................................................. 105
Czwarta analiza: hamulce przebojowości ....................................... 111
Poplecznik czy agresor
— Twoje środowisko zawodowe ...............................117
Zasada diamentu ............................................................................. 118
Jak używać diamentu ...................................................................... 130
Strategie przebojowości ........................................137
Retoryka obrony — trening błyskotliwości ..................................... 137
Gdyby wzrok mógł zabijać… .......................................................... 144
Strategie dławienia przeciwnika ...................................................... 148
Małe strąki chili ............................................................................... 167
Uwaga, pułapka! ............................................................................. 168
Pikanteria codzienności zawodowej ..........................171
Załącznik. Przepisy podsycające ogień ......................173
Marynowane pepperoni .................................................................. 173
Grillowane pepperoni ..................................................................... 174
Grecka zapiekanka z makaronu z oliwkami i pepperoni ................ 175
Pepperoni nadziewane szpinakiem ................................................. 176
Bibliografia .........................................................179
Skorowidz ..........................................................181
Strategia o smaku pepperoni
— 80% słodkiej papryki wystarczy!
Czyż nie byłoby pięknie, gdyby nasze życie wypełniała wyłącznie
harmonia? Gdyby wszyscy ludzie traktowali się wzajemnie dobrze
i z szacunkiem? Na pewno byłoby pięknie — ale czy życiu nie brako-
wałoby trochę pieprzyku? Odrobiny ognia, który niestrawną papkę
codzienności zmienia w palące
chili con carne
?
Codzienność szybko wyprowadza nas z błędu: nie da się unik-
nąć niewielkich bitew. Nasze życie zawodowe jest wręcz naszpiko-
wane współzawodnictwem i konkurencją. Jak często miewasz dobre
pomysły, które następnie koledzy na zebraniu elokwentnie rozkła-
dają na czynniki pierwsze? Jak często wychodzisz ze spotkania z przy-
krym uczuciem, że partner handlowy Cię oszukał?
Partnerzy handlowi, koledzy, współpracownicy i przełożeni nie
zawsze są dobrymi ludźmi, łagodnymi i słodkimi jak czerwona pa-
pryka. Dlatego nie ma też potrzeby, byśmy tak ich traktowali: z peł-
nym zaufaniem i naiwnością.
Dziesięć lat pracy z przestępcami, w tym chuliganami, skinami
i zabójcami (jako kryminolog i pedagog w Niemczech i w USA),
i kolejne dziesięć lat pracy z kadrą kierowniczą (jako szkoleniowiec
menedżerów w Niemczech i Szwajcarii) umożliwiło mi głęboki
wgląd w ciemne strony ludzkiej duszy. Jedno wiem teraz na pew-
no: kierując się wyłącznie dobrodusznością i poczciwością, nie da-
my sobie w życiu rady.
 12
Strategia ostra jak pepperoni
Przypuszczalnie, Szanowni Czytelnicy i Czytelniczki, jesteście
ludźmi jak z bajki, którzy radzą sobie z codziennymi problemami
przez orientację na pracę w zespole i pełną empatię. W niniejszej
książce nie zajmuję się tą stroną Waszej osobowości. Tu chodzi wy-
łącznie o wzmocnienie jej walecznych cech, dzięki czemu łatwiej po-
radzić sobie w warunkach ostrego współzawodnictwa.
Jeśli cechują Cię wyłącznie zrozumienie i empatia, i jeśli identy-
fikujesz się z zespołem, to znaczy, że wykazujesz 100% poczciwości
w postępowaniu — czyli, pozostając w sferze warzywnych określeń,
jesteś słodką papryką. Grozi to tym, że zostaniesz wykorzystany lub
nawet skrzywdzony. W dzisiejszych czasach ludzie potulni są nie-
zwykle narażeni na syndrom wypalenia, który w najgorszym przy-
padku może doprowadzić do dolegliwości psychosomatycznych, spo-
wodowanych milczącym przełykaniem gniewu i frustracji. Czasem
tacy ludzie radzą sobie z życiem tylko dzięki terapii koniakowej
stosowanej każdego wieczoru. Gdyby za pomocą tej książki udało mi
się wzmocnić o 20% Twoją przebojowość, wtedy mógłbyś przyznać,
że wniosłem prawdziwy wkład w poprawę Twojego zdrowia: dławił-
byś w sobie mniej gniewu, a Twój przeciwnik musiałby przyznać, że
nie nadajesz się do roli ofiary. Czy to nie byłoby wspaniałe?
Wiesz, do czego mam zamiar skłonić Cię za pomocą tej książki?
Abyś przyjął postawę czynienia dobra, która sprawia, że społeczeń-
stwa się rozwijają.
Czasy kompletnych zmian osobowości w życiu zawodowym na-
leżą do przeszłości. Dziś liczą się subtelne różnice: z reguły człowiek
chce pozostać takim, jakim jest, tyle że lepszym. A więc dlaczego nie?
Twoja własna
osobowość
nie może być aż tak zła, bądź co bądź osią-
gnąłeś z nią dobrą pozycję zawodową! Mogłaby się teraz tylko roz-
wijać. Podstawy przyniosłeś ze sobą: pierwszorzędna wiedza facho-
wa, ukierunkowany networking, profesjonalny know-how. To, co
należałoby jeszcze zmienić, to powierzchowność przywódcy. W tym
[ Pobierz całość w formacie PDF ]