Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi (01), Planowanie przestrzenne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 
jako polityka sektorowa „Strategii zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+”  
odnosząca się do architektury i urbanistyki miasta. 
 
 
czerwiec 2012 
 
 
 
 
 
Jedną  z  podstawowych  powinności 
dzisiejszego  pokolenia  odzian  jest 
zachowanie  w dobrym  stanie  dziedzictwa 
materialnego, które pozostawiła nam historia. 
Dzieło  i dorobek  poprzednich  pokoleń,  które 
stworzyły  wielką  Łódź  są  fundamentem 
tożsamości naszego miasta – na nim  trzeba 
budować teraźniejszość i przyszłość.
 
 
 
 
 
 
Dokument uwzględnia: 

Wyniki debaty z udziałem specjalistów i organizacji pozarządowych

dotyczącej 
docelowego i optymalnego modelu układu drogowego i komunikacyjnego Łodzi,  
2012 rok; 

Raport z badań oczekiwań społecznych wobec przestrzeni publicznych, 2011 rok; 

Wyniki konsultacji „strategii zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+”, 2011 rok; 

Wyniki warsztatów „Zszywanie Miasta”, 2011 rok. 

Raport  z  realizacji  badań  społecznych  na  potrzeby  konkursu 
„U źródeł Piotrkowskiej”, 2010 rok; 
 
oraz wyniki konkursów urbanistyczno – architektonicznych:
  

„Wielkomiejska  Piotrkowska”   na  opracowanie  koncepcji  zagospodarowania 
fragmentu miasta Łodzi  obejmującego ulicę Piotrkowską na odcinku  od  ulicy 
Próchnika/Rewolucji 1905 r. do ulicy Żwirki/Wigury, 2010 rok; 

„Koncepcja zagospodarowania Pasażu im. Leona Schillera w Łodzi”, 2010 rok; 

„U źródeł Piotrkowskiej", 2009 rok; 

„Koncepcja  zagospodarowania  terenu  położonego  w  Łodzi  w  rejonie uic 
Piotrkowskiej 198‐216 i Wigury 3 i 5/7”, 2008 rok; 
1
2
 SPIS TREŚCI
 
I.
Wprowadzenie .................................................................................................................................................... 5 
1.
Łódź wobec zaszłości świadomościowych i pokutujących negatywnych mitów .... 7 
2.
Łódź w kontekście prognoz demograficznych i rozwojowych ........................................ 8 
3.
Łódź w kontekście obecnych tendencji urbanistycznych .................................................. 9 
II.
Rozwój miasta do wewnątrz ....................................................................................................... 11 
1.
Strefa Wielkomiejska ..................................................................................................................... 11 
a.
Charakter zabudowy ............................................................................................... 12 
b.
Przestrzeń publiczna ............................................................................................... 13 
c.
Funkcja .......................................................................................................................... 14 
d.
Zieleń ............................................................................................................................. 14 
e.
Kierunki przekształceń– system inwestowania .......................................... 14 
f.
„Nowe Centrum Łodzi” ........................................................................................... 16 
2.
Strefa Miejska .................................................................................................................................... 17 
a.
Charakter zagospodarowania ................................................................................. 17 
b.
Przestrzeń publiczna .................................................................................................. 17 
c.
Funkcja ............................................................................................................................. 18 
d.
Zieleń ................................................................................................................................ 18 
e.
Kierunki Przekształceń – system inwestowania ............................................ 18 
3.
obszary uzupełniające ................................................................................................................... 19 
a.
Charakter zagospodarowania ................................................................................. 19 
b.
Przestrzeń publiczna .................................................................................................. 19 
c.
Funkcja ............................................................................................................................. 20 
d.
Zieleń ................................................................................................................................ 20 
e.
Kierunki przekształceń – system inwestowania ............................................ 20 
4.
Zabytki ................................................................................................................................................. 22 
5.
Sylweta Miasta…………………………………………………………………… .................................... 24 
6.
Układ drogowy i komunikacyjny .............................................................................................. 25 
a.
Ulice w mieście .......................................................................................................... 25   
b.
Kolej aglomeracyjna ................................................................................................ 26 
c.
Opis załączników graficznych (układ drogowy, komunikacja 
zbiorowa, piesza i rowerowa)………………………………………. ..................... 27 
III.
Prace planistyczne……………………………………………………………………….. ............................ 29 
1.
Studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego miasta Łodzi ............................... 29 
2.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ..................................................... 29 
IV.
Informacja i edukacja w przedmiotowym zakresie (jako warunek partycypacji 
społecznej) ........................................................................................................................................ 31 
V.
Uwagi końcowe ................................................................................................................................ 33 
1.
Obszary problemowe ..................................................................................................................... 33 
2.
Priorytety inwestycyjne................................................................................................................ 33 
3.
Kierunki działań ............................................................................................................................... 34 
VI.
Załączniki graficzne
 .................................................................................................................................... 37
 
1.
Strefy: Wielkomiejska i Miejska ................................................................................................. 39 
2.
Docelowy układ komunikacyjny 
b.
Połączenia zewnętrzne i obsługa miasta ....................................... 41 
c.
Usprawnienia układu istniejącego ................................................... 43 
d.
Komunikacja zbiorowa ......................................................................... 45 
e.
System dróg pieszych i rowerowych ............................................... 47 
3.
Mapa harmonogramu sporządzania miejscowych planów ............................................ 49 
4.
Strefy obszaru Nowe Centrum Łodzi ....................................................................................... 51 
5.
Wytyczne przestrzenne dla części obszaru Nowego Centrum Łodzi ......................... 53 
6.
Przykładowe wytyczne do planu miejscowego dla kwartału Wielkomiejskiego  
przy ul. Piotrkowskiej .................................................................................................................... 55 
3
4
 I. Wprowadzenie 
 
Dziedzictwo Łodz należy postrzegać zarówno jako 
strukturę urbanistyczną, jak i wyjątkową architekturę. 
 
Tożsamością, wartością  i wyjątkowością Łodzi  jest 
jej historyczne centrum. Jest ono zbudowane z około 
11 000  obiektów  architektury  przełomu  XIX  i  XX 
wieku – kamienic, pałaców miejskich i  fabryk. Jest 
to ogromny majątek w skali europejskiej i wielkie 
wyzwanie  remontowo­rewitalizacyjne  w skali 
polskiej.
 
 
Rozszerzanie  strefy  zurbanizowanej 
i  granic 
administracyjnych  miasta,  następujące  po  1945  roku, 
toczy się nadal w dwóch aspektach: niekontrolowanej 
suburbanizacji oraz świadomego działania, znajdującego 
wyraz  w  dotychczasowych  opracowaniach 
planistycznych. Kierunek ten jest nieracjonalny 
wobec 
zmniejszającej się liczby mieszkańców miasta

 
Łódź  musi  przyjąć  model  rozwoju  do  wewnątrz  nie 
dlatego, że jest on modny, ale dlatego, że jest jedyną 
szansą przeżycia miasta.  
Historyczna  tkanka  tworząca  Łódź  jest  obecnie 
w nienajlepszej  kondycji  technicznej.  Dzieje  się  tak 
z powodu wielu procesów zachodzących tu od czasów 
drugiej  wojny  światowej.  W związku  z  tym,  oprócz 
leczenia  skutków, 
należy  podjąć  szczególnie 
intensywnie działania dla zlikwidowania przyczyn

 
 
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]