Strategia polityki spolecznej wojewodztwa do 2015 18 06 2009, polityka socjologia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Z
ARZĄD
W
OJEWÓDZTWA
W
ARMIŃSKO
M
AZURSKIEGO
„STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKOMAZURSKIEGO
DO 2015 ROKU.”
O
LSZTYN
2001
U
RZĄD
M
ARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO
-
MAZURSKIEGO
W
O
LSZTYNIE
R
EGIONALNY
O
ŚRODEK
P
OLITYKI
S
POŁECZNEJ
UL
.
E
MILII
P
LATER
1
10

562
O
LSZTYN
TEL
.
/
FAX
:
0
89
535-24-29
e-mail: rops@warmia.mazury.pl
- 2 -
S
PIS TREŚCI
1.
Wstęp
3
2.
Charakterystyka województwa warmińsko-mazurskiego
5
2.1.
PołoŜenie
5
2.2.
Powierzchnia. Podział administracyjny. Ludność
5
2.3.
Prognoza demograficzna dla województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030
6
2.4.
Poziom zamoŜności społeczeństwa regionu Warmii i Mazur
7
2.5.
Rynek pracy
8
3.
Pomoc społeczna w województwie warmińsko-mazurskim
12
3.1.
Uwagi ogólne
12
3.2.
Struktura organizacyjna pomocy społecznej w województwie
13
3.3.
Formy pomocy instytucjonalnej w województwie
14
3.4.
Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
15
3.5.
Problemy społeczne województwa w ujęciu pomocy społecznej
16
4. Problemy osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko-mazurskim
18
5.
Skala problemu uzaleŜnień w województwie warmińsko-mazurskim
20
6.
Wizja strategii
21
7.
Cel główny strategii
23
8.
Główne obszary strategii
25
8.1.
Kryzys rodziny
26
8.1.1.
Analiza SWOT
27
8.1.2.
Cel strategiczny i cele operacyjne obszaru
28
8.2.
Marginalizacja grup społecznych
31
8.2.1.
Analiza SWOT
32
8.2.2.
Cel strategiczny i cele operacyjne obszaru
33
8.3.
Długotrwałe bezrobocie
35
8.4.
Analiza SWOT
36
8.4.1.
Cel strategiczny i cele operacyjne obszaru
37
8.5.
Wykorzystanie potencjału partnerów społecznych
40
8.5.1.
Analiza SWOT
41
8.5.2.
Cel strategiczny i cele operacyjne obszaru
42
8.6.
Kształtowanie świadomości w sferze pomocy społecznej
44
8.6.1.
Analiza SWOT
45
8.6.2.
Cel strategiczny i cele operacyjne obszaru
46
9.
Wykaz uczestników warsztatów planowania strategicznego
49
10.
Materiały źródłowe wykorzystane przy opracowaniu strategii
55
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1 – Harmonogram działań dla 5 obszarów strategii
58
Załącznik 2 – Matryca planowania logicznego dla 5 obszarów strategii
84
Załącznik 3 – Mapy
98
- 3 -
1. WSTĘP
Ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej, w art.11b ust.1 pkt 1 określa,
Ŝe do zadań realizowanych przez samorząd województwa naleŜy, między innymi, opracowanie
strategii pomocy społecznej.
Proces planowania strategii pomocy społecznej rozpoczęła Uchwała Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Nr XX/318/00 z dnia 6 listopada 2000 r., w sprawie uchwalenia „Zasad,
trybu i harmonogramu opracowania programu strategii pomocy społecznej województwa
warmińsko-mazurskiego do 2015 roku”.
Prace przy budowie strategii podzielono pomiędzy: Zespół Programowy (16 osób), który
określił główne obszary strategii i pięć Grup Roboczych (łącznie 46 osób), które wykonały
merytoryczną pracę w wyznaczonych obszarach. Zarówno Zespół Programowy, jak i Grupy
Robocze powołane zostały uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Planowanie i koordynowanie wszystkich etapów prac nad strategią pomocy społecznej naleŜało
do Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.
Wypracowanie podstaw strategii pomocy społecznej województwa odbywało się podczas
sesji warsztatowych, z zastosowaniem metody MAPS (Metoda Aktywnego Planowania
Strategicznego). Istota tej metody zakłada realizację następujących po sobie kolejno 6 etapów:
1.
Analiza problemów.
2.
Przeformułowanie problemów na cele.
3.
Hierarchizacja celów (łącznie z wypracowaniem mierników / wskaźników).
4.
Wybór celu strategicznego.
5.
Zdefiniowanie działań.
6.
Opracowanie planu / harmonogramu działań.
Prace w Zespole Programowym i Grupach Roboczych miały charakter warsztatów i prowadzone
były przez pracowników naukowych z Katedry Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Zespół Programowy wyodrębnił pięć obszarów strategicznych, wokół których była
budowana strategia pomocy społecznej. Obszary te to:
1) Kryzys rodziny.
2) Marginalizacja grup społecznych.
3) Długotrwałe bezrobocie.
4) Wykorzystanie potencjału partnerów społecznych.
5) Kształtowanie świadomości w sferze pomocy społecznej.
Pierwszym etapem prac Grup Roboczych w poszczególnych obszarach było sporządzenie
analizy SWOT dla kaŜdego z obszarów, gdzie dokonano konfrontacji wewnętrznych (słabych
i mocnych stron) oraz zewnętrznych (szans i zagroŜeń) uwarunkowań sfery pomocy społecznej
w województwie.
- 4 -
Następnym etapem było przeprowadzenie analizy problemów w poszczególnych obszarach oraz
wybór tych, które moŜna uznać za najwaŜniejsze w sferze pomocy społecznej województwa.
W dalszej kolejności określono działania strategiczne i cele, które z metodologicznego punktu
widzenia winny spełniać trzy podstawowe warunki: mierzalności, osiągalności i realności.
Zasady te są niezwykle waŜne z punktu widzenia monitoringu realizacji celów strategii.
W przyjętej metodzie uwzględnione zostały idee, wiedza i doświadczenie wniesione
do dyskusji przez członków Zespołu Programowego i Grup Roboczych.
Główne zasady tej metody to dokumentowanie wyników dyskusji na piśmie oraz praca grupowa,
zmierzająca do osiągnięcia konsensusu co do omawianych kwestii. ZróŜnicowany skład grup,
sumujący wiedzę, doświadczenie i kompetencje, pozwolił kompleksowo spojrzeć na analizowane
problemy.
Bazą opracowania strategii były dane statystyczne, zgromadzone i opracowane przez gminne
i powiatowe jednostki pomocy społecznej, a takŜe diagnoza prospektywna w obszarze strategicznym
„Atrakcyjność zamieszkania rozumiana jako rozwój usług dla ludności” oraz materiały, analizy
i opracowania sporządzone przez Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.
Ponad 300 osób uczestniczyło w społecznych konsultacjach w sprawie wstępnego projektu
strategii. W konsultacjach tych wzięli udział: przedstawiciele samorządów gmin i powiatów,
administracji rządowej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawiciele
powiatowych urzędów pracy oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz pomocy społecznej.
Strategia pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego jest zgodna
z załoŜeniami polityki państwa w tym zakresie, a takŜe jest spójna ze strategią rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa.
Cel główny strategii: „Pomoc społeczna sprawnym i skutecznym elementem systemu
wsparcia społecznego mieszkańców Warmii i Mazur” sprzyja realizacji priorytetu „Atrakcyjność
zamieszkania”
zawartego
w
strategii
rozwoju
społeczno-gospodarczego
województwa
warmińsko-mazurskiego.
Strategia pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego posiada atut
społecznego wysiłku wszystkich zainteresowanych niesieniem pomocy osobom i rodzinom, które
takiego wsparcia potrzebują. Jej wdroŜenie wspierane będzie przez wiele instytucji samorządowych
i organizacji społecznych o duŜym potencjale.
Osiągane efekty w duŜym stopniu uzaleŜnione będą od powszechnej akceptacji strategii przez
samorządy terytorialne wszystkich szczebli i sojuszników działań pomocowych.
Przyjęcie strategii pomocy społecznej przez Sejmik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego nie zamyka procesu doskonalenia i weryfikacji polityki społecznej
w sferze pomocy społecznej. Doświadczenia zdobywane w trakcie realizacji celów i zadań strategii
pozwolą na aktualizację jej załoŜeń.
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego liczy na społeczną akceptację
opracowanej strategii pomocy społecznej i współudział samorządów gmin i powiatów w osiąganiu
jej celów.
- 5 -
[ Pobierz całość w formacie PDF ]