Strategia polityki społecznej na lata 2007 - 2013, nauka, polityka społeczna, Polityka Społeczna (xAnubis)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ
NA LATA 2007 - 2013
Dokument przyjęty przez Radę Ministrów
w dniu 13 września 2005 r.
dokument towarzyszący realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013
Ministerstwo Polityki Społecznej
Strategia polityki społecznej na lata 2007 – 2013
___________________________________________________________________________
Spis treści
2
Strategia polityki społecznej na lata 2007 – 2013
___________________________________________________________________________
3
Strategia polityki społecznej na lata 2007 – 2013
___________________________________________________________________________
Wstęp
W 2000 roku kraje Unii Europejskiej przyjęły do realizacji Strategię Lizbońską, której celem
jest uczynienie z UE obszaru o dynamicznie rozwijającej się gospodarce, przy
jednoczesnym wzroście zatrudnienia i spójności społecznej oraz z poszanowaniem
środowiska naturalnego. W brukselskich konkluzjach Rady Europejskiej z marca 2005 r.
znalazły się wnioski z oceny pięciolecia realizacji Strategii Lizbońskiej, gdzie
potwierdzono, że Europejski Model Społeczny opiera się na realizacji dwóch głównych
celów: pełnego zatrudnienia i spójności społecznej. Strategia Polityki Społecznej
przedstawiona przez Komisję Europejską w 2000 r. i w 2005 r. potwierdza te priorytety.
Równie istotne miejsce zajmuje spójność społeczna w dokumentach Rady Europy, a
szczególnie w Strategii Spójności Społecznej z 2000 r. potwierdzonej i rozbudowanej w
Zrewidowanej Strategii Spójności Społecznej z 2004 r., która była oparta na raporcie
„Dostęp do praw społecznych w Europie”.
We wszystkich wspomnianych dokumentach traktuje się jako oczywistą myśl, że
odpowiednio zaprojektowana i wdrożona polityka społeczna stanowi inwestycję, która
przynosi korzyści wszystkim obywatelom i całemu społeczeństwu. Działania zmierzające
do integracji społecznej zwiększają potencjał rozwoju, a także sprzyjają zwiększaniu
aktywności społecznej we wszystkich obszarach, m.in. na rynku pracy.
Kolejne istotne założenia Europejskiego Modelu Społecznego Unii Europejskiej i Rady Europy
to:
• odpowiedzialność państwa za poziom i jakość życia wszystkich obywateli wyrażająca się
m.in. w aktywnym przeciwdziałaniu rosnącemu ubóstwu i nadmiernemu rozwarstwieniu
społecznemu;
• oparcie polityki społecznej na prawach społecznych i socjalnych, których katalog zawiera
Zrewidowana Europejska Karta Społeczna - podstawowy dla Europejskiego Modelu
Społecznego dokument Rady Europy, jak i Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej
włączona w całości do projektu Traktatu Konstytucyjnego;
• wielosektorowość i wielopoziomowość polityki społecznej, w której ważną rolę do
odegrania mają sektor obywatelski i rynkowy oraz władze regionalne i lokalne przy
aktywnej postawie państwa realizującego interes wspólny i chroniącego najbardziej
podatnych na wykluczenie społeczne;
• uznanie znaczenia mocnych i trwałych więzi rodzinnych i społecznych za jeden z istotnych
czynników zapobiegających powstawaniu problemów społecznych i gospodarczych;
• uwzględnianie trendów demograficznych w planowaniu polityki społecznej, a szczególnie
takich zjawisk, jak zmieniająca się struktura wiekowa społeczeństwa, zmiany wzorów życia
rodzinnego oraz migracje.
Odpowiednio zaprojektowana i wdrożona polityka społeczna stanowi inwestycję, która
procentuje dla wszystkich obywateli. Działania zmierzające do integracji społecznej
zwiększają potencjał rozwoju, a także sprzyjają zwiększaniu aktywności społecznej, także w
obszarze rynku pracy.
Ponadto lata 2007-2013 będą okresem wdrażania w życie kolejnych elementów nowego
systemu emerytalnego, którego wdrażanie od 1999 r. miało za zadanie uchronić system
4
 Strategia polityki społecznej na lata 2007 – 2013
___________________________________________________________________________
emerytalny przed niewątpliwymi problemami związanymi z postępującym procesem starzenia
się ludności. Od 2007 r. wdrażany będzie system emerytur pomostowych, a od 2009 r. będą
wypłacane pierwsze emerytury w ramach nowego systemu – w tym także emerytury z
systemu kapitałowego. Oznacza to duże wyzwania dla istniejących i nowych instytucji w
ramach tego systemu.
Strategia polityki społecznej w swej treści uwzględnia rekomendacje sformułowane w:
• Strategii Polityki Społecznej na lata 2002 – 2005. Praca i zabezpieczenie społeczne;
• Narodowej Strategii Integracji Społecznej;
• Założeniach polityki ludnościowej w Polsce;
• Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej na lata 2004 – 2006;
• Strategii Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007 – 2013;
• Strategii rozwoju edukacji na lata 2007-2013;
• Strategii Państwa dla Młodzieży na lata 2003 – 2012;
• Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2013.
Dyskusja nad projektem Strategii Polityki Społecznej 2007 – 2013 rozpoczęła się 14 stycznia
2005 r. Wstępny projekt dokumentu wraz ze specjalnym listem przewodnim został rozesłany
do ponad czterystu organizacji pozarządowych zajmujących się kwestiami socjalnymi jak
również przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców. Ponadto projekt
skierowano do blisko pięśdziesieciu naukowców zajmujących się polityka społeczną. Projekt
został także opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej. W lipcu
2005 r. projekt został ponownie skierowany do konsultacji spolecznych oraz uzgodnień
międzyresortowych oraz ponownie w sierpniu do konsultacji z organizacjami
pozarządowymi.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]